Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2021
  1. Blz. 2 In één oogopslag
   1. Blz. 3 Rekening in één oogopslag
    1. Blz. 4 Rekening in één oogopslag
     1. Blz. 5 Begroting in één oogopslag
  2. Blz. 6 Inleiding
   1. Blz. 7 Voorwoord
    1. Blz. 8 Voorwoord
     1. Blz. 9 Voorwoord
   2. Blz. 10 Inleiding jaarstukken 2021
    1. Blz. 11 Algemeen
     1. Blz. 12 Algemeen
    2. Blz. 13 1. Jaarverslag
     1. Blz. 14 Inleiding
     2. Blz. 15 1.1 Programmaverantwoording
     3. Blz. 16 1.2 Paragrafen
    3. Blz. 17 2. Jaarrekening
     1. Blz. 18 Algemeen
     2. Blz. 19 2.1 Balans
     3. Blz. 20 2.2 Baten en lasten
     4. Blz. 21 2.3 Toelichtingen
    4. Blz. 22 Algemene gegevens
     1. Blz. 23 1. College van burgemeester en wethouders per 31 december 2021
     2. Blz. 24 2. Gemeenteraad per 31 december 2021
   3. Blz. 25 Samenvatting
    1. Blz. 26 Algemeen
     1. Blz. 27 Algemeen
    2. Blz. 28 Programma 1 – Burger en bestuur
     1. Blz. 29 Programma 1 – Burger en bestuur
    3. Blz. 30 Programma 2 – Openbare ruimte
     1. Blz. 31 Programma 2 – Openbare ruimte
    4. Blz. 32 Programma 3 – Ruimte, wonen en economie
     1. Blz. 33 Programma 3 – Ruimte, wonen en economie
    5. Blz. 34 Programma 4 – Sociaal domein
     1. Blz. 35 Programma 4 – Sociaal domein
    6. Blz. 36 Paragrafen A t/m G
     1. Blz. 37 Samenvatting paragrafen
    7. Blz. 38 Financieel resultaat
     1. Blz. 39 Financieel resultaat
     2. Blz. 40 Samenvatting-kengetallen
  3. Blz. 41 Programma's
   1. Blz. 42 Programmaverantwoording
    1. Blz. 43 Programmaverantwoording
     1. Blz. 44 Programmaverantwoording
   2. Blz. 45 1. Burger en bestuur
    1. Blz. 46 Inleiding Burger en bestuur
     1. Blz. 47 Hoofddoelstelling
    2. Blz. 48 1.1 Dienstverlening
     1. Blz. 49 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 50 Vergroten digitale mogelijkheden
       1. Blz. 51 Mogelijkheden digitale kennisbank t.b.v. Servicebalie (telefonie) onderzoeken. Digitaal (samen-)werken.
     2. Blz. 52 Prestatie-indicator
    3. Blz. 53 1.2 Burger en politiek
     1. Blz. 54 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 55 Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd
       1. Blz. 56 Begeleiden en trainen van de organisatie in communicatieve vaardigheden en helder schrijven.
       2. Blz. 57 Het verder professionaliseren van meer beeldgebruik.
       3. Blz. 58 Opstellen nieuwe Visie Communicatie
      2. Blz. 59 Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar
       1. Blz. 60 In gang zetten organisatieontwikkeling op basis van de toekomstvisie.
       2. Blz. 61 Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen
    4. Blz. 62 1.3 Dorpsgericht werken
     1. Blz. 63 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 64 Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken.
       1. Blz. 65 Meet and Match
       2. Blz. 66 Samen aan de slag
      2. Blz. 67 Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen
       1. Blz. 68 Introductieprogramma nieuwe medewerkers overheids-/burgerparticipatie en trainingen zittende medewerkers.
    5. Blz. 69 1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
     1. Blz. 70 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 71 Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens
       1. Blz. 72 Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid
      2. Blz. 73 De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde
       1. Blz. 74 OTO (opleiden, trainen, oefenen)
    6. Blz. 75 1.5 Bestuursondersteuning
     1. Blz. 76 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 77 Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen
       1. Blz. 78 Geluk
       2. Blz. 79 Privacybeleid verder vormgeven en uitrollen. Organiseren training besluit en bezwaar voor collega's.
    7. Blz. 80 Wat heeft het gekost?
     1. Blz. 81 Tabel Prg. 1-2
   3. Blz. 82 2. Openbare ruimte
    1. Blz. 83 Inleiding Openbare ruimte
     1. Blz. 84 Inleiding
    2. Blz. 85 2.1 Integraal en burgergericht werken
     1. Blz. 86 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 87 De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten
       1. Blz. 88 Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken
      2. Blz. 89 De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken.
       1. Blz. 90 Integraal werken
      3. Blz. 91 Het overdragen van onderhoud aan inwoners
       1. Blz. 92 Het effectbestek groen gebruiken we om onderhoud samen met inwoners uit te voeren of over te dragen
      4. Blz. 93 Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door het beter behandelen van klachten en meldingen
       1. Blz. 94 Monitoren voortgang meldingen
     2. Blz. 95 Prestatie-indicator
    3. Blz. 96 2.2 Wegen en verkeer
     1. Blz. 97 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 98 Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur
       1. Blz. 99 Actualiseren wegenlegger
       2. Blz. 100 Opstellen integrale visie laadinfrastructuur incl. actualiseren beleidsregels
       3. Blz. 101 Uitbreiden laadpaalinfrastructuur
      2. Blz. 102 De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden
       1. Blz. 103 Nota verkeersmaatregelen
       2. Blz. 104 Organiseren structureel handhavingsoverleg
       3. Blz. 105 Organiseren verkeerseducatie en voorlichting
      3. Blz. 106 Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer
       1. Blz. 107 Aanpak verkeersoverlast door handhaving en communicatie
       2. Blz. 108 Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken
       3. Blz. 109 Parkeren
       4. Blz. 110 Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk
      4. Blz. 111 Het bereiken van een duurzaam areaal openbare verlichting, zodat we een veilige omgeving bieden aan de inwoners tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 112 Actualiseren beleidsplan openbare verlichting
      5. Blz. 113 Het heel, schoon en veilig houden van civieltechnische kunstwerken
       1. Blz. 114 Regulier onderhoud civieltechnische kunstwerken
      6. Blz. 115 Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen
       1. Blz. 116 Continueren en uitbreiden mobiliteitsconsulenten
       2. Blz. 117 Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer
       3. Blz. 118 Uitvoeren resultaten vervoersbehoefte-onderzoek
      7. Blz. 119 Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten
       1. Blz. 120 Uitvoering geven aan parkeeronderzoek
      8. Blz. 121 We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.
       1. Blz. 122 Dorpsschouw samen met WWZ en andere stakeholders
       2. Blz. 123 Fietsveilig maken Crullaan
       3. Blz. 124 Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden)
       4. Blz. 125 Netwerk prioritaire looproute (rode loperroute)
       5. Blz. 126 Transitie openbaar vervoer naar gedeelde mobiliteit
       6. Blz. 127 Uitvoeren geven aan het fietsonderzoek
     2. Blz. 128 Prestatie-indicator
    4. Blz. 129 2.3 Groen en speelvoorzieningen
     1. Blz. 130 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 131 Bescherming van de bomen om op langere termijn een leefbare omgeving te behouden.
       1. Blz. 132 Werken met de bomenkaart gemeente Drimmelen
      2. Blz. 133 Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.
       1. Blz. 134 Aanleg van een bos
       2. Blz. 135 Bloemrijke bermen
       3. Blz. 136 Boomplantdag en andere activiteiten
       4. Blz. 137 Ecologisch beheer van de bermen
       5. Blz. 138 In stand houden van de Groenblauwe dienst
       6. Blz. 139 Keuze van geschikt plantmateriaal waaronder bomen
       7. Blz. 140 Onderzoeken uitvoeren en het ontwerpen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven
       8. Blz. 141 Plaatsen hanging baskets
      3. Blz. 142 Door bewegen in de openbare ruimte aantrekkelijk te maken voor jong en oud de vitaliteit van de bewoners te vergroten
       1. Blz. 143 Aanbrengen beweegtoestellen
       2. Blz. 144 Aanleggen beweegroute Terheijden
      4. Blz. 145 Het beschermen van de volksgezondheid door ongediertebestrijding
       1. Blz. 146 Bestrijden van de bruine rat
       2. Blz. 147 Opstellen beleidsnotitie/ protocol bestrijden eikenprocessierups
      5. Blz. 148 Het stimuleren van de voorzieningen voor honden in de openbare ruimte, daarmee de sociale cohesie verbeteren en overlast door honden beperken
       1. Blz. 149 Stimuleren en toezien op juist gebruik hondenvoorzieningen
     2. Blz. 150 Prestatie-indicator
    5. Blz. 151 2.4 Water
     1. Blz. 152 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 153 Afvalwater: Om de volksgezondheid te beschermen zamelen we afvalwater in en transporteren dit naar en een overnamepunt van het waterschap tegen de laagst maatschappelijke kosten
       1. Blz. 154 We passen vrij vervalriolering toe
      2. Blz. 155 Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden
       1. Blz. 156 In samenwerking met het waterschap de vastgestelde voorkeursalternatieven uitvoeren.
      3. Blz. 157 Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen
       1. Blz. 158 Actie Tegel eruit Plantje erin en Actie Regenton
       2. Blz. 159 Deelname Week van ons water
       3. Blz. 160 Intensiveren publicaties over riolering en water
       4. Blz. 161 Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen
       5. Blz. 162 Watertappunt
      4. Blz. 163 Grondwater: Het beperken van grondwateroverlast en -onderlast
       1. Blz. 164 Het aanbrengen van overnamepunten grondwater voor inwoners bij wateroverlast.
       2. Blz. 165 Infiltreren van regenwater
       3. Blz. 166 Verminderen aantal aangesloten vierkante meters verharding
      5. Blz. 167 Hemelwater: Het beperken van wateroverlast
       1. Blz. 168 Aanleggen gescheiden stelsel met een capaciteit van minimaal bui 9 (bui komt gemiddeld eens per vijf jaar voor).
      6. Blz. 169 Oppervlaktewater: Het watersysteem biedt voldoende veiligheid tegen hoogwater en is klimaatbestendig ingericht
       1. Blz. 170 Uitvoeren van het baggerbeheerplan.
      7. Blz. 171 Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen
       1. Blz. 172 Voortzetten van de regionale samenwerking klimaat
    6. Blz. 173 Wat heeft het gekost?
     1. Blz. 174 Tabel Prg. 2-2
   4. Blz. 175 3. Ruimte, wonen en economie
    1. Blz. 176 Inleiding Ruimte, wonen en economie
     1. Blz. 177 Inleiding
    2. Blz. 178 3.1 Versterken vrijetijdseconomie
     1. Blz. 179 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 180 Drimmelen recreatief op de kaart zetten
       1. Blz. 181 Biesboschjaar 2021
       2. Blz. 182 Intensieve samenwerking toeristisch veld
       3. Blz. 183 Marketing en communicatie
       4. Blz. 184 Nota Vrijetijdseconomie
       5. Blz. 185 Realisatie voetveer en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat
       6. Blz. 186 Samenwerking NLDelta
       7. Blz. 187 Samenwerkingsvorm De Biesbosch
      2. Blz. 188 Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid
       1. Blz. 189 Aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen Biesbosch
       2. Blz. 190 Herinrichting Ameroever kop buitenhaven Lage Zwaluwe
       3. Blz. 191 Herontwikkeling Kleine Schans / Zuidwaterlinie
       4. Blz. 192 Jachthaven Biesbosch
       5. Blz. 193 Lange-afstands wandelpad
       6. Blz. 194 Ontwikkeling Degaterrein en omstreken
       7. Blz. 195 Toeristische infrastructuur
       8. Blz. 196 Verbetering jachthaven Terheijden
       9. Blz. 197 Verbetering parkeren en openbare ruimte Oude Haven Drimmelen
       10. Blz. 198 Verkenning nieuw Biesbosch bezoekerscentrum Drimmelen
       11. Blz. 199 Zonering Biesbosch
     2. Blz. 200 Prestatie-indicator
    3. Blz. 201 3.2 Versterken economische structuur
     1. Blz. 202 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 203 Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid
       1. Blz. 204 Arbeidsmigranten
       2. Blz. 205 Impuls detailhandel
       3. Blz. 206 Nota economie
       4. Blz. 207 Realisatie Breedband in buitengebied
       5. Blz. 208 Sociaal- cultureel dorpshart Made
    4. Blz. 209 3.3 Wonen
     1. Blz. 210 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 211 Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen
       1. Blz. 212 Opstellen dorpsplannen (energie neutrale dorpen) en Transitievisie Warmte
       2. Blz. 213 Realisatie van CPO en modulaire bouwen
       3. Blz. 214 Realisatie van minimaal 100 nieuwbouwwoningen
     2. Blz. 215 Prestatie-indicator
    5. Blz. 216 3.4 Duurzaamheid
     1. Blz. 217 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 218 Drimmelen energieneutraal in 2040
       1. Blz. 219 Afvalscheiding
       2. Blz. 220 Drimmelense Energie Agenda (DEA)
       3. Blz. 221 Energie neutrale dorpen
       4. Blz. 222 Energieloket Drimmelen
       5. Blz. 223 Proeftuin aardgasvrije wijken
       6. Blz. 224 Programma Duurzaamheid
       7. Blz. 225 Regionale energiestrategie (RES)
       8. Blz. 226 Transitievisie Warmte
       9. Blz. 227 Verduurzaming Amerwarmtenet
       10. Blz. 228 Verduurzaming bedrijven
       11. Blz. 229 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
       12. Blz. 230 Windenergie
    6. Blz. 231 3.5 Leefomgeving
     1. Blz. 232 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 233 Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied
       1. Blz. 234 Inventarisatie VAB-locaties
       2. Blz. 235 Omgevingswet
       3. Blz. 236 Sanering asbestdaken
       4. Blz. 237 Toezicht en handhaving
    7. Blz. 238 Wat heeft het gekost?
     1. Blz. 239 Tabel Prg. 3-2
   5. Blz. 240 4. Sociaal domein
    1. Blz. 241 Inleiding Sociaal domein
     1. Blz. 242 Inleiding
    2. Blz. 243 4.1 Opgroeien en opvoeden
     1. Blz. 244 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 245 Bevorderen gelijke onderwijskansen
       1. Blz. 246 Uitbreiden Integrale Kind Centra
       2. Blz. 247 Verder terugdringen van schoolverzuim en -uitval in nauwe samenwerking met RBL (Regionaal Bureau Leren)
       3. Blz. 248 Vergroten bereik voor- en vroegschoolse educatie
      2. Blz. 249 Onderwijs faciliteren
       1. Blz. 250 Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022
       2. Blz. 251 Verbreding natuur- en cultuureducatie
      3. Blz. 252 Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen
       1. Blz. 253 Beheersing kosten jeugdzorg
       2. Blz. 254 Doorontwikkeling CJG
       3. Blz. 255 Uitvoering jeugd- en jongerenbeleid
       4. Blz. 256 Uitvoering Veilig Thuis
     2. Blz. 257 Prestatie-indicator
    3. Blz. 258 4.2 Zorg voor kwetsbare burgers
     1. Blz. 259 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 260 Helpen bij het terugdringen van schulden
       1. Blz. 261 Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening
      2. Blz. 262 Ondersteuning van mensen
       1. Blz. 263 Aanpak eenzaamheid
       2. Blz. 264 Aanpak laaggeletterdheid
       3. Blz. 265 Algemene voorzieningen realiseren
       4. Blz. 266 Consequenties abonnementstarief
       5. Blz. 267 Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
       6. Blz. 268 Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders
       7. Blz. 269 Ontwikkelingen Hulp bij het huishouden
       8. Blz. 270 Realiseren van een inclusieve samenleving
       9. Blz. 271 Uitvoering beleidsplan sociaal domein
      3. Blz. 272 Stimuleren van een gezonde leefstijl
       1. Blz. 273 Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid
     2. Blz. 274 Prestatie-indicator
    4. Blz. 275 4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet
     1. Blz. 276 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 277 Bevorderen dat mensen die nog niet in staat zijn tot betaald werk, vrijwilligerswerk gaan doen.
       1. Blz. 278 Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen
      2. Blz. 279 Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan
       1. Blz. 280 Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders
       2. Blz. 281 Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen
       3. Blz. 282 Stimuleren extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking
       4. Blz. 283 Uitvoeren beschut werken
      3. Blz. 284 De instroom van mensen in de participatiewet, daar waar mogelijk en nodig, beperken en misbruik en oneigenlijke gebruik van uitkeringen voorkomen en aanpakken.
       1. Blz. 285 Fraude
       2. Blz. 286 Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen
     2. Blz. 287 Prestatie-indicator
    5. Blz. 288 4.4 Sport en bewegen
     1. Blz. 289 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 290 Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren
       1. Blz. 291 Realiseren van een inclusieve samenleving
       2. Blz. 292 Uitvoeren beleidsnota sport
       3. Blz. 293 Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening
      2. Blz. 294 Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam
       1. Blz. 295 Duurzame renovatie buitensportaccommodaties
       2. Blz. 296 Renovatie zwembaden
      3. Blz. 297 Stimuleren van sport en bewegen
       1. Blz. 298 Uitvoeren beleidsnota sport
     2. Blz. 299 Prestatie-indicator
    6. Blz. 300 4.5 Sociaal culturele accommodaties
     1. Blz. 301 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 302 De gemeenschapshuizen zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam, daarnaast worden ze multifunctioneel en optimaal gebruikt.
       1. Blz. 303 Uitvoeren accommodatiebeleid
      2. Blz. 304 Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren
       1. Blz. 305 Bouwhal carnaval
       2. Blz. 306 Realiseren van een inclusieve samenleving
       3. Blz. 307 Uitvoeren accommodatiebeleid
       4. Blz. 308 Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening
    7. Blz. 309 Wat heeft het gekost?
     1. Blz. 310 Tabel Prg. 4-2
   6. Blz. 311 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 312 Inleiding Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 313 Algemeen
    2. Blz. 314 Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen
     1. Blz. 315 Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen
     2. Blz. 316 Toeristenbelasting
    3. Blz. 317 Algemene uitkeringen
     1. Blz. 318 Algemene uitkeringen
    4. Blz. 319 Dividend
     1. Blz. 320 Toelichting tabel AlgDM-5
    5. Blz. 321 Saldo financieringsfunctie
     1. Blz. 322 Toelichting tabel AlgDm-6
    6. Blz. 323 Overige algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 324 Toelichting tabel AlmDm-7
    7. Blz. 325 Onvoorzien
     1. Blz. 326 Toelichting tabel AlgDm-8
    8. Blz. 327 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 328 Toelichting tabel AlgDm-9
   7. Blz. 329 Overhead
    1. Blz. 330 Wat heeft het gekost?
     1. Blz. 331 Tabel Overhead-1
   8. Blz. 332 Basisset beleidsindicatoren
    1. Blz. 333 Inleiding Basisset beleidsindicatoren
     1. Blz. 334 Inleiding
    2. Blz. 335 Beleidsindicatoren en taakvelden
     1. Blz. 336 Beleidsindicatoren en taakvelden
    3. Blz. 337 Leeswijzer
     1. Blz. 338 Leeswijzer
     2. Blz. 339 Tabel
  4. Blz. 340 Paragrafen
   1. Blz. 341 Inleiding paragrafen
    1. Blz. 342 Inleiding paragrafen
     1. Blz. 343 Inleiding
   2. Blz. 344 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 345 Inleiding Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 346 Inleiding
    2. Blz. 347 Inventarisatie van de risico’s
     1. Blz. 348 Risicomanagement
     2. Blz. 349 Risicomanagementbeleid
     3. Blz. 350 Risico
     4. Blz. 351 Risicoprofiel
     5. Blz. 352 Risicokaart
     6. Blz. 353 Risico top 10
     7. Blz. 354 Totaal financieel risico
     8. Blz. 355 Toelichting totaal financieel risico
    3. Blz. 356 Toelichting bij risico’s
     1. Blz. 357 Toelichting bij risico’s
    4. Blz. 358 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
     1. Blz. 359 Weerstandscapaciteit
     2. Blz. 360 Benodigde weerstandscapaciteit
     3. Blz. 361 Beschikbare weerstandscapaciteit
    5. Blz. 362 Weerstandsvermogen
     1. Blz. 363 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 364 Financiële kengetallen
     1. Blz. 365 Financiële kengetallen
   3. Blz. 366 B. Lokale heffingen
    1. Blz. 367 Inleiding Lokale heffingen
     1. Blz. 368 Inleiding
    2. Blz. 369 Beleid en hoofdlijnen
     1. Blz. 370 Beleid en hoofdlijnen
     2. Blz. 371 Onroerende zaakbelasting
     3. Blz. 372 Precariobelasting
     4. Blz. 373 Toeristenbelasting
     5. Blz. 374 Afvalstoffenheffing
     6. Blz. 375 Rioolheffing
     7. Blz. 376 Begraafrechten
     8. Blz. 377 Leges omgevingsvergunning
     9. Blz. 378 Secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen)
     10. Blz. 379 Marktgelden
    3. Blz. 380 Lokale lastendruk
     1. Blz. 381 Lokale lastendruk
    4. Blz. 382 Inkomsten
     1. Blz. 383 Inkomsten
    5. Blz. 384 Kwijtschelding
     1. Blz. 385 Kwijtschelding
   4. Blz. 386 C. Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 387 Inleiding onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 388 Inleiding
    2. Blz. 389 Planning Openbare Werken 2021 en verder
     1. Blz. 390 Planning Openbare Werken 2021 en verder
    3. Blz. 391 a. Wegen
     1. Blz. 392 Beleidsuitgangspunten
     2. Blz. 393 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 394 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 395 Toelichting investeringen (investeringsprognose 2019)
     5. Blz. 396 Realisatie t.o.v. planning
     6. Blz. 397 Toelichting lopende investeringen
     7. Blz. 398 Toelichting af te sluiten investeringen
     8. Blz. 399 Toelichting voorzieningen
    4. Blz. 400 b. Riolering
     1. Blz. 401 Beleidskader
     2. Blz. 402 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 403 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 404 Toelichting investeringen
     5. Blz. 405 Toelichting lopende investeringen
     6. Blz. 406 Toelichting af te sluiten investeringen
    5. Blz. 407 c. Water
     1. Blz. 408 Beleidskader
     2. Blz. 409 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 410 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 411 Realisatie t.o.v. planning
     5. Blz. 412 Toelichting lopende investeringen
    6. Blz. 413 d. Groen
     1. Blz. 414 Beleidskader en beleidsuitgangspunten
     2. Blz. 415 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 416 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 417 Investeringen
     5. Blz. 418 Toelichting op de exploitatie
     6. Blz. 419 Toelichting lopende investeringen
     7. Blz. 420 Toelichting af te sluiten investeringen
    7. Blz. 421 e. Gebouwen
     1. Blz. 422 Beleidskader
     2. Blz. 423 Geplande werkzaamheden (begroting 2021)
     3. Blz. 424 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     4. Blz. 425 Realisatie t.o.v. planning
     5. Blz. 426 Toelichting lopende investeringen
     6. Blz. 427 Toelichting voorzieningen
   5. Blz. 428 D. Financiering
    1. Blz. 429 Inleiding Financiering
     1. Blz. 430 Inleiding
    2. Blz. 431 A. Risicobeheer
     1. Blz. 432 A. Risicobeheer
     2. Blz. 433 A 1. Renterisico’s
     3. Blz. 434 A 1.1. Renterisico vlottende schuld (kortlopende leningen)
     4. Blz. 435 A 1.2. Renterisico vaste schuld (langlopende leningen): rente risiconorm
     5. Blz. 436 A 2. Kredietrisico’s
     6. Blz. 437 A 2.1 Kredietrisico op leningen en beleggingen
     7. Blz. 438 A 2.2 Kredietrisico ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen)
    3. Blz. 439 B. Financieringspositie
     1. Blz. 440 Financieringsfunctie
     2. Blz. 441 Algemene ontwikkelingen: rentebeleid
     3. Blz. 442 Solvabiliteit
     4. Blz. 443 Financiering vaste activa
     5. Blz. 444 Renteschema
   6. Blz. 445 E. Bedrijfsvoering
    1. Blz. 446 Inleiding Bedrijfsvoering
     1. Blz. 447 Inleiding
    2. Blz. 448 A. Personeel en organisatie
     1. Blz. 449 Personeel
     2. Blz. 450 Organisatie
    3. Blz. 451 B. Informatievoorziening en automatisering
     1. Blz. 452 Informatievoorziening en automatisering
    4. Blz. 453 C. Huisvesting en facilitaire zaken
     1. Blz. 454 Huisvesting en facilitaire zaken
    5. Blz. 455 D. Financiën, Planning & Control en Informatiebeveiliging
     1. Blz. 456 Financiën, P&C en Informatiebeveiliging
    6. Blz. 457 E. Inkoop
     1. Blz. 458 Inkoop
    7. Blz. 459 F. Juridische Zaken
     1. Blz. 460 Juridische zaken
   7. Blz. 461 F. Verbonden partijen
    1. Blz. 462 Inleiding Verbonden partijen
     1. Blz. 463 Inleiding
    2. Blz. 464 Visie en doelstellingen
     1. Blz. 465 Visie en doelstellingen
    3. Blz. 466 Wet gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 467 Wet gemeenschappelijke regelingen
    4. Blz. 468 Nota Verbonden Partijen
     1. Blz. 469 Nota Verbonden Partijen
    5. Blz. 470 Lijst verbonden partijen
     1. Blz. 471 Lijst verbonden partijen
    6. Blz. 472 Informatie per verbonden partij
     1. Blz. 473 Informatie per verbonden partij
   8. Blz. 474 G. Grondbeleid
    1. Blz. 475 Inleiding Grondbeleid
     1. Blz. 476 Inleiding
    2. Blz. 477 a. Visie gemeentelijk grondbeleid
     1. Blz. 478 a. Visie gemeentelijk grondbeleid
    3. Blz. 479 b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid
     1. Blz. 480 b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid
    4. Blz. 481 b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid
     1. Blz. 482 b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid
    5. Blz. 483 c. Wonen
     1. Blz. 484 c. Wonen
    6. Blz. 485 d. Werken/ bedrijventerreinen
     1. Blz. 486 d. Werken/ bedrijventerreinen
    7. Blz. 487 e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties
     1. Blz. 488 e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties
    8. Blz. 489 f. Financiële positie actieve grondexploitaties
     1. Blz. 490 f. Financiële positie actieve grondexploitaties
     2. Blz. 491 Conclusie
    9. Blz. 492 g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties
     1. Blz. 493 g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties
    10. Blz. 494 h. Risico’s eigen grondexploitaties
     1. Blz. 495 h. Risico’s eigen grondexploitaties
    11. Blz. 496 i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf
     1. Blz. 497 i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf
  5. Blz. 498 Jaarrekening 2021
   1. Blz. 499 Inleiding jaarrekening
    1. Blz. 500 Inleiding jaarrekening
   2. Blz. 501 Balans per 31 december 2021
    1. Blz. 502 Balans
   3. Blz. 503 EMU-saldo
    1. Blz. 504 EMU-saldo
    2. Blz. 505 Toelichting
   4. Blz. 506 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 507 Overzicht van Baten en lasten
   5. Blz. 508 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 509 Inleiding
     1. Blz. 510 Inleiding
    2. Blz. 511 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
     1. Blz. 512 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
    3. Blz. 513 Balans
     1. Blz. 514 Vaste activa
     2. Blz. 515 Vlottende activa
     3. Blz. 516 Vaste Passiva
     4. Blz. 517 Vlottende passiva
    4. Blz. 518 Borg- en garantiestellingen
     1. Blz. 519 Borg- en garantiestellingen
   6. Blz. 520 Toelichting balans
    1. Blz. 521 Vaste Activa
     1. Blz. 522 Immateriële vaste activa
     2. Blz. 523 Materiële vaste activa
     3. Blz. 524 Afgesloten kredieten
     4. Blz. 525 Lopende kredieten
     5. Blz. 526 Financiële vaste activa
    2. Blz. 527 Vlottende Activa
     1. Blz. 528 Voorraden
     2. Blz. 529 Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
     3. Blz. 530 Liquide middelen
     4. Blz. 531 Overlopende activa
    3. Blz. 532 Vaste Passiva
     1. Blz. 533 Eigen vermogen
     2. Blz. 534 Algemene reserves algemene dienst
     3. Blz. 535 Bestemmingsreserves
     4. Blz. 536 Reserves van het grondbedrijf
     5. Blz. 537 Voorzieningen
     6. Blz. 538 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
     7. Blz. 539 Voorzieningen voor onderhoud
     8. Blz. 540 Voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
     9. Blz. 541 Vaste schulden met een rente typische looptijd van een jaar of langer
    4. Blz. 542 Vlottende Passiva
     1. Blz. 543 Vlottende Passiva
     2. Blz. 544 Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd korter dan één jaar: overige schulden
     3. Blz. 545 Overlopende passiva
    5. Blz. 546 Waarborgen en garanties
     1. Blz. 547 Gewaarborgde geldleningen
    6. Blz. 548 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
     1. Blz. 549 Meerjarige contracten
     2. Blz. 550 Waarborgen en garanties
   7. Blz. 551 Toelichting overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 552 Inleiding
     1. Blz. 553 Inleiding
    2. Blz. 554 Mutatie reserves
     1. Blz. 555 Mutaties reserves
     2. Blz. 556 Belangrijkste afwijkingen
    3. Blz. 557 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
     1. Blz. 558 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
    4. Blz. 559 Overzicht incidentele baten en lasten
     1. Blz. 560 Overzicht incidentele baten en lasten
     2. Blz. 561 Tabel Incidentele baten
     3. Blz. 562 Tabel Incidentele lasten
    5. Blz. 563 Toelichting incidentele baten en lasten
     1. Blz. 564 Toelichting incidentele baten en lasten
   8. Blz. 565 Analyse begrotingsafwijkingen
    1. Blz. 566 Inleiding
     1. Blz. 567 Inleiding
    2. Blz. 568 Programma 1. Burger en Bestuur
     1. Blz. 569 Tabel 5 BL
     2. Blz. 570 Toelichting
    3. Blz. 571 Programma 2. Openbare ruimte
     1. Blz. 572 Tabel 6 BL
     2. Blz. 573 Toelichting
    4. Blz. 574 Programma 3. Ruimte, wonen en economie
     1. Blz. 575 Tabel 7BL
     2. Blz. 576 Toelichting
    5. Blz. 577 Programma 4. Sociaal domein
     1. Blz. 578 Tabel 8BL
     2. Blz. 579 Toelichting
    6. Blz. 580 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 581 Tabel 11BL
     2. Blz. 582 Toelichting
    7. Blz. 583 Overhead
     1. Blz. 584 Tabel 12BL
     2. Blz. 585 Toelichting
    8. Blz. 586 Analyse begrotingsrechtmatigheid
     1. Blz. 587 Inleiding
     2. Blz. 588 Burger en bestuur
     3. Blz. 589 Investeringen
    9. Blz. 590 Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK)
     1. Blz. 591 Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK)
   9. Blz. 592 Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
    1. Blz. 593 Inleiding
    2. Blz. 594 Bezoldiging topfunctionarissen
   10. Blz. 595 Exploitatiesaldo en resultaatbestemming
    1. Blz. 596 Exploitatiesaldo en resultaatbestemming
     1. Blz. 597 Resultaat
     2. Blz. 598 Resultaatbestemming
   11. Blz. 599 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA)
    1. Blz. 600 SISA
  6. Blz. 601 Bijlagen
   1. Blz. 602 1. Overzicht actuele beleidsstukken
    1. Blz. 603 Programma 1. Burger en Bestuur
     1. Blz. 604 Programma 1. Burger en Bestuur
    2. Blz. 605 Programma 2. Openbare ruimte
     1. Blz. 606 Programma 2. Openbare ruimte
    3. Blz. 607 Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie
     1. Blz. 608 Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie
    4. Blz. 609 Programma 4. Sociaal domein
     1. Blz. 610 Programma 4. Sociaal domein
    5. Blz. 611 Algemene beleidsdocumenten
     1. Blz. 612 Algemene beleidsdocumenten
   2. Blz. 613 2. Baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 614 2. baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 615 Baten en lasten per taakveld
   3. Blz. 616 3. Taakvelden per programma
    1. Blz. 617 3. Taakvelden per programma
     1. Blz. 618 Taakvelden per programma
   4. Blz. 619 4. Ontwikkeling rekeningsaldo
    1. Blz. 620 4. Ontwikkeling rekeningsaldo
     1. Blz. 621 Inleiding
   5. Blz. 622 5. Afkortingenlijst
    1. Blz. 623 5. Afkortingenlijst
     1. Blz. 624 5. Afkortingenlijst
  7. Activiteiten
  8. Zoeken
  9. Publicatie bijlagen
  10. Contact
  11. PrivacyStatement
  12. Sitemap