A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Terug naar navigatie - Inleiding

De gemeente Drimmelen vindt het belangrijk om risico’s te beheersen. Het gaat om risico’s die van invloed zijn op het behalen van de programmadoelstellingen. Door inzicht in de risico’s kunnen we op een verantwoorde manier besluiten nemen. In deze paragraaf leest u:

 • het beleid over de weerstandscapaciteit en risico’s
 • een inventarisatie van de risico’s
 • een inventarisatie van de weerstandscapaciteit
 • weerstandsvermogen
 • financiële kengetallen
 • een beoordeling van de verhouding tussen kengetallen en de financiële positie.

Inventarisatie van de risico’s

Terug naar navigatie - Risicomanagement

Risicomanagement

Dit is een continu proces van identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden en/of de gevolgen van risico’s beheersbaar houdt/maakt.

Terug naar navigatie - Risicomanagementbeleid

Risicomanagementbeleid

In de nota risicomanagement en weerstandsvermogen (2021) stellen we kaders voor de reikwijdte en toepassing van risicomanagement. De belangrijkste elementen uit dit beleid zijn:

 • We houden een zekerheidspercentage van 90% aan voor het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit.
 • We streven naar een ratio weerstandsvermogen van minimaal 1.0, een situatie waarin het beschikbare weerstandsvermogen gelijk is aan het weerstandsvermogen dat o.b.v. het risicoprofiel nodig is.
Terug naar navigatie - Risicoprofiel

Risicoprofiel

De afdelingen van de gemeente Drimmelen stellen een dynamisch risicoprofiel op. Hiervoor gebruiken we het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem). Dit systeem inventariseert en beoordeelt risico’s. In totaal zijn er 75 risico's die het realiseren van onze programmadoelstellingen kunnen bedreigen.

Terug naar navigatie - Risicokaart

Risicokaart

De tabel (‘risicokaart’) geeft inzicht in de spreiding van de risico’s naar kans en financieel gevolg. De nummers in de risicokaart komen overeen met de geïnventariseerde risico’s (75).

Tabel Par.A-1
Gevolg
x > € 500.000 4 2 3
€ 250.000 < x < € 500.000 3 2 3
€ 100.000 < x < € 250.000 2 4 6 2 1
€ 25.000 < x < € 100.000 3 4 5 8 5
x < € 25.000 5 2 7 2 2
Geen financiële gevolgen
10% 30% 50% 70% 90% Kans
Terug naar navigatie - Risico top 10

Risico top 10

In het overzicht hieronder ziet u de 10 risico’s die de meeste invloed hebben op het berekenen van de weerstandscapaciteit. Het invloedpercentage geeft de invloed van een risico op het totale risicoprofiel weer.

Tabel Par.A-2
Risico top 10
Progr. 2021 rekening 2021 begroting 2020 rekening 2021 Kans 2021 Invloed
2 1 2 3 Nadelige gevolgen klimaatverandering. Overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. 50% 7.69%
3 2 1 2 Dijkverzwaring van de Mark 50% 7.65%
4 3 * * Dure woningaanpassing Wmo 50% 5.38%
4 4 4 4 Garantstelling verlenen aan Stichting de Wijngaerd 30% 4.64%
4 5 * 1 Noodzakelijke aankoop de Rietgors 25% 4.56%
4 6 * 9 Insolventie van BOEi i.r.t. Sociaal Cultureel Dorpshart Made 5% 4.09%
3 7 * * Naheffing minder geleverd restafval (Attero) 2015 t/m januari 2017 90% 3.92%
4 8 * * Intensivering verstrekken leningen Bbz 2004 50% 3.84%
4 9 8 * Het begrote budget voor jeugdzorg is ontoereikend 50% 3.09%
4 10 * * Het begrote budget voor Wmo-voorzieningen is ontoereikend 70% 2.48%
* = Dit risico is nieuw opgenomen
Terug naar navigatie - Totaal financieel risico

 

 

Totaal financieel risico

In het overzicht hieronder ziet u het financiële risico dat gemeente Drimmelen loopt uitgesplitst in de top 10 en overige risico’s.

Tabel Par.A-3
Totaal financieel risico
Omschrijving 2021 rekening 2021 Begroting 2020 rekening
Totaal top 10 risico's 9.225.000 5.526.210 8.710.000
Overige risico's 10.861.374 7.798.000 9.754.458
Totaal alle risico's 20.086.374 13.324.210 18.464.458

Toelichting bij risico’s

Terug naar navigatie - Toelichting bij risico’s

Toelichting bij risico's

1.    Nadelige gevolgen klimaatverandering 
Overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Door extreme buien, stijging van oppervlaktewater en grondwater is er kans op waterschade aan particuliere en gemeentelijke eigendommen. Door extreme droogte is er kans op schade aan panden als door uitdrogen de bodem daalt. Ook is er kans op schade aan planten en bloemen door de hitte.

2.    Dijkverzwaring van de Mark
In 2018 begon waterschap Brabantse Delta met de voorbereiding van de dijkverzwaring van de Mark ter hoogte van Terheijden. Eind 2019 is er een besluit genomen over de manier waarop de dijkverzwaring plaats vindt. Het waterschap heeft aangegeven een bepaalde financiële bijdrage van de gemeente Drimmelen te willen ontvangen. Hierover zijn geen afspraken gemaakt. Het is niet onmogelijk dat een financiële bijdrage noodzakelijk is.

3.    Dure woningaanpassing Wmo
Een Wmo-cliënt vroeg een uitzonderlijk dure woningaanpassing aan. Juridische procedure loopt, maar de uitkomst is onzeker.

4.    Activering garantstelling Stichting De Wijngaerd
De gemeenteraad besloot op 16 juli 2015 een gemeentegarantie te verlenen aan stichting de Wijngaerd. Zo kon de stichting renovatie van haar huisvesting en tijdelijke huisvesting financieren. Als de Wijngaerd haar rente- en aflossingsverplichtingen aan de geldverstrekker niet kan voldoen wordt de gemeentegarantie aangesproken.

5.    Noodzakelijke aankoop de Rietgors
De kans bestaat dat de gemeente sporthal De Rietgors in Lage Zwaluwe van Woonvizier moet overnemen om deze beschikbaar te houden voor maatschappelijk gebruik. Als De Rietgors in eigendom komt van de gemeente leidt de aankoop tot kosten voor de gemeente (groot onderhoud, exploitatievergoeding, eigenaarslasten).

6.    Insolventie van BOEi i.r.t. Sociaal Cultureel Dorpshart Made
Als BOEi failliet gaat kan zij niet meer voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen die voortkomen uit de lening van de bank, die de gemeente aan BOEi door gaat leggen. Daarnaast zal de gemeente zorg moeten dragen voor het behouden van de Bernarduskerk voor het Dorpshart in Made.

7.    Naheffing minder geleverd restafval 2015 t/m januari 2017
Er is op 1 oktober 2019 een bedrag overgemaakt aan de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant voor de naheffing minder geleverd restafval in de periode 2015 t/m januari 2017.
Het afvalverwerkingsbedrijf verloor op 29 juni 2021 de vernietigingsprocedure met betrekking tot de vonnissen van het scheidsgerecht. Vanwege het minder leveren van brandbaar (huishoudelijk) restafval in 2015, 2016 en januari 2017. Het Hof Den Haag veroordeelde het afvalverwerkingsbedrijf. Het moet de bedragen terugbetalen die zij van de gewesten (waaronder Drimmelen) ontvingen. Het afvalverwerkingsbedrijf besloot daarna om cassatie in te stellen tegen de uitspraak van het Hof over de naheffing. Op dit moment is daarover nog niets bekend. 

8.    Intensivering verstrekken leningen Besluit bijstandslening zelfstandigen (Bbz) 2004
Als gevolg van corona verwachten we de komende jaren dat een aantal ondernemers in de problemen komt. Ondernemers moeten investeren in oplossingen voor het eigen bedrijf om in de toekomst beter beschermd te zijn tegen de economische gevolgen van een pandemie. Daarnaast moeten we ondernemers, die door corona in de schulden raakten, een perspectief bieden om de schuldsituatie behapbaar te maken Er worden leningen verstrek na het inwinnen van advies van gespecialiseerde  adviseurs. De lening wordt afgestemd op de economische mogelijkheden van het bedrijf (levensvatbaarheidstoets) en het totaal van het bedrijfs- en privé vermogen

9.    Het begrote budget voor jeugdzorg is ontoereikend als gevolg van excessen in zorgvraag
Er is in 2021 meer uitgegeven aan specialistische jeugdzorg dan begroot. Deze stijging zit vooral bij de Landelijke functies (LTA) en ook bij Ambulant. De toenemende GGZ-problematiek heeft mogelijk een relatie met corona. Er is ook een voordeel. Dit voordeel bestaat uit opbrengsten kwaliteitsonderzoeken WBO, Jeugdbescherming/Jeugdreclassering en generalistische jeugdzorg. De totale kosten specialistische jeugdzorg over 2021 vielen lager uit dan de gewijzigde (verhoogde) begroting. De druk op de Jeugdwet neemt al jaren toe. Met het inzetten van een taskforce jeugd streven we naar het doorbreken van deze trend.

10.    Het begrote budget voor Wmo-voorzieningen is ontoereikend
De druk op de Wmo-voorzieningen neemt de komende jaren toe, omdat mensen langer thuis blijven wonen (Rijksbeleid). De gekantelde manier van werken zorgt voor maatwerk en het toekennen van voorzieningen aan diegenen die het echt nodig hebben. Het abonnementstarief voor eigen bijdragen maakt de Wmo aantrekkelijk voor mensen die voorheen hun eigen ondersteuning regelden. Er kan een onverwachte stijging van de vraag optreden of een grotere behoefte aan dure voorzieningen, waardoor de begroting overschreden wordt.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Terug naar navigatie - Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is het geheel aan middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. We maken onderscheid in:

Incidentele weerstandscapaciteit

Het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau.

Structurele weerstandscapaciteit

De middelen die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken.

Terug naar navigatie - Benodigde weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de onderkende risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie passen we toe omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 20 miljoen - zie tabel Top 10 risico's) ongewenst is. De risico’s treden niet allemaal tegelijk op. In de tabel hieronder leest u de kansverdeling en de resultaten van de risicosimulatie.

Conclusie:

Het is 90% zeker dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 4,5 miljoen (begroting 2021: € 3,3 miljoen). 

Tabel Par.A-4
Statistieken Waarde
Minimum 622.718
Maximum 9.098.023
Gemiddeld 3.241.684
Absolute maximum 20.086.374
Zekerheids-percentage Bedrag
10% 2.133.437
25% 2.568.635
50% 3.111.557
75% 3.740.906
80% 3.915.679
90% 4.457.120
95% 5.076.637
99% 6.497.517
Terug naar navigatie - Beschikbare weerstandscapaciteit

 

 

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare middelen om de risico’s op te vangen, noemen we weerstandscapaciteit. We maken onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

Tabel Par.A-5
Beschikbare weerstandscapaciteit
Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021
Incidentele weerstandscapaciteit (in vermogen) 13.600.193 11.580.667 13.304.489
Algemene reserve 13.236.616 11.575.659 11.801.894
Algemene dienst 11.748.093 10.075.659 11.305.226
Grondbedrijf 1.488.523 1.500.000 496.668
Bestemmingsreserve
Reserve bovenwijkse voorzieningen Grondbedrijf 81.603 78.294 81.603
Stille reserve (besloten te incasseren) - - -
Resultaat 281.974 -73.285 1.420.992
Structurele weerstandscapaciteit (in exploitatie) 2.472.625 2.259.079 2.664.294
Onbenutte belastingcapaciteit 2.472.625 2.259.074 2.664.294
Onvoorzien - 5 -
Totale weerstandscapaciteit 16.072.818 13.839.746 15.968.783

Weerstandsvermogen

Terug naar navigatie - Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico’s waar geen maatregelen voor zijn getroffen of waar na het treffen van maatregelen nog restrisico’s overblijven en de capaciteit die een gemeente heeft om die niet begrote kosten op te vangen. 

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Tabel Par.A-6
Ratio weerstandsvermogen
Omschrijving Rekening 2021 Begroting 2021 Rekening 2020
Beschikbare weerstandscapaciteit 15.968.783 13.839.746 16.072.818
Benodigde weerstandscapaciteit 4.457.120 3.296.181 4.438.339
Ratio weerstandsvermogen 3,58 4,20 3,62

Een algemeen aanvaarde norm voor de hoogte van het weerstandsvermogen is er niet. Gemeente Drimmelen wil zo weinig mogelijk risico lopen en zolang het financieel verantwoord is risico’s afdekken. Dit betekent dat een we – zoals de gemeenteraad op 25 februari 2021 in de geactualiseerde nota risicomanagement en weerstandsvermogen vaststelde - een weerstandsvermogen nastreven dat ten minste voldoende is. Dit betekent een ratio weerstandsvermogen van minimaal 1,0 (minimaal waarderingscijfer C).

De ratio van de gemeente Drimmelen valt in de voorliggende jaarstukken met 3,58 in klasse A. Dit betekent een uitstekend weerstandsvermogen. De hoogte van de ratio houdt in dat op dit moment geen beheersmaatregelen nodig zijn.

Tabel Par.A-7
Waarderingscijfer Ratio Betekenis
A >2.0 uitstekend
B 1.4-2.0 ruim voldoende
C 1.0-1.4 voldoende
D 0.8-1.0 matig
E 0.6-0.8 onvoldoende
F <0.6 ruim onvoldoende

Financiële kengetallen

Terug naar navigatie - Financiële kengetallen

Financiële kengetallen

(en beoordeling van de onderlinge verhouding tussen deze kengetallen in relatie tot de financiële positie)

Bij de vernieuwing van de BBV is, op basis van advies van de commissie Depla, voorgeschreven dat er in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basisset van 5 financiële kengetallen moet worden opgenomen.

Naast de kengetallen wordt een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie opgenomen. De invoering van de kengetallen is voornamelijk bedoeld om de financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te maken. De kengetallen hebben geen functie als normerings-instrument in het kader van financieel toezicht.

De 5 kengetallen zijn:

 1. Schuldquote:
  1. Netto schuldquote;
  2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
 2. Solvabiliteitsratio;
 3. Grondexploitatie;
 4. Structurele exploitatieruimte;
 5. Belastingcapaciteit.
Tabel Par.A-8
Jaarstukken 2021
Kengetallen Verloop van de kengetallen
Jaarrekening 2020 31-12-2020 Begroting 2021 31-12-2021 Jaarrekening 2021 31-12-2021
1a. Netto schuldquote 25% 64% 26%
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 23% 63% 23%
2. Solvabiliteitsratio 56% 43% 55%
3. Kengetal grondexploitatie 1% 0% 1%
4. Structurele exploitatieruimte -3% -2% -1%
5. Belastingcapaciteit 104% 99% 100%

Een korte toelichting op de kengetallen:

1a. Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De begrote netto schuldquote in 2021 was 64%. Door geplande investeringen in 2021 is dit percentage lager geworden. De netto schuldquote van de gemeente Drimmelen is laag. Dit is positief.

1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te krijgen in hoeverre sprake is van doorlenen, geven we de netto schuldquote weer (netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier brengen we duidelijk in beeld wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.
De netto schuldquote van de gemeente Drimmelen is laag. Dit is positief.

2. Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het resultaat van baten en lasten.
Een voor gemeenten algemeen aanvaarde norm voor het solvabiliteitsratio is 35% of hoger. De solvabiliteitsraio van de gemeente Drimmelen ligt met 55% boven deze norm. Dit is positief. 

3. Kengetal grondexploitatie

Grondexploitaties kunnen een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de grond is van belang, omdat deze terugverdiend moet worden bij de verkoop. Boekwaarden worden afgezet tegen de totale baten. Een grondexploitatie van 10% of hoger wordt beschouwd als kwetsbaar.
Het kengetal voor de grondexploitatie van de gemeente Drimmelen is met 1% laag. Dit is positief.

4. Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het evenwicht van de jaarrekening wordt er ook gekeken naar de structurele en incidentele lasten en baten. Voorbeeld van structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen belastinginkomsten. Bij structurele lasten zijn dat bijvoorbeeld personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Een jaarrekening waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is dan ook meer flexibel dan een jaarrekening waar bij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. De structurele exploitatieruimte van de gemeente Drimmelen is negatief. Dit betekent dat de gemeente Drimmelen naar verwachting de structurele lasten niet kan afdekken met de structurele baten. Dit kengetal is ten opzichte van vorig jaar gestegen.

5. Belastingcapaciteit

De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Coelo publiceert deze lasten jaarlijks. Bij de berekening van het kengetal worden de gemeentelijke woonlasten afgezet tegen het landelijk gemiddelde. De totale woonlasten van de gemeente Drimmelen liggen gelijk aan het landelijk gemiddelde. Wat inhoudt dat er ten opzichte van dit landelijk gemiddelde geen ruimte is om de lokale belastingen te verhogen.

Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie

De kengetallen moeten altijd in samenhang worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente. Conclusie: de gemeente Drimmelen heeft een gezonde financiële positie.