2. Baten en lasten per taakveld

2. baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Baten en lasten per taakveld
Jaarrekening 2021
Taakvelden Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 1.859.771 420.714 1.439.057
0.2 Burgerzaken 947.210 311.962 635.248
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 139.557 757.888 618.330-
0.4 Overhead, Ondersteuning organisatie 8.222.347 158.566 8.063.781
0.5 Treasury 148.681 108.865 39.817
0.61 OZB woningen 289.381 3.926.563 3.637.182-
0.62 OZB niet-woningen 83.709 1.389.095 1.305.386-
0.63 Parkeerbelasting - - -
0.64 Belastingen overig 10.432 269.415- 279.846
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 2.702 37.656.560 37.653.859-
0.8 Overige baten en lasten 220.750 - 220.750
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 12.652 - 12.652
0.10 Mutaties reserves 9.221.697 10.880.426 1.658.728-
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - -
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.661.183 2.235 1.658.948
1.2 Openbare orde en veiligheid 665.496 6.225 659.271
2.1 Verkeer, wegen en water 6.232.517 2.500.672 3.731.845
2.2 Parkeren 62.977 9.990 52.986
2.3 Recreatieve havens 127.569 44.260 83.308
2.4 Economische havens en waterwegen 21.439 - 21.439
2.5 Openbaar vervoer 151.750 10.356 141.394
3.1 Economische ontwikkeling - - -
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 177.520 42.738 134.782
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 196.401 99.738 96.663
3.4 Economische promotie 325.508 191.509 133.999
4.1 Openbaar basisonderwijs - - -
4.2 Onderwijshuisvesting 803.253 96.153 707.099
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.066.811 229.515 837.296
5.1 Sportbeleid en activering 287.160 106.023 181.137
5.2 Sportaccommodaties 1.948.202 563.828 1.384.374
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 137.115 69 137.046
5.4 Musea 2.059 - 2.059
5.5 Cultureel erfgoed 30.523 - 30.523
5.6 Media 457.087 - 457.087
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 2.539.836 28.058 2.511.778
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.308.586 347.991 1.960.595
6.2 Wijkteams 559.661 559.661
6.3 Inkomensregelingen 4.791.562 3.929.788 861.774
6.4 Begeleide participatie 1.568.392 1.568.392
6.5 Arbeidsparticipatie 474.898 2.716 472.182
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 528.915 209.108 319.807
6.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 4.997.191 1.382 4.995.809
6.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 5.419.616 5.658 5.413.958
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 68.584 68.584
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 368.909 368.909
7.1 Volksgezondheid 2.676.040 25.000 2.651.040
7.2 Riolering 2.082.465 2.994.377 911.912-
7.3 Afval 2.886.354 3.697.444 811.090-
7.4 Milieubeheer 1.266.023 194.076 1.071.947
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 148.266 94.982 53.284
8.1 Ruimtelijke ordening 3.434.664 2.683.099 751.565
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 1.858.397 1.687.774 170.623
8.3 Wonen en bouwen 1.175.362 942.181 233.181
74.667.177 76.088.170 1.420.992-