Toelichting overzicht van baten en lasten

Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De rekening van baten en lasten (resultaat) als onderdeel van de jaarrekening geeft inzicht in de financiële baten en lasten over een bepaalde periode als uitkomst van dat financiële beheer en beleid. In eerste instantie wordt hierbij het resultaat (saldo programma’s één tot en met zes plus algemene dekkingsmiddelen) bepaald en vervolgens zal een bestemming via reserves worden gegeven aan dit resultaat. De uitgaven ten laste van voorzieningen lopen niet via de exploitatie. Een uitzondering hierop is de dotatie (toevoeging) aan de voorziening. Dit loopt via de exploitatie van de programma’s.

Onderstaande tabel is de rekening van baten en lasten. Op basis hiervan worden per programma de financiële verschillen verklaard (zie Analyse begrotingsafwijkingen), De algemene dekkingsmiddelen worden bij de programmaverantwoording toegelicht (zie Algemene dekkingsmiddelen).

Programma (in € 1.000) Primitieve begroting Bijgestelde begroting 2021 Realisatie 2021
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1 Burger en Bestuur 329 4.977- 4.649- 329 5.230- 4.900- 739 5.129- 4.390-
2 Openbare ruimte 3.040 7.978- 4.939- 5.426 10.542- 5.116- 5.589 10.981- 5.392-
3 Ruimte, wonen en economie 7.575 10.002- 2.427- 11.403 13.685- 2.282- 10.383 11.794- 1.410-
4 Sociaal domein 4.407 25.991- 21.584- 5.714 30.045- 24.332- 5.526 28.552- 23.025-
Subtotaal programma's 15.350 48.949- 33.599- 22.872 59.502- 36.629- 22.238 56.455- 34.217-
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 4.881 340- 4.541 5.224 357- 4.867 5.046 384- 4.663
Algemene uitkeringen 35.076 2- 35.073 37.184 2- 37.182 37.657 3- 37.654
Dividend (beleggingen) 46 - 46 66 - 66 66 - 66
Saldo financieringsfunctie - 127- 127- 33 149- 116- 43 149- 106-
Overige algemene dekkingsmiddelen - 247- 247- - 44- 44- - 221- 221-
Subtotaal alg. dekkingsmiddelen 40.003 716- 39.287 42.507 553- 41.954 42.812 756- 42.056
Overhead 74 7.294- 7.220- 80 8.551- 8.472- 159 8.222- 8.064-
Onvoorzien - 5- 5- - - - - - -
Heffing vennootschapsbelasting - 3- 3- - 3- 3- - 13- 13-
Saldo van baten en lasten 55.428 56.967- 1.539- 65.459 68.608- 3.149- 65.208 65.445- 238-
Beoogde toevoeging en onttrekking en reserves
1 Burger en Bestuur 19 - 19 165 50- 115 164 50- 114
2 Openbare ruimte 6.558 5.621- 937 5.300 6.231- 931- 5.076 6.231- 1.155-
3 Ruimte, wonen en economie 1.046 1.353- 307- 4.132 2.593- 1.539 3.402 2.335- 1.067
4 Sociaal domein 747 - 747 2.094 312- 1.781 1.823 312- 1.510
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien - 1- 1- 369 - 369 - - -
Overhead 145 - 145 570 294- 277 416 294- 122
Subtotaal mutaties reserves 8.514 6.975- 1.539 12.630 9.480- 3.149 10.880 9.222- 1.659
RESULTAAT 0- 0 1.421

Mutatie reserves

Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Mutaties reserves

De mutatie reserves betreffen:

Tabel 2 BL
Omschrijving Verschil Begroting Realisatie
2021 2021
961000 Algemene reserve 61.198 11.244.027 11.305.226
962004 Res.verbetering infrastr.haven L Zwaluwe 184.271 0 184.271
962016 Reserve tijdelijke inhuur personeel** 0 116.698 116.698
962017 Reserve kapitaallasten 324.877 27.068.952 27.393.829
962019 Reserve budgetoverheveling 707.648 0 707.648
962020 Reserve POP 0 100.000 100.000
962022 Reserve Toerisme en recreatie 54.884 0 54.884
962032 Reserve impuls brede scholen combinatie 20.431 137.201 157.632
962034 Reserve duurzaamheid 50.386 0 50.386
962037 Reserve kunst 0 51.403 51.403
962038 Reserve bestuursakkoord 120.778 255.533 376.311
962042 Bestem.res. Landschappelijke Inpassing 0 35.425 35.425
962043 Reserve samen investeren in Drimmelen 149.759 120.823 270.582
962054 Reserve samen aan de slag 0 0 0
962056 Reserve herstel kunstwerken havens 0 57.614 57.614
962058 Reserve toegankelijkheid 41.685 0 41.685
962059 Reserve comp. erfpachtinkomsten 0 0 0
962060 Reserve kwaliteitsverb.buitenrmt hav.Drimmelen 0 0 0
962061 Reserve Drimmelen op de kaart 12.764 0 12.764
962063 Reserve groenaanleg -19.980 276.545 256.565
962064 Reserve inclusie 37.879 25.000 62.879
963000 Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf 106.445 390.223 496.668
963001 Reserve opslag grote werken 0 81.603 81.603
963004 Reserve ruimtelijke ontwikkelingen 76.794 1.109.457 1.186.251
Totale afwijkingen 1.929.819 41.070.504 43.000.323

Belangrijkste afwijkingen

Terug naar navigatie - Belangrijkste afwijkingen

De belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) worden hieronder toegelicht:

Algemene Reserve
Het verschil van € 61.198 wordt mede veroorzaakt door:
• Warmtevisie € 75.000 (prg. 3);
• VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) € 20.000 (prg. 3);
• Omgevingswet € 275.000 (prg. 3);
• Project Dorpshart -/- € 300.000 (prg. 3);

De toelichtingen op de reserve mutaties zijn opgenomen bij het onderdeel Analyse begrotingsafwijkingen.

Reserve Kapitaallasten
Van een 90-tal investeringen worden de kapitaallasten momenteel gedekt door een onttrekking uit de reserve kapitaallasten. Bij reeds in gebruik genomen investeringen liggen de kapitaallasten vast, maar bij nog lopende investeringen zijn de kapitaallasten afhankelijk van de voortgang van de investering waardoor ook de onttrekking kan afwijken van de begroting.

Reserve verbetering infrastructuur haven Lage Zwaluwe, Reserve toerisme en recreatie,
Reserve Drimmelen op de kaart, Reserve Duurzaamheid en Reserve Budgetoverheveling
De toelichting op deze reserves zijn opgenomen bij onderdeel Analyse begrotingsafwijkingen (programma 3).

Reserve Bestuursakkoord
De onttrekking was € 120.778 lager dan begroot doordat de middelen voor de uitvoering Taskforce Jeugdzorg in 2020 nog niet volledig zijn aangesproken. In 2021 zijn de middelen grotendeels besteed door de inzet van een extra beleidsmedewerker Jeugd om meer inzicht te krijgen in de bestedingen Jeugdzorg en verbeteringen door te voeren in beheersing van dit budget. 

Reserve Samen investeren in Drimmelen
Uit deze reserve is minder onttrokken dan begroot. Dit komt door minder vertrekkingen van het mantelzorgcompliment (€ 14.500) , minder externe activiteiten m.b.t. Geluk (€ 25.000) als gevolg van Corona, verschuiving van de onderwijsvisie Terheijden en verduurzaming onderwijs naar 2022 (€ 27.500).
Verkeersremmende maatregelen (€ 31.000): Dit betrof het extra budget voor verkeersmaatregelen Kerkdijk, zodat de drie maatregelen tegelijk uitgevoerd konden worden. De uitvoering heeft nog niet plaatsgevonden. Dit komt doordat de voorbereiding langer duurde vanwege extra communicatie met de werkgroep en overige bewoners; deze zaten niet volledig op één lijn. Uitvoering volgt in 2022.
MvO prijs (€ 23.000): Het college heeft halverwege 2021 toestemming gegeven om het MVO-budget te gebruiken voor het opzetten en continueren van het Digitaal zakelijk Energieloket voor de komende 2 jaar. Daarna zal dit Digitaal zakelijk Energieloket geëvalueerd worden. De raad is hierover in september 2021 geïnformeerd middels een raadsbrief.
Bedrijventerreinen (€ 10.000): De mogelijkheden voor verduurzamen bedrijventerreinen worden in 2022 onderzocht. In 2021 is het Digitaal Zakelijk Energieloket voor ondernemers opgezet, zodat zij geïnformeerd en geïnspireerd worden om energiebesparende maatregelen te nemen.

Reserve Toegankelijkheid/Inclusie
De reserve Toegankelijkheid wordt ingezet voor de uitvoering van de subsidie Kom binnen! Verenigingen in de gemeente kunnen een beroep doen op deze subsidie om de toegankelijkheid van hun vereniging te vergroten.  Het uitgekeerde bedrag ligt lager dan begroot (€ 42.000), omdat verenigingen vanwege Corona andere prioriteiten hadden waardoor er minder aanvragen binnen zijn gekomen.  Het resterende bedrag van de reserve Toegankelijkheid wordt meegenomen naar 2022 en zal worden ingezet voor nieuwe subsidieaanvragen voor de subsidie KomBinnen!.
Ook het uitvoeringsbudget Inclusie is vanwege Corona niet volledig besteed (€ 38.000) en schuift ook door naar 2022.

Reserve Groenaanleg
De toelichting op deze reserve is opgenomen bij onderdeel Analyse begrotingsafwijkingen (programma 2).

Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf
De toelichting op deze reserve is opgenomen in paragraaf G. Grondbeleid.

Reserve Ruimtelijke ontwikkelingen
Het verschil van € 76.794  wordt mede veroorzaakt door: 
•    De Schakel bijdrage RO € 25.544;
•    Leeuwerikstraat extra bijdrage RO € 10.000;
•    Dorskarstraat Made bijdrage RO € 60.000;
•    Klaassenstraat 4 Made bijdrage RO € 5.000;
•    Den Deel 1a Made bijdrage RO € 2.500;
•    Romboutsstraat Made onttrekking bijdrage RO -/-  € 26.250.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Terug naar navigatie - Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

In principe zijn mutaties in reserves incidenteel tenzij er redenen zijn om deze structureel te ramen.
In onderstaande tabel worden de geraamde en werkelijke structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves weergegeven.

Tabel 3 BL
Omschrijving Werkelijk 2020 Begroting 2021 Realisatie 2021
Structurele vermeerderingen
Reserve kapitaallasten 2.930.800 200.000 3.572.364
Totaal vermeerderingen 2.930.800 200.000 3.572.364
Structurele verminderingen
Reserve kapitaallasten 1.165.134 1.303.149 1.185.325
Totaal verminderingen 1.165.134 1.303.149 1.185.325

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten

De Commissie BBV heeft op 30 augustus 2018 haar notitie “Structurele en incidentele baten en lasten” vastgesteld. De Commissie geeft in haar notitie aan dat structurele baten en lasten de regel zijn en incidentele baten en lasten de uitzondering. In haar notitie doet de Commissie de stellige uitspraak dat voor de in het overzicht van incidentele baten en lasten een nadere toelichting is vereist.
Verder adviseert de Commissie BBV om in de financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet een grensbedrag op te nemen vanaf welke omvang incidentele baten en lasten afzonderlijk gespecificeerd worden in het overzicht incidentele lasten en baten. En om het structureel begrotingssaldo te presenteren conform een door de Commissie voorgesteld model.
Drimmelen respecteert de stellige uitspraak en neemt beide adviezen van de Commissie over.

Het overzicht wordt bij de jaarrekening gebruikt als hulpmiddel voor de beoordeling van de financiële positie, maar heeft geen directe gevolgen voor de wijze van toezicht.

Tabel 4 BL
Incidentele baten (bedragen x € 1.000) Realisatie 2021 Bijgestelde begroting Begroting 2021
Programma 1. Burger en bestuur 107 145 -
Programma 2. Openbare ruimte 905 959 326
Programma 3. Ruimte, wonen en economie 6.737 8.484 4.083
Programma 4. Sociaal domein 1.189 1.409 111
Algemene dekkingsmiddelen 432 652 305
Overhead / Bedrijfsvoering 20 95 25
Totaal baten 9.390 11.744 4.850
Incidentele lasten (bedragen x € 1.000) Realisatie 2021 Bijgestelde begroting Begroting 2021
Programma 1. Burger en bestuur 204 208 25
Programma 2. Openbare ruimte 1.068 1.073 290
Programma 3. Ruimte, wonen en economie 6.465 8.122 3.939
Programma 4. Sociaal domein 1.522 2.149 111
Algemene dekkingsmiddelen 51 53 -
Overhead / Bedrijfsvoering 683 597 126
Totaal lasten 9.993 12.202 4.491
Saldo -603 -458 359
Per saldo Realisatie 2021 Bijgestelde begroting Begroting 2021
Programma 1. Burger en bestuur -97 -63 -25
Programma 2. Openbare ruimte -163 -114 36
Programma 3. Ruimte, wonen en economie 273 362 144
Programma 4. Sociaal domein -333 -740 -
Algemene dekkingsmiddelen 381 599 305
Overhead / Bedrijfsvoering -663 -502 -101
Totaal per saldo -603 -458 359
Tabel 5 BL
Presentatie structureel rekeningsaldo 2021
Saldo baten en lasten -237.736
Toevoegingen en onttrekking aan reserves 1.658.728
Jaarrekeningsaldo na bestemming 1.420.992
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -602.874
Structureel jaarrekeningsaldo 2.023.866

Het werkelijk resultaat over 2021 bedraagt € 1.420.992 positief (zie onderdeel “Exploitatiesaldo en resultaatbestemming”). De incidentele baten en lasten zijn per saldo € 602.874 negatief: hogere incidentele lasten dan baten. Het structureel resultaat (werkelijk resultaat gecorrigeerd met het saldo van de incidentele baten en lasten) is daardoor € 2.023.866 positief.

Tabel Incidentele baten

Terug naar navigatie - Tabel Incidentele baten
Incidentele baten
Programma 1. Burger en bestuur (bedragen x € 1.000) Realisatie 2021 Bijgestelde begroting Begroting 2021
1.3 Algemene Reserve (project verkeershandhaving) 41 41 -
1.4 Opheffen Reserve Samen aan de Slag (naar AR) 50 50 -
1.5 Algemene Reserve (Invoering Omgevingswet) 16 16 -
1.6 Reserve budgetoverheveling (Verkiezingen) 38 38 -
Totaal Programma 1. Baten 107 145 -
Programma 2. Openbare ruimte (bedragen x € 1.000) Realisatie 2021 Bijgestelde begroting Begroting 2021
2.1 Reserve groenaanleg: realiseren van EVZ Terheijden-Zonzeel 78 40 40
2.2 Kadernota 2020: OHD d. Biesboschweg (2021) (van algemene reserve naar reserve kapitaallasten) 200 200 200
2.3 Reserve groenaanleg: onderhoud ecologische verbindingszones 18 36 36
2.4 Algemene reserve: verkeersonderzoek 9 9 50
2.5 Algemene reserve: omgevingswet (implementatiekosten) 63 106 -
2.6 Verkeersremmende maatregelen (reserve SID; amendement VJN 2021) 29 60 -
2.8 Reserve budgetoverheveling 2020-2021 509 509 -
Totaal Programma 2. Baten 905 959 326
Programma 3. Ruimte, wonen en economie (bedragen x € 1.000) Realisatie 2021 Bijgestelde begroting Begroting 2021
3.1 Actief grondbeleid: verhaalde kosten bouw/woonrijp maken 1.688 2.334 1.405
Faciliterend grondbeleid Wro/Bro (raadsbesluit ovk.): verhaalde kosten bouw/woonrijp maken 2.480 2.866 1.672
Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf: overboeking naar algemene reserve 330 330 330
Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf: onttrekking t.b.v. voorziening - 486 -
Algemene reserve: onttrekking t.b.v. algemene bedrijfsreserve GB t.b.v. afdekking risico's 88 - -
Algemene reserve: verwacht verlies Dorpshart (t.b.v. voorziening) 539 236 -
3.2 Algemene reserve: omgevingswet (implementatiekosten) 138 266 281
3.3 Algemene reserve: Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) 22 50 20
3.4 Algemene reserve: warmtevisie - 150 75
3.5 Algemene reserve: beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 75 75 75
3.6 Algemene reserve: beleidsmedewerker energietransitie 80 80 80
3.7 Reserve SID: inhuur personeel en overige kosten t.b.v. diverse eenmalige projecten 135 147 100
3.8 Reserve SID: economische zaken: MVO-prijs (alternatief) 7 30 15
3.9 Reserve Compensatie erfpachtopbrengsten 30 30 30
3.11 Opbrengst grondverkopen (reststroken / land- en tuinbouwgronden) 663 653 -
3.13 Reserve budgetoverheveling 2020-2021 260 260 -
3.14 Attero ontvangst (gestort in algemene reserve) 175 175 -
3.15 Reserve Toerisme en recreatie: overschot 2020, bewegwijzering, promofilm 19 46 -
3.16 Groene daken: reserve SID - - -
3.17 Reserve Duurzaamheid - 50 -
3.18 Seabin: algemene reserve 7 8 -
3.19 Reserve SID: Biesboschjaar 2 18 -
3.20 Reserve SID: Stimuleren duurzaamheid bedrijfsterreinen - 10 -
3.21 Reserve Verbetering toeristische infrastructuur haven Lage Zwaluwe - 184 -
Totaal Programma 3. Baten 6.737 8.484 4.083
Programma 4. Sociaal domein (bedragen x € 1.000) Realisatie 2021 Bijgestelde begroting Begroting 2021
4.1 Reserve impuls brede scholen: incidentele kosten gezondheidsbeleid (zie lasten) 5 25 25
4.2 Reserve Toegankelijkheid (zie lasten) 44 86 86
4.3 Algemene Reserve Coronacompensatie - Compensatiereg. voor verenigingen en vrijwilligersorg. 75 75
4.4 Algemene Reserve Coronacompensatie - Compensatie exploitanten gemeente accommodaties 85 85
4.5 Algemene Reserve Coronacompensatie - Aanvulling TVS vierde kwartaal 2020 24 24
4.5 Coronacompensatie - TVS vierde kwartaal 2020 79 79
4.5 Coronacompensatie - TVS Q1 2021 55 55
4.7 Algemene Reserve Coronacompensatie - Subsidie Goederenbank en St. Leergeld (AR) 14 14
4.13 SPUK IJsbanen en zwembaden 158 115
4.14 Reserve Bestuursakkoord - Taskforce Jeugd 129 250
4.15 Algemene Reserve Coronacompensatie Schuldhulpverlening 12 12
4.16 Reserve SID (kleedaccommodatie SVT) 215 215
4.17 Reserve Toegankelijkheid (naar reserve Kapitaallasten) 15 15
4.18 Reserve Inclusie 37 75
4.19 Reserve Kunst - Aanschaf Kunstwerk Postboot 7 7
4.20 Reserve SID (Mantelzorgcompliment) 16 30
4.22 Reserve budgetoverheveling 2020-2021 219 219
4.23 Reserve SID (Onderwijshuisvesting Th en verduurzaming onderwijs) - 28
4.24 Vergoeding uitvoeringskosten TOZO 60 114
4.25 Vrijval Reserve Bestuursakkoord (verschuiving naar AR) 300 300
Totaal Programma 4. Baten 1.189 1.409 111
Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) Realisatie 2021 Bijgestelde begroting Begroting 2021
Halve afschrijving 1e jaar van afschrijven, muv tariefsgebonden producten en dekking uit reserves 220 235
A.1 Decembercirculaire 2020 (Coronacompensatie) 134 134
A.2 Maartcirculaire 2021 (Coronacompensatie) 297 297
Stelpost besparingspotentieel - - 71
Diverse kleine posten -
Totaal Algemene dekkingsmiddelen Baten 432 652 305
Overhead/Bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000) Realisatie 2021 Bijgestelde begroting Begroting 2021
Reserve SID (zie lasten) - 25 25
O.1 Algemene Reserve (Digitalisering omgevingswet) 20 70
Algemene Reserve (Projectleider procesoptimalisatie)
Algemene Reserve (Programmamanager ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening)
O.2 Budgetoverheveling 2020-2021 (diverse posten) 290 290
Totaal Overhead / Bedrijfsvoering Baten 20 95 25

Tabel Incidentele lasten

Terug naar navigatie - Tabel Incidentele lasten
Incidentele lasten
Programma 1. Burger en bestuur (bedragen x € 1.000) Realisatie 2021 Bijgestelde begroting Begroting 2021
1.1 Subsidieregeling Samen aan de Slag 13 25 25
1.2 Coronacompensatie Verkiezingen (dec. Circ) 38 38 -
1.3. Project verkeershandhaving 48 41 -
1.4 Storting AR (Opheffen Reserve Samen aan de Slag) 50 50 -
1.5 Kosten invoering Omgevingswet (AR) 17 16 -
1.6 Verkiezingen Coronamiddelen 2020 (Res. Budgetoverheveling) 38 38 -
Totaal Programma 1. Lasten 204 208 25
Programma 2. Openbare ruimte (bedragen x € 1.000) Realisatie 2021 Bijgestelde begroting Begroting 2021
W Realiseren van EVZ Terheijden-Zonzeel (reserve Groenaanleg) 78 40 40
2.2 OHD d. Biesboschweg (2021) (van algemene reserve naar reserve kapitaallasten) 200 200 200
2.4 Algemene reserve: verkeersonderzoek 9 9 50
2.5 Algemene reserve: omgevingswet (implementatiekosten) 63 106 -
2.7 Budgetoverheveling 2021-2022 (diverse posten) 210 210 -
2.8 Budgetoverheveling 2020-2021 (diverse posten) 109 109 -
2.8 Budgetoverheveling 2020-2021 (diverse posten): storting in reserve kapitaallasten (fietspaden Sluizeweg) 400 400 -
Totaal Programma 2. Lasten 1.068 1.073 290
Programma 3. Ruimte, wonen en economie (bedragen x € 1.000) Realisatie 2021 Bijgestelde begroting Begroting 2021
3.1 Actief grondbeleid: verhaalde kosten bouw/woonrijp maken 1.800 2.437 1.060
Faciliterend grondbeleid Wro/Bro (raadsbesl., ovk.): verhaalde kosten bouw/woonrijp maken 1.668 1.990 1.235
Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf: actief grondbeleid (incidentele storting(en) in reserve) 350 818 335
Reserve ruimtelijke ontwikkelingen: actief grondbeleid (incidentele storting(en) in reserve) 19 32 32
Reserve ruimtelijke ontwikkelingen: facilitair grondbeleid (incidentele storting(en) in reserve) 874 768 376
Reserve groenaanleg: facilitair grondbeleid (incidentele storting(en) in reserve) 18 18 30
Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf: overboeking naar algemene reserve 330 330 330
Reserve landschappelijke inpassing: facilitair grondbeleid (incidentele storting(en) in reserve) 26 26 -
Algemene reserve: storting in algemene bedrijfsreserve GB t.b.v. afdekking risico's 88 - -
Storting in voorziening grondexploitaties: verwacht verlies Dorpshart 539 236 -
3.2 Algemene reserve: omgevingswet 95 227 281
3.3 Algemene reserve: Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) 22 50 20
3.4 Algemene reserve: warmtevisie - 150 75
3.7 Reserve Drimmelen op de kaart: inhuur personeel en overige kosten t.b.v. diverse eenmalige projecten 135 147 100
3.8 Reserve SID: economische zaken: MVO-prijs (alternatief) 7 30 15
3.10 Uitvoeringsprogramma Economie - - 50
3.11 Kosten grondverkopen (reststroken / land- en tuinbouwgronden) 122 108 -
3.12 Budgetoverheveling 2021-2022 (diverse posten) 61 61 -
3.13 Reserve budgetoverheveling 2020-2021 108 260 -
3.14 Attero (storting in algemene reserve) 175 175 -
3.15 Reserve Toerisme en recreatie: overschot 2021 (storting) 28 - -
3.16 Groene daken: reserve SID - - -
3.17 Reserve Duurzaamheid - 50 -
3.19 Reserve SID: Biesboschjaar 2 18 -
3.20 Reserve SID: Stimuleren duurzaamheid bedrijfsterreinen - 10 -
3.21 Reserve Verbetering toeristische infrastructuur haven Lage Zwaluwe - 184 -
Totaal Programma 3. Lasten 6.465 8.122 3.939
Programma 4. Sociaal domein (bedragen x € 1.000) Realisatie 2021 Bijgestelde begroting Begroting 2021
4.1 Projecten Gezondheidsbeleid (Reserve impuls brede scholen) 5 25 25
4.2 Subsidieregeling Toegankelijkheid (Reserve Toegankelijkheid) 44 86 86
4.3 Coronacompensatie - Compensatiereg. voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties (AR) 75 75
4.4 Coronacompensatie - Compensatie exploitanten gemeente accommodaties (AR) 85 85
4.5 Coronacompensatie - Aanvulling TVS vierde kwartaal 2020 (AR) 24 24
4.5 Coronacompensatie - TVS vierde kwartaal 2020 71 79
4.5 Coronacompensatie - TVS Q1 2021 54 55
4.6 Coronacompensatie - Uitvoeringskosten TOZO 99 146
4.7 Coronacompensatie - Subsidie Goederenbank en St. Leergeld (AR) 14 14
4.8 Coronacompensatie - Uitvoeringskosten TONK (Maartcirc.) - 176
4.9 Coronacompensatie - Ondersteuning ondernemers (dec. circ) - 19
4.10 Coronacompensatie - Pilot huiskamers 33 46
4.11 Coronacompensatie - Extra jongerenwerker 40 44
4.12 Coronacompensatie - Individuele coaching - 71
4.13 SPUK IJsbanen en zwembaden 105 63
4.14 Taskforce Jeugd (Reserve Bestuursakkoord) 129 250
4.15 Coronacompensatie - Schuldenbeleid (Decembercirculaire. en AR) 31 24
4.16 Bijdrage accommodatie SVT (Res SID) 215 215 -
4.17 Reserve Kapitaallasten (T.b.v. zwembaden van reserve Toegankelijkheid) 15 15
4.18 Inclusie (Reserve Inclusie) 37 75
4.19 Kunstwerk Postboot (Reserve Kunst) 7 7
4.20 Reserve SID (Mantelzorgcompliment) - 30
4.21 Budgetoverheveling 2021-2022 (diverse posten) 143 143
4.22 Budgetoverheveling 2020-2021 (diverse posten) 196 219
4.23 Onderwijshuisvesting Terheijden en verduurzaming onderwijs (Reserve SID ) - 28
4.24 Uitvoeringskosten TOZO 99 136
Totaal Programma 4. Lasten 1.522 2.149 111
Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) Realisatie 2021 Bijgestelde begroting Begroting 2021
Stelpost Coronacompensatie mrt/dec 32
Stelpost Coronacompensatie mei (Heroriëntatie zelfst) 11
A.3 Correctie afboeking balanspost btw 42
Diverse kleine posten 9 9 5
Totaal Algemene dekkingsmiddelen Lasten 51 53
Overhead/Bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000) Realisatie 2021 Bijgestelde begroting Begroting 2021
Project Geluk (reserve SID) - 25 25
O.1 Digitalisering omgevingswet (budgetoverheveling) (dekking AR) 20 70
O.3 Automatisering: bestandsoptimalisatie basisregistraties 26 101 101
O.4 Inhuur ondersteuning i-advies en projectleider informatievoorziening 37 65
O.5 Doorontwikkeling cluster financiën 5 40
O.6 Extra beveiliger avondopenstelling 6 6
O.7 Groot onderhoud belangrijke kernapplicaties 175 175
O.8 Waarderen op oppervlakte (m3 naar m2) 66 65
O.9 Hardware 53 50
O.10 Budgetoverheveling 2021-2022 (diverse posten) 294 294
Totaal Overhead / Bedrijfsvoering Lasten 683 597 126

Toelichting incidentele baten en lasten

Toelichting incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Toelichting incidentele baten en lasten

Programma 1. Burger en bestuur
1.1 Subsidieregeling Samen aan de Slag
De kosten van de tijdelijke subsidieregeling Samen aan de Slag (t/m 2022) worden onttrokken uit de reserve Samen aan de Slag. De realisatie is in 2021 als gevolg van corona lager geweest dan begroot.

1.2 Coronacompensatie Verkiezingen 
Om de Verkiezingen op een veilige wijze te kunnen uitvoeren, zijn er incidenteel extra middelen ingezet. Dit betreft een middelen welke beschikbaar zijn gekomen via het Gemeentefonds.

1.3 Project verkeershandhaving
Ten behoeve van een tijdelijke extra impuls op het gebied van verkeershandhaving is een extra tijdelijk BOA aangenomen. 

1.4 Opheffen Reserve Samen aan de Slag
De reserve wordt bij de jaarrekening 2021 opgeheven. Besloten is het restant van deze reserve toe te voegen aan de Algemene Reserve.

1.5 Kosten invoering Omgevingswet
Voor dit project heeft de gemeenteraad incidenteel uitvoeringsmiddelen ter beschikking gesteld welke worden gedekt uit de Algemene Reserve.

1.6 Verkiezingen Coronamiddelen 2020
In 2020 is besloten om de in 2020 ontvangen middelen te oormerken voor de Verkiezingen 2021 en deze over te hevelen naar 2021 via de reserve budgetoverheveling.

Programma 2. Openbare ruimte
2.1 Realiseren van EVZ Terheijden-Zonzeel (reserve Groenaanleg)
De Ecologische verbindingszone betreft een natuurlijke verbinding tussen waterrijk natuurgebied Zonzeel en rivier de Mark. Het is een ambitie uit het provinciale Natuurbeheerplan om versnippering van Brabantse natuur tegen te gaan. Het bedrag betreft een incidentele uitgave voor een afgebakend project waarvoor met het waterschap Brabantse Delta een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten. 

2.2 OHD d. Biesboschweg (2021) (van algemene reserve naar reserve kapitaallasten)
Betreft een storting van de Algemene reserve naar de reserve kapitaallasten.

2.3 Reserve groenaanleg: onderhoud ecologische verbindingszones
De bijdragen in de reserve groenaanleg worden ingezet ter dekking van de onderhoudskosten van de ecologische verbindingszones.

2.4 Algemene reserve: verkeersonderzoek
Voor de jaren 2019 t/m 2021 is er een bedrag ter beschikking gesteld van € 50.000 per jaar. In 2021 is hiervan ca. € 9.000 op uitgegeven en er een bedrag van € 41.000 overgeheveld naar programma 1 (zie toelichting nr. 1.3).


2.5 Algemene reserve: omgevingswet (implementatiekosten)
Bij de Voorjaar - en Najaarsnota 2021 zijn bedragen overgeheveld van programma 3. naar programma 2. ten behoeve van inhuur extern personeel. Een deel hiervan is benut. Het restant zal in  2022 worden ingezet.


2.6 Verkeersremmende maatregelen (reserve SID; amendement VJN 2021)
Bij de Voorjaarsnota 2021 heeft de raad een amendement ingediend ten behoeve van verkeersremmende maatregelen. Een deel hiervan is in 2021 besteedt. Het restant zal in 2022 worden ingezet.


2.7 Budgetoverheveling 2021-2022 (diverse posten)
In 2021 is besloten budget van programma 2. Openbare ruimte te hevelen naar 2022 door storting in de Reserve Budgetoverheveling waardoor dit in beide jaren budgettair neutraal verloopt.


2.8 Budgetoverheveling 2020-2021 (diverse posten) / storting in reserve kapitaallasten (fietspaden Sluizeweg)
In 2020 is besloten budgetten van 2020 naar 2021 over te hevelen middels een reservemutatie waardoor dit in 2020 en 2021 budgettair neutraal verloopt. Bij overheveling van een budget (ongeacht de aard) naar het volgende jaar is er sprake van een bijzondere eenmalige situatie waardoor de uitgaven als incidenteel aangemerkt mogen worden (zie V&A commissie BBV).


Programma 3. Ruimte, wonen en economie
3.1 Stortingen en onttrekkingen reserves programma 3
Op basis van  notitie “Structurele en incidentele baten en lasten”  (Commissie BBV) worden alle stortingen en onttrekkingen uit reserves worden gezien als incidenteel van aard (met uitzondering van reserve Kapitaallasten: zie ook onderdeel "Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves").

3.1 Grondbeleid
Grondbeleid gaat om kaders voor en om uitvoering van ruimtelijke initiatieven. Gemeente Drimmelen heeft hoofdzakelijk faciliterende initiatieven/projecten, daarnaast zijn maar enkele actieve initiatieven/projecten. De uitgaven / inkomsten vanuit deze ruimtelijke initiatieven zijn ten alle tijden incidenteel. De ruimtelijke initiatieven kunnen wel een looptijd hebben van meerdere opeenvolgende jaren. Voor een inhoudelijke toelichting zie paragraaf G. Grondbeleid.

3.2 Omgevingswet
Deze kosten betreffen (eenmalige) implementatiekosten voor de invoering  van de nieuwe Omgevingswet.

3.3 Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
Het gaat hierbij om een eenmalige inventarisatie met daarbij een voorstel voor de aanpak van het probleem. Bedrag is gebruikt voor inhuur van externe expertise.

3.4 Warmtevisie
Het bedrag is bedoeld voor  het opstellen van de Transitie Visie Warmte (TVW). Elke gemeente moet deze visie vastgesteld hebben.

3.5 Algemene reserve: beleidsmedewerker ruimtelijke ordening / 3.6 Algemene reserve: beleidsmedewerker energietransitie
In de Kadernota is extra personeel gevraagd voor ruimtelijke ordening en energietransitie. In 2021 is dit ingevuld.

3.7 Inhuur personeel en overige kosten t.b.v. diverse eenmalige projecten
Betreft eenmalige kosten voor het meer zichtbaar maken van de gemeente Drimmelen middels evenementen, projecten en communicatie- en marketingactiviteiten.

3.8 Economische zaken MvO prijs
In overleg met BND en het college hebben we dit budget her bestemd. In 2021 zijn we gestart met het digitaal zakelijk energieloket. We hebben hiervoor een 2-jarig contract met het Regionaal Energieloket afgesloten.

3.9    Reserve Compensatie erfpachtopbrengsten
Dit betreft een onttrekking uit de reserve ter compensatie van wegvallende erfpacht opbrengsten van de haven in lage Zwaluwe. In 2021 vind de laatste onttrekking plaats. De reserve is in 2021 opgeheven.

3.10 Uitvoeringsprogramma Economie
In  2021 is de Nota Economie en bijbehorend uitvoeringsprogramma vastgesteld. Dit budget is bedoeld om projecten uit dit uitvoeringsprogramma mede mogelijk te maken, naast de inzet van andere partijen.

3.11 Grondverkopen (reststroken / land- en tuinbouwgronden)
Dit betreffen de kosten en opbrengsten van de diverse grondverkopen reststroken en land- en tuinbouwgronden (incidenteel).

3.12 Budgetoverheveling 2021-2022 (diverse posten)
In 2021 is besloten budget van programma 3. Ruimte, wonen en economie over te hevelen naar 2022 door storting in de Reserve Budgetoverheveling waardoor dit in beide jaren budgettair neutraal verloopt.

3.13 Reserve budgetoverheveling 2020-2021
In 2020 is besloten budgetten van 2020 naar 2021 over te hevelen middels een reservemutatie waardoor dit in 2020 en 2021 budgettair neutraal verloopt. Bij overheveling van een budget (ongeacht de aard) naar het volgende jaar is er sprake van een bijzondere eenmalige situatie waardoor de uitgaven als incidenteel aangemerkt mogen worden (zie V&A commissie BBV).

3.14 Attero (storting in algemene reserve)
Enkele jaren geleden heeft de gemeente Attero een vergoeding moeten betalen. Deze was destijds onttrokken uit de Algemene reserve. Inmiddels is in 2021 uitsluitsel gekomen over de rechtszaak en heeft de gemeente het bedrag (inclusief rentevergoeding) weer terug ontvangen. Vanwege de bestendige gedragslijn is dit bedrag weer gestort in de Algemene reserve.

3.15 Reserve Toerisme en recreatie: overschot 2021 (storting)
Conform vastgesteld beleid worden niet bestede gelden van de netto-opbrengst toeristenbelasting gestort in de reserve Toerisme en recreatie. In 2022 wordt het volledige bedrag van de reserve weer ingezet.

3.16 Groene daken: reserve SID
Bij de Voorjaarsnota 2021 is er een bedrag ter beschikking gesteld voor uitvoering van subsidieverstrekking. Bij de Najaarsnota 2021 is dit bedrag naar jaar 2022 door geschoven.

3.17 Reserve Duurzaamheid
Het bedrag is beklemd voor uitgaven aan de energietransitie. In 2021 is dit bedrag niet aangewend en zal in jaar 2022 weer geraamd worden.

3.18 Seabin: algemene reserve
De Seabin is in 2021 aangeschaft en in gebruik genomen.

3.19 Reserve SID: Biesboschjaar
Bij de Voorjaarsnota 2021 is het overschot van 2020 geraamd. Van dit bedrag zijn er een tweetal subsidies verstrekt. In 2022 zal het restant weer ingezet worden.

3.20 Reserve SID: Stimuleren duurzaamheid bedrijfsterreinen
In het programma Duurzaamheid worden de EZ acties met betrekking tot duurzaamheid meegenomen. In 2022 zullen ondernemers gefaciliteerd en inspireert worden op het gebied van duurzaamheid. 

3.21 Reserve Verbetering toeristische infrastructuur haven Lage Zwaluwe
Er is gewerkt aan plannen voor de herinrichting van de kop van de haven van Lage Zwaluwe. In jaar 2021 heeft dit niet geleidt tot uitgaven c.q. uitvoering. Het restantbudget zal in 2022 worden bij geraamd.

Programma 4. Sociaal Domein
4.1 Projecten Gezondheidsbeleid (Reserve impuls brede scholen) 
De gemeenteraad heeft de nota Lokaal gezondheidsbeleid van gemeente Drimmelen vastgesteld. In dit plan zijn incidentele uitgaven opgenomen met als dekking de reserve impuls brede scholen. Het betreffen eenmalige subsidies met een kortlopend karakter.

4.2 Subsidieregeling Toegankelijkheid (Reserve Toegankelijkheid) 
De reserve Toegankelijkheid wordt ingezet voor de uitvoering van de tijdelijke subsidieregeling KomBinnen! (t/m 2022). Verenigingen in de gemeente kunnen een beroep doen op deze subsidie om de toegankelijkheid van hun vereniging te vergroten. Gezien tijdelijke karakter van de regeling wordt de kosten als incidenteel beschouwd. 

4.3 t/m 4.12 Coronacompensatie 
Op verschillende vlakken heeft de gemeente inwoners en bedrijven financieel bijgestaan om de gevolgen van Corona te verminderen. Deze  incidentele kosten werden gedekt uit rijksmiddelen en reserves.

4.13 SPUK IJz 
De specifieke doeluitkering IJsbanen en zwembaden is een ondersteuning ijsbanen en zwembaden die door de coronacrisis financieel verlies hebben geleden. Voor deze regeling hebben we in 2021 over 2020 en 2021 middelen ontvangen die gelijk zijn aan de compensatie die uitgekeerd is over deze jaren.

4.14 Reserve Bestuursakkoord - Taskforce Jeugd 
In 2020 is de Taskforce Jeugd ingesteld om maatregelen te nemen waardoor we de kosten Jeugdzorg beter kunnen beheersen. In 2021 zijn deze middelen met name ingezet voor een extra tijdelijke beleidsmedewerker Jeugd.

4.15 Algemene Reserve Coronacompensatie Schuldhulpverlening 
In 2020 en 2021 zijn extra middelen ontvangen t.b.v. dekking van extra kosten schuldhulpverlening vanwege Corona. De middelen 2020 zijn niet besteed (decembercirculaire 2020). Deze middelen zijn hierdoor in 2021 besteed en gedekt uit de Algemene Reserve.

4.16 Reserve SID (kleed accommodatie SVT) 
Op basis van de 1/3 regeling draagt de gemeente eenmalig maximaal 1/3 bij aan de kleedaccommodatie van een voetbalvereniging. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Samen Investeren in Drimmelen. De eenmalige subsidie en de onttrekking uit de reserve worden als incidenteel beschouwd.

4.17 Reserve Toegankelijkheid (naar reserve Kapitaallasten)
Reserve Toegankelijkheid is als dekking ingezet voor een investering in de toegankelijkheid van de zwembaden. Om deze reden is € 14.859 verschoven van de reserve Toegankelijkheid naar de reserve kapitaallasten.

4.18 Inclusie 
Voor het project Inclusie is de reserve Inclusie gevormd waaruit de projectkosten worden gedekt. In 2021 bestonden deze kosten grotendeels uit de kosten van de projectleider. Project wordt in 2022 afgesloten.

4.19 Reserve Kunst - Aanschaf Kunstwerk Postboot 
De reserve Kunst is gevormd voor de incidentele aanschaf van kunstwerken. In 2021 het kunstwerk de Postboot aangeschaft en zijn de kosten gedekt uit de reserve.

4.20 Mantelzorgcompliment 
In 2021 is het budget voor het mantelzorgcompliment verhoogd met als dekking de reserve SID. De onttrekking wordt als incidenteel beschouwd, de kosten van het mantelzorgcompliment niet.

4.21 Budgetoverheveling 2021-2022
In 2021 is besloten budget van het programma Sociaal Domein over te hevelen naar 2021 door storting in de Reserve Budgetoverheveling waardoor dit in beide jaren budgettair neutraal verloopt.

4.22 Budgetoverheveling 2020 -2021 
In 2020 is besloten budgetten van 2020 naar 2021 over te hevelen middels een reservemutatie waardoor dit in 2020 en 2021 budgettair neutraal verloopt. Bij overheveling van een budget (ongeacht de aard) naar het volgende jaar is er sprake van een bijzondere eenmalige situatie waardoor de uitgaven als incidenteel aangemerkt mogen worden (zie V&A commissie BBV).

4.24 Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen (Tozo) 
De Tozo is een ondersteuning voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De uitgekeerde financiële ondersteuning wordt volledig gecompenseerd door het Rijk. Hierom niet opgenomen in dit overzicht. Voor de uitvoeringskosten is een genormeerd bedrag ontvangen wat lager is dan de rijksvergoeding. 

4.25 Vrijval Reserve Bestuursakkoord (verschuiving naar AR)
Besloten is de reserve Bestuursakkoord te verlagen omdat deze was ingesteld voor de invoering decentralisaties. Op dit moment zijn deze grotendeels ingebed in de reguliere werkzaamheden waardoor de reserve gedeeltelijk kan vrijvallen. Dit bedrag is toegevoegd aan de Algemene reserve. 

Algemene dekkingsmiddelen
A.1 Decembercirculaire 2020 (Coronacompensatie)
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket inzake corona heeft het kabinet in de decembercirculaire 2020 voor 2021 extra middelen ter beschikking gesteld voor de gemeente Drimmelen totaal € 134.446 voor de volgende taken: 

 • Aanvullend pakket re-integratie dienstverlening aan bijstandsgerechtigden
 • Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand 
 • Continuïteit van zorg (Covid-19)
 • Compensatie quarantainekosten
 • Impuls re-integratie
 • Cultuurmiddelen 
 • Tweede kamer verkiezingen 

A.2 Maartcirculaire 2021 (Coronacompensatie)
Het kabinet heeft in de maart circulaire 2021 extra middelen ter beschikking gesteld voor de gemeente Drimmelen totaal € 297.499 voor de volgende taken: 

 • Extra begeleiding kwetsbare groepen 
 • Bestrijden eenzaamheid ouderen
 • Afvalverwerking
 • Perspectief Jeugd en Jongeren
 • Jongerenwerk Jeugd
 • Mentale ondersteuning jeugd
 • Activiteiten en ontmoetingen jeugd
 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

A.3 Correctie afboeking balanspost btw
De in 2020 ontstane suppleties  2016 t/m 2019 van terug te betalen gecompenseerde btw die zijn ontstaan naar aanleiding van een wijziging in de btw positie voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval, zijn in 2021 afgewikkeld. Met de afwikkeling bleek de nog te betalen post in de jaarafwikkeling niet goed te zijn meegenomen.  Dit resulteert in een incidentele last van € 42.000.

Overhead / Bedrijfsvoering
O.1 Algemene reserve (Digitalisering omgevingswet)
Door uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen de noodzakelijke implementatiekosten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) drukken op dienstjaar 2022. Het betreft kosten voor realisatie noodzakelijke koppelingen tussen de diverse aangeschafte pakketten binnen het DSO, restant kosten implementatie Squit 20/20, opleidingskostenkosten ketentesten, kosten toepasbare regels. Dit resulteert in een lagere onttrekking uit de algemene reserve.

O.2 Budgetoverheveling 2020 -2021 
In 2020 is besloten budgetten van 2020 naar 2021 over te hevelen middels een reservemutatie waardoor dit in 2020 en 2021 budgettair neutraal verloopt. Bij overheveling van een budget (ongeacht de aard) naar het volgende jaar is er sprake van een bijzondere eenmalige situatie waardoor de uitgaven als incidenteel aangemerkt mogen worden (zie V&A commissie BBV).

O.3 Automatisering bestandsoptimalisatie basisregistraties
In de periode 2020 t/m 2022 wordt gewerkt aan de optimalisatie van de basisregistraties waarvoor Drimmelen direct verantwoordelijk is (bronhouder). Het betreft hier m.n.de basisregistraties BAG, WOZ, BGT, BRO. In 2022 wordt m.n. ingezet op project optimalisatie BGT.  Via budgetoverheveling is € 75.000 overgeheveld naar 2022.

O.4 Inhuur ondersteuning I-advies en projectleider informatievoorziening
Via een tijdelijke maatregel (projectleider Informatievoorziening) is externe expertise/ondersteuning ingehuurd om de werkvoorraad terug te brengen tot aanvaardbare proporties. De afronding vindt plaats in 2022 waardoor € 33.800 is overgeheveld naar 2022 (via budgetoverheveling).

O.5 Doorontwikkeling cluster financiën
Er is een start gemaakt met de doorontwikkeling van cluster financiën d.m.v. het afnemen van assessments. In 2022 zal de doorontwikkeling verder vorm krijgen. Via budgetoverheveling is daarom € 35.000 overgeheveld naar 2022. 

O.6 Extra beveiliger avondopenstelling
Tijdens de avondopenstelling is er een beveiliger ingehuurd die ook een BHV certificaat heeft. 

O.7 Groot onderhoud belangrijke kernapplicaties)
Een ICT taskforce is in het leven geroepen om de basis op orde te brengen voor het noodzakelijk groot onderhoud aan de belangrijke kernapplicaties binnen de organisatie.

O.8 Waarderen op oppervlakte (m3 naar m2)
Er is incidenteel ingehuurd voor de aanpassing van de gebruiksoppervlakte van m³ naar m².

O.9 Hardware
Voor het project het nieuwe werken hebben medewerkers, afhankelijk van hun profiel, mobiele telefoons, laptops en tablets gekregen. Voor aanschaf van deze devices waren verschillende toebehoren benodigd zoals laptoptassen, draadloos toetsenbord/muis, tweede beeldscherm voor thuiswerkers en een laptopsteun.

O.10 Budgetoverheveling 2021-2022
In 2021 is besloten budget over te hevelen naar 2021 door storting in de Reserve Budgetoverheveling waardoor dit in beide jaren budgettair neutraal verloopt.