Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemeen

De algemene dekkingsmiddelen zijn de gemeentelijke inkomsten die vrij besteedbaar en daarmee bestuurlijk afweegbaar zijn. De besteding van deze inkomsten is niet gerelateerd aan een vooraf bepaald doel (programma). Het gemeentefonds (algemene uitkeringen) en de OZB (lokale heffingen) zijn de grootste onderdelen. We lichten hieronder de verschillen tussen de begrote en werkelijke inkomsten toe. Meer informatie over de belastingen en heffingen vindt u in de paragraaf Lokale heffingen.

Tabel AlgDm-1
Algemene dekkingsmiddelen Realisatie 2020 Primitieve begroting Bijgestelde begroting 2021 Realisatie 2021
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Lokale heffingen 4.061.178 464.881- 3.596.297 4.881.244 339.987- 4.541.257 5.224.015 357.007- 4.867.008 5.046.243 383.521- 4.662.722
Algemene uitkeringen 34.927.167 - 34.927.167 35.075.501 2.161- 35.073.340 37.184.116 2.161- 37.181.955 37.656.560 2.702- 37.653.859
Dividend 46.261 - 46.261 46.261 - 46.261 65.931 - 65.931 65.931 - 65.931
Saldo financieringsfunctie 30.979 152.867- 121.888- - 126.576- 126.576- 32.703 149.110- 116.407- 42.925 148.673- 105.748-
Overige algemene dekkingsmiddelen 77.111 167.712 244.823 0- 247.279- 247.279- 45.122- 45.122- - 220.750- 220.750-
Onvoorzien - - - - 5.000- 5.000- - - - - - -
Vennootschapsbelasting - 879- 879- - 2.500- 2.500- - 2.500- 2.500- - 819 819
Totaal alg. dekkingsmiddelen 39.142.696 450.915- 38.691.781 40.003.006 723.503- 39.279.503 42.506.765 555.900- 41.950.865 42.811.659 754.827- 42.056.832

Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen

Terug naar navigatie - Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen

De gemeente kent de volgende niet-bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

Tabel AlgDm-2
Lokale heffingen Prim. Begroting 2021 na wijziging 2021 Realisatie 2021 Afwijking 2021
Onroerendezaakbelasting 4.819.901 5.152.977 5.194.907 -41.930
Precariobelasting 61.343 51.038 -269.415 320.453
Totaal 4.881.244 5.204.015 4.925.492 278.523

Onroerendezaakbelastingen (ozb)

De meeropbrengsten van de ozb worden voornamelijk veroorzaakt door de hogere WOZ-waarde door de niet eerder meegenomen nieuwe (deel-)objecten als gevolg van de bestandsoptimalisatie, areaaluitbreiding en een hogere marktwaardestijging. 

Precario

Sinds 2017 heffen we precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen van derden. In de laatst lopende juridische procedure tegen aanslagen precario vanaf 2017 is men tot ambtelijke overeenstemming gekomen en is de overeenkomst bestuurlijk getekend. Dit betekent dat de aanslagen vanaf 2017 ten laste van het resultaat 2021 zijn gebracht. Het hiervoor tot nu toe opgenomen risico is hiermee komen te vervallen. Daarnaast is er een structurele verlaging verwerkt van € 5.000 in verband met een in 2021 afgerond bezwaar.

Terug naar navigatie - Toeristenbelasting

De gemeente Drimmelen ontvangt ook toeristenbelasting. Deze inkomsten verantwoorden we in programma 3.

Tabel AlgDm-3
Lokale heffingen Prim. Begroting 2021 na wijziging 2021 Realisatie 2021 Afwijking 2021
Toeristenbelasting (progr. 3) 117.125 166.000 191.509 -25.509
Totaal 117.125 166.000 191.509 -25.509

Algemene uitkeringen

Terug naar navigatie - Algemene uitkeringen

Naar aanleiding van de Miljoenennota heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een decembercirculaire 2021 uitgebracht met de onderstaande financiële gevolgen:

Tabel AlgDm-4
Uitkeringen gemeentefonds
Septembercirculaire 2021 37.164.228
Decembercirculaire 2021 37.605.416
Verschil circulaires 441.189
Afrekening voorgaande jaren 51.144
Totaal hogere Algemene uitkering 492.333

Doordat de decembercirculaire verscheen na de Najaarsnota is de decembercirculaire niet verwerkt in de begroting 2021.
Hierdoor bedraagt het verschil tussen de begroting en de werkelijke inkomsten in totaal € 492.00 voordelig. 
Deze inkomsten bestonden grotendeels uit compensatie voor Corona (€ 163.000), verschillen in de uitkeringsfactor (€ 82.000), middelen voor versterking ondersteuning wijkteams (€ 45.000), impuls voor integraal werken ( € 35.000), participatie ( € 34.000) robuust rechtsbeschermingssysteem (€ 26.000), inburgering ( € 24.000) en jeugdhulp (€ 20.000). In de begroting 2022 zijn deze middelen reeds geoormerkt. 
Ten slotte heeft het CBS de definitieve aantallen van de maatstaven 2019 en 2020 vastgesteld wat heeft geleid tot positieve afrekeningen over 2019 en 2020 van in totaal € 51.000.

Dividend

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDM-5
Tabel AlgDm-5
Deelneming Belang Drimmelen (%) Verkrijgingsprijs 31-12-2021 Dividend Prim. Begroting 2021 Dividend na wijziging 2021 Dividend Realisatie 2021 Dividend Afwijking 2021
NV Brabant Water 1,400% 120.252 0 0 0 0
Bank Nederlandse gemeenten 0,065% 82.647 46.261 65.931 65.931 0
Eerste Traais Warmtebedrijf B.V. 0,909% 1 0 0 0 0
Totaal 46.261 65.931 65.931 0

Het belang in NV Brabant Water en Bank Nederlandse gemeenten is ongewijzigd. Ultimo 2021 bezit gemeente Drimmelen nog 1 prioriteitsaandeel in de Eerste Traais Warmtebedrijf B.V., zie hiervoor de toelichting in de paragraaf verbonden partijen.

Conform het BBV worden de deelnemingen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

Saldo financieringsfunctie

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDm-6
Tabel AlgDm-6
Saldo financieringsfunctie Prim. Begroting 2021 na wijziging 2021 Realisatie 2021 Afwijking 2021
Financieringsresultaat -118.471 -108.303 -97.643 -10.660
Treasury (uren) -8.105 -8.105 -8.105 0
Totaal -126.576 -116.408 -105.748 -10.660

In de tabel AlgDm-1 regel saldo financieringsfunctie zijn ook de treasury uren meegenomen.

Het financieringsresultaat bestaat uit het saldo van de externe rentelasten en -opbrengsten. Deze vallen lager uit dan begroot door enerzijds de ontvangen rente op de restitutie van de naheffing in het dossier Attero (€ 8.000)  en renteontvangsten op de SVN-duurzaamheids- en startersleningen (€ 6.000)  en anderzijds in het najaar lager dan verwachte renteopbrengsten van de kasgeldleningen (- € 3.000) door de lager dan begrote behoefte aan kort geld. 

 

Overige algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlmDm-7
Tabel AlgDm-7
Incidentele baten & lasten Prim. Begroting 2021 na wijziging 2021 Realisatie 2021 Afwijking 2021
Overige algemene dekkingsmiddelen -196.823 -33.748 -178.531 144.783
Incidentele baten & lasten 0 0 -42.219 42.219
Stelpost en taakstellende bezuinigingen -50.456 -11.374 0 -11.374
Totaal -247.279 -45.122 -220.750 175.628

Onder de overige algemene dekkingsmiddelen staan bedragen die nog niet specifiek aan een programma zijn toegewezen, zoals geraamd inhuurbudget en vacatures. In de jaarrekening wordt gewerkt met dezelfde uurtarieven als in de begroting. Het saldo betreft een prijs- en hoeveelheidsverschil van op de programma's verantwoorde uren.

De in 2020 ontstane suppleties 2016 t/m 2019 van terug te betalen gecompenseerde btw die zijn ontstaan naar aanleiding van een wijziging in de btw positie voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval, zijn in 2021 afgewikkeld. Met de afwikkeling bleek de nog te betalen post in de jaarafwikkeling niet goed te zijn meegenomen. Dit resulteert in een incidentele last van € 42.000.

Er heeft een verschuiving tussen Programma Sociaal Domein en Algemene dekkingsmiddelen plaatsgevonden m.b.t. coronamiddelen waardoor budget van € 11.374 vrijvalt en hier leidt tot een voordeel en op het programma tot een nadeel.

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDm-8
Tabel AlgDm-8
Onvoorzien Prim. Begroting 2021 na wijziging 2021 Realisatie 2021 Afwijking 2021
Onvoorzien -5.000 0 0 0
Totaal -5.000 0 0 0

Het BBV verplicht ons om een post onvoorzien op te nemen. Als binnen de begroting geen andere dekkingsmiddelen beschikbaar zijn, kan de gemeente een beroep doen op deze post. Dit kan alleen als de last onvoorzienbaar, onvermijdbaar, onuitstelbaar en incidenteel is.

Op deze post is dit jaar geen beroep gedaan. Bij de Najaarsnota is de post afgeraamd.

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDm-9
Tabel AlgDm-9
Vennootschapsbelasting Prim. Begroting 2021 na wijziging 2021 Realisatie 2021 Afwijking 2021
Vennootschapsbelasting -2.500 -2.500 819 -3.319
Totaal -2.500 -2.500 819 -3.319

Sinds 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (vpb). De belastingplicht gaat over alle opbrengsten die de gemeenten ontvangen voor diensten die niet rechtstreeks in verband staan met de uitoefening van het openbaar bestuur (niet overheid-taken). Voor Drimmelen zijn dit inkomsten uit (actieve) grondexploitatie en opbrengsten uit de reststromen afval. 

Door een correctie 2019 en verliesverrekening voorgaande jaren is er in 2021 vpb ontvangen in plaats van betaald.