Analyse begrotingsafwijkingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De begroting is vastgesteld op programmaniveau. In onderstaande tekst worden per programma de belangrijkste verschillen toegelicht per programma per thema.

Programma 1. Burger en Bestuur

Tabel 5 BL

Terug naar navigatie - Tabel 5 BL
Programma 1. Burger en bestuur Begroot Werkelijk Verschil Reserves Netto
Dienstverlening 142.598 146.960 -4.362 0 -4.362 nadeel
Burger en politiek 640.951 617.818 23.132 0 23.132 voordeel
Dorpsgericht werken 89.275 57.389 31.887 0 31.887 voordeel
Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing 1.860.924 1.920.200 -59.276 0 -59.276 nadeel
Bestuursondersteuning 1.703.234 2.024.318 -321.084 0 -321.084 nadeel
Totaal 4.436.982 4.766.684 -329.702 0 -329.702 nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dienstverlening € 4.000 nadeel
Geen relevante afwijkingen.

Burger en politiek € 23.000 voordeel
Als gevolg van Corona zijn veel activiteiten in het kader van Dorpsgericht werken niet doorgegaan. Er is nauwelijks gebruik gemaakt van de regeling Samen aan de Slag en de Dorpsonderonsjes die gepland stonden, hebben geen doorgang gevonden. Ook de reguliere bijeenkomsten in het kader van Dorpsgericht werken zijn voor het overgrote deel niet doorgegaan waardoor de kosten € 32.000 lager zijn dan begroot

Dorpsgericht werken € 32.000 voordeel
Als gevolg van Corona zijn veel activiteiten in het kader van Dorpsgericht werken niet doorgegaan. Er is nauwelijks gebruik gemaakt van de regeling Samen aan de Slag en de Dorpsonderonsjes die gepland stonden, hebben geen doorgang gevonden. Ook de reguliere bijeenkomsten in het kader van Dorpsgericht werken zijn voor het overgrote deel niet doorgegaan waardoor de kosten € 32.000 lager zijn dan begroot.

Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing € 59.000 nadeel
Medio 2020 is tijdelijk een derde BOA in dienst gekomen. Deze uren waren niet geraamd (€ 42.000) op dit programma, maar op programma 2 bij verkeershandhaving. Daarnaast waren er hogere kosten door de inhuur van een medewerker voor afhandeling van Drank- en Horecawet vergunningen door vertrek van een medewerker (€ 6.000) en extra uren afstemming onderhoud kazernes (€ 6.000). Ten slotte zijn door de coronamaatregelen en verbod op evenementen minder (tijdelijke) DHW vergunningen afgegeven waardoor minder leges zijn ontvangen (€ 2.000).

Bestuursondersteuning € 321.000 nadeel
Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De Appa-pensioenpremie wordt op het salaris van de wethouder ingehouden en de gemeente stort deze in een voorziening op grond van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv). Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd. Tot 2020 werd er vanuit gegaan dat het benodigde pensioenkapitaal voor de gepensioneerde wethouders maar heel beperkt beïnvloed zou worden door de rekenrente en de levensverwachting. Vanaf 2020 maken wij gebruik van een ander bureau voor de pensioenkapitaalberekeningen. Zij gaven echter aan dat het nu benodigde kapitaal verhoogd moet worden om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen, omdat de rekenrente en de levensverwachting wel van invloed zijn op de pensioenen van de gepensioneerde wethouders. Hiervoor is een eenmalige storting van € 400.000 noodzakelijk.
Mede in verband met het pensioenakkoord zal bekeken worden of en hoe de wet APPA in de toekomst binnen de Gemeente anders geregeld moet worden.

Voor de vervanging van een aantal belangrijke softwarepakketten is samen met de Gemeente Breda gekozen voor een reseller constructie. Dit heeft er wel toe geleid dat de vervanging van de software voor de BRP later plaatsvindt met een incidenteel financieel voordeel van € 58.000.
Het restantverschil bestaat diverse kleine posten zoals minder uren door ziekte, minder legesinkomsten door Corona etc.

Programma 2. Openbare ruimte

Tabel 6 BL

Terug naar navigatie - Tabel 6 BL
Programma 2. Openbare ruimte Begroot Werkelijk Verschil Reserves Netto
Wegen en Verkeer 3.836.004 3.586.375 249.629 -201.189 48.440 voordeel
Groen 2.288.390 2.303.471 -15.081 -48.188 -63.268 nadeel
Water -1.483.171 -789.449 -693.722 0 -693.722 nadeel
Totaal 4.641.223 5.100.397 -459.174 -249.377 -708.550 nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Wegen € 48.000 voordeel

Wegen: Vuelta / ZLM tour (algemene reserve) € 25.000 (reserve)
In 2020 ging de Vuelta niet door. Dit kwam door de coronamaatregelen. Bij de Najaarsnota 2020 besloten we het gereserveerde budget te halveren en in te zetten voor de ZLM tour 2021.

Wegen: kabels en leidingen € 151.000 voordeel
Vanwege de wet poortwachter zetten we een medewerker in op toezicht kabels en leidingen. Dit leverde naast een hogere kwaliteit ook een nauwkeurigere financiële afwikkeling op.
In 2020 ontvingen we meer leges (€ 81.000) en vergoeding voor degeneratiekosten (€ 70.000) dan verwacht. In 2020 verving een aantal netbeheerders in delen van Made hun netwerk. Mede hierdoor ontvingen we ruim € 70.000 meer aan vergoeding van degeneratiekosten dan begroot. Conform het wegenbeleid komen deze opbrengsten ten gunste het onderhoud. Voorgesteld wordt om dit bedrag via de resultaatsbestemming van 2020 over te hevelen naar 2021.

Wegen en verkeer : ureninzet afdeling openbare werken (binnendienst) € 49.000 nadeel
Het opstellen van het nieuwe wegenbeleidsplan kostte meer tijd dan geraamd. Het proces heeft meer ambtelijke uren gevraagd (€ 32.000).
Daarnaast maakten we meer uren voor verkeersveiligheid vanwege regionale samenwerking. De samenwerking met RWB en provincie, en daarmee samenhangend de subsidiestromen op mobiliteitsgebied, is veranderd. Om de Drimmelense belangen te behartigen, was hiervoor meer ambtelijke inzet nodig dan vooraf voorzien (€ 17.000).

Wegen / Civiele kunstwerken / Openbare verlichting: onderhoud € 19.000 voordeel
Zie voor een inhoudelijke toelichting de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen – onderdeel a. Wegen, b. Openbare verlichting en c. Civiele kunstwerken (Toelichting exploitatie).

Wegen en verkeer / Civiele kunstwerken / Openbare verlichting: hogere kapitaallasten investeringen € 58.000 nadeel,  (reserve kapitaallasten) € 115.000 (reserve)
In de begroting raamden we in het eerste jaar van investeren geen afschrijvingslasten. Investeringen die in 2020 zijn uitgevoerd en in "gebruik genomen" dienen geactiveerd te worden (op afgeschreven te worden). Dit geeft een nadeel van ca. € 58.000 (diverse vervangingskredieten).
Het deel dat betrekking heeft op de lagere onttrekking uit de reserve kapitaallasten betreffen de investeringen: Aansluiting Zoutendijk – Horenhilsedijk, Verbreding Zanddijk, Drimmelenseweg - Sluizeweg Made, Kwaliteitsverbetering Oude Haven Dr.: c. Wandelpromenade / Havenkade, Centrumplan Made, Verkeersveilig maken Crullaan (minimale variant) / Sectorale uitvoering Crullaan (verhoogde fietspaden) en Verlengen fietspad Beverpad.
Zie voor een inhoudelijke toelichting de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen – onderdeel a. Wegen, b. Openbare verlichting en c. Civiele kunstwerken (Toelichting lopende investeringen).

Civiele kunstwerken: haven Terheijden (Reserve herstel kunstwerken Havens) € 57.500 (reserve)
Dit betreft de middelen die zijn opgenomen voor het vervangen van de beschoeiing in de haven van Terheijden. De beschoeiing maakt deel uit van de dijk rondom de haven.
Het waterschap is voornemens om ook deze dijk aan te passen. Op dit moment is niet in detail duidelijk wat de aanpassingen zullen zijn, en hoe deze technisch worden uitgewerkt.
Indien de technische uitwerking wederom in een beschoeiing voorziet is het waarschijnlijk dat deze kosten voor rekening komen van de gemeente. De verwachting is hier in 2021 meer duidelijkheid over te krijgen.

TEC Warmtenet Terheijden € 0 (budgettair neutraal)
In 2020 rondden we de fysieke werkzaamheden aan de eerste fase van het warmtenetwerk af. De eindafrekening, verdeling van de kosten met het krediet Centrumroute Terheijden en de overdracht van het net naar het TEC vindt in 2021 plaats. Na deze stappen stellen we de definitieve afwikkeling vast.

Openbare verlichting: overige kosten € 66.000 nadeel
In 2020 voerden we een aantal werkzaamheden van 2019. Deze kosten kwamen ten laste van 2020. Verder maakten we in 2020 nieuw beleid, besteedden we het bestek opnieuw aan en rondden we het vorige bestek af. Onze adviseur gaf invulling aan deze werkzaamheden. De kosten hiervoor waren hoger dan verwacht. Daarnaast vallen de uitgaven voor elektriciteitsverbruik hoger uit. Dit komt enerzijds door hogere tarieven en anderzijds een te optimistische raming. Tot slot zijn de verhaalbare schades lager dan begroot.

Verkeer: parkeerdrukmeting (reserve bovenwijkse voorzieningen) € 3.500 (reserve)
De begrote kosten waren gebaseerd op een eerdere aanbesteding. We hebben een goedkopere partij gevonden, waardoor de kosten zijn meegevallen.

Verkeer: verkeersonderzoek € 29.000 voordeel
Zie toelichting programma 1. onderdeel "Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing" (verkeers BOA).

Verkeer: subsidie verkeersveiligheid  € 22.000 voordeel
Bij de begroting was alleen rekening gehouden met een subsidie voor mensgerichte maatregelen van € 30.400. Wij krijgen jaarlijks deze subsidie. Doorgaans betaalt de provincie in het jaar van aanvraag 80% van de subsidie als voorschot uit. Het restant volgt een jaar later, nadat alle acties zijn uitgevoerd en de balans is opgemaakt. In 2020 was rekening gehouden met nog een afrekening over 2019 van € 15.300, maar het uiteindelijke bedrag was € 8.500 lager omdat er minder deelnemers aan activiteiten waren. Daar staat tegenover dat het voorschot van 2020 weer iets hoger was dan verwacht. Daarnaast ontvingen we een voorschot op de subsidie voor het verbeteren van de fietsverbinding Lageweg (€ 28.000), waar bij het opstellen van de begroting nog geen rekening mee was gehouden. Deze zaken samen geven een positief resultaat van € 22.000 (incidenteel).


Groen € 63.000 nadeel

Natuurbescherming: aanleg evz (reserve groenaanleg) € 20.000 (reserve), stila (stika) (reserve groenaanleg) € 10.000 (reserve), onderhoud evz’s (reserve groenaanleg) € 8.500 (reserve)
Door het nog niet verrekenen van de (voorbereidings-)kosten van de aan te leggen EVZ (Ecologische Verbindings Zone)Terheijden-Zonzeel met het Waterschap is er in 2020 een overschot van € 20.000. Dit schuift door naar 2021. Het STIKA (Stimuleringskader GroenBlauwe Diensten) heeft in 2018 bijna geheel stilgelegen vanwege goedkeuring Brussel en dat de regeling STIKA niet past in de Algemene subsidieverordening van de provincie Brabant. Daar is toen een escape op bedacht via deminimus verklaringen die deelnemers moeten ondertekenen.
Met deze regeling kon het STIKA in 2019 doorgaan en zijn er verlengingen en beschikkingen verleend. In 2020 konden we vanwege de beëindiging van de regeling niets meer doen. De resterende gelden zijn ingebracht in de nieuwe regeling STILA (Stimuleringsregeling Landschap).
Daarnaast zijn er lagere onderhoudskosten aan de Ecologische verbindingszones van € 8.500. Afhankelijk van cyclische onderhoudswerkzaamheden kunnen de kosten aan de EVZ’s jaarlijks fluctueren. Zowel de (voorbereidings-)kosten van de EVZ Terheijden-Zonzeel als het onderhoud aan de EVZ’s worden verrekend met de reserve Groenaanleg (per saldo budgettair neutraal).

Openbaar groen: hogere kapitaallasten (groenrenovaties) € 20.500 nadeel, lagere kapitaallasten (onderbesteding) (reserve kapitaallasten) € 9.500 (reserve)
In de begroting zijn in het eerste jaar van investeren geen afschrijvingslasten geraamd. Investeringen die in 2020 zijn uitgevoerd en in "gebruik genomen" dienen geactiveerd te worden (op afgeschreven te worden). Dit geeft een nadeel van ca. € 20.500. Het betreft hier voornamelijk de investering "Renovatie openbaar groen 2020". Zie voor een inhoudelijke toelichting de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen – onderdeel d. Openbaar groen (Toelichting lopende investeringen).

Openbaar groen: onderhoud € 27.000 voordeel
Zie voor een inhoudelijke toelichting de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen – onderdeel d. Openbaar groen (Toelichting exploitatie).

Speelterreinen en -toestellen: lagere kapitaallasten (onderbesteding) (reserve kapitaallasten) € 10.000 (reserve)
Door een vertraagde uitvoering van investering "Sport, spelen, etc in openbare ruimte" valt de onttrekking uit de reserve kapitaallasten met € 10.000 lager uit. Zie voor een inhoudelijke toelichting de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen – onderdeel e. Speelruimte (Toelichting lopende investeringen).

Speelterreinen en -toestellen: onderhoud € 26.000 voordeel
Zie voor een inhoudelijke toelichting de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen – onderdeel e. Speelruimte (Toelichting exploitatie).

Begraafplaatsen: baten begraafplaatsrechten € 40.500 nadeel
Zie voor een inhoudelijke toelichting zie de paragraaf B. Lokale heffingen – onderdeel "Inkomsten".

Het restant wordt veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 6.500 nadeel.


Water € 694.000 nadeel

Riolering en stedelijk water: lagere toerekening rente en BTW  € 696.000 nadeel
Het nadeel wordt veroorzaakt door lagere kosten welke toe te rekenen zijn aan de tarieven van de riolering. Dit betreft met name de toerekening van het BTW component (lagere btw-toerekening aan de tarieven € 59.000) en een lagere rente toerekening (lager rentepercentage en een lagere boekwaarde aan het begin van het jaar € 637.000). Voor een inhoudelijke toelichting zie de paragraaf B. Lokale heffingen – onderdeel Rioolheffing.

Het restant wordt veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 2.000 voordeel.

Programma 3. Ruimte, wonen en economie

Tabel 7BL

Terug naar navigatie - Tabel 7BL
Programma 3. Ruimte, wonen en economie Begroot Werkelijk Verschil Reserves Netto
Versterken toerisme en recreatie 736.934 309.402 427.532 -330.521 97.011 voordeel
Versterken economische structuur -88.499 -385.562 297.063 0 297.063 voordeel
Ruimte 1.689.821 1.275.441 414.379 -459.175 -44.796 nadeel
Wonen 865.730 391.435 474.295 -385.036 89.259 voordeel
Duurzaamheid 80.162 35.473 44.689 -125.386 -80.697 nadeel
Leefomgeving 634.489 558.651 75.839 0 75.839 voordeel
Totaal 3.918.638 2.184.840 1.733.798 -1.300.119 433.680 voordeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Versterken toerisme en recreatie € 97.000 voordeel

Project Biesboschjaar (reserve SID) € 18.000 (reserve)
In de periode van mei 2021 tot september 2022 wordt het Biesboschjaar georganiseerd onder de naam ‘600 jaar Elisabethvloed’. De voorbereidingen zijn gestart in 2020. De gereserveerde uitgaven zullen worden gedaan gedurende het Biesboschjaar in 2021 en 2022.

Project Haven Lage Zwaluwe (reserve verbetering toeristische infrastructuur haven Lage Zwaluwe) € 184.500  (reserve)
Er is een plan ontwikkeld voor de kop van de buitenhaven in lage Zwaluwe. De kosten van dat plan worden ten laste gebracht van het restantbedrag uit de reserve. In 2020 is de TOP verplaatst en zijn de wandelpaden aangelegd.

Besteding netto-opbrengst toeristenbelasting (reserve Toerisme en recreatie) € 25.500 (reserve)
In het voorjaar van 2021 wordt de nota Vrijetijdseconomie vastgesteld met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Voorgesteld wordt het restantbedrag van 2020 in te zetten voor uitvoering van de nota Vrijetijdseconomie.

Bewegwijzering toeristische trekpleisters kernen (reserve Toerisme en recreatie) € 10.000 (reserve)
In het voorjaar van 2021 wordt de nota Vrijetijdseconomie vastgesteld met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Voorgesteld wordt het restantbedrag van 2020 in te zetten voor uitvoering van de nota Vrijetijdseconomie. De toeristische bewegwijzering maakt onderdeel uit van de nota.

Promotiefilm Drimmelen (reserve Toerisme en recreatie) € 10.000 (reserve)
In het voorjaar van 2021 wordt de nota Vrijetijdseconomie vastgesteld met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Voorgesteld wordt het restantbedrag van 2020 in te zetten voor uitvoering van de nota Vrijetijdseconomie.

Mvo-prijs (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) (reserve Samen Investeren in Drimmelen) € 15.000 (reserve)
Met het Bedrijvennetwerk Drimmelen is gesproken over de Groene Pluim. De voorkeur van het Bedrijvennetwerk Drimmelen gaat uit naar een andere aanpak waarbij het delen van kennis en ervaring over duurzaamheid centraal staat. Voorgesteld wordt het restant budget daar aan te besteden in 2021.

Stimuleren duurzaamheid bedrijfsterreinen (reserve Samen Investeren in Drimmelen) € 10.000 (reserve)
In 2020 is gestart met het proces om tot een nieuwe Economische nota te komen. Hierin wordt duurzaamheid opgenomen en krijgen de bedrijfsterreinen op dit gebied speciale aandacht. De nota Economie wordt in het voorjaar van 2021 voorgelegd aan de raad.

Drimmelen op de kaart € 47.500 (reserve)
De gemeenteraad heeft voor de periode 2018 – 2022 middelen beschikbaar gesteld voor de inzet van personeel ten behoeve van Vrijetijdseconomie. Voorgesteld wordt het restant bedrag 2020 te benutten voor de inzet van personeel in 2021. In de nota vrijetijdseconomie zal worden voorgesteld om structurele middelen op te nemen voor dit doel.

Motie Seabin met olie-afscheider (algemene reserve) € 8.000 (reserve)
In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen om een Seabin te plaatsen in de haven van Terheijden. De Seabin met olie-afscheider wordt in 2021 geplaatst. Voorgesteld wordt de middelen die hiervoor gereserveerd waren in 2020 daaraan te besteden.

Lagere kapitaallasten (reserve kapitaallasten) € 2.000 (reserve)
Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere uitgaven investering "Verlengen fietspad Beverpad". Zie voor een inhoudelijke toelichting de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen – onderdeel a. Wegen (Toelichting lopende investeringen).

Kermissen: lagere uitgaven € 15.000 voordeel
De kermis is vanwege het coronavirus in 2020 in zijn geheel afgelast. Daardoor heeft de buitendienst minder uren besteed aan de kermis en zijn er geen kosten gemaakt voor bijvoorbeeld de opening. De inkomsten van de kermis zijn al afgeraamd bij de najaarsnota.

Baten toeristenbelasting: hogere opbrengst € 34.00 voordeel
Zie voor een inhoudelijke toelichting zie de paragraaf B. Lokale heffingen – onderdeel "Inkomsten".

Havens: lagere uitgaven klein onderhoud  € 10.000 voordeel
De kosten voor klein onderhoud Havens zijn lager geweest dan begroot. Omdat op een aantal plekken groot onderhoud wordt uitgevoerd kon bespaard worden op klein onderhoud en reparaties.

Voetveren: lagere uitgaven € 33.000 voordeel
In de begroting 2020 waren middelen opgenomen voor de voetveer van Drimmelen naar de Hofmansplaat. Deze voetveer wordt in 2021 gerealiseerd, waardoor er over 2020 een bedrag van € 33.000 resteert. Voorgesteld wordt dit bedrag te besteden aan het realiseren van voorzieningen voor de voetveer in 2021.

Het restant word veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 5.000 voordeel.

Versterken economische structuur € 297.000 voordeel

Land- en tuinbouwgronden: verkoopopbrengst € 288.500 voordeel
In 2020 is landbouwgrond aan de Brandestraat (kadastraal Hooge Zwaluwe) verkocht voor een bedrag van € 284.800. Daar tegenover staat een aankoop gronden voor het boerburgerbos aan de Zandstraat (kadastraal Hooge Zwaluwe). Deze aankoop is in de balans opgenomen voor een bedrag van € 125.000 (programma 2.) Tevens is eind 2020 een klein perceel cultuurgrond aan de Bergseweg in Made verkocht voor € 3.500.

Het restant wordt veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 8.500 voordeel.


Ruimte € 45.000 nadeel

Omgevingswet.: lagere uitgaven (algemene reserve) € 429 .000 (reserve)
Tweede kwartaal 2020 werd bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld naar 1 januari 2022. Hierdoor zijn werkzaamheden rond de invoering van de Omgevingswet doorgeschoven naar 2021. Ook de opleidingen zijn doorgeschoven naar 2021. Het resterende budget is in 2021 wel nodig om ervoor te zorgen dat de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 voldoet aan de minimale eisen, het in stand houden van het huidige dienstverleningsniveau, het klaar hebben van de omgevingsvisie en het uitvoeren van het experiment vergunningtafel Drimmelen (de ‘basis op orde’).

Ruimtelijke ordening: Vrijkomende Agrarische Bebouwing (algemene reserve) € 30.000 (reserve)
In de omgevingsvisie wordt de richting bepaald voor het gemeentelijk VAB-beleid. In regionaal verband is gewerkt aan de VAB-aanpak. In 2021 zal dit voor de Drimmelense situatie worden verfijnd. Het budget van € 30.000 zal daarvoor worden benut.

Ruimtelijke ordening: lagere advieskosten bestemmingsplannen / omgevingsplan € 33.000 voordeel
Onder de omgevingswet zullen de bestemmingsplannen worden vervangen door een omgevingsplan. Om die reden zijn de advieskosten voor bestemmingsplannen lager uitgevallen dan geraamd. 

Omgevingsvergunning: hogere opbrengst leges ruimtelijke ordening € 8.000 voordeel
Zie voor een inhoudelijke toelichting zie de paragraaf B. Lokale heffingen – onderdeel Leges omgevingsvergunning.

Monumenten: behoud gemeentelijke monumenten € 16.000 voordeel
Door minder subsidieaanvragen voor restauraties gemeentelijke monumenten is er een rekeningoverschot van € 16.000.

Klokken en uurwerken: lagere ureninzet afdeling Grondgebied (gebouwenbeheer) € 16.000 voordeel
In 2020 zijn minder uren besteed aan klokken en uurwerken doordat de renovatie van het uurwerk in Hooge Zwaluwe beduidend minder uren zijn besteed dan geraamd en er is minder tijd besteed aan de overige klokken en uurwerken dan geraamd.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) € 21.000 nadeel
In het kader van de noodzakelijke ontwikkeling van informatievoorziening in het algemeen en ook team gegevensbeheer in het bijzonder wordt gebruik gemaakt van externe expertise (vakinhoudelijk en/of coaching) en ondersteuning voor implementatie en reguliere werkzaamheden. Een deel van de kosten is op BGT verantwoord. De overschrijding wordt gecompenseerd via onderbesteding (lagere kosten dan geraamd) op het budget ICT-diensten.

Het restant wordt veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 2.000 voordeel

Wonen € 89.000 voordeel

Toezicht en handhaving – brandveiligheid: lagere ureninzet afdeling Grondgebied € 35.000 voordeel
De voorgenomen intensivering van het Brandveiligheidstoezicht in 2020 is niet mogelijk gebleken. Gezien de Corona-maatregelen zijn de controles op het gebied van brandveiligheid, die binnen in gebouwen plaatsvinden, beperkt tot de locaties met de grootste noodzaak. Andere locaties zijn niet bezocht in 2020 om de contacten tussen personen in binnenruimten te beperken. Het beperkte aantal controles heeft ook geleid tot minder herzieningen van meldingen en vergunningen m.b.t. brandveiligheid, zodoende is daaraan ook minder tijd besteed.

Niet in exploitatie genomen panden € 13.000 voordeel
Er waren geen ‘niet in exploitatie genomen panden” in 2020 waarvoor uren of werkzaamheden voor zijn verricht.

Grondzaken: verkoopopbrengst reststroken € 250.000 voordeel
In 2020 zijn meer reststroken verkocht (€ 60.000) dan begroot.
Daarnaast zijn percelen gemeentegrond verkocht voor diverse woningbouwontwikkelingen (€ 190.000). Deze worden conform BBV op overige grondzaken geboekt.

Grondzaken: lagere ureninzet afdeling Grondgebied / Openbare werken € 16.000 voordeel

Door inhuur en minimale inzet ambtelijke projectgroep zijn minder eigen ambtelijke uren gemaakt.

Grondbedrijf (actief / facilitair met en zonder raadsbesluit) € 266.000 nadeel / overheadtoerekening € 95.000 voordeel
Zie voor een inhoudelijke toelichting de paragraaf G. Grondbeleid (€ 265.000 nadeel).
Door de toerekening van overhead aan de projecten hebben we een voordeel behaald van € 97.000.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (reserve claims) € 77.000 nadeel
In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is met name in Q4-2020 met meer -externe- inzet gewerkt aan de omzetting van de grondslag voor gebruiksoppervlakte. Weliswaar dient afwikkeling van het project conform planning in 2021 te worden afgerond, de hoeveelheid werkzaamheden 2021 komt inmiddels weer meer overeen met de oorspronkelijke planning dan wat in de loop van 2020 werd gevreesd vanwege opgelopen achterstanden. Daarnaast is, via gebruik van digitale hulpmiddelen zoals Teams, maar ook via fysieke bijeenkomsten in kantoor binnen de Covid-19 richtlijnen, verder ingezet op training, coaching en begeleiding. Hoewel -conform- planning dit nog niet is afgerond hoeft de geraamde budgetoverheveling niet plaats te vinden voor wat betreft project criterium gebruiksoppervlakte (€ 32.000) als kosten doorontwikkeling team beheer informatiesystemen (€ 45.000).

Volkshuisvesting: inhaalafschrijving € 22.000 nadeel
In 2020 is er een incidenteel nadeel ontstaan door het afboeken van een verjaarde, niet te innen vordering betreffende een gemeentegarantie, de voorloper van NHG.

Het restant word veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 45.000 voordeel.


Duurzaamheid € 80.000 nadeel

Afval(stoffenheffing): lagere toerekening rente, BTW en straatvegen € 72.000 nadeel
Het nadeel wordt veroorzaakt door lagere kosten welke toe te rekenen zijn aan de tarieven van de afvalstoffenheffing. Dit betreft met name de toerekening van het BTW component (lagere btw-toerekening aan de tarieven € 38.000), een lagere rente toerekening (lager rentepercentage en een lagere boekwaarde aan het begin van het jaar € 14.000) en lagere uitgaven van straatvegen (€ 20.000). Voor een inhoudelijke toelichting zie de paragraaf B. Lokale heffingen – onderdeel afvalstoffenheffing.

Energietransitie: lagere advieskosten (reserve energietransitie) € 50.000 (reserve), warmtevisie € 75.000 (reserve), hogere ureninzet afdeling Grondgebied € 145.500 nadeel
De uitvoering van de energietransitie is primair de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor Drimmelen betekende dit dat er ook in 2020 veel tijd is gestopt in uiteenlopende energieprojecten. Zo het concept van de Regionale Energie Strategie (RES) aangeboden aan de raad en is een begin gemaakt met de Transitievisie Warmte via het project ‘Energieneutrale Dorpen’. Ook in advies en ondersteuning van energiecoöperaties, zoals het Traais Energie Collectief (TEC) dat een warmtenet aanlegt in Terheijden, zijn veel uren gaan zitten. Evenals in subsidietrajecten, waaronder de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) dat vorig jaar heeft geleid tot diverse collectieve inkoopacties voor onze inwoners. Maar denk zeker ook aan langer lopende projecten zoals EnergieA16 en projecten in relatie tot warmtenetten. Al deze werkzaamheden zijn vooral uitgevoerd door eigen medewerkers, waarbij verwachte kosten deels zijn opgeschoven naar 2021.

Twee onderwerpen worden gefinancierd vanuit een reserve. De Energietransitie en de Warmtevisie. Deze twee onderwerpen lopen door naar 2021. Vanuit de reserve energietransitie is voor 2021 een bedrag van € 50.000 beschikbaar. Vanuit de reserve Warmtevisie een bedrag van € 75.000.

Het restant word veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 8.000 nadeel.

Leefomgeving € 76.000 voordeel

Omgevingsvergunning: hogere opbrengst leges € 38.000 voordeel
Zie voor een inhoudelijke toelichting de paragraaf B. Lokale heffingen – onderdeel Leges omgevingsvergunning.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant € 40.000 voordeel
Door Covid-19 zijn er vooral in programma 2 van het werkprogramma OMWB (verzoektaken) minder werkzaamheden verricht dan geraamd. Dit komt mede door uitstel van de Omgevingswet, de gesloten horeca en geen evenementen. Dit betekende dus geen geluidsmetingen en periodieke milieucontroles bij horeca ondernemingen. In het geheel zijn er minder adviesaanvragen gedaan bij de OMWB omdat er door Covid-19 minder plannen zijn ingediend.

Het restant word veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 2.000 nadeel.

Programma 4. Sociaal domein

Tabel 8BL

Terug naar navigatie - Tabel 8BL
Programma 4. Sociaal domein Begroot Werkelijk Verschil Reserves Netto
Opgroeien en opvoeden 8.688.401 8.178.555 509.846 -446.993 62.853 voordeel
Zorg voor kwetsbare burgers 7.758.437 7.762.928 -4.490 -103.043 -107.534 nadeel
Werk en inkomen 3.506.409 2.794.779 711.630 0 711.630 voordeel
Kunst en cultuur 609.833 598.266 11.567 -5.000 6.567 voordeel
Sport en bewegen 1.360.147 1.277.413 82.735 -4.910 77.825 voordeel
Sociaal culturele accommodaties 612.543 629.688 -17.145 11.772 -5.373 nadeel
Totaal 22.535.771 21.241.628 1.294.143 -548.175 745.968 voordeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Opgroeien en opvoeden € 63.000 voordeel

Onderwijs € 88.000 voordeel
De kosten van het onderwijs zijn lager met name door Corona. In de tweede helft van 2020 is er geen gebruik gemaakt van de Amerhal en minder gebruik van de andere sporthallen. Daardoor waren de huur- en onderhoudskosten van de schoolgymlokaties € 31.000 lager dan begroot.
Met name vanwege de lockdown is minder leerlingenvervoer ingezet en zijn minder kilometervergoedingen uitbetaald waardoor de kosten lager zijn dan begroot (€ 39.000). Gedurende de lockdown heeft de gemeente 80% van de niet gereden ritten gecompenseerd aan de vervoerder.
Op het begrote bedrag voor peutertoeslag van € 81.000 houden we € 18.000 over, omdat minder peuters in deze doelgroep de peuteropvang hebben bezocht wat grotendeels komt door corona. De peutertoeslag is bedoeld als tegemoetkoming voor (alleenstaande) ouders die beiden niet werken of studeren en daardoor niet in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de Belastingdienst.

Toegang en preventie jeugd € 181.000 voordeel
Centrum Jeugd en Gezin opleiding manager (reserve) € 37.000 voordeel
Het budget Toegang en Preventie Jeugd bestaat met name uit kosten voor het CJG en Veilig Thuis. De oorzaken van de lagere kosten Toegang zijn zeer divers. Afwijkingen zijn onder meer te verklaren door eenmalige lager bijdrage van € 70.000 aan Veilig Thuis doordat alle Veilig Thuisregio’s in Nederland in 2020 extra middelen hebben gekregen vanwege financiële tekorten. In onze regio is er geen tekort, omdat we als gemeenten al een aantal jaren zelf bijdragen, en is besloten om dit geld beschikbaar te stellen aan de gemeenten.
Ook zijn de extra CJG kosten voor de overgang van kinderen in zorg bij Jutzt ad € 25.000 niet noodzakelijk gebleken. De afwikkelingskosten van de oprichting van de Bedrijfsvoeringsorganisatie CJG Drimmelen Geertruidenberg zijn lager uitgevallen (€ 18.000). De opleidingskosten voor de manager voor € 37.000 zijn niet ingezet vanwege uitval van de manager; dit werd gedekt uit de reserves en heeft dus geen invloed op het saldo.
Ten behoeve van de toegang tot de jeugdzorg werkt de gemeente met veel organisaties samen en door diverse redenen vielen in 2020 deze kosten lager uit (€ 52.000). Bij het JeugdAdviesTeam gaan de nieuwe afspraken over hogere kwaliteit pas in 2021 in. Medio 2020 zijn in de regio WBO afspraken gemaakt over een andere wijze van verwerken van de kosten spoedeisende zorg (SEZ). Het begrote bedrag voor SEZ is hierdoor niet gebruikt binnen toegang, maar wel binnen specialistische jeugdzorg.
Ten slotte zou in het kader van preventie in 2020 de gemeente samen met een lokale ondernemer een multifunctioneel zand-sportveld op het terrein van zwembad ‘De Randoet’ realiseren. Vanwege de economische consequenties van corona heeft ondernemer laten weten in 2020 niet te kunnen investeren. De gemeente had hier in het kader van jongerenparticipatie incidentele middelen (€ 10.000) voor begroot. Per saldo is er nog een afwijking van € 6.000 aan voordelen.

Afwikkeling Jutzt (reserve) € 157.000 voordeel
Voor de afwikkeling van Jutzt is er in de begroting via de Voor- en Najaarsnota een bedrag van in totaal € 280.000 begroot. De projectkosten en de kosten van de afwikkeling bedragen in 2020 ruim € 123.000 waardoor er over 2020 een voordeel is van € 157.000 ten opzichte van de genomen besluiten. De kosten van de afwikkeling van Jutzt zouden worden gedekt uit de reserves. Door de lagere kosten in 2020 is ook de onttrekking uit de reserves lager.

Taskforce jeugdzorg (reserve) € 250.000 voordeel
De middelen voor de uitvoering van de taskforce jeugdzorg zijn in 2020 nog niet aangesproken. Het opstarten van de taskforce was mogelijk binnen het reguliere werk van de beleidsmedewerkers jeugd. Voor 2021 zullen deze middelen ingezet gaan worden aangezien uitvoering niet haalbaar is binnen de reguliere werkzaamheden. De begrote kosten worden gedekt uit de reserve Bestuursakkoord. Doordat er geen uitgaven zijn, vindt er ook geen onttrekking uit de reserve plaats.

Specialistische jeugdzorg € 196.000 nadeel
De daadwerkelijke kosten over 2020 zijn hoger uitgevallen dan de afgegeven prognoses voor Q4. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de hogere kosten aan ambulante jeugdhulp. De toenemende GGZ-problematiek heeft mogelijk een relatie met corona. Ten slotte valt ook de kostenverdeling tussen de verschillende jeugdzorgplusregio’s negatief uit voor de regio WBO. Dit alles maakt dat het budget voor specialistische jeugdzorg met € 80.000 wordt overschreden.
Daarnaast heeft de jeugdzorgregio WBO meerdere kwaliteitsonderzoeken gedaan bij zorgaanbieders en is meer ingezet op het uitvoeren van de woonplaatscontroles. Deze onderzoeken en controles hebben geleid tot een terugvordering van reeds betaalde declaraties van € 96.000,-.
Hier tegenover staat dat het budget jeugdreclassering overschreden is met € 126.000. Dit is gelegen in het feit dat aanzienlijk meer jeugdigen (45% t.o.v. 2019) in 2020 een vorm van JB/JR hebben ontvangen. Dit aantal was al enkele jaren stabiel. Daarom bestaat het vermoeden dat de coronacrisis juist voor deze zorg een opdrijvend effect heeft gehad.
Tevens heeft Corona geleid tot een continuïteitsbijdrage voor de zorgaanbieders van ca. € 18.000. Tevens is nog een eindafrekening vanuit regio WBO over het jaar 2019 ontvangen (€ 6.000 nadelig). Uiteindelijk zijn de zorgkosten, ondanks het hectische jaar, voor zorg in natura binnen het budget gebleven.

Voor de PGB zorg is het budget overschreden met € 47.000 (13%) ten opzichte van de begroting. De oorzaak van de overschrijding is niet gelegen in een toename van het aantal jeugdigen met PGB, maar in een toename van het afgegeven PGB-budget per jeugdige. Enerzijds hangt dit samen met een aantal specifieke casussen waar veel zorginzet nodig is geweest. Daarnaast heeft voor een (klein) aantal jeugdigen de invloed van Corona een budget verhogend effect gehad.
Overige kosten samenhangend met specialistische jeugdzorg, denk bijvoorbeeld aan uitvoeringskosten, zijn hoger uitgevallen dan begroot.

Het restant word veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 10.000 nadeel
waaronder lagere kosten voor het jeugdlintje welke gedekt werd uit de reserves.

Zorg voor kwetsbare burgers € 108.000 nadeel

Maatwerkvoorzieningen WMO woningaanpassingen € 77.000 nadeel
Het voor de woningaanpassingen beschikbare budget van € 196.000 is gebaseerd op de gemiddelde uitgaven van de laatste paar jaar. De uitgaven schommelen sterk doordat de gemeente incidenteel moet bijdragen in grote woningaanpassingen. Daarnaast hebben we te maken met het feit dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen en de invoering van het abonnementstarief. Hierdoor is het budget met € 72.000 overschreden en was er een grotere ureninzet nodig (€ 5.000).

Maatwerkvoorziening Wmo hulpmiddelen en overig € 32.000 nadeel
Door toenemende vergrijzing is er steeds meer vraag naar Wmo hulpmiddelen. Bij aanvragen van rolstoelen is de afgelopen paar jaar een toename te zien. Ondanks de verhoging van het budget t.o.v. 2019 is het budget toch met € 32.000 overschreden.

Respijtzorg (reserve) € 10.000 voordeel
Er is in 2020 een lerend network respijtzorg gestart als antwoord op de motie respijtzorg van de gemeenteraad. De ondersteuning van dit lerend network was kostenloos vanuit Movisie. Wellicht dat er in 2021 wel kosten gemaakt gaan worden bij de uitvoering van de motie waarvoor de gemeenteraad € 10.000 vanuit de reserve beschikbaar heeft gesteld.

Ouderenzorg: Ganshoek (reserve) € 13.000 voordeel
Ouderenzorg: Ganshoek € 20.000 voordeel
Medio 2019 is de ontmoetingsruimte bij de nieuwe Ganshoek in Lage Zwaluwe gerealiseerd. De gemeente heeft voor de realisatie hiervan een krediet van € 500.000 beschikbaar gesteld. De formaliteiten om het krediet uit te betalen waren eind 2020 nog niet geheel vervuld. Hierdoor waren er in 2020 geen kapitaallasten (€ 12.500). De investering is gedekt uit een reserve waardoor dit geen effect heeft op het jaarrekeningsaldo.
Surplus deed in 2020 geen beroep op de garantstelling voor een eventueel exploitatietekort van de ontmoetingsruimte (€ 6.000). Er is ook geen beroep gedaan op de middelen die waren gereserveerd voor incidentele kosten door de verplaatsing van activiteiten van Den Domp naar de ontmoetingsruimte.

Toegankelijkheid en Inclusie (reserve) € 126.000 voordeel
De reserve Toegankelijkheid wordt ingezet voor de uitvoering van de subsidie KomBinnen! Verenigingen in de gemeente kunnen een beroep doen op deze subsidie om de toegankelijkheid van hun vereniging te vergroten. In 2020 is € 40.000 subsidie uitgekeerd aan verenigingen. Dit bedrag ligt lager dan verwacht omdat verenigingen vanwege corona andere prioriteiten hadden. Het resterende bedrag van de reserve Toegankelijkheid á € 100.00 wordt meegenomen naar 2021 en zal worden ingezet voor nieuwe subsidieaanvragen voor de subsidie KomBinnen!.
De projectleider Inclusie is niet in 2020 maar in januari 2021 gestart waardoor de hiervoor bij de Najaarsnota 2020 beschikbaargestelde middelen in de reserve Inclusie beschikbaar blijven voor inzet in 2021.

Toegang en preventie Wmo (reserve) € 75.000 nadeel
Toegang en preventie Wmo € 15.000 nadeel
De subsidie voor de Beweegroute Terheijden is i.p.v. in 2019 in 2020 aan SOVAK uitbetaald. De kosten worden gedekt uit de reserve Bestuursakkoord. Door het doorschuiven van de kosten, waren de kosten en de onttrekking uit de reserve niet opgenomen in de begroting.
Daarnaast zijn voor tijdelijke vervanging van een medewerker kosten gemaakt (€ 15.000) die niet begroot waren op het programma, maar binnen de totale begroting worden opgevangen binnen de vacatureruimte.

Openbare gezondheidszorg € 27.000 voordeel
Openbare gezondheidszorg (reserve) € 30.000 voordeel
Eind 2020 heeft een aanbesteding van levering en onderhoud van AED’s en buitenkasten plaatsgevonden. Dit levert een incidenteel een voordeel op van € 11.000.
Door Corona zijn minder kinderopvanglocaties en gastouders geïnspecteerd door de GGD (voordeel € 11.000). Tevens zijn diverse projecten beperkter doorgegaan: Gezonde School’ traject (€ 9.000), beweegprogramma overgewicht tijdelijke stilgelegd (€ 9.000), naschools sport- en beweegaanbod i.s.m. Dongemondcollege en Surplus in kleinere vorm gestart (€ 6.000), aantal alcohol en drugspreventie activiteiten zijn niet doorgegaan (€ 5.000), minder subsidies verleend voor Rookvrije Generatie en Gezonde sportkantine (€ 8.500). Een groot deel van deze incidentele kosten wordt gedekt uit reserves o.b.v. het beleidsplan. Doordat de kosten lager zijn, is ook de onttrekking uit de reserve € 30.000 lager dan begroot.

Begeleiding € 55.000 nadeel
Door Corona was de vraag naar Wmo-begeleiding tijdens het opstellen van de Voorjaarnota afgenomen, waardoor aframing van €100.000 mogelijk leek. De vraag heeft zich op het eind van 2020 weer hersteld, waardoor een tekort van € 55.000 is ontstaan.

Eigen bijdrage WMO € 51.000 voordeel
Door nabetalingen over 2019 en eerder van eigen bijdragen van cliënten met Wmo-voorzieningen is
€ 51.000 meer ontvangen van het CAK dan geraamd. Doordat het CAK de eigen bijdrage bepaalt en int, hebben gemeenten geen volledig zicht op de bedragen die ontvangen gaan worden.

Het restant word veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 27.000 nadeel

Werk en inkomen € 712.000 voordeel

Bijstandsverlening: jonger dan 65 jaar . € 445.000 voordeel
In de begroting is voor de uitkeringen rekening gehouden met een groei van het aantal met 5%. Deze groei heeft echter niet plaatsgevonden ondanks Corona waardoor er een voordeel is van € 160.000 incl. loonkostensubsidie.
Doordat landelijk de bijstandsuitgaven wel stegen, is er dit najaar ook aan onze gemeente een hogere Rijksvergoeding aan BUIG toegekend van € 227.000 welke niet meer in de begroting verwerkt kon worden.
De uitbesteding van de inning van debiteuren heeft onverwacht fors meer inkomsten opgeleverd met een voordeel van € 35.000. Doordat er minder uitkeringen zijn verstrekt, zijn er ook minder uren ingezet (€ 23.000).

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) € 64.000 voordeel
Er zijn geen BBZ uitgaven geweest aan levensonderhoud of leningen met een voordeel van € 64.000 (na aftrek declaratiemogelijkheden).

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) € 195.000 voordeel
De bijdrage van het Rijk voor levensonderhoud en bedrijfskrediet Tozo wordt via Sisa verantwoord en een op een afgerekend. In verband met Corona is ook een vergoeding voor de uitvoeringskosten ontvangen van € 272.000 (vast normbedrag per aanvraag). De werkelijke inhuurkosten en extra inzet eigen personeel was veel beperkter waardoor er een voordeel is van € 195.000.

Sociale werkvoorziening € 84.000 nadeel
Dit nadeel wordt grotendeels veroorzaakt door niet-begrote betalingen aan MidZuid. Het betreft de betaling van Coronacompensatie van € 39.000 welke middels de Algemene uitkering is ontvangen en is verantwoord onder de Algemene dekkingsmiddelen. Tevens is middels de septembercirculaire de bonus beschut werken ontvangen welke bestemd is voor MidZuid. Ook dit bedrag van € 37.000 is aan MidZuid doorbetaald. De bedragen zijn 1 op 1 doorbetaald. Voor de jaarrekening hebben deze betalingen dus per saldo geen effect.
In 2020 zijn afspraken gemaakt over de bekostiging van de uitvoeringskosten van de buitenschappen, dus alle WSW organisaties waar inwoners van de gemeente werkzaam zijn, exclusief MidZuid. In december heeft één organisatie de gemeente Drimmelen gefactureerd voor een bedrag van € 9.000 welke niet begroot was.

Bijzondere bijstand € 28.000 voordeel
Het grootste deel hiervan (€ 18.000) is het gevolg van het anders invullen van een vacature. Daarnaast zijn door Corona een aantal acties uit het beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening niet uitgevoerd in 2020, maar zullen in 2021 uitgevoerd gaan worden. Denk hierbij aan Taal op de werkvloer en cursussen voor laaggeletterdheid (€ 6.000 voordeel). Jaarlijks is er voor het noodfonds € 20.000 beschikbaar. Dit is het tweede jaar dat het noodfonds ingezet wordt. Door grotere bekendheid zijn de aanvragen t.o.v. 2019 toegenomen. Desondanks is er nog een kleine onderbesteding (€ 7.000 voordeel). Het reguliere budget bijzondere bijstand laat echter een overschrijding zien van € 8.000. Op overige budgetten is er per saldo een voordeel van € 5.000.

Reïntegratie werkzoekenden € 49.000 voordeel
Doordat een aantal trajecten door Corona tijdelijk zijn stilgezet, heeft er een urenverschuiving plaatsgevonden naar ander producten en heeft er zorgverlof plaatsgevonden (€ 20.000). Daarnaast is via Oosterhout over de boekjaren 2018/2019 een subsidie afgerekend met een voordeel van € 29.000.

Het restant word veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 15.000 voordeel

Kunst en cultuur € 7.000 voordeel

Volksfeesten: bouwhal carnaval (reserve) € 5.000
Vanwege Corona kunnen de carnavalsoptochten niet doorgaan. In overleg met Stichting Centrale Bouwhal is daarom besloten om dit jaar geen centrale bouwhal in te richten. De gemeente Drimmelen had hiervoor incidenteel € 5.000 begroot. Deze kosten werden gedekt uit de Algemene Reserve. Deze onttrekking heeft dus ook niet plaatsgevonden.

Subsidies € 6.000 voordeel
In 2020 is er € 11.000 minder aan subsidies aan muziekverenigingen uitbetaald dan begroot. Er is sprake van een dalende tendens van 5% per jaar waarin het aantal leden afneemt. Daarnaast zijn er minder verenigingen. Hier tegenover staat dat er € 5.000 extra aan subsidie is uitgekeerd aan de Lokale omroep als Coronacompensatie.

Het restant word veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 1.000 nadeel

Sport en bewegen € 78.000 voordeel

Binnensport € 29.000 voordeel
Een vacature is op de afdeling op een andere wijze ingevuld waardoor er hier een voordeel van € 38.000 is ontstaan. De lagere huurinkomsten a.g.v. Corona zijn niet geheel gecompenseerd door het Rijk waardoor het budget met € 16.000 werd overschreden. Het restantverschil bestaat uit enkele kleine posten energie-afrekeningen, minder onderhoud door Corona, btw voordeel.

Zwembaden € 66.000 voordeel
Zwembaden (reserve) € 27.000 nadeel
In 2020 zijn de zwembaden met de nodige problemen grotendeels gerenoveerd, maar zijn de werkzaamheden nog niet geheel afgerond en zijn de afschrijvingstermijnen aangepast. Hierdoor zijn de afschrijvingslasten € 42.000 lager dan begroot. Hier tegenover staat dat de onttrekking uit de reserves ook € 27.000 lager is. In 2020 is in de begroting een bedrag van € 20.000 opgenomen ter compensatie van eventuele hogere energiekosten voor Optisport a.g.v. gewijzigd energieaanbodsysteem (warmtepompen en warmtenet). Deze energieleverantie is op het Puzzelbad niet gestart in 2020 waardoor dit budget vrij is gevallen. Het restantvoordeel komt door het verschil tussen de ontvangen en uitgekeerde Coronacompensatie.

Buitensport € 21.000 nadeel
Buitensport (reserve) € 22.000 voordeel
De kosten voor de sportparken overschrijden het budget beperkt. De belangrijkste oorzaak hiervan is niet-begrote bijdrage van € 21.750 aan VV Zwaluwe t.b.v. kleedaccommodatie o.b.v. de 1/3 regeling. Dit betreft de afrekening over 2019 welke o.b.v. besluitvorming in 2019 gedekt wordt door een onttrekking uit de reserves.

Het restant word veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 4.000 voordeel

Sociaal culturele accommodaties € 5.000 nadeel

De belangrijkste oorzaak voor het verschil is dat de gemeente bij de compensatieregeling COVID van de (binnen)sportverenigingen in maart, april en mei ook de welzijnsverenigingen heeft gecompenseerd en dat hier geen rijksmiddelen tegenover stonden.

Algemene dekkingsmiddelen

Tabel 11BL

Terug naar navigatie - Tabel 11BL
Algemene dekkingsmiddelen Begroot Werkelijk Verschil
Beleggingen -46.261 -46.261 0
Financiering 135.296 121.888 13.408 voordeel
Algemene uitkeringen -34.213.780 -34.927.167 713.388 voordeel
Onvoorzien 5.000 0 5.000
Plaatselijke belastingen -4.200.848 -3.596.296 -604.552 nadeel
Overige algemene dekkingsmiddelen 108.198 -244.823 353.022 voordeel
Vennootschapsbelasting 2.500 879 1.621 voordeel
Mutatie reserves -5.105.425 -2.389.069 -2.716.357 nadeel
Totaal -43.315.320 -41.080.849 -2.234.471 nadeel

Overhead

Tabel 12BL

Terug naar navigatie - Tabel 12BL
Overhead Begroot Werkelijk Verschil Reserves Netto
Management en bestuursondersteuning 1.033.374 1.034.474 -1.099 0 -1.099 nadeel
Huisvesting 778.832 721.187 57.645 0 57.645 voordeel
Automatisering 1.382.819 1.393.833 -11.014 -22.935 -33.949 nadeel
Planning & Control 477.694 461.531 16.163 0 16.163 voordeel
Facilitaire zaken 1.391.372 1.244.874 146.498 0 146.498 voordeel
Financiële administratie 448.006 449.719 -1.713 0 -1.713 nadeel
Personeel en organisatie 1.568.291 1.519.026 49.265 -18.443 30.822 voordeel
Communicatie 464.839 472.576 -7.736 0 -7.736 nadeel
Front-office 237.479 208.106 29.373 0 29.373 voordeel
Totaal lasten 7.782.706 7.505.325 277.381 -41.378 236.003 voordeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Management en bestuursondersteuning € 1.000 nadeel
Geen relevante afwijkingen.

Huisvesting € 57.500 voordeel
Er is een voordeel ontstaan door de compensatie voor kostprijsverhogende btw (€ 69.000).

Door COVID-19 zijn werknemers meer thuis gaan werken. Er wordt daarom opnieuw gekeken naar het werkplekconcept waardoor een aantal investeringen zijn uitgesteld naar 2021 (voordeel van € 19.000 op afschrijvingen). 

Er zijn meer uren besteed aan renovatie van de CV-installatie waardoor een nadeel is ontstaan van  € 17.000. Ook de kosten voor onderhoud zijn hoger uitgevallen (€ 10.000 nadeel)

Automatisering € 11.000 nadeel, € 23.000  (reserve)
Door vertraagde uitvoering van projecten zijn de kapitaallasten lager (€153.000 voordeel) en wordt er minder uit de reserve kapitaallasten onttrokken (€ 23.000 nadeel).

In het kader van de noodzakelijke ontwikkeling van informatievoorziening is gebruik gemaakt van externe expertise (vakinhoudelijk en/of coaching) en ondersteuning voor implementatie en reguliere werkzaamheden (€70.000 nadeel)

Vanaf 2019 zijn de systeembeheerstaken uitbesteed aan gemeente Breda. Bij het ramen van de de post systembeheer was nog niet geheel duidelijk of er nog taken achter zouden blijven in verband met de faseerde overgang zoals het ontmantelen van de computerruimte. Deze taken hebben extra kosten met zich meegebracht (€ 94.000 nadeel). 

Planning & Control € 16.000 voordeel
Door het vertrek van collega's zijn de salariskosten lager uitgevallen (voordeel van € 59.000). Dit is deels gecompenseerd door inhuur van externen (nadeel van € 46.000). 

Facilitaire zaken € 146.000 voordeel
Door COVID-19  zijn minder werknemers op kantoor geweest waardoor minder kosten zijn gemaakt.

Twee medewerkers zijn bovenformatief gesteld wat een voordeel opleverde van € 61.000. Op een ander cluster is een collega extra bijgekomen wat een nadeel met zich mee brengt van € 25.000.

De afschrijvingskosten zijn lager dan gepland doordat nog niet alle investeringen volledig tot uitvoering zijn gebracht, In totaal is dit een voordeel van € 25.000

Een deel van de uren van het inkoopbureau zijn in eerste instantie hier op begroot. De werkelijke uren zijn doorbelast naar de afdeling waar ze betrekking op hebben ( 36.000 voordeel).

Financiële administratie € 2.000 nadeel
Geen relevante afwijkingen.

Personeel en organisatie € 31.000 voordeel, €18.000 (reserve)
De kosten van twee WW trajecten waren in 2020 lager (€ 34.000). Dit komt vooral doordat een medewerker minder lang van de WW gebruik gemaakt heeft, omdat de medewerker een nieuwe baan heeft gevonden. In 2020 is sterk aangedrongen om het te hoge verlofsaldo terug te dringen. Hierdoor hebben meer medewerkers verlof verkocht dan geraamd. Dit kon vooraf niet worden ingeschat. Dit brengt een nadeel van €71.000 met zich mee. Doordat er minder dienstreizen zijn geweest in verband met COVID-19 is er een voordeel van €27.000 op de reiskostendeclaraties. Er is ook een voordeel van €31.000 op het overwerk. Eén reden waardoor dit lager uitvalt is dat de evenementen zijn weggevallen door COVID-19. Het restantverschil bestaat uit diverse kleine verschillen.

Binnen dit thema valt ook het budget voor Geluk. Vanwege COVID-19 is het niet mogelijk gebleken om alle initiatieven in 2020 vorm te geven. De hiervoor beschikbare budgetten blijven daarom in de reserve (€ 18.000).

Communicatie € 8.000 nadeel
Geen relevante afwijkingen.

Front-office € 29.000 voordeel
Er is voor € 17.000 minder gebruik gemaakt van inhuurkrachten. Tevens is een medewerker ingezet voor een project waardoor deze minder beschikbaar was voor de front-office (€ 12.000).

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium.

In de toelichting op het BADO (Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
‘Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn.’

Indien een begrotingswijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen. Door het vaststellen van de jaarrekening door de raad waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd.
Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen exploitatie (uitgaven op de programma’s) en kredieten.

Terug naar navigatie - Burger en bestuur


Exploitatie

Zoals uit onderstaand overzicht van lasten blijkt, zijn bij programma Burger en bestuur (€ 312.581) en Openbare ruimte (€ 224.479) de werkelijke kosten per saldo hoger dan de geraamde uitgaven.

Prim. Begroting na wijziging Realisatie Verschil
2020 2020 2020
Burger en Bestuur 4.828.995 4.735.481 5.048.062 312.581-
Openbare ruimte 9.245.456 10.514.018 10.738.497 224.479-
Ruimte, wonen en economie 11.913.572 12.428.149 11.493.466 934.683
Sociaal domein 25.575.677 31.859.840 28.344.798 3.515.042
Overhead 7.405.443 7.835.106 7.656.373 178.733
algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 3.807.605 6.131.454 5.511.403 620.051
Saldo 62.776.749 73.504.047 68.792.599 4.711.448

Toelichting overschrijdingen

Burger en bestuur
Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De Appa-pensioenpremie wordt op het salaris van de wethouder ingehouden en de gemeente stort deze in een voorziening op grond van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv). Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd. Tot 2020 werd er vanuit gegaan dat het benodigde pensioenkapitaal voor de gepensioneerde wethouders maar heel beperkt beïnvloed zou worden door de rekenrente en de levensverwachting. Vanaf 2020 maken wij gebruik van een ander bureau voor de pensioenkapitaalberekeningen. Zij gaven echter aan dat het nu benodigde kapitaal verhoogd moet worden om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen, omdat de rekenrente en de levensverwachting wel van invloed zijn op de pensioenen van de gepensioneerde wethouders. Hiervoor is een eenmalige storting van € 400.000 noodzakelijk.

Openbare ruimte
Het programma wordt overschreden door een hogere storting in de voorziening Rioolheffing. Dit wordt veroorzaakt door een lagere toerekening van rentelasten dan begroot.  Door het aantrekken van een langlopende geldlening valt het gewogen externe rentepercentage lager uit (is nadeel voor het jaarrekeningresultaat). Voor een inhoudelijke toelichting zie de paragraaf B. Lokale heffingen - onderdeel Rioolheffing.

Terug naar navigatie - Investeringen

Investeringen

Bij vrijwel alle kredieten waren de uitgaven lager dan de raming. Bij een drietal zijn de uitgaven per saldo € 92.381 hoger dan het door de Raad gevoteerde krediet (raming).
Dit betreft de volgende kredieten:

Investeringen Programma Raming Uitgaven Overschrijding
Kwaliteitsverbetering Oude Haven Drimmelen: b. Dorpstraat 2. Openbare ruimte 70.000 110.287 -40.287
Rioolvervanging onder langs dijken Lage Zwaluwe (uitvoering) 2. Openbare ruimte 2.245.000 2.278.779 -33.779
Aanpassing Amerhal 4. Sociaal domein 215.000 233.315 -18.315
Totaal 2.530.000 2.622.381 -92.381

Toelichting overschrijdingen

Kwaliteitsverbetering Oude Haven Drimmelen: b. Dorpstraat
Het krediet is met € 40.287 overschreden. De overschrijding van het krediet is ten gevolgen van het verwijderen van een Japanse duizendknoop (€ 45.000). Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is op deel van het werk de Japanse duizendknoop aangetroffen. De beplanting met wortels zijn afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Deze kosten zijn de oorzaak van de overschrijding van het krediet.

Rioolvervanging onder langs dijken Lage Zwaluwe (uitvoering)
Het krediet is met € 33.779 overschreden. Dit is gekomen door een aantal kleine oorzaken. Tijdens de uitvoering bleek dat er op diverse plekken verontreiniging in de bodem van particuliere grondeigenaren zat. Om in verontreinigde grond te mogen werken hebben we extra wettelijk verplichte maatregelen moeten nemen. Ook hebben we een overstort sloot op moeten schonen en de verontreinigde bagger af moeten voeren. Om toegang tot de particuliere percelen te krijgen was er een EOB (Erkenning Openbaar Belang) procedure opgestart. Doordat één grondeigenaar, vanwege een conflict met de gemeente op een ander vakgebied, niet mee wilde werken hebben we extra advocaatskosten gemaakt om zijn medewerking af te dwingen. Al deze voorgaande zaken zaten niet in het contract met de aannemer. Verder hebben we nog extra kosten gehad zoals legeskosten, extra onderzoekskosten, wat extra grondverbetering en wat extra aanpassingen aan het bestaande riool.

Aanpassing Amerhal
Het krediet is met € 18.315 overschreden. Krediet is overschreden doordat tijdens de aanpassing van de Amerhal bleek dat het rioleringssysteem rondom het gehele gebouw gebreken vertoonde (€ 10.000). Ook bleek tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de uitbreiding dat de bestrating aan de buitenzijde geen onderdeel te zijn van het bestek (€ 25.000). Tevens waren er aanpassingen aan het gebouw nodig die we van te voren niet hadden kunnen calculeren. Belangrijkste wijziging zijn: aanpassing fundatie en bijbehorende aansluitingen, cv-installatie, luchtkanalen, riolering en elektrische installaties.  Overschrijding bleef uiteindelijk beperkt doordat in 2020 bleek dat investering in aanmerking kwam voor BTW compensatie.

Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK)

Terug naar navigatie - Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK)

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een persoonsgebonden budget is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. Het CAK verstrekt aan de gemeenten een digitale rapportage over de eigen bijdrage. Regelmatig stort het CAK bedragen op de rekening van de gemeente.

Gemeenten kunnen in deze digitale rapportage van het CAK wel de aantallen personen, en het soort zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van startdatums, inningspercentages, betalingsregelingen etc de informatie over de opbrengsten aan eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau of groepsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

De door het CAK overgemaakte opbrengsten uit eigen bijdragen zoals verwerkt in de jaarrekening 2020 blijkt uit de digitale rapportage van het CAK (€ 173.000). Deze inkomsten zijn onzeker maar de oorzaak daarvan ligt niet bij de gemeente.