Samenvatting

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

In deze samenvatting beschrijven we per programma opvallende resultaten van 2021 en welke inspanningen daarvoor zijn gedaan. Daarnaast noemen we belangrijke ontwikkelingen op een aantal specifieke onderwerpen, de paragrafen. 

De samenvatting sluit af met een toelichting op het financieel resultaat dat over 2021 werd behaald. Dit doen we door het rekeningresultaat te vergelijken met het resultaat uit de laatste tussentijdse rapportage, de Najaarsnota 2021.

Programma 1 – Burger en bestuur

Terug naar navigatie - Programma 1 – Burger en bestuur

De doelstelling van het programma Burger en bestuur: Drimmelen is een veilige gemeente, waar inwoners, bedrijven en organisaties/verenigingen samen leven, werken en genieten.
Voor de 5 thema’s bereikten we in 2021 het volgende:

Dienstverlening
Op 17 december 2020 ging de gemeenteraad akkoord met het ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening. In het plan staan vanuit verschillende invalshoeken de resultaten voor dienstverlening en digitale transformatie. De gemeente nam in 2021 een systeem in gebruik voor het verzorgen van contacten met inwoners en andere klanten. We begonnen met digitaal samenwerken, met klantgerichtheid als centraal doel. 
Hybride werken vraagt medewerkers die voldoende digifit zijn. Daarom troffen we voorbereidingen om hen meer vertrouwd te maken met de functionaliteiten van Office 365.

Burger en politiek
De gemeente bereidde een nieuwe visie voor op communicatie met de lokale samenleving. We richtten deze in via een strategisch communicatieframe. De oplevering van een eerste conceptvisie was in het 4e kwartaal van 2021.
Voor de organisatieontwikkeling scanden we de digitale vaardigheden van medewerkers. In 2022 start een opleidingsprogramma om deze vaardigheden te verbeteren.
Voor uitvoering van het ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening werd een programmamanager aangetrokken. Deze besteedt ook aandacht aan soft skills voor het goed inzetten van mogelijkheden van informatievoorziening.

Dorpsgericht werken
Corona belemmerde ook in 2021 lokale initiatieven om samen activiteiten te ontplooien (Meet and Match, Samen aan de slag). Toch hadden we samen met zorg- en welzijnsinstellingen aandacht voor het thema Eenzaamheid, met een wandelchallenge en een toneelstuk over dementie. 

Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
Corona vroeg ook in 2021 substantiële inzet van de crisisorganisatie. We gingen verder met de aanpak om ondermijning tegen te gaan en bestuurlijke weerbaarheid te bevorderen. We waren extra alert op signalen over personen met verward gedrag.

Bestuursondersteuning
Informatieveiligheid en privacy zijn belangrijk bij het werken in een gemeentelijke organisatie. In 2021 kreeg de afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden een maatwerkprogramma om het bewustzijn van dat belang te verhogen.

Programma 2 – Openbare ruimte

Terug naar navigatie - Programma 2 – Openbare ruimte

De doelstelling van het programma Openbare ruimte: effectief en efficiënt de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Dat doen we samen met burgers en bedrijven. Er is ruimte voor verschillende aanpakken, kwaliteitsniveaus en maatwerkafspraken.

Voor de 4 thema’s in het programma bereikten we in 2021 het volgende:  

Integraal en burgergericht werken
We betrokken inwoners op verschillende manieren bij de voorbereiding en uitvoering van projecten in de openbare ruimte. Dat gebeurde ter plekke, met bewonerssessies en digitaal. 
We rondden 3 grote integrale projecten af: 
- rioolvervanging Julianastraat en Prinses Margrietstraat, Hooge Zwaluwe
- winkelstrip aanleggen in Lage Zwaluwe
- verkeersveilige Crullaan in Made. 
Het ontwerp voor een verkeersveilige Zeggelaan in Terheijden riep positieve en kritische reacties op bij omwonenden. Het ontwerp werd aangepast en de gesprekken daarover lopen nog. We verwachten binnenkort een definitief ontwerp te presenteren.

Wegen en verkeer
De Wegenwet verplicht gemeenten om een wegenlegger te maken. Daarin staat wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van wegen. We actualiseerden onze wegenlegger. Deze gaat ter goedkeuring in 2022 naar Gedeputeerde Staten.

Nadat het college de jaarlijkse verkeersmaatregelennota vaststelde, pasten we deze toe in de praktijk in de Wijngaardstraat en Oude Kerkstraat te Made en Havenstraat in Hooge Zwaluwe. We begonnen met het weren van sluipverkeer in de Zwaluwse polder. Aan enkele maatregelen kwamen we nog niet toe, zoals verbeteren van de fietsoversteek Bredaseweg in Terheijden.
Door onvoldoende initiatief bij de politie, deden we via Rent a Cop zo’n 15 controles op niet toegestaan vrachtverkeer. 

We zien kansen om op de provinciale weg bij Wagenberg landbouwverkeer toe te laten. We schaalden daarvoor op naar een regionale werkgroep. Samen met een extern adviesbureau maakte de werkgroep een knelpuntanalyse. Deze ging voor een reactie naar de provincie. Daar wachten we nog op.  

De gemeenteraad besprak het alternatief tracé ter hoogte van Zoutendijk/Horenhilsedijk bij Hooge Zwaluwe. De keuze viel op onderzoeken hoe we snel verkeersoverlast beperken met regulerende en/of aanvullende maatregelen. Mogelijk met een omleiding voor zwaar verkeer. Het college legt de uitwerking voor aan de gemeenteraad.

Het grootste project was de herinrichting van de Crullaan in Made. De rijbanen zijn gescheiden door een overrijdbare midden geleider. We verhoogden de fietspaden. We besteedden aandacht aan de ligging en zichtbaarheid van zebrapaden.

We hebben werk voorbereid uit het vervoersbehoefte onderzoek uit 2020. Gedachten kregen vorm over de omvorming van station Lage Zwaluwe tot een reishub. We maakten een ontwerp voor een hub in Wagenberg.

Het college besloot over een aanpak, in aansluiting op de parkeerdrukmeting van 2020. Er was beperkt geld beschikbaar, dus stelden we de uitvoering uit tot 2022.                                                                                       

Groen en speelvoorzieningen
De gemeenteraad stemde in november in met een aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening. Daarin staan bepalingen over behoud van waardevolle bomen. Het college legt begin 2022 de waardevolle bomenkaart voor aan de raad. Een eigen evaluatie leverde verbeterpunten op voor een volgend soortgelijk traject.

In 2021 verfijnden we samen met regionale gemeenten en waterschap het ecologisch maaien. Fietsers hadden last van overhangend gras. Daarom maaiden we de bermranden langs de fietspaden extra.

De aanleg van de ecologische verbindingszone tussen rivier De Mark en de haven van Lage Zwaluwe liep vertraging op. De aankoop van de nodige gronden stagneerde. Het college verwacht dat het ontwerp in 2023 klaar is en de zone in 2024 wordt aangelegd.

Sovak kreeg subsidie voor een beweegroute, deels in de openbare ruimte. Samen met andere inwoners legden we de beweegroute voorjaar 2021 aan.
    
Water
De dijk op de oevers van rivier De Mark heeft versterking nodig. We hadden regelmatig overleg met het waterschap over uitvoering en financiering. Uitgangspunt is dat de nieuwe situatie aantrekkelijk is, zorgt voor veiligheid en niet ten koste gaat van toegankelijkheid. De gesprekken met het waterschap lopen nog. 

In de Nieuwstraat in Lage Zwaluwe ontstond woningschade door aanhoudende droogte, mogelijk omdat bomen veel vocht aan de grond onttrekken. Daarom snoeiden we die bomen zwaar terug. 

Bij vervanging van het riool in de Boerenhoekstraat en Burgemeester Van Campenhoutstraat in Made legden we infiltratieriolen aan naast groene parkeerplaatsen en nieuwe bestrating. Zo infiltreren we zoveel mogelijk regenwater. In 2021 begon de voorbereiding van de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de Nachtegaalstraat (Made) en Griendwerkerstraat (Lage Zwaluwe). Dit is zo ontworpen dat een bui 9 verwerkt volgens de ambitie in het WRP. 

Bij gebrek aan voldoende geld is het baggerbestek nog niet aanbesteed. De gemeente laat in 2022 in Lage Zwaluwe baggeren. Dat geeft inzicht in de kosten voor het totale baggerbeheerplan.

 

 

Programma 3 – Ruimte, wonen en economie

Terug naar navigatie - Programma 3 – Ruimte, wonen en economie

De doelstelling van het programma Ruimte, wonen en economie: bevorderen economische vitaliteit en werkgelegenheid. Drimmelen recreatief op de kaart zetten en kansen benutten van De Biesbosch. De gemeente profileren als en aantrekkelijke woongemeente. Bouw van voldoende woningen in alle kernen en alle prijsklassen, met gasloos en energieneutraal. In 2040 is Drimmelen energieneutraal.

Voor de 5 thema’s van dit programma bereikten we in 2021 het volgende:

Versterken vrijetijdseconomie
In 2021 was de Sint-Elisabethsvloed 600 jaar geleden. Er waren verschillende (herdenkings)activiteiten. Het programma is opgesteld en uitgevoerd door actieve bewoners, bedrijven en organisaties, met regionale afstemming.

De gemeenteraad ging in juni akkoord met de beleidsnota Vrijetijdseconomie. Gemeente en toeristisch veld werken nauw samen aan een uitvoeringsplan. We verkennen de mogelijkheid om uitvoering van de taken deels neer te leggen bij externe stakeholders, zoals ondernemersplatform Recreatief Drimmelen.

Eind 2021 onderzocht een extern bureau de haalbaarheid van een pontje. De ontwikkeling van Hofmansplaat is afgerond. De gemeente overlegt nu met Staatsbosbeheer en ondernemers over een alternatieve veerverbinding. De nadruk ligt op organiseren van excursies naar Hofmansplaat.

Samen met Staatsbosbeheer en de andere Biesboschgemeenten werken we aan een Biesboschnetwerk. Ook ondernemers, watersporters, vrijwilligers en natuurorganisaties kunnen aansluiten. Dit netwerk legt zich toe op een nieuwe Biesboschvisie. Die visie gaat in 2022 naar de gemeenteraad. Ook het zoneringsplan gaat in 2022 naar de gemeenteraad.
In 2021 ontwikkelden we een plan voor groene en recreatieve inrichting van de kop van de buitenhaven van Lage Zwaluwe. Bij de uitvoering van het plan betrekken we de inwoners en ondernemers van Lage Zwaluwe.

Met de eigenaar van de jachthaven Drimmelen overleggen we over versterken van het havenhart en recreatiewoningen bouwen. In 2021 legden we het havenpark aan, als onderdeel van de herinrichting van de Oude Haven in Drimmelen. De wandelpromenade is half 2022 klaar.

Versterken economische structuur
Corona trof de ondernemers in kwetsbare sectoren hard. De gemeente stimuleerde lokaal kopen van producten en diensten. Samen met Bedrijvennetwerk Drimmelen en de Bedrijven Investeringszone plaatsten we borden en stickers.

De gemeenteraad ging akkoord met de beleidsnota Economie, tegelijk met de beleidsnota Vrijetijdseconomie. De nota is een economische visie met een 5-jarig uitvoeringsplan. Gemeente, ondernemers, onderwijs en zorg trekken hierin samen op.

Netwerkbeheerder DeltaFiber startte met de aanleg van glasvezel in het buitengebied en alle dorpen. Die aanleg loopt door in 2022.

De gemeenteraad ging begin 2021 akkoord met het plan voor herbestemming van de Bernarduskerk in Made. Ze stelde ook het financieel kader vast voor deze vernieuwing van het sociaal-cultureel Dorpshart.
In december stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast en besloot over financiering van de herbestemming van de kerk.

Wonen
In 2021 kwamen er 140 nieuwbouwwoningen bij in verschillende projecten en kernen. De gemeenteraad stemde in met de toekomstige uitvoering van 3 grote projecten: E-veld in Terheijden, Dorpshart Made en Romboutsstraat Made. In de plannen zitten huur- en koopwoningen (grondgebonden en appartementen). De totale harde plancapaciteit was eind 2021 ongeveer 475 woningen. 
Het nieuwe Programma Wonen gaat in 2022 naar de gemeenteraad. Het programma voorziet in betaalbaar en duurzaam wonen in alle kernen, met aandacht voor starters en senioren. Daarna herzien we de nota Grondbeleid.

Duurzaamheid
Voor 2025 geldt een landelijke doelstelling van jaarlijks maximaal 30 kilo restafval per inwoner. Dit bleek voor alle gemeenten een zeer ambitieuze doelstelling. Onderzoek door een extern bureau bevestigde dit voor Drimmelen. 
Op dit moment kijken we in de regio wat we kunnen doen om die doelstelling te halen. We gaan actief aan de slag met landelijke ontwikkelingen voor heffing van statiegeld op blik, PMD en luierrecycling. 

Er is een Transitievisie Warmte gemaakt voor energie neutrale dorpen. In die visie staat welke dorpen en buurten wanneer aardgasvrij zijn. Met de lokale werkgroepen Energie Neutrale Dorpen werken we aan actieplannen per dorp. De Transitievisie en de actieplannen gaan in 2022 naar de gemeenteraad.

Via het Regionaal Energieloket informeerden we inwoners over energiebesparende maatregelen. We hielden collectieve acties voor inwoners (isolatie, isolerend glas, waardebonnen). Inwoners vroegen advies aan onze energieambassadeurs en energieloket. We openden een zakelijk energieloket voor lokale ondernemers.

In Terheijden is gestart met de aanleg van een warmtenet. Naar verwachting worden in 2022 de eerste woningen aangesloten.

De gemeenteraad ging in maart akkoord met het programma Duurzaamheid. Dit combineert de uitvoering van 5 thema’s: energietransitie, duurzaam ondernemen en circulariteit, klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit en duurzame mobiliteit. 
In april ging de gemeenteraad akkoord met de Regionale Energie Strategie (RES) voor West-Brabant. Deze voorziet in aanleg van 8 windmolens langs de A16, grootschalig zon op dak bij bedrijven en instellingen en aanleg van een zonnepark in Terheijden. 

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nam een positief besluit op de aanmeldnotitie voor de Milieueffect Rapportage voor geothermie in het glastuinbouwgebied van Made. Het project is vertraagd door de initiatiefnemers. Het ministerie geeft op dit moment nog geen omgevingsvergunning. 

Leefomgeving
Een extern bureau onderzocht locaties voor agrarische bebouwing waar we kunnen herontwikkelen. De resultaten van het onderzoek komen begin 2022. 
Het Rijk stelde opnieuw de invoering uit van de Omgevingswet. Deze keer tot 1 januari 2023. De gemeente ging door met haar voorbereidingen. De gemeenteraad stelde de omgevingsvisie vast op 18 november. We beschreven nieuwe werkprocessen en doen mee aan de werkplaats vergunningverlening, toezicht en handhaving van de VNG. In de oefenomgeving van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet experimenteren we met plan- en vergunningensoftware. We verzorgden opleidingen om de basiskennis van medewerkers op het juiste niveau te krijgen. We maken een communicatiestrategie voor inwoners en ondernemers.

Programma 4 – Sociaal domein

Terug naar navigatie - Programma 4 – Sociaal domein

De doelstelling van het programma Sociaal Domein is: we hebben een inclusieve samenleving. Iedereen doet mee aan activiteiten als onderwijs, werk, sport en ontmoeting, zorg en welzijn. Ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst of beperking. Iedereen neemt zelf verantwoordelijkheid en ondersteunt mensen in zijn omgeving. Wie het niet redt met hulp van hun omgeving of algemene voorzieningen, krijgt ondersteuning van de gemeente.
Voor de 5 thema’s van het programma bereikten we in 2021 het volgende:

Opgroeien en opvoeden
Het vorige kabinet initieerde het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om de negatieve gevolgen van corona op basisschoolleerlingen op te vangen. Drimmelen zet haar NPO-middelen in op extra onderwijsformatie in het CJG, proactieve aanpak ziekteverzuimsignalen (M@ZL), taalachterstand, Voor- en Vroegschoolse (VVE) zomerschool en extra individuele begeleiding van VVE-kinderen.
Volgens het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) begonnen we in 2021 met voorbereidingen voor nieuwbouw van het Integraal Kind Centrum De Stuifhoek in Made, in samenhang met stedenbouwkundige ontwikkeling. Het IKC verwacht in 2024 open te gaan. Belangrijke actiepunten uit het IHP zijn nieuwbouw voor basisschool Den Duin in Made en kansen verkennen voor samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs in Terheijden.
Binnen de gemeenschappelijke regeling vroegen we in 2021 aandacht van het Regionaal Bureau Leerplicht voor: 
- een sluitend vangnet voor jongeren in een kwetsbare positie
- aanpak van (potentiële) voortijdige schoolverlaters
- verbeteren van aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs en 
- tussen voorgezet onderwijs en het MBO.
Ondanks alle lokale en regionale inspanningen zien we ook in 2021 een stijging van jeugdzorg. In duur, omvang en kosten van vooral ambulante zorg, landelijke transitiearrangementen en jeugdbescherming. De kosten zijn gedempt door inspanningen van de Taskforce met Geertruidenberg.

De druk op de jeugdzorg zien we ook bij het CJG. Toch slaagde het CJG in terugdringen van de wachtlijst en wachttijd. De samenwerking van CJG, huisartsen, consultatiebureaus en onderwijs verbeterde. Samen met CJG leggen we het accent op de voorkant. Met de extra middelen van het Rijk besteden we nadrukkelijk aandacht aan preventie, POH-Jeugd en aansluiting met onderwijs.

Het college deelde in een raadsbrief haar zorgen met de gemeenteraad over stabiliteit van jeugdzorgaanbieder Jeugdbescherming Brabant. 

Zorg voor kwetsbare burgers
Lokale zorg- en welzijnsorganisaties vormden een werkgroep Eenzaamheid. De werkgroep organiseerde in 2021 een week tegen de eenzaamheid, met geld uit het corona-steunpakket van het Rijk.

In 2020 ondertekenden we met lokale partners een intentieovereenkomst tegen laaggeletterdheid. Door corona konden we elkaar niet fysiek ontmoeten. Dat belemmerde de uitvoering. In 2022 blazen we nieuw leven in de intentieovereenkomst.

De aanzuigende werking van de landelijke invoering van het abonnementstarief Wmo bleef zichtbaar. De druk nam opnieuw toe op het budget voor Wmo-voorzieningen.
Vanaf 2022 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen. De regiefunctie van centrumgemeenten vervalt. Drimmelen maakte samen met omliggende gemeenten een regionaal beleidskader 2021 – 2025. We richtten ook een gemeenschappelijke regeling in voor regiogemeenten. 

Met de komst van de nieuwe wet Inburgering zijn gemeenten vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor inburgering statushouders. Het is nog onduidelijk of de over te hevelen budgetten voldoen. 
De provincie besloot in 2021 dat achterstand in de huisvesting van statushouders niet langer kan. De gemeente moet haar taakstelling inlopen om het regime van actief provinciaal toezicht te verlichten. De gemeente spreekt met de provincie over het tempo waarmee we de achterstand inlopen.

Samen met Altena en Geertruidenberg sloten we een nieuwe overeenkomst met aanbieders van huishoudelijke ondersteuning. De huidige wet- en regelgeving zorgde voor een forse stijging van het tarief.

We werken aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet. Samen met lokale stakeholders schreven we een projectplan om inclusie te verhogen. Dat voeren we uit in 2022.

In 2021 keurde de VNG het preventieakkoord goed. We krijgen € 20.000 per jaar aan uitvoeringsbudget in 2021 – 2023. We zetten het budget in voor gezondheidsbeleid.

Participatie door werk en maatschappelijke inzet
Na het afsluiten van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers was er de regeling voor Bijstand voor Zelfstandigen. Zonder vermogenstoets, maar met onderzoek naar de levensvatbaarheid van de onderneming. In een enkel geval bleek een onderneming niet levensvatbaar en organiseerden we soepele instroom in de Participatiewet.

Ondanks corona lukte het in 2021 om volgens de Wet banenafspraak genoeg mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen. Dat deden we samen met MidZuid en Werkgevers Servicepunt, zoveel mogelijk bij lokale werkgevers.

Net zoals in voorgaande jaren hadden we ook in 2021 aandacht voor voorkomen, opsporen en aanpakken van uitkeringsfraude. Een opdracht voor onderzoek geven we pas als de casemanager, werkmakelaar en coördinator samen vinden dat onderzoek nodig is.

Sport en bewegen
De gemeenteraad ging op 1 juli 2021 akkoord met de nieuwe nota Sport- en beweegbeleid. Het eerder vastgestelde lokale sportakkoord en preventieakkoord zijn daar onderdeel van. 
Corona zorgde voor beperkt sporten en bewegen. Met het gefaseerd intrekken van de landelijke maatregelen ontstaat ruimte om sporten en bewegen te stimuleren. 

Het college ging in 2020 akkoord met borgstelling financiering verbouwing van het sportcomplex van Sportvereniging Voetbal Terheijden. De nieuwbouw werd in december opgeleverd en in gebruik genomen. 
Bij de buitensportverenigingen groeit de vraag naar LED-veldverlichting. De investeringsprognose zit in de begroting 2022.

Voor aanvang van het zwemseizoen leverde de hoofdaannemer de renovatie op van De Randoet in Made en het Puzzelbad in Terheijden. De hoofdaannemer bracht meerkosten in rekening, die de gemeente betwist. Bovendien vinden we dat de kwaliteit van werk op enkele punten tekortschiet. In een juridische procedure stelde de rechtbank gemeente en hoofdaannemer deels in het gelijk. Het dossier is afgehandeld bij de jaarstukken 2021.

Sociaal-culturele accommodaties
Als gevolg van corona moesten alle accommodaties sluiten en hadden ze teruglopende inkomsten. De gemeente bood financiële en adviserende steun. 
Het uitvoeringsplan voor gemeenschapshuis De Zonzeel in Hooge Zwaluwe schoof vanwege corona door naar 2022. De aanpassing van de entree van De Cour in Terheijden is in 2021 opgeleverd.

Paragrafen A t/m G

Terug naar navigatie - Samenvatting paragrafen

Paragraaf A – Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
Drimmelen hecht waarde aan een robuust weerstandsvermogen en streeft naar een weerstandsratio van minimaal 1. In die situatie is het beschikbare weerstandsvermogen minimaal gelijk aan het weerstandsvermogen dat voor het risicoprofiel nodig is. Eind 2021 was dit 3,5 en was er dus voldoende reserve voor toekomstige risico’s. 

De financiële gezondheid van een gemeente kent een verplichte set kengetallen. Eind 2021 was de schuldpositie 26% (bij een toegestane bovengrens van 130%), de solvabiliteitsratio was 55% (bij een gewenste ondergrens van 35%) en de grondexploitatie was 1% (bij een toegestane bovengrens van 10%). Het structurele exploitatieresultaat was -1% (begroot -2%). Dit betekent dat structurele baten lasten niet geheel de structurele lasten dekken. De belastingcapaciteit maakte met 100% duidelijk dat er op geen ruimte was voor verruiming van lokale belastingen. 
De hoogte en samenhang van de set kengetallen laten eind 2021 een financieel gezond Drimmelen zien. Deze constatering deed ook het college in de jaarstukken 2020.

Paragraaf B – Lokale heffingen 
Een belangrijk deel van de gemeentelijke opbrengsten is lokale belastingen, zoals onroerendzaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. In 2021 waren die opbrengsten € 12,4 miljoen, zo’n € 0,3 miljoen lager dan begroot. Een schikking met Brabant Water drukte de precario opbrengsten. 

De lokale lastendruk - het gemiddelde van de onroerendzaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing – was € 811,99 (2020 € 806,03) per huishouden. Voor 2021 werd een lastendruk begroot van € 771,31. Door stijgende huizenprijzen en bestandsoptimalisatie steeg de gemiddelde WOZ-waarde. Hierdoor nam de onroerendzaakbelasting toe.

Paragraaf C – Onderhoud kapitaalgoederen 
Drimmelen is verantwoordelijk voor een veilige en aantrekkelijke openbare ruimte. Daarom onderhouden we als eigenaar wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, openbaar groen, rioleringen en (stedelijk) water en gebouwen. Dit onderhoud kostte € 2,1 miljoen. Dat is lager dan in de bijgestelde begroting werd voorzien (€ 2,2 miljoen). 

Voor lopende investeringen stelde de gemeenteraad € 22,8 miljoen beschikbaar. Hiervan was eind 2021 € 12,7 miljoen uitgegeven. Daarmee was er op dat moment € 10,1 miljoen kredietruimte, vooral voor investeringen in wegen (€ 4,6 miljoen) en riolering (€ 5,2 miljoen).

Paragraaf D – Financiering 
De kasgeldlimiet is de maximaal toegestane omvang van de korte termijnschulden. Volgens een ministeriele regeling is die limiet 8,5% van de begrote lasten. In ons geval is die limiet in 2021 € 4,8 miljoen. In de 1e 2 kwartalen waren de korte termijnschulden hoger dan de kasgeldlimiet. Daarom zetten we in juli 2021 de BNG-lening van € 5 miljoen om in een lening van € 13,5 miljoen. Deze lening heeft een looptijd van 30 jaar en een rente van 0,552%.

Samen met andere gemeenten is Drimmelen achtervang op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Sinds 1 augustus 2021 geldt een ander regime. De achtervangpositie is naar rato van de marktwaarde van het DAEB-bezit (Diensten van Algemeen Economisch Belang). Deze regimewijziging betekent een verzwaring van onze achtervangpositie.

Paragraaf E – Bedrijfsvoering 
VNG en vakbonden bereikten op 3 november 2021 een principeakkoord voor een nieuwe CAO. Dit akkoord voorziet in een salarisverhoging per 1 december 2021 en een eenmalige uitkering. Het financieel effect is in 2021 verwerkt. Dit leidde tot hoger dan voorziene loonkosten.

De projecten van het ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening kregen een vervolg. 
- De telefonische bereikbaarheid is verbeterd met een klantcontactsysteem
- digitaal samenwerken is verbeterd
- er kwam een trainingsprogramma voor optimaal gebruik van Office 365 
- hybride werken (thuis en op kantoor) is uitgerold.

De grondslag voor de Wet onroerende zaken veranderde van kubieke naar vierkante meters. Die nieuwe heffingsgrondslag is in 2021 doorgevoerd en passen we voor het eerst toe in 2022.

De provincie heeft Interbestuurlijk Toezicht op het archief- en informatiebeheer van gemeenten. De gemeente bood in 2021 haar 2-jaarlijkse verslag aan Gedeputeerde Staten aan. Er waren geen nadere acties vereist.

Voor informatiebeveiliging en privacy stond 2021 in het teken van de implementatie van Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Deze norm voor informatiebeveiliging is sinds 1 januari 2020 van kracht. We zetten opnieuw in op het vergroten van de bewustwording van het belang van informatiebeveiliging en privacy. Het aantal beveiligingsincidenten steeg naar 38, waarvan 1 datalek.

Rekenkameronderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid uit 2019 gaf reden tot evaluatie en aanpassing beleid. Dat gebeurde in 2021. We begonnen met professioneel managen van inkoopcontracten.

Paragraaf F – Verbonden partijen 
De Eerste Kamer stemde op 14 december 2021 in met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De wijziging verbetert de betrokkenheid van raadsleden bij het bestuur van een samenwerkingsverband. De nieuwe Wgr gaat in op 1 juli 2022. 

In 2021 bleef de portefeuille met gemeenschappelijke regelingen ongewijzigd. We begonnen met het voorbereiden van een gemeenschappelijke regeling voor beschermd wonen.
De vermogensposities van de GR’en waaraan Drimmelen deelneemt verschoven in 2021 nauwelijks ten opzichte van de begrote posities. Dat gold ook voor de financiële resultaten, het risicoprofiel van de GR’en en de gemeentelijke bijdrage. In totaal droegen we € 5,1 miljoen bij aan de exploitatie van gemeenschappelijke regelingen. 

De GR Veiligheidsregio en de GR GGD werden zonder tussenkomst van gemeenten gecompenseerd voor hogere kosten in het corona-dossier. Wel was Drimmelen tussenstop voor de financiële steun aan WAVA/MidZuid.  
 
Drimmelen schaalde het aantal prioriteitsaandelen in het Eerste Traais Warmtebedrijf b.v. af van 10 naar 1. We behouden voldoende invloed op de warmtevoorziening voor particuliere en publieke gebouwen in Terheijden.

Paragraaf G – Grondbeleid 
Drimmelen heeft een faciliterend grondbeleid en heeft eind 2021 6 actieve grondposities: Oranjeplein en E-veld in Terheijden, Prinsenpolder, dorpshart en kavels Geraniumstraat en Antwerpsestraat in Made en Degaterrein in Lage Zwaluwe.
De exploitatie van kavels aan de Geraniumstraat en Antwerpsestraat leidden in 2021 tot een winst van € 350.000. Voor 2022 verwachten we voor E-veld en Degaterrein substantiële voordelige resultaten. 

Financieel resultaat

Terug naar navigatie - Financieel resultaat

De uitvoering van het beleid resulteerde in een exploitatieoverschot van €1.421.000. Bij de Najaarsnota gingen we nog uit van een neutrale exploitatie, na bestemming van het tussentijds resultaat. Het exploitatieresultaat verbeterde met € 1.421.000 ten opzichte van de Najaarsnota. Dat per saldo gunstige verschil heeft voordelen en nadelen.
De volgende 2 tabellen geven daar inzicht in. Belangrijkste meevallers waren een vrijval van de pensioenvoorziening voor (voormalige) politieke ambtsdragers en een hogere bijdrage van het Rijk.  Opvallende tegenvallers waren een lagere opbrengst uit de faciliterende grondexploitaties en het naar de algemene reserve terug laten vloeien van de onttrekkingen die nodig waren om het tekort bij de Najaarsnota af te dekken.

Tabel: voordelige verschillen tussen Najaarsnota en jaarstukken
Financiële afwijkingen
Voordelen Thema Omschrijving Bedrag
Programma 1 Dorpsgericht werken Lagere kosten dorpsgericht werken / Samen aan de slag 33.000 V
Bestuursondersteuning Vrijval pensioenvoorziening (rente, minder deelnemers) 420.000 V
Bestuursondersteuning Aanschaf software basisregistratie persoonsgegevens later 50.000 V
Diverse kleine verschillen per saldo 7.000 V
Programma 2 Wegen en verkeer / Groen Lagere kapitaallasten (zie paragraaf C) 45.000 V
Wegen / Groen Wegen: klein onderhoud (zie paragraaf C) 44.000 V
Programma 3 Versterken toerisme en recreatie Vrijetijdseconomie (claim) 34.000 V
Wonen Actieve grondexploitaties (dorpshart - dekking algemene reserve) 250.000 V
Wonen Toezicht en handhaving – brandveiligheid (claim) 65.000 V
Wonen Toezicht en handhaving – bouwdeel 57.000 V
Ruimte Ruimtelijke ordening: omgevingsvisie (deels claim) 120.000 V
Ruimte Ruimtelijke ordening: lagere advieskosten bestemmingsplannen / planschades e.d. 50.000 V
Duurzaamheid Energietransitie: lagere kosten / hogere subsidie 90.000 V
Leefomgeving Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 62.000 V
Programma 4 Opgroeien en opvoeden Onderwijs - leerlingenvervoer/peutertoeslag/onderwijsbeleid 48.000 V
Opgroeien en opvoeden Toegang en preventie Jeugd - CJG/GIA 36.000 V
Opgroeien en opvoeden Specialistische Jeugdzorg incl. PGB 84.000 V
Opgroeien en opvoeden Diverse kleine verschillen per saldo 18.000 V
Zorg voor kwetsbare burgers WMO-voorzieningen (woningaanpassingen, HBH, PGB en Alg. voorz.) 168.000 V
Zorg voor kwetsbare burgers Beschermd Wonen 121.000 V
Zorg voor kwetsbare burgers Gezondheidszorg 19.000 V
Zorg voor kwetsbare burgers Diverse kleine verschillen per saldo 40.000 V
Participatie Uitkeringen (meer uitstroom) 80.000 V
Participatie Vergoeding uitvoeringskosten TONK niet besteed 176.000 V
Participatie Besluit bijstandsverlening zelfstandigen: minder aanvragen 30.000 V
Participatie Bijzondere bijstand (Corona en Voedselbank) 74.000 V
Participatie Reïntegratie 29.000 V
Participatie Diverse kleine verschillen per saldo 41.000 V
Kunst en cultuur Diverse kleine verschillen per saldo 10.000 V
Sport en bewegen Binnensport (omissie Lage Weide, Coronacompensatie) 42.000 V
Sport en bewegen Buitensport (infill en trapveldjes) 39.000 V
Sport en bewegen Sportbeleid (Lokaal Sportakkoord en subsidies) 26.000 V
Sociaal culturele accommodaties Evenementen, Corona, Cour 24.000 V
Alg. dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen 472.000 V
Diverse kleine verschillen per saldo 21.106 V
Overhead Management en bestuursonderst. Diverse kleine verschillen per saldo 13.000 V
Huisvesting Compensatie kostprijsverhogende btw 59.000 V
Huisvesting Overhead uren projecten grondexploitaties 125.000 V
Huisvesting Afschrijvingskosten 35.000 V
Huisvesting Diverse kleine verschillen per saldo 27.000 V
Automatisering Doorschuiven kredieten software 96.000 V
Planning & Control Privacy 8.000 V
Planning & Control Diverse kleine verschillen per saldo 4.000 V
Facilitaire zaken Inkoopbureau 52.000 V
Facilitaire zaken Verschuiving kredieten 31.000 V
Facilitaire zaken Catering 10.000 V
Financiële administratie Diverse kleine verschillen per saldo 9.000 V
Communicatie Latere vervanging website 52.000 V
Totaal voordelen 3.446.106
Tabel: nadelige afwijkingen tussen Najaarsnota en jaarstukken
Financiële afwijkingen
Nadelen Thema Omschrijving Bedrag
Programma 2 Wegen en verkeer Openbare verlichting: onderhoud / elektriciteitsverbruik 60.000- N
Wegen en verkeer Amendement Verkeersremmende maatregelen (reserve SID) 31.000- N
Wegen en verkeer / Groen Lagere onttrekking reserve Kapitaallasten 169.000- N
Water Riolering en stedelijk water: lagere toerekening rente en BTW (zie par. B) -144.000 N
Programma 3 Wonen Grondbedrijf (facilitair met en zonder raadsbesluit) (zie par. G) 221.000- N
Ruimte Ruimtelijke ordening: wijzigingsplannen / afwijkingen bestemmingsplannen 52.000- N
Leefomgeving Omgevingsvergunning: lagere opbrengsten leges 150.000- N
Leefomgeving Omgevingsvergunning: hogere kosten inhuur personeel 59.000- N
Programma 4 Zorg voor kwetsbare burgers WMO-begeleiding 26.000- N
Sport en bewegen Renovatie zwembaden 50.000- N
Alg. dekkingsmiddelen Reserves Lagere onttrekking Algemene reserve vanwege saldo 369.000- N
Lokale heffingen OZB en precario 204.000- N
Overige algemene dekkingsmiddelen Correctie balanspost btw 42.000- N
Saldo kostenplaatsen Minder uren/hogere kosten 145.000- N
Overhead Automatisering Lagere onttrekking reserve kapitaallasten 23.000- N
Automatisering Lagere onttrekking algemene reserve 103.000- N
Automatisering Kosten Breda 57.000- N
Automatisering Extra inhuur 51.000- N
Automatisering Diverse kleine verschillen per saldo 3.000- N
Planning & Control Burgerpeiling 19.000- N
Personeel en organisatie Diverse kleine verschillen per saldo 15.000- N
Diverse nadelen per saldo (< 25.000) 32.114- N
Totaal nadelen -2.025.114
Totaal afwijking 1.420.992

Nadat het exploitatieresultaat gezuiverd is van incidentele baten en lasten ontstaat het structurele resultaat. Het structurele resultaat geeft aan of een gemeente structurele lasten kan afdekken met structurele baten. Het structurele resultaat over 2021 was positief: € 2.024.000. Drimmelen kon in 2021 haar structurele lasten dus afdekken met structurele baten. 

Onze financiële positie komt niet alleen tot uitdrukking in de ontwikkeling van het resultaat en het vermogen. Ook de financiële kengetallen geven alleen en in samenhang een beeld van die positie.

Terug naar navigatie - Samenvatting-kengetallen
Tabel Par.A-8
Jaarstukken 2021
Kengetallen Verloop van de kengetallen
Jaarrekening 2020 31-12-2020 Begroting 2021 31-12-2021 Jaarrekening 2021 31-12-2021
1a. Netto schuldquote 25% 64% 26%
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 23% 63% 23%
2. Solvabiliteitsratio 56% 43% 55%
3. Kengetal grondexploitatie 1% 0% 1%
4. Structurele exploitatieruimte -3% -2% -1%
5. Belastingcapaciteit 104% 99% 100%

Kijkend naar de normen (zie paragraaf Weerstandsvermogen), ontwikkeling en uitkomsten van de kengetallen constateren we een solide financiële positie van de gemeente Drimmelen. We zien een betere structurele exploitatieruimte, maar in 2021 is nog niet de ondergrens bereikt van 0%.