Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector.
Instellingen waar de WNT van toepassing is, moeten van al hun topfunctionarissen de bezoldiging en eventuele ontslagvergoeding jaarlijks uiterlijk 1 juli op internet openbaar maken. Dit geldt ook als de bezoldiging onder het bezoldigingsmaximum is. Van de andere medewerkers worden deze gegevens alleen openbaar gemaakt als de bezoldiging hoger is dan het bezoldigingsmaximum. Hiernaast moeten WNT-instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van een minister met een eigen digitale meldtool, deze gegevens digitaal melden. De WNT is van toepassing op de gemeente Drimmelen. Het voor de gemeente Drimmelen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000. Uitgebreidere informatie is beschikbaar op www.topinkomens.nl.

Tabel 1 1a.Leidinggevende topfunctionarissen
Gegevens 2020
bedragen x € 1 E.A.L. Delissen F.M.C. Ronde J.L.W. Liebregt
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1-1-2020-31-12-2020 1-1-2020-31-12-2020 10-11-2020-31-12-2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1 1
Dienstbetrekking? ja ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 93.439,- 87.601,- 15.296,-
Beloningen betaalbaar op termijn 17.305,- 15.901,- 2.370,-
Subtotaal 110.744,- 103.502,- 17.666,-
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000,- 201.000,- 27.917,-
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Bezoldiging 110.744,- 103.502,- 17.666,-
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2019
bedragen x € 1 E.A.L. Delissen F.M.C. Ronde J.L.W. Liebregt
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1-6-2019 1-1-2019 1-1-2019 - 17-6-2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1 0,722
Dienstbetrekking? ja ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 54.867.- 83.778,- 34.515,-
Beloningen betaalbaar op termijn 9.457,- 13.814,- 6.042,-
Subtotaal 64.324,- 97.592- 40.557,-
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 113.742,- 194.000,- 64.488,-
Bezoldiging 64.423,- 97.592,- 40.557,-

Bezoldiging topfunctionarissen

Terug naar navigatie - Bezoldiging topfunctionarissen

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.
Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.