2. Openbare ruimte

Inleiding Openbare ruimte

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:

Het op een effectieve en efficiënte manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor biodiversiteit in de aanpak en kwaliteitsniveaus en maatwerkafspraken.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Het op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor diversiteit in aanpak, kwaliteitsniveau en maatwerkafspraken. We gaan de klanttevredenheid meten.

In het coalitieprogramma beschreven we:

 • We doen het duurzaam; 
 • We doen het met het oog op klimaat;
 • We doen het veilig: comfortabele en veilige fietsverbindingen;
 • We doen het samen met onze inwoners;
 • We doen het gezond;
 • We doen het om het recreatieve karakter te versterken;
 • Bij verkeer zetten we in op een combinatie van infrastructuur, gedrag en handhaving.

Het programma is uitgewerkt in 4 thema’s. De hierboven benoemde programmadoelstelling is uitgewerkt in de volgende thema’s en daarbij behorende sub-doelstellingen:

 1. Integraal en burgergericht werken
 2. Wegen en verkeer
 3. Groen en speelvoorzieningen
 4. Water.

2.1 Integraal en burgergericht werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.2 Wegen en verkeer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur

Terug naar navigatie - Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur

We werken aan een duurzaam veilige infrastructuur. De focus ligt op goede bereikbaarheid van onze kernen, een leefbare woonomgeving en veiligheid in het verkeer. We hebben veel aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers en mindervaliden.

We spannen ons in om de negatieve klimaat- en gezondheidseffecten van mobiliteit sterk te verminderen. Dit is in lijn met de Visie Duurzame Mobiliteit van Regio West-Brabant. Gemeente Drimmelen zet in op het verminderen van mobiliteit (minder verplaatsen), veranderen van de mobiliteit (schoner verplaatsen) en het verduurzamen van de mobiliteit (zuiniger verplaatsen).

Wat gaan we daarvoor doen?

Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer

Terug naar navigatie - Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer

Infrastructuur richten we in volgens de principes van Duurzaam Veilig. Hiermee stemmen we vorm, functie en gebruik van onze wegen zo goed mogelijk op elkaar af.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten

Terug naar navigatie - Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten

De openbare parkeerplaatsen zijn goed vindbaar door goede bewegwijzering. Bij de winkelcentra, belangrijke maatschappelijke voorzieningen, horecavoorzieningen, toeristische attracties en recreatiegebieden bieden we mogelijkheden voor het opladen van auto’s en fietsen. De gemeente vervult hierin een faciliterende en stimulerende rol.

Bij parkeren sluiten we geen doelgroepen uit: er zijn voldoende toegankelijke parkeergelegenheden voor minder valide mensen. Hierbij gaan we minimaal uit van de richtlijnen uit het ASVV: één algemene gehandicaptenparkeerplaats op 50 reguliere parkeerplaatsen en één algemene gehandicaptenparkeerplaats binnen een loopafstand van maximaal 100 meter van belangrijke voorzieningen. We bieden maatwerk als daar behoefte aan is.

Wat gaan we daarvoor doen?

We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.

Terug naar navigatie - We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2020 Begroot 2021 Werkelijk 2021
Onderhoudsniveau wegen Kwaliteit C (ingedikt) 96% 90% of meer 96%
Tevredenheid burgers over onderhoud Openbare Verlichting 8 7 of meer 8

2.3 Groen en speelvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.

Terug naar navigatie - Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2020 Begroot 2021 Werkelijk 2021
Maandelijkse schouw openbaar groen voldoet aan afgesproken kwaliteitsniveau 92% 90% of meer 94%
Tevredenheid burgers over onderhoud openbaar groen (Waar staat je gemeente)* 6 6,5 6
* uit enquête Onderhoud openbare ruimte Drimmelen 2021

2.4 Water

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden

Terug naar navigatie - Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden

Het waterschap heeft de wettelijke verplichting de dijken en keringen op de juiste hoogte en sterkte te houden. Omdat het achterliggende gebied tot de gemeente behoort, is de bijdrage vanuit de gemeente essentieel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Grondwater: Het beperken van grondwateroverlast en -onderlast

Terug naar navigatie - Grondwater: Het beperken van grondwateroverlast en -onderlast

De gemeente is bij wet verplicht het grondwater van perceel eigenaren te ontvangen in het openbaar gebied. De gemeente kan wel regels stellen aan de manier waarop het water wordt aangeboden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Hemelwater: Het beperken van wateroverlast

Terug naar navigatie - Hemelwater: Het beperken van wateroverlast

Klimaat verandert. Daarom rekenen we het rioolstelsel door met intensievere buien. Er is wateroverlast als inwoners en bedrijven schade krijgen aan hun eigendommen door neerslag. Water op straat is dus geen overlast, alleen lastig.

Wat gaan we daarvoor doen?

Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen

Terug naar navigatie - Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen

De doelstelling minder meerkosten is bereikt. Wel zetten we de samenwerking voort. De thema’s die spelen richten zich steeds meer op de toekomst.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 2-2
Tabel Prg.2-2
Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie
2020 2021 2021 2021
Wegen en Verkeer 5.975.041 3.648.718 6.111.512 6.227.555
Groen en speelvoorzieningen 2.388.533 2.323.777 2.322.146 2.357.782
Water 2.374.924 2.005.876 2.107.876 2.395.480
Totaal lasten 10.738.497 7.978.371 10.541.534 10.980.816
Wegen en Verkeer 2.388.665 104.296 2.439.843 2.480.714
Groen en speelvoorzieningen 85.062 121.476 119.826 113.429
Water 3.164.373 2.813.769 2.866.269 2.994.668
Totaal baten 5.638.100 3.039.541 5.425.938 5.588.810
Saldo mutaties reserves -421.424 -936.781 930.990 1.155.097
Saldo van baten en lasten 4.678.973 4.002.049 6.046.586 6.547.103