1. Overzicht actuele beleidsstukken

Programma 1. Burger en Bestuur

Terug naar navigatie - Programma 1. Burger en Bestuur
 1. Communicatiebeleidsplan  2015 - 2019 (raad november 2015)
 2. Dienstverlenen doen we zó, Kwaliteitshandvest :wat mag u van de gemeente verwachten (B&W, mei 2019) 
 3. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (raad 1 februari 2018)
 4. Visie Dorpsgericht werken (raad, 2019) 
 5. Integraal veiligheidsbeleid 2019 - 2022 (raad juli 2019)
 6. Geluid bij buitenevenementen Gemeente Drimmelen (B&W september 2018) 
 7. VTH Beleidsplan, Uitvoeringsbeleid voor Vergunningverlening-, Toezicht en Handhavingstaken Gemeente Drimmelen 2020 – 2024 
 8. Regionaal Crisis Plan (B&W 18 februari 2020) 
 9.  Districtelijk uitvoeringsplan opleiden, trainen, oefenen 2017 – 2019 Bevolkingszorg de Baronie (februari 2017, vastgesteld door het beheerteam Bevolkingszorg de Baronie)
 10. Beleidsvisie Externe veiligheid (raad januari 2014)

 

Programma 2. Openbare ruimte

Terug naar navigatie - Programma 2. Openbare ruimte
 1. Beleids- en beheerplan wegen  Drimmelen 2016-2020
 2. Beleidsplan Verkeer en Vervoer (2018)
 3. Water- en rioleringsplan Drimmelen 2018-2022 waarin opgenomen het verbreed GRP
 4. Beleidsplan Openbare Verlichting, Drimmelen doelmatig en duurzaam verlicht 2015-2019
 5. Beleidsrichtlijn ‘Bewegwijzering van objecten’ (2015)
 6. Beleidsnotitie civiele kunstwerken en havens van 8 juni 2009
 7. Beleidsplan straat meubilair (2013)
 8. Beleidsplan speelruimte 2015-2024 ‘Spelen is Bewegen’
 9. Beleidsplan Hondenbeleid vernieuwing
 10. Integraal Groenbeleidsplan 2017-2026 ‘Groen leeft en verbindt’
 11. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur
 12. Handboek toegankelijkheid gemeente Drimmelen (10-9-2019)

 

Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie

Terug naar navigatie - Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie
 1. Visie Duurzaamheid 2040 (21-3-2013)
 2. Visie bedrijventerreinen Amerstreek (18-4-2013)
 3. Visie en uitvoeringsprogramma Biodiversiteit (3-10-2013)
 4. Nota Horecabeleid (19-12-2013)
 5. Nota en uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2014-2018 (19-12-2013)
 6. Integraal beleid Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH-beleid) (27-2-2014)
 7. Structuurvisie 2033 (27-2-2014)
 8. Toekomstplan haven Lage Zwaluwe (21-5-2014)
 9. Reclamenota 2014 (29-1-2015)
 10. Actieplan haven Lage Zwaluwe (8-10-2015)
 11. Welstandsnota 2015 (8-10-2015)
 12. Nota Grondbeleid 2016-2020, (28-01-2016)
 13. Beleidsplan Inzameling huishoudelijke afvalstoffen gemeente Drimmelen (24-03-2016)
 14. Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen (24-03-2016)
 15. Strategie oude haven Drimmelen (21-04-2016)
 16. Beleidsnota Reststroken gemeentegrond 2016 (30-6-2016)
 17. Nota woningbouwprogramma 2016-2024 (30-06-2016)
 18. Centrumplan Made (8-09-2016)
 19. Bouwverordening  wijziging verordening 2016 (10-11-2016) 
 20. Woonvisie 2017-2021 (9-3-2017)
 21. Verordening winkeltijden Drimmelen 2017 (6-4-2017) 
 22. Toekomstplan haven Terheijden 2017-2033 (6-7-2017)
 23. Erfgoedverordening gemeente Drimmelen 2017 (16-11-2017)
 24. Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Made 2018-2022 (14-12-2017)
 25. Verordening duurzaamheidslening gemeente Drimmelen (14-12-2017 
 26. Beleid ontwikkeling landgoederen (8-03-2018)
 27. Regionale Energiestrategie West-Brabant Ons 2050  (8-03-2018) 
 28. Integraal beleid gemeente Drimmelen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (19-04-2018) 
 29. Verordening starterslening 2018 (31-05-2018) 
 30. Verordening speelautomaten(hallen) Drimmelen 2018 (28-06-2018) 
 31. Havenverordening Drimmelen 2018 (28-06-2018) 
 32. Verordening Hoorcommissie Plannen 2018 (5-07-2018) 
 33. Beleidskader grootschalige zonnevelden (13-09-2018)
 34. Beleidskader zonnepanelen voor eigen gebruik (13-09-2018)
 35. Nota Kostenverhaal 2019-2023 (15-11-2018)
 36. Actualisatie verordening startersleningen, duurzaamheidslening en blijverslening (13-12-2018) 
 37. Beleidsnotitie Loonwerk-, grondverzet- en transportbedrijven buitengebied (4-07-2019)
 38. Notitie Ruimte voor ruimte 2019, gemeente Drimmelen (12-12-2019)
 39. Beleid logies/huisvesting arbeidsmigranten (herzien 2020) (25-06-2020)
 40. Uitbreidingslocaties Woningbouw, Aanvulling op de Structuurvisie 2033 (25-06-2020)

 

Programma 4. Sociaal domein

Terug naar navigatie - Programma 4. Sociaal domein

Algemeen:

 1. Algemene subsidieverordening Drimmelen 2021   
 2. Subsidiebeleid vrijwilligersorganisaties, 2012, en evaluatie subsidiebeleid, 2017

Opgroeien en opvoeden:

 1. Regionaal beleidskader jeugdhulp 2020-2023 West-Brabant Oost, 2020
 2. Beleidsplan jeugd en jongeren 2018-2021, 2017
 3. Beleid voor Vroegschoolse Educatie VVE-beleid 2020-2022, 2020
 4. Beleidsplan Lokaal gezondheidsbeleid Kerngezond Drimmelen 2019-2022, 2018
 5. Nieuw subsidiebeleid peuterspeelzalen Drimmelen, 2017
 6. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2023, 2020
 7. Verordening Jeugdhulp Drimmelen 2020, 2020
 8. Verordening leerlingenvervoer 2017 
 9. Verordening onderwijshuisvesting 2021
 10. Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant, 2017
 11. Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant, 2019
 12. Gemeenschappelijke Regeling inzake Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant, 2019
 13. Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie CJG Drimmelen Geertruidenberg, 2020
 14. Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden-West-Noord 2021

Zorg voor kwetsbare burgers:

 1. Beleidsplan sociaal domein 2019-2023, 2019
 2. Beleids- en uitvoeringsplan minima en schuldhulpverlening 2019 tot en met 2022
 3. Beleidskader regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen, 2021
 4. Beleidskader veranderopgave inburgering Dongemond, 2021
 5. Uitvoeringsplan verbetering toegankelijkheid “Kom Binnen” 2017
 6. Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Drimmelen, 2021
 7. Visienota Samen aan zet, 2017
 8. Notitie Opvang en bescherming in de regio Breda vanaf 2020, 2017
 9. Wijzigingen Hulp bij het Huishouden per 2019, 2018
 10. Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening 2021
 11. Gemeenschappelijke regeling Beschermd Wonen, 2021

Participatie door werk en maatschappelijke inzet:

 1. Beleidsnota Participatiewet 2015, 2014
 2. Uitvoeringsbesluit re-integratie Sociale Zekerheid 2015
 3. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 
 4. Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 
 5. Verordening re-integratie Participatiewet 2015 
 6. Verordening handhaving sociale zekerheid 2015 
 7. Verordening tegenprestatie sociale zekerheid 2015 
 8. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015 
 9. Verordening afstemming sociale zekerheid 2015 
 10. Verordening cliëntparticipatie sociale zekerheid 
 11. Implementatieplan toekomst WAVA / !GO Mensenwerk is de basis.

Sport en bewegen:

 1. Beleidsnota Sport Drimmelen 2021-2025
 2. Toekomstvisie zwembaden 2017

Sociaal culturele accommodaties:

 1. Kadernota Maatschappelijke accommodaties 2019-2026
 2. Uitvoering onderhoudsplan kunstwerken 2021-2024