4. Ontwikkeling rekeningsaldo

4. Ontwikkeling rekeningsaldo

Terug naar navigatie - Inleiding
Prgr Voordeel Nadeel Saldo Verloop saldo
Raadsvergadering 7 november 2019
Saldo primaire begroting 2020 -455 -455
Dekking Algemene Reserve 455 455
Motie Seabin 3 -4 -4
Dekking Algemene Reserve 3 4 4
Saldo begroting 2020 (t/m raadsvergadering 7 november 2019) - -
Raadsvergadering 14 november 2019 (Najaarsnota 2019)
Onderbesteding diverse projecten 2019 2 -97 -97
Bijstelling kredieten (hogere kapitaallasten) 2 -2 -2
Onderbesteding diverse projecten 2019 3 -298 -298
Diversen per saldo -8 -8
Dekking Algemene Reserve AlgD 404 404
Motie Jeugdlintje 4 -5 -5
Dekking Algemene Reserve 4 5 5
Saldo begroting 2020 (t/m raadsvergadering 14 november 2019) - -
Raadsvergadering 12 december 2019 (Budgetoverheveling)
Aanpassing laad- en losplaats veegmachine 2 -23 -23
Verkeersveiligheid: versmalling Groenendijk 2 -10 -10
Onderhoud wegen 2 -122 -122
Bermen: kansenkaart Bijenlandschap West-Brabant 2 -5 -5
Snoeien bomen Terheijden en Wagenberg 2 -61 -61
Aankoop gronden Zoutendijk 2 -95 -95
Criterium gebruiksoppervlakte 3 -108 -108
Inhuur personeel voor uitvoering beleid reststroken 3 -35 -35
Advieskosten ruimtelijke projecten 3 -60 -60
Project Omgevingswet 3 -50 -50
Jongerenparticipatie: multifunctioneel zand sportveld Randoet Made 4 -10 -10
Kwetsbare moeders, monitoring, abonnement bibliotheek 4 -44 -44
Optimaliseren basisregistraties WOZ/BAG/BGT AlgD/ O -45 -45
Digitaliseren papieren archief 2013-2017 O -90 -90
Dekking reserve Budgetoverheveling AlgD 757 757
Saldo begroting 2020 (t/m raadsvergadering 12 december 2019) - -
Raadsvergadering 2 juli 2020 (Voorjaarsnota)
Watergangen 2 -40 -40
Onderhoud wegen 2 55 55
Aankoop grond Zoutendijk 2 95 95
Openbare verlichting 2 234 234
Renovatie openbaar groen 2 316 316
Grondbedrijf: onderzoek 3 -30 -30
Reserve Behoud gemeentelijke monumenten (opheffen) 3 76 76
Land- en tuinbouwgronden / overige grondzaken 3 220 220
Jeugdzorg 4 -378 -378
Jeugdzorg: zorgoverdracht Jutzt 4 -161 -161
Inburgering - meicirculaire 2020 4 -54 -54
Bijzondere bijstand: meer aanvragen 4 -35 -35
Leerlingenvervoer 4 -30 -30
Buitensport 4 492 492
Voorziening Gebouwenbeheer (PLANON) Div. Prg. -80 -80
Personeelskosten (incl indexering) Alg D -107 -107
Extra dagdelen inkoopbureau Alg D -65 -65
Dividend BNG Alg D -58 -58
Gemeentefonds na aftrek prijscompensatie Alg D 411 411
Overige personeelskosten O -228 -228
Reservemutaties i.r.t. incidentele lasten O -102 -102
Div. per saldo 33 33
Storting Algemene reserve Alg D -563 -563
Raadsvergadering 2 juli 2020 (Kadernota)
Rechtmatigheidsverantwoording college O -6 -6
Dekking Algemene Reserve O 6 6
Saldo begroting 2020 (t/m raadsvergadering 2 juli 2020) - -
Raadsvergadering 15 oktober 2020 (Najaarsnota)
Pensioenvoorziening bestuurders 1 -120 -120
Openbaar groen 2 -62 -62
Watergangen 2 -67 -67
Overige grondzaken 3 47 47
Faciliterend grondbeleid 3 47 47
Afval 3 -22 -22
PGB Jeugd 4 -30 -30
Lagere energiekosten Alg D 40 40
Huisvesting O 45 45
Organisatieontwikkeling O -125 -125
Diversen per saldo -37 -37
Dekking Algemene Reserve Alg D 284 284
Saldo begroting 2020 (t/m raadsvergadering 15 oktober 2020) - -
Raadsvergadering 17 december 2020 (Budgetoverheveling)
Verkiezingen Covid 19 1 38 38
Geluk 1 12 12
Aanpassing laad- en losplaats veegmachine 2 16 16
Bewegwijzering 2 7 7
Onderhoud wegen: fietspaden Sluizeweg 2 400 400
Stimuleringsregeling Landschap 2 16 16
Duurzaamheid 3 4 4
BAG: optimaliseren informatievoorz. / training 3 45 45
BAG: criterium gebruiksoppervlakte 3 32 32
Brandveiligheid 3 65 65
Voetveren 3 40 40
Omgevingsplan 3 50 50
Vrijetijdseconomie 3 41 41
Advieskosten ruimtelijke projecten 3 60 60
Visie onderwijshuisvesting Terheijden 4 18 18
Verduurzamingsopgave onderwijs 4 10 10
Pilot Praktijkondersteuner huisarts 4 56 56
Inburgering 4 58 58
Minimabeleid 4 20 20
Renovatie zwembaden 4 85 85
Verbetering / intensivering communicatie O 15 15
Nieuw functieboek O 50 50
Organisatieontwikkeling O 125 125
DIV: digitaliseren papieren archief 2013-2017 O 40 40
Communicatie Omgevingswet Covid 19 O 60 60
Storting reserve Budgetoverhveling -1.361 -1.361
Saldo begroting 2020 (t/m raadsvergadering 17 december 2020) - -
Jaarrekening 2020
Vervanging software 1 58 58
Wegen: kabels en leidingen 2 151 151
Wegen / Civ. kunstwerken / Openbare verl. / groen: onderhoud (zie par. C) 2 72 72
Diverse: voetveren, kermissen, havens, toeristenbelasting 3 92 92
Land- en tuinbouwgronden: verkoopopbrengst 3 289 289
Grondzaken: verkoopopbrengst reststroken 3 250 250
Grondbedrijf: toerekening overhead aan projecten 3 95 95
Ruimtelijke ordening: lagere advieskosten 3 33 33
Omgevingsvergunning: hogere opbrengst leges (zie par. B) 3 46 46
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 3 40 40
Onderwijs - sporthallen/leerlingevervoer/peutertoeslag 4 88 88
Toegang en preventie Jeugd - Veilig Thuis 4 70 70
Toegang en preventie Jeugd - overig 4 111 111
Specialistische Jeugdzorg (m.n. kwaliteitsonderzoeken) 4 96 96
Eigen bijdrage WMO; nabetalingen voorafgaande jaren 4 51 51
Bijstandsverlening: jonger dan 65 jaar minder groei uitkeringen 4 160 160
Bijstandsverlening: jonger dan 65 jaar hogere rijksvergoeding 4 227 227
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen: geen verstrekkingen 4 64 64
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 4 195 195
Renovatie zwembaden 4 66 66
Algemene uitkeringen Alg D 714 714
Compensatie kostprijsverhogende btw O 69 69
Lagere kapitaallasten door vertaging projecten O 130 130
Lagere salariskosten vertrek medewerkers O 59 59
2 medewerkers bovenformatief en minder medewerkers op kantoor. O 110 110
Diverse per saldo 164 164
APPA 1 -400 -400
Openbare verlichting: overige kosten 2 -66 -66
Hogere kapitaallasten thema Wegen en Groen 2 -79 -79
Begraafplaatsen: baten begraafplaatsrechten 2 -41 -41
Riolering en stedelijk water: lagere toerekening rente en BTW (zie par. B) 2 -696 -696
Basisregistratie Adressen en Gebouwen 3 -77 -77
Grondbedrijf (actief / facilitair / overheadtoerekening) 3 -266 -266
Afval(stoffenheffing): lagere toerekening rente, BTW, straatvegen (zie par. B) 3 -72 -72
Specialistische Jeugdzorg (Jeugdreclassering en PGB) 4 -292 -292
Lagere onttrekking Algemene reserve vanwege saldo Alg D -589 -589
Oninbare precariobelasting Alg D -546 -546
Uitbesteding systeembeheer naar Breda, extra taken overgangsfase O -94 -94
Saldo jaarrekening 2020 282 282