Toelichting balans

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

Terug naar navigatie - Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019 31-12-2020
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 356.205 335.343
Totaal 356.205 335.343

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2020:

Bijdrage activa in Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
eigendom van derden 31-12-2019 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2020
Bijdrage dierenasiel 117.747 4.906 112.841
Bijdr. (éénm. inv.) tenniscpl.Made 30.000 10.000 20.000
Bijdr. huisvesting schouting Zwalaho 208.458 5.956 202.502
Totaal 356.205 - - 20.862 - - 335.343

De afschrijvingstermijn bedraagt maximaal de gebruiksduur van de activa waarvoor de bijdrage aan derden is verstrekt.

Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019 31-12-2020
In erfpacht uitgegeven gronden 1.941.340 1.941.340
Investeringen met een economisch nut 32.203.572 34.912.857
Investeringen met een economisch nut (heffing gerelateerd) 19.263.494 21.834.647
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 6.548.911 7.587.101
Totaal 59.957.317 66.275.945

De categorie ‘Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven’ is vanaf de jaarrekening 2014 n.a.v. BBV wijziging verplicht.

De onderstaande overzichten geven het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het jaar 2020.

Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
Erfpachtgronden 31-12-2019 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2020
Aank. OMJD-gronden (BMD) 13/** 1.941.340 0 0 0 0 0 1.941.340
Totaal 1.941.340 - - - - - 1.941.340
Economisch
(excl. heffing en erfpacht) Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
31-12-2019 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2020
Gronden en terreinen 577.283 125.000 65.753 636.530
Bedrijfsgebouwen 22.749.991 1.677.940 1.068.810 -1.116 23.360.237
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken 2.829.319 1.443.496 127.444 4.145.371
Vervoermiddelen 581.823 118.431 155.980 544.273
Machines, apparaten en installaties 1.469.753 127.075 188.803 -162.836 1.570.861
Overige materiële vaste activa 3.995.404 1.088.943 471.086 -42.324 4.655.585
Totaal 32.203.572 4.580.884 - 2.077.876 -206.277 - 34.912.857

• Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering (in 2020 € -/- 206.277).
• Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen (in 2020 nihil).

Economisch (heffing)
Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
31-12-2019 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2020
Gronden en terreinen (heff.) 83.249 83.249
Bedrijfsgebouwen (heff.) 152.027 8.943 143.084
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken (heff.) 17.470.814 3.377.308 520.930 33.350 20.293.841
Vervoermiddelen (heff.) 192.895 40.110 152.785
Machines, apparaten en installaties (heff.) 571.346 137.393 433.953
Overige materiële vaste activa (heff.) 793.164 65.429 727.735
Totaal 19.263.494 3.377.308 - 772.806 33.350 - 21.834.647

• Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering (in 2020: € 33.350).
• Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen (in 2020 nihil).

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer:

Investeringen met maatschappelijk nut Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019 31-12-2020
Grond-, werk-, en waterbouwkundige werken 6.349.569 7.550.679
Overige materiële vaste activa 199.342 36.422
Totaal 6.548.911 7.587.101

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut weer:

Maatschappelijk nut Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
31-12-2019 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2020
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken 6.349.569 1.791.547 0 452.302 138.135 0 7.550.679
Overige materiële vaste activa 199.342 0 0 162.920 0 0 36.422
Totaal 6.548.911 1.791.547 - 615.222 138.135 - 7.587.101

In 2020 hebben er geen desinvesteringen of afwaarderingen plaatsgevonden. Onder bijdragen derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering (in 2020 € 138.135).

De investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven.
De afschrijvingstermijnen worden beschreven in de Nota waarderen en afschrijven.
Deze afschrijvingstermijnen zijn richtinggevend en niet bindend.

Activeren van investeringen met een maatschappelijk nut is m.i.v. 2017 conform het Besluit begroting en verantwoording verplicht. De investeringen met maatschappelijk nut werden ook voor 2017 al geactiveerd. Het is verplicht om in de toelichting op de balans een uitsplitsing te maken tussen investeringen vanaf 2017 geactiveerd (boekwaarde eind 2020 € 2.744.862) en voor 2017 geactiveerd (boekwaarde eind 2020 € 4.842.239).

Voor dekking van de kapitaallasten van sommige investeringen is de reserve kapitaallasten beschikbaar.

Onderstaand overzicht geeft de afgesloten kredieten weer.

Terug naar navigatie - Afgesloten kredieten
Econ./ Maatsch. Progr. Omschrijving Begroting t/m 2019 Begr.-wijz.2020 Begr. t/m 2020 Werkelijk besteed in 2020 Cum. Uitgaven Restant
Econ. 2 Groenrenov. Kastanje-Iepenln, Made 250.000 12.010 262.010 122.003 262.010 0
verv. Parallelweg,Wagenberg 90.000 -69.500 20.500 20.500 20.500 0
Parkeerpl.sportver. en fietsvoorz. 0 110.000 110.000 101.199 101.199 8.801
Rioolv.o.l.dijken Lage Zwaluwe 2.245.000 0 2.245.000 133.610 2.278.779 -33.779
Trapveldjes 211.000 2.679 213.679 0 213.151 528
Totaal Progr. 2 2.796.000 55.189 2.851.189 377.312 2.875.639 -24.450
4 Aanpassen diverse ruimte Amerhal 215.000 0 215.000 227.633 233.315 -18.315
Totaal Prog. 4 215.000 0 215.000 227.633 233.315 -18.315
O Aanhangwagens 0 19.647 19.647 19.031 19.031 616
bus enkelcabine (2 stuks) 90.679 15.000 105.679 104.216 106.677 -998
Containers 0 22.670 22.670 22.033 22.033 637
DSP/ZTC 30.226 -3.189 27.037 151 27.037 0
impl.tool div.soc.media 5.000 0 5.000 2.824 6.362 -1.362
Scanners 12.594 0 12.594 3.902 11.429 1.165
Twee containers 22.670 0 22.670 23.063 23.063 -393
verv plan & ctrl sftw. 42.317 -21.960 20.357 12.594 20.357 0
Totaal Overhead 203.486 32.168 235.654 187.814 235.989 -335
Totaal Economisch 3.214.486 87.357 3.301.843 792.759 3.344.943 -43.100
Maatsch. verbr fietspad Vaartje Drimmelen 180.000 0 180.000 10.531 158.686 21.314
Totaal Progr. 2 180.000 0 180.000 10.531 158.686 21.314
Totaal Maatschappelijk 180.000 0 180.000 10.531 158.686 21.314
Eindtotaal af te sluiten kredieten 3.394.486 87.357 3.481.843 803.290 3.503.629 -21.786
Terug naar navigatie - Lopende kredieten

De afgesloten kredieten staan grotendeels toegelicht in de paragraaf Kapitaalgoederen.

De lopende kredieten zijn in onderstaand overzicht per programma weergegeven. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen kredieten met een Economisch Nut en kredieten met een Maatschappelijk Nut.

Lopende kredieten
Econ./ Maatsch Progr. Omschrijving Begroting t/m 2019 Begr.-wijz.2020 Begr. t/m 2020 Werkelijk besteed in 2020 Cum. Uitgaven Restant
Econ. 2 Ambitieniveau WRP 1.159.800 -672.133 487.667 0 0 487.667
Drimmelenseweg-Sluizeweg 0 100.000 100.000 3.144 3.144 96.856
faecalienzuiger 50.000 0 50.000 0 0 50.000
hvThd, verv.beschoeiing 60.000 -60.000 0 0 0 0
Haven Thd verv. steigers/meerpalen 0 163.300 163.300 128.496 128.496 34.804
Hogedruk reinigers 0 12.090 12.090 8.065 8.065 4.025
Kwal.verbetering Oude Haven Drimmelen parkeerterrein 250.000 0 250.000 170.183 249.374 626
Kwal.verbetering OHD-Parkje 20/00 0 150.000 150.000 13.846 13.846 136.154
Kwal.verbetering OHD-Wandelprom/Havenk 0 575.000 575.000 103.026 103.026 471.974
Maatregelen gebied OHD (voorbereid.) 0 100.000 100.000 9.231 9.231 90.769
Maatregelen kern Made:voorbereiding (Stationsstr.) 0 100.000 100.000 13.455 13.455 86.545
Maatregelen kern Made:voorbereid.(Nachtegaalstr.) 0 100.000 100.000 0 0 100.000
Maatregelen kern Made (uitstroomleiding) 0 154.560 154.560 0 0 154.560
Mtreg kern LZ:voorbereid (Griendwerkers) 0 100.000 100.000 15.405 15.405 84.595
n bcf bag.sted.wtr 2014/2015 (div.wz) 331.000 0 331.000 0 58.193 272.808
n bcf rioolontstopper 0 95.000 95.000 365 365 94.635
n bcf verv.Vijverstr 14/15/18 (div.wz) 522.000 0 522.000 95.043 492.230 29.770
Rioolverv Molenplein (centrumpl Made) 0 308.000 308.000 309.123 309.123 -1.123
riov Pr.Marg/Jlstr 567.000 196.000 763.000 128.395 159.479 603.521
Sport, spelen etc in openbare ruimte 100.000 0 100.000 0 10.154 89.846
TEC Warmtenet Terheijden 0 1.000.000 1.000.000 992.017 992.017 7.983
Verkeer.veilig Crullaan (min.variant) 0 684.000 684.000 39.903 39.903 644.097
Verkeer.veilig Zeggelaan (min.variant) 0 100.000 100.000 18.577 18.577 81.423
verv Campenh/Boerhstr 1.056.400 827.600 1.884.000 71.990 204.655 1.679.345
verv Thd-Noord 1.065.000 -1.065.000 0 -6.703 0 0
verv.Kerkstr, Md. 234.900 373.564 608.464 113.115 113.115 495.349
verv.Kilstr 720.000 420.000 1.140.000 837.521 992.104 147.896
verv.Marktstr 796.500 0 796.500 783.281 783.281 13.219
verv.Terheijden Midden 1.045.000 254.777 1.299.777 819.991 1.261.294 38.483
Waterwagens 0 54.839 54.839 20.276 20.276 34.563
Winkelstrip Nieuwstraat Lage Zwaluwe 0 150.000 150.000 1.600 1.600 148.400
Totaal Progr. 2 7.957.600 4.221.597 12.179.197 4.689.345 6.000.407 6.178.790
3 Verv.voetveer Thd (el.) 100.000 0 100.000 10.884 12.028 87.972
Voetg.-veerverb. Drimmelen 150.000 0 150.000 2.966 2.966 147.034
Totaal Progr. 3 250.000 0 250.000 13.850 14.994 235.006
4 Aanpassen entree De Cour 0 103.000 103.000 10.563 10.563 92.437
Nw (eenm) bijdr nw Ganshoek LZw 500.000 0 500.000 0 0 500.000
Renovatie zwembaden 3.047.219 400.000 3.447.219 1.938.216 3.225.611 221.608
Voorber.krediet Stuifhoek 0 140.000 140.000 12.506 12.506 127.494
Totaal Prog. 4 3.547.219 643.000 4.190.219 1.961.285 3.248.680 941.539
O a&o printer (omg.verg) 25.341 0 25.341 0 6.312 19.029
Alg.infobeleid (cloud) 15.000 0 15.000 0 0 15.000
Backoffice appl. (zksyst) 20.000 0 20.000 0 0 20.000
cc manag.syst/webs.integr. 138.537 0 138.537 0 134.018 4.519
Digitalisering dossiers soza 201.915 0 201.915 23.486 24.923 176.992
geg.magazijn/geg.makelaar 70.528 -70.528 0 0 0 0
Geluidinstallatie 25.188 0 25.188 0 0 25.188
impl e-facturen 22.000 0 22.000 2.607 15.419 6.581
Impl gen.dig.infrastructuur 50.000 100.000 150.000 0 0 150.000
impl M.O. berichtenb 10.000 -10.000 0 0 0 0
impl M.O. lp.zkn 15.000 -15.000 0 0 0 0
impl. Wet M.E.B.V. 20.000 0 20.000 0 10.075 9.925
inr.bedrijvenloket 20.000 0 20.000 0 0 20.000
Ipads/laptops 32.000 0 32.000 11.866 13.240 18.760
Lamellen gemeentehuis 60.452 0 60.452 0 0 60.452
Meubilair gemeentehuis 108.387 0 108.387 8.816 30.593 77.794
Mid-office 133.125 0 133.125 -3.768 2.519 130.606
Modernisering GBA (basisreg.pers) 180.000 -180.000 0 0 0 0
n/wro/DURP 30.739 0 30.739 12.456 12.959 17.780
omg.verg zaaksyst 25.000 0 25.000 302 302 24.698
Opst geo-info bel.plan 25.000 0 25.000 7.002 7.002 17.998
Opst visie infovz Omg.wet 25.000 0 25.000 12.816 22.390 2.610
proc.beschrijv (workflow) 70.528 -70.528 0 0 0 0
publ geg.krt website 15.000 0 15.000 0 5.371 9.629
sftw Civ.Midd (web-publ) 131.484 0 131.484 0 17.136 114.348
softw.pakk Burgerzk Cipers 70.528 0 70.528 4.735 4.735 65.793
Softw.pakk Planon (incl) 20.000 0 20.000 0 13.192 6.808
sportacc. HTA 15.113 -15.113 0 0 0 0
SSO-software 30.000 0 30.000 0 3.972 26.028
Tablets medewerkers en college 20/00 0 30.226 30.226 0 0 30.226
Tablets raad 28.967 0 28.967 593 24.343 4.624
Tim (tijdreg) 25.188 0 25.188 0 0 25.188
Vastg. infosyst (GIS) 125.741 -125.741 0 0 0 0
Verduurzaming Gemeentehuis 0 640.000 640.000 596.464 596.464 43.536
verv.techn.infrastruct 178.334 0 178.334 0 30.817 147.517
Totaal Overhead 1.964.095 283.316 2.247.411 677.375 975.783 1.271.628
Totaal Economisch 13.718.914 5.147.913 18.866.827 7.341.855 10.239.865 8.626.963
Maatsch. 2 Aansluiting Zanddijk-Hh'dijk 700.000 -500.000 200.000 21.978 42.489 157.511
Aanplant nieuw bos 0 100.000 100.000 56.423 56.423 43.577
Centrumplan Made 2.940.000 0 2.940.000 168.828 2.639.860 300.140
Centrumroute Terheijden 924.000 75.000 999.000 178.461 958.296 40.704
Fietsstraat Parallelweg Wagenberg 80.000 175.000 255.000 228.944 243.429 11.571
Kwal.verbetering Oude Haven Drimmelen Dorpstraat 70.000 0 70.000 102.624 110.287 -40.287
Openb verl:verv lichtmastn,armaturen 0 233.500 233.500 179.485 179.485 54.015
Project de Kleine Schans eo(Zuiderw.l.) 0 193.000 193.000 47.283 47.283 145.717
Renovatie openbaar groen 2020 vj20 0 315.850 315.850 288.351 288.351 27.499
Rode loperroute 500.000 -200.000 300.000 103.617 115.217 184.783
Verbreding Zanddijk 500.000 -200.000 300.000 -29.093 194.770 105.230
Totaal Progr. 2 5.714.000 192.350 5.906.350 1.346.901 4.875.890 1.030.460
3 Verl.fietspad Beverpad 300.000 108.500 408.500 167.485 188.422 220.078
Totaal Progr. 3 300.000 108.500 408.500 167.485 188.422 220.078
Totaal Maatschappelijk 6.014.000 300.850 6.314.850 1.514.386 5.064.312 1.250.538
Eindtotaal lopende kredieten 19.732.914 5.448.763 25.181.677 8.856.241 15.304.177 9.877.501

Restant kredieten
In 2020 waren de uitgaven € 4,1 miljoen hoger dan door de Raad aan kredieten is gevoteerd. Een deel van deze uitgaven hadden betrekking op kredieten van voorgaande jaren. 
Eind 2020 was er een restant van ca. € 9,9 miljoen en eind 2019 ca. € 14,3 miljoen.
Van de kredieten wordt nu € 3,5 miljoen afgesloten. Van de afgesloten kredieten is het saldo nu nagenoeg nihil. Van de niet afgesloten kredieten (€ 25,2 miljoen) resteert nog € 9,9 miljoen.

De belangrijkste lopende kredieten zijn:  Gevoteerd  Restant

Programma 2. Openbare ruimte
De kredieten zijn toegelicht in de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen.

Programma 3. Ruimte, wonen en economie
Vervanging voetveer Terheijden € 100.000  € 88.000
In 2020 is het programma van eisen voor het voetveer opgesteld. Er heeft een marktconsultatie plaatsgevonden. Eind 2020 is de opdracht tot de bouw van het voetveer Terheijden Breda gegund. Momenteel vordert de bouw gestaag. De planning is om in mei de beschikking te hebben over het nieuwe elektrische voetveer. Op verzoek van de schippers worden op de pont geen zonnepanelen geplaatst. In plaats hiervan zijn we nu op zoek naar een plaatselijk alternatief voor een duurzame stroomvoorziening.

Voetgangers-veerverbinding Drimmelen € 150.000  € 147.000
In 2020 zijn afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer over het beleefbaar maken van de Hofmansplaat en de realisatie van een veerverbinding. Die afspraken zijn vastgelegd in een ambitiedocument. Op basis van dat document wordt in 2021 de haalbaarheid onderzocht van de divers onderdelen uit het ambitiedocument. Parrallel daaraan wordt gewekt aan de realisatie van een veerverbinding en de bijbehorende voorzieningen. De veerverbinding zal tijdens het Biesboschjaar in gebruik worden genomen.

Verlenging fietspad Beverpad € 408.500  € 220.000
Het krediet is toegelicht in de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen.

Programma 4. Sociaal domein
De kredieten van programma 4 staan toegelicht in de paragraaf Kapitaalgoederen onder gebouwenbeheer m.u.v. het krediet m.b.t. de Ganshoek.
Investeringsbijdrage Ganshoek € 500.000
Medio 2019 is de ontmoetingsruimte opgeleverd en in gebruik genomen. Medio november 2020 heeft Woonvizier een subsidieaanvraag ingediend. Begin 2021 zal de subsidie worden vastgesteld en uitbetaald.

Interne producten

Lamellen gemeentehuis € 60.452  € 60.452
Na oplevering van de verbouwing van het gemeentehuis (gepland mei 2021) wordt gekeken waar nog zonwering vervangen kan/moet worden.

Meubilair gemeentehuis € 108.387  € 77.794
In 2021 wordt gekeken hoe het nieuwe werkplekconcept vorm gaat krijgen. Dit zowel voor het kantoor als de thuiswerkplek.

Verduurzaming gemeentehuis € 640.000  € 43.536
Het krediet is toegelicht in de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen.

Vervanging/ nieuwe software
De belangrijkste:

Digitalisering dossiers soza € 201.915  € 176.992
Het digitaliseren van klantdossier soza is gestart in 2020.

Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) € 150.000  € 150.000
Generieke Digitale Infrastructuur regelt het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven. Dit komt in beeld bij de uitwerking van dienstverleningsproducten in de Cloud.

Mid-office € 133.125  € 130.606
In combinatie met de heroverweging van het Document management systeem inclusief aangehaakte functionaliteit, wordt dit budget ingezet voor Digitale Samenwerking in het kader van de doorontwikkeling van dienstverlening.

Softwarepakket Civision Middelen (WebPublishing) € 131.484  € 114.348
De software van de financiële administratie is in 2018 overgebracht naar het serverpark van Breda. In verband met het uitfaseren van AS-400 (waar Civision Middelen op draait), wordt dit budget gebruikt voor de inrichting van de nieuwe situatie.

Softwarepakket Burgerzaken Cipers € 70.528  € 70.528
Het is nog niet bekend wanneer het softwarepakket wordt vervangen. Dit is mede afhankelijk van de uitfasering van AS-400 (waar het pakket op draait) door Breda.

Vervanging technische infrastructuur € 178.334  € 147.517
Deze investering heeft betrekking op de bekabeling in het gebouw. Het budget wordt ingezet ten behoeve van de verbouwing bij de werkplekaanpassingen.

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
31-12-2019 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2020
Kapitaalverstrekkingen aan:
deelnemingen 206.694 0 0 206.694
gemeensch. regelingen 4.538 0 0 4.538
Overige langlopende geldlingen u/g 706.718 250.419 143.924 0 0 0 813.213
Overige uitzettingen 1.402.792 0 87.438 0 0 0 1.315.353
Totaal 2.320.741 250.419 231.362 - - - 2.339.798
De verdere uitsplitsing van de kapitaalverstrekkingen / diverse leningen zijn als volgt:
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
Deelnemingen 31-12-2019 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2020
Deelneming NV Waterleidingsmij 120.252 0 0 0 0 0 120.252
Cum.pref.aandelen Bouwfonds 3.795 0 0 0 0 0 3.795
Aandelen BNG 82.647 0 0 0 0 0 82.647
Totaal 206.694 - - - - - 206.694
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
Regelingen 31-12-2019 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2020
Deelname in de NV RWI 4.538 0 0 0 0 0 4.538
Totaal 4.538 - - - - - 4.538
Overige langlopende leningen
Overige langlopende Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
leningen 31-12-2019 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2020
Kosten verleende gemeentegaranties 21.757 0 21.757 0 0 0
Depotstorting PTT Made 4.450 0 0 0 0 0 4.450
Startersleningen/SVN 196.995 111.360 32.410 0 0 0 275.945
Duurzaamheidsleningen/SVN 483.516 139.059 89.757 0 0 0 532.818
Totaal 706.718 250.419 143.924 - - 813.213
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van een jaar of langer
Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
Overige uitzettingen 31-12-2019 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2020
Depôtbelegging BNG (verk. HNG) 74.238 0 74.238 0 0 0 0
Erfpacht middenpier & vistaria 328.553 0 13.200 0 0 0 315.353
Div. cessie leningen 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000
Totaal 1.402.792 - 87.438 - - - 1.315.353

Het bedrag € 74.238 betreft de jaarlijkse aflossing van de vordering op de BNG welke in 2009 bij de jaarrekening is gevormd.

Daarnaast de erfpachtcanon t.g.v. het erfpachtcontract met Jachthaven Biesbosch.

Vlottende Activa

Voorraden

Terug naar navigatie - Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden (op grond van artikel 36 BBV) worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019 31-12-2020
Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:
niet in exploitatie genomen bouwgronden - -
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie -94.506 328.086
Gereed product en handelsgoederen 6.133 6.090
Totaal -88.372 334.176

Van de onderhanden werken, waaronder gronden in exploitatie kan het volgend overzicht worden gegeven:

Gronden in exploitatie Boekwaarde Voor- Boekwaarde Werkelijke Werkelijke tgv Werkelijk Boekwaarde
31-12-2019 ziening 1-1-2020 Lasten Baten reserves Resultaat 31-12-2020
Oranjeplein Terheijden -875 0 -875 1.138 -263 0 0
Prinsenpolder Made -151.483 0 -151.483 136.377 -1.628 -6.654 0 -23.388
Degaterrein Lage Zwaluwe 19.774 0 19.774 57.185 0 0 76.959
Kavels Antw.str/Geran. Made 38.078 0 38.078 3.082 0 0 41.160
E-veld Terheijden 0 0 233.355 233.355
Totaal -94.506 0 -94.506 431.136 -1.628 -6.917 0 328.086

Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op het programma 3. Ruimte, wonen en economie en de paragraaf G. Grondbeleid.

Van de post gereed product en handelsgoederen kan het volgend overzicht worden gegeven:
De in de balans opgenomen voorraden (op grond van artikel 36 BBV) worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019 31-12-2020
Voorraad eigen verklaringen 3.364 2.684
Voorraad parkeerkaarten 2.769 3.406
Totaal 6.133 6.090

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Terug naar navigatie - Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen vorderingen (op grond van het BBV) worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Balanswaarde Boekwaarde Voorziening Balanswaarde
31-12-2019 31-12-2020 oninbaarheid 31-12-2020
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist (SKB) 0 409.086 409.086
Overige vorderingen 6.511.322 6.795.377 769.492 6.025.885
Overige uitzettingen 6.000 4.500 4.500
Totaal 6.517.322 7.208.964 769.492 6.439.471

De overige vorderingen bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019 31-12-2020
Debiteuren -/- dubieuze debiteuren 6.147.676 6.253.430
Verstrekte leenbijstand e.d. sociale zaken 117.081 146.962
Nog te vorderen gemeentelijke belastingen Tilburg 119.585 268.131
Overig 126.980 126.854
Totaal 6.511.322 6.795.377

Liquide middelen

Terug naar navigatie - Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019 31-12-2020
BNG 0 52.999
Rabobank 33.665 21.092
Kas 6.370 1.755
Totaal 40.035 75.846

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019 31-12-2020
Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen (art 40a) - -
Overige nog te ontvangen bedragen 1.883.520 2.360.547
Vooruitbetaalde bedragen 570.898 619.247
Incasso's 67 0
Totaal 2.454.484 2.979.794

Het drempelbedrag in het kader van het verplicht schatkistbankieren bedraagt in 2020 € 446.618 .
De benutting van het drempelbedrag in het boekjaar wordt hieronder weergegeven:

Eerste kwartaal Tweede kwartaal Derde kwartaal Vierde kwartaal
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen 214.021 287.435 267.319 215.698
Ruimte onder drempelbedrag 232.596 159.182 179.298 230.919
Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0
Totaal 446.618 446.618 446.618 446.618

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Terug naar navigatie - Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:
• Algemene reserve: exploitatie en bedrijfsreserves algemene dienst
• Bestemmingsreserves
• Reserves van het grondbedrijf
• Resultaat na bestemming

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019 31-12-2020
Algemene reserves 14.527.446 11.748.093
Bestemmingsreserves 30.469.608 30.738.626
Reserves van het Grondbedrijf 2.143.823 1.890.358
Eigen vermogen voor resultaatbestemming 47.140.877 44.377.077
Gerealiseerd resultaat -374.731 281.974
Totaal 46.766.146 44.659.052

Van het totaalverloop van de reserves kan het volgende overzicht worden gegeven:

t.l.v. / t.g.v. Boekwaarde Bestemming Overige Onttrek- Boekwaarde
Exploitatie / 31-12-2019 resultaat toevoe- kingen 31-12-2020
Reserves 2019 gingen
Algemene reserves algemene dienst
Algemene reserve Exploitatie 0 2.404.622
Algemene reserve Reserves 0 0
Algemene reserve Totaal 14.527.446 -374.731 0 2.404.622 11.748.093
Totaal algemene reserves algemene dienst 14.527.446 -374.731 0 2.404.622 11.748.093
Bestemmingsreserves
Reserve verb. infrastruc. hav. Lzw Exploitatie 232.992 0 48.721 184.271
Reserve behoud gem. monumenten Exploitatie 75.667 0 75.667 0
Reserve herziening bestemmingsplannen Exploitatie 55.964 0 55.964 0
Reserve tijdelijke inhuur personeel Reserves 116.698 0 0 116.698
Reserve kapitaallasten Exploitatie 504.800 1.165.134
Reserve kapitaallasten Reserves 2.426.000 0
Reserve kapitaallasten Totaal 23.241.124 2.930.800 1.165.134 25.006.790
Reserve claims voorgaande jaren Exploitatie 756.600 1.244.700 756.600 1.244.700
Reserve Opleidingen Exploitatie 100.000 0 0 100.000
Reserve Toerisme en recreatie Exploitatie 60.040 0 14.510 45.529
Reserve impuls brede scholen combinatie Exploitatie 179.516 0 17.316 162.201
Reserve duurzaamheid Exploitatie 157.570 0 107.184 50.386
Reserve subsidies verenigingen Exploitatie 4.691 0 4.691 0
Reserve kunst Exploitatie 76.197 70.000 87.969 58.228
Reserve bestuursakkoord Exploitatie 1.192.356 0 386.823 805.533
Reserve nazorg stortplaats Z'bergen Exploitatie 276.210 0 276.210 0
Bestem.res. Landschappelijke Inpassing Exploitatie 9.770 0 0 9.770
Reserve Samen investeren in Drimmelen Exploitatie 1.750.885 0 251.457 1.499.428
Reserve onderhoud sportparken Exploitatie 446.615 0 446.615 0
Reserve speelruimte Exploitatie 52.576 0 52.576 0
Reserve samen aan de slag Exploitatie 100.722 0 0 100.722
Reserve herstel kunstwerken havens Reserves 157.614 0 100.000 57.614
Reserve Toegankelijkheid Exploitatie 136.168 0 35.309 100.859
Reserve compensatie erfpachtinkomsten Exploitatie 570.000 0 30.000 540.000
Reserve kwaliteitsverb.buitenrmt hav.Drimmelen Exploitatie 437.039 0 363.144 73.895
Reserve Drimmelen op de kaart Reserves 250.000 0 102.612 147.388
Reserve Hartveilige gemeente Exploitatie 32.595 0 32.595 0
Reserve groenaanleg Reserves 361.547 26.932 334.615
Reserve inclusie Reserves 100.000 0 100.000
Totaal bestemmingsreserves 30.469.608 0 7.637.847 5.603.163 30.738.626
Reserves grondexploitatie
Reserve bedrijfsreserve grondbedrijf Exploitatie 0 11.477
Reserve bedrijfsreserve grondbedrijf Reserves 0 0
Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf Totaal 1.500.000 0 11.477 1.488.523
Reserve bovenwijkse voorzieningen Exploitatie 160.794 0 79.191 81.603
Reserve groenaanleg GB. Exploitatie 361.547 0 361.547 0
Reserve ruimtelijke ontw GB Exploitatie 121.482 348.750 150.000 320.232
Totaal reserves grondexploitatie 2.143.823 0 348.750 602.215 1.890.358
Totaal reserves 47.140.877 -374.731 8.151.097 8.774.500 44.377.077

Algemene reserves algemene dienst

Terug naar navigatie - Algemene reserves algemene dienst

Algemene reserve
Toelichting
De verminderingen van de Algemene reserve t.g.v. de exploitatie hebben betrekking op:
• Aanplanting nieuw bos (€ 100.000)
• Amendement Drimmelenseweg (€ 860.000)
• Beleidsmedewerker energietransitie ( € 80.000)
• Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening ( € 75.000)
• Crullaan verhoogde fietspaden ( € 316.000)
• Fietspad Beverpad ( € 54.250)
• Herstel vijver kunstwerk Den Deel ( € 25.000)
• Motie de hele parallelweg een fietsstraat ( € 175.000)
• Omgevingswet (€ 289.516)
• Parkeerplaatsen sportverenigingen en fietsvoorzieningen ( € 110.000)
• Stuifhoek (€ 70.000)
• Verkiezingen ( € 38.000)
• Wandelpromenade/Havenkade OHD ( € 211.856) 

Doelstelling
Aan de algemene reserve is geen concrete bestemming gegeven, maar die dient voor :
• het waarborgen van de continuïteit;
• het opvangen van echt onvoorziene uitgaven, zoals schadeclaims, garanties geldleningen etc.;
• het afdekken van incidentele tekorten van enig jaar (om schommelingen in de exploitatie op te vangen);
• eenmalige uitgaven en als dekking voor investeringen (geen vervangingsinvesteringen);
• het opvangen van potentiële risico's. De algemene reserve maakt deel uit van het weerstandvermogen.
De algemene reserve heeft geen specifieke oorsprong.

Bestemmingsreserves

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserves

Reserve verbetering infrastructuur haven Lage Zwaluwe
Toelichting
De vermindering van de reserve ten gunste van de exploitatie betreft verbetering infrastructurele haven Lage Zwaluwe.

Doelstelling
Het toerisme in de kern Lage Zwaluwe te stimuleren middels het aantrekkelijker maken van de haven.

Reserve behoud gemeentelijke monumenten
Toelichting
Deze reserve is in 2020 opgeheven (Voorjaarsnota 2020). 

Doelstelling
Te komen tot egalisatie van subsidieaanvragen voor het behouden en eventueel restaureren van panden en objecten, geen rijksmonumenten zijnde, doch voor de gemeente wel van belang om te behouden. Deze panden zijn na een positief advies van de gemeentelijke monumentencommissie aangewezen als gemeentelijk monument.

Reserve herziening bestemmingsplannen
Toelichting
Deze reserve is in 2020 opgeheven (Voorjaarsnota 2020). 

Doelstelling
In het kader van het B.B.V. mogen immateriële activa niet meer worden afgeschreven. Ook de kosten van bestemmingsplannen behoren tot de immateriële activa ondanks het feit dat een bestemmingsplan een geldigheidsduur heeft van 10 jaar. De kosten die met bestemmingsplannen zijn gemoeid zijn aanzienlijk en fluctueren per jaar sterk. Om deze kosten te egaliseren is deze reserve gevormd.

Reserve Tijdelijke inhuur personeel
Toelichting
N.v.t.

Doelstelling
De bestemmingsreserve wordt gebruikt om knelpunten in de vaste formatie van de organisatie op enig moment in het lopend jaar op te vangen. In de exploitatie is een zogenaamde knelpuntenpot opgenomen die wordt gevuld door vacaturegelden en aanvullingen als gevolg van langdurige ziekte. De voeding kan op enig moment lager zijn dan het benodigd bedrag. Een negatieve exploitatiepost is niet toegestaan. De aard en de duur van de knelpunten zijn vaak onvoorspelbaar en onregelmatig over het jaar verdeeld. In 2020 zijn er geen mutaties geweest.
Tevens wordt de reserve gebruikt om tot 1 januari 2023 tijdelijke meerkosten van het generatiepact op te vangen.

Reserve kapitaallasten
Toelichting
De vermeerderingen ten laste van de reserves betreffen stortingen uit :
• Aanplanting nieuw bos (€ 100.000)
• Amendement Drimmelenseweg (€ 860.000)
• Crullaan verhoogde fietspaden ( € 316.000)
• Motie de hele parallelweg een fietsstraat ( € 175.000)
• Parkeerplaatsen sportverenigingen en fietsvoorzieningen ( € 110.000)
• Parkje OHD ( € 150.000) 
• Stuifhoek (€ 140.000)
• Wandelpromenade/Havenkade OHD ( € 575.000).

De vermeerderingen ten laste van de exploitatie betreffen stortingen uit:
• Fietspad Beverpad ( € 108.500)
• Haven Terheijden ( € 163.300)
• Kleine Schans ( € 193.000)
• Voedselbank ( € 40.000)

De verminderingen ten gunste van de exploitatie hebben betrekking op reguliere onttrekkingen (kapitaallasten) € 1.165.134.

Doelstelling
Gevormd ter dekking van de kapitaallasten van specifiek door de raad besloten investeringen.

Reserve claims voorgaande jaren
Toelichting
De vermeerdering van de reserve ten laste van de exploitatie heeft betrekking op diverse stortingen met een totaliteit van € 1.244.700. Deze vermeerdering is tevens het saldo van de reserve.
De vermindering van de reserve ten gunste van de exploitatie betreft in totaliteit €  756.600

Doelstelling
Gelden uit voorgaande boekjaren beschikbaar houden voor de voorgenomen activiteiten.

Reserve opleidingen
Toelichting
In 2020 zijn er geen mutaties geweest. Op grond van de nota reserves en voorzieningen mag de reserve maximaal een omvang hebben van € 100.000.

Doelstelling
Gelden beschikbaar houden voor opleidingskosten van het personeel o.g.v. artikel 17 CAR Gemeente Drimmelen voor zover deze kosten niet uit het jaarlijkse afdelingsbudget opleidingen kunnen worden betaald. Bij start ieder kalenderjaar wordt per afdeling het opleidingsplan opgesteld.

Reserve toerisme en recreatie
Toelichting
De vermindering ten gunste van de exploitatie betreft uitgaven in het kader van projecten uit het beleidsplan Toerisme en recreatie.

Doelstelling
De reserve dient voor het uitvoeren van de projecten zoals opgenomen in het beleidsplan Toerisme en recreatie (uitvoeringsprogramma).

Reserve impuls brede scholen combinatie
Toelichting
De raad heeft bij vaststelling van het gezondheidsbeleid in december 2018 besloten om in 2019 en 2020 onttrekkingen te doen voor de uitvoering van het gezondheidsbeleid Kerngezond Drimmelen. De vermindering ten gunste van de exploitatie in 2021 betreft € 17.316. reserve wordt ook toegelicht bij de reservemutaties in de financiële jaarrekening.

Doelstelling
Gemeente Drimmelen neemt deel aan de landelijke regeling Brede impuls combinatiefuncties. Met deze middelen wordt o.a. de inzet van de buurtsportcoaches gefinancierd. Conform deze regeling dient de gemeente aanvraag en verantwoording over ingezette middelen in te dienen. De reserve kan worden ingezet om risico’s omtrent deelname regeling op te vangen. Daarbij is het onduidelijk op welke wijze de regeling in de toekomst wordt vormgegeven.

Reserve duurzaamheid
Toelichting
De vermindering van de reserve ten gunste van de exploitatie heeft betrekking op de energietransitie.

Doelstelling
Niet bestede SLOK (Stimuleringsregeling Lokale Klimaat-initiatieven, teruggestort in 2013) gelden worden ingezet om nieuw beleid voor 2014 e.v. te bekostigen.

Reserve subsidies verenigingen
Toelichting
Deze reserve is in 2020 opgeheven.

Reserve kunst
Toelichting
De reserve is in 2020 opgeheven als reserve ter dekking voor onderhoudskosten. Dit heeft geleid tot een vermindering ten gunste van de exploitatie van € 70.762. Bij de Najaarsnota is besloten om een nieuw reserve Kunst te vormen t.b.v. nieuwe kunstwerken. Deze vermeerdering t.l.v. de exploitatie bedraagt € 70.000. € 17.207 heeft betrekking op gemaakte kosten voor nieuwe kunstwerken.

Doelstelling
Deze reserve is bestemd voor nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte in de gemeente Drimmelen.

Reserve bestuursakkoord
Toelichting
De verminderingen van de reserve t.g.v. de exploitatie hebben betrekking op:
• Afwikkeling Jutzt € 123.266
• Koerskaart/beweegroute € 75.000
• Pilot Algemene voorziening € 48.557
• Voedselbank € 40.000

Doelstelling
Deze reserve is ingesteld ter compensatie van de omvangrijke tekorten die werden verwacht bij de invoering van de nieuwe taken in het sociaal domein.

Reserve nazorg stortplaats Zevenbergen
Toelichting
Deze reserve is in 2020 opgeheven (Voorjaarsnota 2020).  Het bedrag is gestort in de voorziening Afvalstoffenheffing.

Doelstelling
In verband met de financiële onzekerheden rond de definitieve vaststelling door het College van G.S. van het doelvermogen voor de nazorg van de stortplaats Zevenbergen is besloten deze bedragen hiervoor onderdeel uit te laten maken van de voorziening reiniging, maar deze separaat te presenteren totdat volledig zeker is dat de bedragen ten gunste van de gemeente komen.

Reserve Landschappelijke Inpassing
Toelichting
In 2020 zijn er geen mutaties geweest.

Doelstelling
In de structuurvisie ‘Landschappelijke kwaliteit buitengebied’ is een werkwijze vastgesteld voor kwaliteitsverbetering van het landschap bij nieuwe ruimtelijke projecten in het buitengtebied.
De kwaliteitsverbetering kan plaatsvinden door fysieke aanpassing in de ruimtelijke omgeving of door storting van een bijdrage in deze reserve.

Reserve samen investeren in Drimmelen
Toelichting
• De vermindering ten gunste van de exploitatie betreft dekking:
• Regeling V.V. Zwaluwe (1/3) (€ 21.753);
• Project Geluk (€ 6.557,11);
• Motie jeugdlintje (€ 1,396,57);
• Verkeersveiligheid (€ 30.000);
• Verkeersonderzoek (€ 67.500);
• Fietspad Beverpad (investering) (€ 54.250);
• School Stuifhoek (investering) (€ 70.000).

Doelstelling
De reserve dient ter dekking van exploitatiekosten en investeringen voortvloeiende uit het coalitieprogramma.

Reserve onderhoud sportparken
Toelichting
Deze reserve is in 2020 opgeheven (Voorjaarsnota 2020). Het onderhoud wordt niet meer gedekt uit de reserve.

Reserve speelruimte
Toelichting
Deze reserve is in 2020 opgeheven (Voorjaarsnota 2020). Het onderhoud wordt niet meer gedekt uit de reserve.

Doelstelling
Ontwerp, realisatie, en beheer van speelgelegenheden conform het nieuwe beleidsplan “spelen is bewegen (2015-2024)”.

Reserve samen aan de slag
Toelichting
In 2020 zijn er geen mutaties geweest.  Vanwege de aanscherping van de regels rondom incidentele lasten zijn er minder mogelijkheden om reserves in te zetten als dekking.

Doelstelling
De doelstelling is om de kosten van de uitvoering van de regeling Samen aan de slag te dekken.

Reserve herstel kunstwerken havens
Toelichting
De vermeerdering t.l.v. de algemene reserve heeft betrekking op de storting te behoeve van onderhoud haven Terheijden (€ 100.000). Het bedrag is ook onttrokken ten gunste van de reserve kapitaallasten ten behoeve dekking kapitaallasten krediet "Haven Terheijden: vervanging steigers / meerpalen".

Doelstelling
Bij inspecties in 2016 is gebleken dat de civiele kunstwerken in drie havens van de gemeente Drimmelen dringend aan onderhoud toe zijn.

Reserve toegankelijkheid
Toelichting
De verminderingen ten gunste van de exploitatie hebben betrekking op uitgaven in het kader van de regeling Toegankelijkheid en het uitvoeringsplan Kom Binnen! In dit kader is in 2020 € 40.000 subsidie uitgekeerd aan verenigingen.

Doelstelling
De reserve is ingesteld om uitvoering te kunnen geven aan het Uitvoeringsplan Kom Binnen met als doel om de toegankelijkheid van clubs, verenigingen en algemene voorzieningen in Drimmelen te vergroten.

Algemene compensatie erfpachtinkomsten
Toelichting
De vermindering ten gunste van de exploitatie betreft € 30.000.

Doelstelling
De reserve is gevoed door de verkoopopbrengsten van de haven te Lage Zwaluwe. Het doel is om de gederfde erfpachtopbrengsten op te vangen die als gevolg van de verkoop zijn komen te vervallen.

Reserve kwaliteitsverbetering buitenruimte oude haven Drimmelen
Toelichting
De vermindering is gestort in de reserve Kapitaallasten om de kapitaallasten te dekken van de kredieten Oude haven Drimmelen. 

Doelstelling
De reserve is gevoed door de verkoopopbrengsten van de Oude haven Drimmelen. Het doel is om deze middelen te besteden voor de kwaliteitsverbetering van de buitenruimte van deze haven e.o.

Reserve Drimmelen op de kaart
Toelichting
De vermindering betrekking op incidentele inhuur voor capaciteit op recreatie en toerisme voor het uitvoeren van diverse projecten.

Doelstelling
De reserve is ingesteld omdat er de komende jaren een aantal grote evenementen zijn die voor de vrijetijdseconomie van groot belang zijn en een grote impact kunnen hebben (Vuelta (2020), 75 jaar bevrijding (2020), Viering van 600 jaar Sint Elisabethsvloed (2021).

Reserve Hartveilige gemeente
Toelichting
De vermindering ten gunste van de exploitatie bedraagt het aanschaffen van AED's en buitenkasten .

Doelstelling
Het doel van deze reserve is om uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan hartveilige gemeente. In dit plan is o.a. beschreven op welke wijze de werkgroep zorgt dat er voldoende AED’s in de gemeente aanwezig zijn en blijven. Dit doen we door andere verschillende subsidies beschikbaar te stellen.

Reserve groenaanleg
Toelichting
De vermindering  van de reserve ten gunste van de exploitatie heeft betrekking op onderhoud EVZ (ecologische verbindingszone).

Doelstelling
Het bieden van de mogelijkheid om gekoppeld aan de uitgifte van grond voor rode (stedelijke) functies per m2 een bedrag in deze reserve te storten en dit bedrag in te zetten voor kwaliteitsverbetering in het buitengebied (inclusief kernrandzones).

Reserve Inclusie
Toelichting
In 2020 zijn er geen mutaties geweest. De projectleider Inclusie is in januari 2020 gestart.

Doelstelling
Bij de Najaarsnota 2020 heeft de gemeenteraad € 100.000 ter beschikking gesteld om  de komende jaren op een gestructureerde wijze inclusie van inwoners (verder) te verbeteren. We willen een extra impuls geven aan de uitvoering van inclusie en een goede structuur wegzetten voor interne en externe samenwerking.  

Reserves van het grondbedrijf

Terug naar navigatie - Reserves van het grondbedrijf

Voor een nadere toelichting van onderstaande reserves wordt verwezen naar paragraaf G. Grondbeleid.

Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf
Doelstelling
In de nota Grondbeleid 2016 – 2020 kiest de gemeente Drimmelen voor een overwegend faciliterend grondbeleid waarbij het leveren van maatwerk uitgangspunt is.
De Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf dient als buffer voor de activiteiten van het grondbedrijf. De risico’s welke uit het grondbedrijf voortvloeien, moeten door deze reserve worden opgevangen.
De Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf maakt deel uit van het weerstandsvermogen van de gemeente.

Reserve bovenwijkse voorzieningen
Doelstelling
Deze reserve wordt alleen nog gevoed door een (ouder) GB project van voor 1 juli 2008.
Deze reserve maakt ook deel uit van het weerstandsvermogen van de gemeente.

Reserve ruimtelijke ontwikkelingen Grondbedrijf
Doelstelling
In de structuurvisie is een projectenprogramma opgenomen voor investeringen op het gebied van groen, water, infrastructuur en kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied.
Ten behoeve daarvan worden bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen in rekening gebracht bij grondexploitaties

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Voorzieningen voor verplichtingen, Boekwaarde Boekwaarde
verliezen en risico's 31-12-2019 Toevoegingen Vrijval Aanwendingen 31-12-2020
Voorziening wet APPA 2.085.032 661.595 61.786 2.684.841
Voorz.uitker.verplichtingen pers/vm pers 100.855 251.735 140.441 212.148
Totaal 2.185.887 913.330 - 202.227 2.896.989
Boekwaarde Boekwaarde
Voorzieningen voor onderhoud 31-12-2019 Toevoegingen Vrijval Aanwendingen 31-12-2020
Voorz. onderhoud gebouwen PLANON 1.725.192 365.069 672.436 1.417.824
Totaal 1.725.192 365.069 - 672.436 1.417.824
Voorzieningen voor middelen derden Boekwaarde Boekwaarde
waarvan de bestemming gebonden is 31-12-2019 Toevoegingen Vrijval Aanwendingen 31-12-20120
Voorziening riolering 2.405.227 444.384 2.849.611
Voorziening afvalstoffenheffing 30.457 800.745 831.202
Voorziening BIZ 9.900 25.018 30.571 4.346
Totaal 2.445.585 1.270.147 - 30.571 3.685.160
Totaal voorzieningen gemeente 6.356.664 2.548.545 - 905.235 7.999.973

In de kolom ‘vrijval’ zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:
• verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten en bestaande risico’s op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is.
• kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie.
• Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moet worden.

Alle voorzieningen zijn voor de daarvoor bestemde doelen in zijn geheel beklemd.

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

Terug naar navigatie - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

Voorziening wet APPA
Toelichting
De vermeerdering van de voorziening betreft naast de jaarlijks vastgestelde storting(en) vanuit de exploitatie € 661.595. De aanwending (€ 61.786) betreft de pensioenkosten van oud wethouders.

Doelstelling
Toereikende voorziening aanleggen voor pensioenrechten van de wethouders als gevolg van de sinds 2001 gestelde verplichting in de Wet APPA. De financiële gevolgen van de waardeoverdracht van pensioenen van wethouders te waarborgen.

Voorziening uitkering verplichtingen pers./vm.pers.
Toelichting
Ten laste van de exploitatie worden de kosten gebracht vanwege het vertrek van enkele collega's (€ 251.735).
De personele kosten tot aan het moment van vroegpensioen van medewerker worden via de voorziening voldaan.

Doelstelling
De voorziening wordt gevormd om de lasten van toekomstige uitkeringsverplichtingen aan oud-medewerkers en overige kosten voortvloeiende uit minnelijke regelingen te laten drukken op het jaar van besluitvorming en toekomstige jaren te ontlasten.

Voorzieningen voor onderhoud

Terug naar navigatie - Voorzieningen voor onderhoud

Voorziening onderhoud gebouwen
Toelichting
Zie voor verdere toelichting in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Doelstelling
Deze voorziening is via het gebouwbeheerssysteem, Planon, erop gericht het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen te waarborgen op een bepaalde conditiescore. De gemeentelijke eigendommen zijn in 2014 geïnspecteerd conform systematiek NEN 2767 met vaststelling van de bijbehorende conditiescores.

Voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Terug naar navigatie - Voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Voorziening riolering
Toelichting
Zie voor verdere toelichting in de paragraaf B. Lokale heffingen.

Doelstelling
De voorziening dient ter egalisering van tekorten en overschotten van de lopende exploitatie ten einde stabiliteit in het te heffen rioolrecht te realiseren.

Voorziening afvalstoffenheffing
Toelichting
Zie voor verdere toelichting in de paragraaf B. Lokale heffingen.

Doelstelling
De voorziening dient voor de opvang van tussentijdse schommelingen in het uitgavenpatroon voor de afvalstoffen tussen de primitieve begroting en werkelijke exploitatie. Het tarief is voor 100% dekkend.

Drimmelen en andere houders (Brabant breed) van het contract met afvalverwerker Attero zijn op 25 juli 2019 door het Scheidsgerecht over de arbitrage tegen Attero, over de minderleveringen van brandbaar (huishoudelijk) restafval in 2015, 2016 en januari 2017, in het ongelijk gesteld en heeft de vorderingen van Attero met betrekking tot de hoofdsommen toegewezen. Voor Drimmelen betekende dit dat € 174.626 excl. BTW (€ 211.298 incl. BTW) betaald moest worden. Dit bedrag is eind september 2019 (moest vóór 1 oktober 2019 aan Attero zijn betaald) overgemaakt aan de gemeente Breda die als penvoerder namens de VVC (Vereniging Van Contractanten) dit weer op haar beurt betaald heeft aan Attero. De kosten voor Drimmelen zijn verwerkt in de Najaarsnota 2019.
Tegen het eindvonnis van het Scheidsgerecht kon géén hoger beroep worden ingesteld. Wel is de enige mogelijkheid, namelijk het starten van een vernietigingsprocedure, door de Brabantse gewesten en gemeenten aangegrepen. Deze vernietigingsprocedure moest uiterlijk op 25 oktober 2019 zijn gestart en is ook gestart. De planning van het juridisch proces is in 2020 wederom aangepast en bijgesteld. In september 2020 moest het dupliek en repliek van Attero en de VvC zijn ingediend bij het hof van arbitrage. Dit is ook gebeurd. 12 april 2021 volgt er een mondelinge zitting van het hof waar beide partijen in de gelegenheid worden gesteld om hun pleidooi in te brengen. Eind 2021 wordt de uitspraak van het hof van arbitrage verwacht.

Voorziening BIZ
Toelichting
De vermeerdering betreft ontvangen BIZ-bijdrage.

Doelstelling
De gemeente int de bijdragen van de ondernemers ten behoeve van het BIZ en dient deze door te betalen (onder gestelde voorwaarden) aan de vereniging.

Vaste schulden met een rente typische looptijd van een jaar of langer

Terug naar navigatie - Vaste schulden met een rente typische looptijd van een jaar of langer

Onder de vaste passiva behoren de vaste schulden met een rente typische looptijd van een jaar of langer.
Op deze post worden de geldleningen die zijn afgesloten ter financiering van de gemeentelijk activiteiten verantwoord, alsmede de waarborgsommen.

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019 31-12-2020
Onderhandse leningen van:
binnenlandse banken en ov. financiële instellingen 3.075.000 7.750.000
Waarborgsommen 108.583 977.095
Totaal 3.183.583 8.727.095

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het boekjaar.

Boekwaarde Vermeer- Boekwaarde
31-12-2019 deringen Aflossingen 31-12-2020
Onderhandse leningen 3.075.000 5.000.000 325.000 7.750.000
Waarborgsommen 108.583 1.752.517 884.004 977.095
Totaal 3.183.583 6.752.517 1.209.004 8.727.095
De totale rentelast voor het boekjaar met betrekking tot de vaste schulden bedraagt: 126.238

Vlottende Passiva

Vlottende Passiva

Terug naar navigatie - Vlottende Passiva

Onder de vlottende passiva behoren de netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan een jaar en de overlopende passiva.

Deze zijn als volgt opgenomen:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019 31-12-2020
Schulden korter dan een jaar 9.818.003 9.681.906
Overlopende passiva 5.433.337 8.347.840
Totaal 15.251.340 18.029.746

Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd korter dan één jaar: overige schulden

Terug naar navigatie - Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd korter dan één jaar: overige schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde Boekwaarde
Schulden korten dan een jaar 31-12-2019 31-12-2020
Overige kasgeldleningen 4.000.000 7.250.000
Banksaldi 952.821 0
Overige schulden 4.865.182 2.431.906
Totaal 9.818.003 9.681.906
Boekwaarde Boekwaarde
Overige schulden 31-12-2019 31-12-2020
Crediteuren 4.419.101 1.704.258
Verstrekte uitkeringen e.d. sociale zaken 377.174 550.899
Overige 68.907 176.750
Totaal 4.865.182 2.431.906

Overlopende passiva

Terug naar navigatie - Overlopende passiva

Deze vooruit ontvangen bedragen art 49 lid 2 betreffen de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

De overlopende passiva bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019 31-12-2020
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. 1.584.015 6.585.646
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen
met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. 3.648.500 1.653.331
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotings jaren komen. 200.822 242.862
Totaal 5.433.337 8.481.840

Onder de verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen is een bedrag van € 3.833.234 opgenomen inzake de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). In 2020 is er €5.880.028 ontvangen vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de Tozo regeling. Uiteindelijk is er door de Gemeente Drimmelen in 2020 €  1.996.704 uitgekeerd. Het restant van € 3.883.324 zal moeten worden terug betaald aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


De onderverdeling van de in de balans opgenomen ‘Vooruit ontvangen bedragen (art 49. lid b)’ is als volgt:

Ontvangen voorschotbedragen voor uitkering met specifiek bestedingsdoel
Boekwaarde Ontvangsten Uitgaven Boekwaarde
Art 49 lid 2 31-12-2019 31-12-2020
RMC-gelden 4.819 4.819 0
Proeftuin aardgasvrij bestaande woningen 3.643.681 1.992.924 1.650.757
Vooruitontvangen toeslagenaffaire 0 2.575 2.575
Totaal 3.648.500 2.575 1.997.743 1.653.331

Deze vooruit ontvangen bedragen art 49 lid 2 betreffen de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

RMC-gelden
De RMC gelden worden ingezet voor het Regionaal bureau Leerplicht. Hiervan zijn de kosten hoger dan de ontvangen RMC gelden waardoor de balanspost in 2020 nihil is geworden.

Proeftuin aardgasvrij bestaande woningen
In 2020 droegen we een deel van de rijksbijdrage over aan het TEC. Dit conform de Samenwerkingsovereenkomst die we in 2019 sloten. We verdeelden de overdracht in twee delen: Een bedrag voor de huisaansluitingen en een bedrag voor de technische installatie. Een ander deel hielden we achter de hand om het warmtenetwerk te betalen. In 2020 legden we het warmtenetwerk aan. De werkzaamheden combineerden we met de herinrichting van de Centrumroute Terheijden. In 2021 vindt de overdracht van het netwerk via een opstalakte plaats. Dan voeren we ook de financiële afhandeling uit.

Waarborgen en garanties

Gewaarborgde geldleningen

Terug naar navigatie - Gewaarborgde geldleningen

Het bij de balans vermelde bedrag voor verstrekte gewaarborgde geldleningen kan als volgt naar de diverse aard van instellingen gespecificeerd worden:

Bedragen x €1.000 Oorspronkelijk Percentage Restant begin Restant eind
bedrag borgstelling jaar 2020 jaar 2020
Stg de Wijngaard 2.500 100% 1.657 1.576
Woningstichting Woonvizier 4.498 100% 2.280 2.031
Diverse sportvereningen 153 100% 25 15
Totaal 7.151 3.962 3.622

Garantstellingen
Het bij de balans vermelde bedrag voor verstrekte garanties (als achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw) kan als volgt naar de diverse aard van instellingen gespecificeerd worden:

Bedragen x €1.000 Oorspronkelijk Percentage Restant begin Restant eind
bedrag borgstelling jaar 2020 jaar 2020
Woningstichting Woonvizier (37) 125.549 116.779 110.104
Totaal 125.549 116.779 110.104

Met een garantie van het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) kunnen corporaties voordelige leningen afsluiten op de kapitaalmarkt. De belangrijkste kredietbeoordelaars (Standard & Poor’s en Moody’s Investors Service) hebben het WSW namelijk de hoogste rating toegekend: Triple A.
Het WSW staat borg voor de rente- en aflossingsverplichtingen van de deelnemers.

De mogelijke verplichtingen die voortvloeien uit de borgstelling worden gedekt door het risicovermogen en de obligoverplichtingen van WSW-deelnemers. Als het risicovermogen van het WSW ontoereikend is, als gevolg van borgaanspraken, dan wordt het obligo bij de deelnemers ingeroepen.
Mocht daarna het risicovermogen (met inbegrip van de ontvangen obligo) dalen onder de 0,25% van het garantievolume, dan treedt pas de achtervangpositie van het Rijk en de betrokken gemeente in werking. Het risicovermogen WSW en het obligo samen bedragen ultimo 2019 € 3,527 miljard (jaarrekening WSW 2019.

Bij ieder verzoek voor een lening door een corporatie trekt het WSW de financiële positie van de corporatie na en verleent de lening slechts indien het vermogen van de corporatie voldoende dekking biedt. Daarnaast worden alle corporaties jaarlijks door het WSW, in samenwerking met het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), gescreend. Het CFV voert namens het ministerie de financiële controle uit op corporaties.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Ganshoek

Terug naar navigatie - Ganshoek

De gemeenteraad heeft in 2015 besloten om maximaal € 500.000 bij te dragen aan de bouw van een ontmoetingsruimte in het zorgcentrum de Ganshoek in Lage Zwaluwe.
De ontmoetingsruimte in de nieuwe Ganshoek is 2019 in gebruik genomen. Medio november 2020 heeft Woonvizier een subsidieaanvraag ingediend. Begin 2021 zal de subsidie worden vastgesteld en uitbetaald.

Meerjarige contracten

Terug naar navigatie - Meerjarige contracten

Naast bovenstaande verplichtingen heeft de gemeente ook een groot aantal meerjarige contracten.

Titel Datum ingang overeenkomst Datum einde basistermijn overeenkomst Aantal opties Duur optie (mnd) Gunningsbedrag per jaar
Ondergrondse glascontainers (onderhoud) 1-1-2014 31-12-2023 10 jaar 0 6.870
Onderhoud sportvelden 18-5-2015 18-5-2019 2 24 99.000
WMO Hulpmiddelen WB* 1-7-2015 30-6-2017 3 24 325.801
PI-systeem 9-7-2015 31-12-2020 2 24 220.000
Schoonmaak 1-10-2016 30-9-2019 4 12 42.479
Veegmachines 24-2-2017 24-2-2025 0 0 23.000
Website gemeente Drimmelen 1-7-2017 30-12-2020 2 12 19.917
Meldsysteem Openbare Ruimte 1-12-2017 28-2-2022 2 12 8.325
Aansprakelijkheidsverzekerning 31-12-2017 31-12-2020 2 12 51.051
Glasbewassing 1-2-2018 30-9-2020 3 12 8.546
Sanitaire artikelen 22-4-2018 1-5-2020 2 12 7.643
Brandstof 1-6-2018 30-5-2022 0 0 67.788
Bouwplantoetsing 13-7-2018 31-12-2018 3 12 16.450
Afvalstromen milieustraat 1-10-2018 30-9-2020 2 12 Gegund obv prijs/ton betreft 16 percelen
Strooizout Silo's 15-10-2018 14-10-2020 2 12 Gegund obv prijs/ton
Onderhoud Groen 1-11-2018 30-10-2021 3 24 985.000
Inzameling oud papier 1-1-2019 31-12-2021 3 12 40.220
Inzameling verpakkingsafval 1-1-2019 31-12-2021 3 12 152.849
Flexwerk Brabant 1-1-2019 31-12-2022 0 0 Overeenkomst inhuur flexibele arbeid
Warme drankenautomaten 1-1-2019 31-12-2023 1 12 25.560
ALT Verwerking GHA milieustations 1-2-2019 31-1-2021 2 12 Gegund obv prijs/ton
Beveiliging 1-2-2019 31-1-2021 3 12 15.177
Intranet 1-3-2019 31-12-2020 3 12 62.600
Leerlingenvervoer 1-8-2019 31-7-2022 2 12 417.255
Beheer openbare verlichting 1-7-2019 30-6-2021 2 12 28.400
Accountantcontrole 1-8-2019 31-7-2022 1 12 43.750
Beheer en exploitatie De Cour en Plexat 1 1-8-2019 31-7-2024 1 60 158.500
Beheer en exploitatie De Cour en Plexat 2 1-8-2019 31-7-2024 1 60 55.000
Fullservice containermanagement 1-1-2021 31-12-2024 2 12 194.307
Exploitatie zwembaden 1-1-2020 31-12-2029 1 60 150.000
Biomassa groenstromen 1-1-2021 31-12-2023 3 12 169.620
Glasinzameling- en verwerking 1-3-2018 28-2-2021 2 12 Gezamelijke/regionale aanbesteding
Preventief en correctief onderhoud gemalen 1-9-2020 31-8-2021 2 12 27.820
Verkeers- en Straatnaamborden 1-3-2020 28-2-2022 2 12 Gezamelijke/regionale aanbesteding
WMO Trapliften West-Brabant 1-7-2020 30-6-2024 2 12 Gezamelijke/regionale aanbesteding
Kantoorartikelen 1-12-2020 31-12-2022 2 12 Gezamelijke/regionale aanbesteding
Onderhoud openbare verlichting 1-11-2020 31-10-2022 2 12 334.406
Inzameling GFT- en restafval 1-1-2021 30-12-2022 2 12 318.752
Klein onderhoud elementenverharding 1-7-2020 30-6-2022 2 12 165.500
Raamovereenkomst boomtechnische onderzoeken 1-9-2020 31-8-2022 2 12 57.651
inzameling textiel 1-1-2021 31-12-2022 1 12 opbrengst
Reiniging en inspectie riolen 1-8-2020 31-7-2022 2 12 36.000
Levering en onderhoud AED's 7-12-2020 31-12-2024 19.222
* Perceel 1: € 129.239 Perceel 2: € 114.116 Perceel 3: € 82.446

Waarborgen en garanties

Terug naar navigatie - Waarborgen en garanties

De gemeente heeft de volgende gewaarborgde geldleningen verstrekt:
• Stichting de Wijngaard
• Woningstichting Woonvizier
• Diverse sportverenigingen.

De gemeente heeft de volgende garanties verstrekt:
• Woningstichting Woonvizier
• Waarborgfonds Sociale Woningbouw (betreft een indirecte garantie).