Balans per 31 december 2021

Ultimo Ultimo
ACTIVA 2020 2021
Vaste activa
1.Immateriële vaste activa 335.343 801.981
-Bijdragen aan activa in eigendom van derden 335.343 801.981
2. Materiële vaste activa 66.275.945 67.475.065
-Investeringen met een economisch nut
- gronden uitgegeven in erfpacht 1.941.340 1.941.340
- overige investeringen met een economisch nut 34.912.857 34.163.531
-Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven. 21.834.647 22.379.782
-Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 7.587.101 8.990.413
3. Financiële vaste activa 2.339.798 2.957.423
-Kapitaalverstrekkingen aan:
-deelnemingen 206.694 206.695
-gemeenschappelijke regelingen 4.538 4.538
-Leningen aan woningbouwcorporaties
-Overige langlopende leningen 813.213 1.444.037
-Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer 1.315.353 1.302.153
-Bijdragen aan activa in eigendom van derden - -
Totaal vaste activa 68.951.086 71.234.469
Vlottende activa
4. Voorraden 334.176 209.808
- Niet in exploitatie genomen bouwgronden - -
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 328.086 204.437
- Gereed product en handelsgoederen 6.090 5.370
5. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 7.208.964 7.123.428
-Uitzettingen in ’s Rijks schatkist 409.086 1.203.551
-Overige vorderingen 6.795.377 5.916.877
-Overige uitzettingen 4.500 3.000
6. Liquide middelen 75.846 403.221
-Kassaldi 1.755 4.013
-Banksaldi 74.091 399.208
7. Overlopende activa 2.979.794 2.299.192
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 2.979.794 2.299.192
Totaal vlottende activa 10.598.779 10.035.649
Totaal - generaal 79.549.865 81.270.119
Ultimo Ultimo
PASSIVA 2020 2021
Vaste passiva
8. Eigen vermogen 44.659.052 44.421.316
-Algemene reserve 11.748.093 11.305.226
-Bestemmingsreserves 30.738.626 29.930.575
-Reserves van het grondbedrijf 1.890.358 1.764.522
-Gerealiseerde resultaat 281.974 1.420.992
9. Voorzieningen 7.999.973 9.046.628
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 2.896.989 2.509.397
-Egalisatievoorzieningen 1.417.824 2.156.032
-Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 3.685.159 4.381.199
10. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer 8.727.095 17.205.179
-Onderhandse leningen van binnenl banken en overige financiële instellingen 7.750.000 15.925.000
-Waarborgsommen 977.095 1.280.179
Totaal vaste passiva 61.386.119 70.673.123
Vlottende passiva
11. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 9.681.906 6.698.413
-Overige kasgeldleningen 7.250.000 3.800.000
-Banksaldi - -
-Overige schulden 2.431.906 2.898.413
12. Overlopende passiva 8.481.840 3.898.582
-Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die 2.480.350 1.618.513
in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering
van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.
-De van De Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen 5.758.627 2.085.434
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
-Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. 242.862 194.635
Totaal vlottende passiva 18.163.746 10.596.996
Totaal - generaal 79.549.865 81.270.119
Gewaarborgde geldleningen 3.962 3.693
Garantstellingen 110.104 118.625