Programmaverantwoording

 

De indeling van de programmaverantwoording is in overeenstemming met de programmabegroting 2020. In de programmaverantwoording staat per programma in hoeverre het college de doelstellingen heeft gehaald uit die programmabegroting. De programmabegroting heeft het college gebaseerd op het coalitieakkoord ‘Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN !’.

In het jaarverslag zijn per programma de volgende onderdelen opgenomen:

- Wat wilden we bereiken? Hierin staan:

  • de hoofddoelstelling van het programma;
  • de subdoelstellingen van het programma;

- Wat zouden we daarvoor doen en wat hebben we bereikt? Hierin staat een toelichting op de voortgang en realisatie van de voorgenomen prestaties;

- Wat heeft het gekost? Hier wordt een cijfermatige opstelling gepresenteerd van de totale baten en lasten per programma.