Exploitatiesaldo en resultaatbestemming

Exploitatiesaldo en resultaatbestemming

Resultaat


Begroot Werkelijk
Saldo van baten en lasten 5.105.425- 2.107.095-
Mutaties reserves 5.105.425 2.389.069
0- 281.974

Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt het bovenstaande resultaat als volgt te bestemmen:

Resultaatbestemming
Gerealiseerd resultaat 281.974
Herstelwerkzaamheden aan wegen en voetpaden (degeneratiekosten) (reserve claims) 70.000
Algemene reserve 211.974

Het resultaat over 2020 bedraagt € 281.974,06. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 70.000 te bestemmen via reserve Claims voor herstelwerkzaamheden aan wegen en voetpaden (degeneratiekosten). Het restantbedrag van € 211.974,06 wordt ten gunste gebracht van de Algemene Reserve.