Inleiding

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Dit zijn de jaarstukken 2020. De jaarstukken bestaan uit 3 onderdelen:

• een algemeen deel met organisatiegegevens
• het jaarverslag en
• de jaarrekening

1. Jaarverslag

Terug naar navigatie - Inleiding

Met het jaarverslag blikt het college van burgemeester en wethouders terug op het jaar 2020. Het college legt verantwoording af over de uitvoering van de programma’s aan de gemeenteraad, maar ook aan de burgers en alle andere maatschappelijke partners.

Het jaarverslag bestaat uit:

 • de programmaverantwoording en
 • de paragrafen.

1.1 Programmaverantwoording

Terug naar navigatie - 1.1 Programmaverantwoording

De indeling van de programmaverantwoording is in overeenstemming met de programmabegroting 2020. In de programmaverantwoording staat per programma in hoeverre het college de doelstellingen heeft gehaald uit de programmabegroting 2020. Het college heeft de programmabegroting gebaseerd op het coalitieakkoord ‘Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN !’.

In het jaarverslag zijn per programma de volgende onderdelen opgenomen:

 • Wat wilden we bereiken? Hierin staan de hoofddoelstelling en de subdoelstellingen van het programma;
 • Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Hierin staat een toelichting op de voortgang en realisatie van de voorgenomen prestaties;
 • Wat heeft het gekost? Hier presenteren we een cijfermatige opstelling van de totale baten en lasten per programma.

1.2 Paragrafen

Terug naar navigatie - 1.2 Paragrafen

Na de programmaverantwoording volgen de wettelijk verplichte paragrafen:

 • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 • Lokale heffingen
 • Onderhoud kapitaalgoederen
 • Financiering
 • Bedrijfsvoering
 • Verbonden partijen
 • Grondbeleid

Dit onderdeel wordt afgesloten met een Corona-paragraaf, met daarin een uitleg over de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 voor de gemeente Drimmelen.

2. Jaarrekening

Terug naar navigatie - Algemeen

Het tweede deel van de jaarstukken bevat de financiële verantwoording, de jaarrekening. De jaarrekening wordt gevormd door de balans ultimo 2020, het overzicht van baten en lasten en toelichtingen.

2.1 Balans

Terug naar navigatie - 2.1 Balans

De balans geeft inzicht in de financiële positie aan het einde van een bepaalde periode als uitkomst van het financiële beheer en het gevoerde financieel beleid.

2.2 Baten en lasten

Terug naar navigatie - 2.2 Baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten geeft inzicht in de financiële baten en lasten en als resultante het behaalde resultaat over een bepaalde periode als uitkomst van het financiële beheer en het gevoerde financieel beleid.

2.3 Toelichtingen

Terug naar navigatie - 2.3 Toelichtingen

In dit onderdeel van de jaarrekening lichten we de posten uit de balans en het overzicht van baten en toe. Daarnaast doen we een voorstel voor de bestemming van het resultaat. Tot slot beschrijven we de wettelijk verplichte verantwoordingsinformatie voor specifieke uitkeringen (SISA).

Algemene gegevens

1. College van burgemeester en wethouders per 31 december 2020

Terug naar navigatie - 1. College van burgemeester en wethouders per 31 december 2020

Samenstelling en portefeuilleverdeling

 

Burgemeester Gert de Kok

 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Kabinetszaken
 • Burgerzaken (wettelijk deel)
 • Bestuurlijke organisatie
 • Personeel en organisatie
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Regio West-Brabant

Wethouder Jan-Willem Stoop (Lijst Harry Bakker)

 • Openbare ruimte
 • Verkeer en vervoer
 • Water, inclusief klimaatadaptie
 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen
 • Grondzaken
 • WABO
 • Zwembaden
 • Landbouw
 • Omgevingsvisie
 • Geluk
 • Centrumplan Made
 • KCV
 • Externe veiligheid

Wethouder Lieke Schuitmaker

 • Economische Zaken                                                               
 • Recreatie en toerisme
 • Havens
 • Biesbosch
 • NL Delta
 • Erfgoed, inclusief monumenten
 • Participatie (wet)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Ouderenwerk
 • Accommodaties en buurthuizen, niet zijnde sportaccommodaties

Wethouder Harry Bakker (Lijst Harry Bakker)

 • Financiën
 • Dorpsgericht werken
 • Bedrijfsvoering en dienstverlening
 • Communicatie
 • Dierenwelzijn inclusief hondenbeleid
 • Cultuur en media
 • Publiekszaken
 • Archief
 • Sport, inclusief sportaccommodaties
 • Vrijwilligers
 • Project Toekomstvisie
 • Communicatie

Wethouder Jürgen Vissers (Groen Drimmelen VP/D66)

 • Duurzaamheid en klimaat
 • Energietransitie
 • Milieu
 • Afval
 • Biodiversiteit
 • Natuurbeleid
 • Onderwijs inclusief Dongemond College
 • Jeugdzorg
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Bibliotheken
 • Gezondheidszorg
 • Minimabeleid inclusief schuldhulpverlening
 • Vluchtelingen(werk)
Gemeentesecretaris Jaap Liebregt a.i.

2. Gemeenteraad

Terug naar navigatie - 2. Gemeenteraad

De gemeenteraad van Drimmelen bestaat in totaal uit 21 zetels, verdeeld over 8 fracties: Fractie Lijst Harry Bakker (5 zetels), Fractie VVD (4 zetels), Fractie Combinatie Algemeen Belang (4 zetels), Fractie Groen Drimmelen (VP/D66) (3 zetels), Fractie SAMEN Drimmelen (2 zetels), Fractie CDA (1 zetel), Fractie Gemeentebelangen (1 zetel) en Fractie PvdA Drimmelen (1 zetel).