Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector.
Instellingen waar de WNT van toepassing is, moeten van al hun topfunctionarissen de bezoldiging en eventuele ontslagvergoeding jaarlijks uiterlijk 1 juli op internet openbaar maken. Dit geldt ook als de bezoldiging onder het bezoldigingsmaximum is. Van de andere medewerkers worden deze gegevens alleen openbaar gemaakt als de bezoldiging hoger is dan het bezoldigingsmaximum. Hiernaast moeten WNT-instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van een minister met een eigen digitale meldtool, deze gegevens digitaal melden. Uitgebreidere informatie is beschikbaar op www.topinkomens.nl.

WNT-verantwoording 2021 Gemeente Drimmelen
De WNT is van toepassing op Gemeente Drimmelen. Het voor Gemeente Drimmelen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (betreft het algemeen bezoldigingsmaximum 2021).
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt3
Gegevens 2021
bedragen x € 1 E.A.L. Delissen F.M.C. de Ronde J.L.W. Liebregt A.J.M.Martens
Functiegegevens5 Gemeentesecretaris Griffier Gemeentesecretaris Gemeentesecretaris
Aanvang6 en einde functievervulling in 2021 1-1-2021 - 1-8-2021 1-1-2021 - 31-12-2021 1-1-2021 - 16-10-2021 1-9-2021 - 31-12-2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7 1 1 1 1
Dienstbetrekking?8 ja ja ja ja
Bezoldiging9
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 57.858 89.259 84.838 35.990
Beloningen betaalbaar op termijn 10.880 16.855 16.102 6.791
Subtotaal 68.739 106.114 100.940 42.782
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10 139.142 209.000 164.910 69.858
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag11 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Bezoldiging 68.739 106.114 100.940 42.782
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan12 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling13 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2020
bedragen x € 1 E.A.L. Delissen F.M.C. Ronde J.L.W. Liebregt
Functiegegevens5 Gemeentesecretaris Griffier Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1-1-2020-31-12-2020 1-1-2020-31-12-2020 10-11-2020-31-12-2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7 1 1 1
Dienstbetrekking?8 ja ja ja
Bezoldiging9
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 93.439,- 87.601,- 15.296,-
Beloningen betaalbaar op termijn 17.305,- 15.901,- 2.370,-
Subtotaal 110.744,- 103.502,- 17.666,-
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10 201.000,- 201.000,- 27.917,-
Bezoldiging 110.744,- 103.502,- 17.666,-

Bezoldiging topfunctionarissen

Terug naar navigatie - Bezoldiging topfunctionarissen

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.
Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.