2. Baten en lasten per taakveld

2. baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Baten en lasten per taakveld
Jaarrekening 2020
Taakvelden Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 2.266.700 1.250 2.265.450
0.2 Burgerzaken 731.584 275.192 456.392
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 447.146 565.143 117.996-
0.4 Overhead, Ondersteuning organisatie 7.656.373 151.048 7.505.325
0.5 Treasury 152.867 77.240 75.627
0.61 OZB woningen 354.088 3.283.729 2.929.641-
0.62 OZB niet-woningen 84.725 1.259.034 1.174.309-
0.63 Parkeerbelasting -
0.64 Belastingen overig 26.068 481.586- 507.654
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 34.927.167 34.927.167-
0.8 Overige baten en lasten 167.712- 77.111 244.823-
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 879 879
0.10 Mutaties reserves 5.060.488 7.449.556 2.389.069-
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.593.129 1.593.129
1.2 Openbare orde en veiligheid 461.751 4.936 456.816
2.1 Verkeer, wegen en water 5.927.579 2.401.045 3.526.533
2.2 Parkeren 113.877 10.578 103.299
2.3 Recreatieve havens 173.879 120.629 53.250
2.4 Economische havens en waterwegen 8.148 1.522 6.627
2.5 Openbaar vervoer 79.890 13.284 66.607
3.1 Economische ontwikkeling -
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 132.068 598.574 466.506-
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 212.112 65.835 146.277
3.4 Economische promotie 187.351 63.846 123.505
4.1 Openbaar basisonderwijs -
4.2 Onderwijshuisvesting 776.433 97.663 678.770
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.004.338 183.844 820.493
5.1 Sportbeleid en activering 219.366 9 219.357
5.2 Sportaccommodaties 1.465.033 406.977 1.058.056
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 103.761 14 103.748
5.4 Musea 2.829 2.829
5.5 Cultureel erfgoed 18.415 18.415
5.6 Media 446.947 446.947
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 2.590.141 22.520 2.567.621
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.098.654 317.459 1.781.195
6.2 Wijkteams 643.992 643.992
6.3 Inkomensregelingen 5.846.310 5.592.987 253.323
6.4 Begeleide participatie 1.852.884 3.682 1.849.201
6.5 Arbeidsparticipatie 412.845 28.664 384.181
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 677.618 215.557 462.061
6.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 4.989.179 1.980 4.987.199
6.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 4.774.601 218.914 4.555.687
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 166.570 390- 166.960
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 362.829 362.829
7.1 Volksgezondheid 2.409.442 29.509 2.379.933
7.2 Riolering 2.074.087 3.164.285 1.090.199-
7.3 Afval 3.331.221 3.731.535 400.314-
7.4 Milieubeheer 1.387.551 167.157 1.220.393
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 138.333 72.481 65.852
8.1 Ruimtelijke ordening 3.885.274 2.675.161 1.210.113
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 419.956 432.764 12.808-
8.3 Wonen en bouwen 1.191.002 846.667 344.335
68.792.599 69.074.573 281.974-