Toelichting balans

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

Terug naar navigatie - Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2020 31-12-2021
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 335.343 801.981
Totaal 335.343 801.981

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2021:

Bijdrage activa in Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
eigendom van 3den 31-12-2020 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2021
Bijdrage dierenasiel 112.841 0 0 4.906 0 0 107.935
Bijdr. (éénm. inv.) tenniscpl.Md. 20.000 0 0 10.000 0 0 10.000
Bijdr. huisvesting schouting Zwalaho 202.502 0 0 5.956 0 0 196.546
Bijdr. (éénm. inv.) nw Ganshoek LZ 0 500.000 0 12.500 0 0 487.500
Totaal 335.343 500.000 - 33.362 - - 801.981

De afschrijvingstermijn bedraagt maximaal de gebruiksduur van de activa waarvoor de bijdrage aan derden is verstrekt.

De gemeenteraad heeft in 2015 besloten om maximaal € 500.000 bij te dragen aan de bouw van een ontmoetingsruimte in het zorgcentrum de Ganshoek in Lage Zwaluwe.
De ontmoetingsruimte in de nieuwe Ganshoek is 2019 in gebruik genomen. Medio november 2020 heeft Woonvizier een subsidieaanvraag ingediend., in 2021 is de subsidie vastgesteld en uitbetaald.

Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2020 31-12-2021
In erfpacht uitgegeven gronden 1.941.340 1.941.340
Investeringen met een economisch nut 34.912.857 34.163.531
Investeringen met een economisch nut (heffing gerelateerd) 21.834.647 22.379.782
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 7.587.101 8.990.413
Totaal 66.275.945 67.475.065

De categorie ‘Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven’ is vanaf de jaarrekening 2014 n.a.v. BBV wijziging verplicht.

De onderstaande overzichten geven het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het jaar 2021.

Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
Erfpachtgronden 31-12-2020 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2021
Aank. OMJD-gronden (BMD) 13/** 1.941.340 0 0 0 0 0 1.941.340
Totaal 1.941.340 - - - - - 1.941.340
Economisch
(excl. heffing en erfpacht) Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
31-12-2020 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2021
Gronden en terreinen 636.530 6.530 643.060
Bedrijfsgebouwen 23.360.237 404.585 1.058.824 22.705.998
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken 4.145.371 821.803 896.122 140.909 3.930.144
Vervoermiddelen 544.273 302.340 154.734 691.879
Machines, apparaten en installaties 1.570.861 34.827 142.349 1.463.339
Overige materiële vaste activa 4.655.585 574.836 501.309 4.729.112
Totaal 34.912.857 2.144.921 896.122 1.998.125 - - 34.163.531

• Onder de tabel af te sluiten kredieten worden de desinvesteringen (2021: € 896.122) toegelicht.
• Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen (in 2021 nihil).

Economisch (heffing)
Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
31-12-2020 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2021
Gronden en terreinen (heff.) 83.249 83.249
Bedrijfsgebouwen (heff.) 143.084 8.943 134.141
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken (heff.) 20.293.841 1.319.013 539.292 21.073.563
Vervoermiddelen (heff.) 152.785 35.410 117.374
Machines, apparaten en installaties (heff.) 433.953 124.804 309.149
Overige materiële vaste activa (heff.) 727.735 65.429 662.306
Totaal 21.834.647 1.319.013 - 773.878 - - 22.379.782

• Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering (in 2021 nihil).
• Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen (in 2021 nihil).

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer:

Investeringen met maatschappelijk nut Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2020 31-12-2021
Grond-, werk-, en waterbouwkundige werken 7.550.679 8.952.111
Machines, apparaten en installaties 0 6.876
Overige materiële vaste activa 36.422 31.426
Totaal 7.587.101 8.990.413

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut weer:

Maatschappelijk nut Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
31-12-2020 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2021
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken 7.550.679 1.960.807 0 541.745 17.630 0 8.952.111
Machines, apparaten en installaties 0 6.876 0 0 0 0 6.876
Overige materiële vaste activa 36.422 0 0 4.996 0 0 31.426
Totaal 7.587.101 1.967.682 - 546.741 17.630 - 8.990.413

In 2021 hebben er geen desinvesteringen of afwaarderingen plaatsgevonden. Onder bijdragen derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering (in 2021 € 17.360).

De investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven.
De afschrijvingstermijnen worden beschreven in de Nota waarderen en afschrijven.
Deze afschrijvingstermijnen zijn richtinggevend en niet bindend.

Activeren van investeringen met een maatschappelijk nut is m.i.v. 2017 conform het Besluit begroting en verantwoording verplicht. De investeringen met maatschappelijk nut werden ook voor 2017 al geactiveerd. Het is verplicht om in de toelichting op de balans een uitsplitsing te maken tussen investeringen vanaf 2017 geactiveerd (boekwaarde eind 2021 € 2.568.456) en voor 2017 geactiveerd (boekwaarde eind 2021 € 6.421.957).

Voor dekking van de kapitaallasten van sommige investeringen is de reserve kapitaallasten beschikbaar.

Onderstaand overzicht geeft de afgesloten kredieten weer.

Terug naar navigatie - Afgesloten kredieten
Afsluiten
Econ./ Maatsch. Progr. Omschrijving Begroting t/m 2020 Begr.-wijz.2021 Begr. t/m 2021 Werkelijk besteed in 2021 Cum. Uitgaven Restant
Econ. 2 TEC Warmtenet Terheijden 1.000.000 0 1.000.000 -992.017 0 1.000.000
Kwaliteitsverb. Oude haven Drimmelen:Park.ter. 250.000 5.000 255.000 5.626 255.000 0
Vervanging faecalienzuiger 50.000 0 50.000 52.648 52.648 -2.648
Rioolvervanging Vijverstraat 522.000 -12.253 509.747 17.517 509.747 0
Rioolvervanging Kilstraat 1.140.000 120.000 1.260.000 260.929 1.253.033 6.967
Rioolvervanging Marktstraat Made 796.500 -5.000 791.500 2.140 785.421 6.079
Rioolvervanging Terheijden Midden 1.299.777 26.305 1.326.082 65.456 1.326.750 -668
Rioolvervanging Molenplein (centrumplan Made) 308.000 1.130 309.130 0 309.123 7
Totaal Progr. 2 5.366.277 135.182 5.501.459 -587.701 4.491.722 1.009.737
4 Eenmalige bijdrage Ganshoek Lage Zwaluwe 500.000 0 500.000 500.000 500.000 0
Totaal Progr. 4 500.000 0 500.000 500.000 500.000 0
B Waterwagens (2st) 54839 3.220 58.059 37.782 58.058 1
Totaal Bedrijfsvoering 54.839 3.220 58.059 37.782 58.058 1
O Meubilair (gemeentehuis) 108.387 -108.387 0 -30.593 0 0
Meubilair (gemeentehuis) 335.188 -335.188 0 0 0 0
Geluidsinstallatie (gemeentehuis) 25.188 -25.188 0 0 0 0
Discussie-installatie (gemeentehuis) 30.226 -30.226 0 0 0 0
2e Discussie-installatie (gemeentehuis) 21.662 -21.662 0 0 0 0
Tablets gemeenteraad 28.967 -4.624 24.343 0 24.343 0
Ipads / laptops 32.000 -32.000 0 -13.240 0 0
Tablets medewerkers en college 30.226 -30.226 0 0 0 0
Mobile geluidsinstallatie 10.075 -10.075 0 0 0 0
Presentatieschermen (t.b.v. raadzaal) 22.670 -22.670 0 0 0 0
Opstellen visie infovoorziening Omgevingswet 25.000 0 25.000 484 22.874 2.126
n/wro/DURP 30.739 0 30.739 16.141 29.100 1.639
cc managementsysteem / website integratie 138537 0 138.537 5.245 139.263 -726
Backoffice applicatie (zoeksysteem) 20.000 0 20.000 20.403 20.403 -403
Procesbeschrijvingen (workflow) 0 0 0 0 0 0
Sportaccommodatie HTA 15.113 -15.113 0 0 0 0
Gegevensmagazijn /-makelaar 70.528 -70.528 0 0 0 0
Implementatie generieke digitale infrastructuur 150.000 -150.000 0 0 0 0
Modernisering GBA (basisregistratie pers) 180.000 -180.000 0 0 0 0
JCC klantbegeleidingssysteem 30.226 -30.226 0 0 0 0
Personeelsinformatiesysteem 35.264 -35.264 0 0 0 0
Totaal Overhead 1.339.996 -1.101.377 238.619 -1.561 235.983 2.636
Totaal Economisch 7.261.112 -962.975 6.298.137 -51.479 5.285.763 1.012.374
Maatsch. Verbreding Zanddijk 300.000 -91.290 208.710 13.745 208.515 195
Centrumroute Terheijden 999.000 71.875 1.070.875 112.574 1.070.870 5
Kwaliteitsverbet. Oude haven Drimmelen: Dorpstr. 70.000 42.600 112.600 5.127 115.414 -2.814
Fietspaden Sluizeweg 0 456.000 456.000 455.685 455.685 315
Openb.verlicht.:verv. Lichtmast.&armaturen 2020 233.500 0 233.500 56.283 235.768 -2.268
Openb.verlicht.:verv. Lichtmast.&armaturen 2021 233.500 -90.000 143.500 150.504 150.504 -7.004
Renovatie openbaar groen 2020 315.850 0 315.850 27.499 315.850 0
Totaal Progr. 2 2.151.850 389.185 2.541.035 821.417 2.552.606 -11.571
Totaal Maatschappelijk 2.151.850 389.185 2.541.035 821.417 2.552.606 -11.571
Eindtotaal af te sluiten kredieten 9.412.962 -573.790 8.839.172 769.938 7.838.369 1.000.803

Toelichting TEC warmtenet Terheijden
We legden in 2020 in combinatie met het civieltechnisch werk  een deel van het warmtenetwerk in Terheijden aan. Om aan de rechtmatigheidseisen te voldoen is bij de Voorjaarsnota 2020 hiervoor een krediet gevoteerd door de gemeenteraad. In 2021 is het warmtenetwerk in beheer overgedragen bij het TEC (verkoop). De gemaakte kosten op het krediet en de verkoopopbrengst zijn verantwoord in de exploitatie op programma 2. Openbare ruimte - thema "Wegen en verkeer" (conform BBV voorschriften). Het afsluiten van het krediet heeft geen budgettaire effecten op de kapitaallasten.

De overige afgesloten kredieten staan grotendeels toegelicht in de paragraaf Kapitaalgoederen.

Terug naar navigatie - Lopende kredieten

De lopende kredieten zijn in onderstaand overzicht per programma weergegeven. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen kredieten met een Economisch Nut en kredieten met een Maatschappelijk Nut.

Lopende kredieten
Econ./ Maatsch Progr. Omschrijving Begroting t/m 2020 Begr.-wijz.2021 Begr. t/m 2021 Werkelijk besteed in 2021 Cum. Uitgaven Restant Projectfase
Econ. 2 Drimmelenseweg - Sluizeweg Made 860.000 0 860.000 34.297 37.441 822.559 5. Realisatie
Aankoop grond Zoutendijk 95.000 0 95.000 6.438 6.438 88.563 2. Definitie
Kwal.verbet. OH Drimm.:Wandelprom./Havenkant 575.000 0 575.000 97.813 200.839 374.161 5. Realisatie
Verkeersveilig Crullaan (minimale variant) 684.000 0 684.000 372.084 411.987 272.013 5. Realisatie
Verkeersveilig Zeggelaan (minimale variant) 935.000 0 935.000 65.069 83.646 851.354 3. Ontwerp
Haven Terheijden: vervanging beschoeiing 60.000 0 60.000 0 0 60.000 3. Ontwerp
Kwal.verbet. Oude haven Drimmelen: Parkje 150.000 0 150.000 115.034 128.880 21.120 6. Nazorg-, en overdracht
Sport, spelen, etc in openbare ruimte 100.000 0 100.000 29.822 39.976 60.024 5. Realisatie
Baggeren stedelijk water 331.000 0 331.000 24.947 83.140 247.860 4. Voorbereiding
Rioolvervanging Prinses Margrietstr./Julianastr. 763.000 0 763.000 536.521 696.000 67.000 5. Realisatie
Rioolverv. Burg.van Campenhoutstr/Boerenhoekstr 1.884.000 0 1.884.000 302.100 506.755 1.377.245 5. Realisatie
Maatr. kern Made uitvoer.:vervang. (Nachtegaalstr) 727.000 0 727.000 163 163 726.838 3. Ontwerp
Maatr.kern Made uitvoer.:ambitieniv.(Nachtegaalstr) 120.200 0 120.200 0 0 120.200 3. Ontwerp
Maatr.kern L.Zw: uitvoer.: verv.(Griendwerkerstr) 905.000 0 905.000 0 0 905.000 3. Ontwerp
Maatr.kern L.Zw:uitvoer.:ambitieniv.(Griendwrkrstr) 277.500 0 277.500 0 0 277.500 3. Ontwerp
Maatregelen. gebied OHD (uitvoering) 270.000 0 270.000 87.666 87.666 182.334 5. Realisatie
Maatregelen.kern Thd:voorbereiding (Molenstraat) 100.000 0 100.000 0 0 100.000 4. Voorbereiding
Maatr. kern Made: voorbereiding Stationsstraat 100.000 0 100.000 0 13.455 86.545 4. Voorbereiding
Maatr. kern Made: voorbereiding Nachtegaalstraat 100.000 0 100.000 58.164 58.164 41.836 3. Ontwerp
Maatr. kern L. Zw.: voorbereid. Griendwerkerstr 100.000 0 100.000 51.239 66.644 33.356 3. Ontwerp
Maatr. kern Made:uitstr.leiding(Kievitstr./Acaciastr.) 154.560 0 154.560 0 0 154.560 3. Ontwerp
Rioolvervanging Kilstraat 1.140.000 120.000 1.260.000 260.929 1.253.033 6.967 6. Nazorg-, en overdracht
Rioolvervanging Kerkstraat Made 608.464 0 608.464 0 113.115 495.349 5. Realisatie
Maatregelen gebied Oude haven Drimmelen 100.000 0 100.000 0 9.231 90.769 5. Realisatie
Ambitieniveau WRP (stelpost) 487.667 0 487.667 0 0 487.667 2. Definitie
Vervanging rioolontstopper 95.000 5.000 100.000 74.498 74.863 25.137 6. Nazorg-, en overdracht
Totaal Progr. 2 11.722.391 125.000 11.847.391 2.116.782 3.871.434 7.975.957
3 Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch) 100.000 5.060 105.060 93.031 105.059 1 6. Nazorg-, en overdracht
Winkelstrip Nieuwstraat Lage Zwaluwe 150.000 0 150.000 132.894 134.494 15.506 6. Nazorg-, en overdracht
Voetgangers- veerverbinding Drimmelen 150.000 0 150.000 6.297 9.263 140.738 1. Initiatief
Stedenbouwkundige visie Stuifhoekgebied 0 95.000 95.000 0 0 95.000 1. Initiatief
Totaal Progr. 3 400.000 100.060 500.060 232.222 248.816 251.244
4 Voedselbank Madese Boys 40.000 40.000 41.470 41.470 -1.470 6. Nazorg-, en overdracht
Voorbereidingskrediet Stuifhoek 140.000 140.000 24.515 37.021 102.979 2. Definitie
Renovatie zwembaden Randoet / Puzzelbad 3.447.219 3.447.219 400.447 3.626.058 -178.839 6. Nazorg-, en overdracht
Renovatie toplaag grasveld A Schietberg 12.000 12.000 0 0 12.000 1. Initiatief
Renovatie toplaag grasveld B Heesterbosch 12.000 12.000 0 0 12.000 1. Initiatief
Trapveldje Hooge Zwaluwe 154.755 154.755 0 0 154.755
Aanpassing entree De Cour Terheijden 103.000 20.272 123.272 106.698 117.261 6.011 6. Nazorg-, en overdracht
Totaal Progr. 4 3.908.974 20.272 3.929.246 573.130 3.821.810 107.436
B Pickups (3 stuks) 128.461 15.000 143.461 2.275 2.275 141.186 4. Voorbereiding
Bus enkelcabine 45.339 5.000 50.339 70.666 70.666 -20.327 6. Nazorg-, en overdracht
Bedrijfswagen Boa 50.377 0 50.377 2.925 2.925 47.452 5. Realisatie
Bestelauto 30.226 0 30.226 0 0 30.226 4. Voorbereiding
Hogedruk reinigers 12.090 0 12.090 817,7 8882,7 3.207 5. Realisatie
Totaal Bedrijfsvoering 266.493 20.000 286.493 76.684 84.749 201.744
O Verduurzaming gemeentehuis 640.000 85.000 725.000 110.397 706.861 18.139 5. Realisatie
Lamellen (gemeentehuis) 60.452 60.452 0 0 60.452 4. Voorbereiding
Meubilair (gemeentehuis) 443.575 443.575 75.565 75.565 368.010 4. Voorbereiding
A&O printer (omgevingsvergunning) 25.341 25.341 9.954 16.267 9.074 5. Realisatie
Vervanging technische infrastructuur 178.334 -25.000 153.334 0 30.817 122.517 4. Voorbereiding
Presentatiefaciliteiten 109.821 109.821 0 0 109.821 4. Voorbereiding
Devices 87.226 87.226 36.475 36.475 50.751 5. Realisatie
Algemene infobeleid (cloud) 15.000 0 15.000 0 0 15.000 5. Realisatie
Opstellen geo-info beleidsplan 25.000 0 25.000 7.150 14.152 10.848 5. Realisatie
Mid-office 133.125 0 133.125 7.516 10.035 123.090 3. Ontwerp
Tim (tijdregistratie) 25.188 0 25.188 0 0 25.188 3. Ontwerp
Software Civision.Middelen (web-publishing) 131.484 0 131.484 0 17.136 114.348 2. Definitie
Vastgoed informatiesysteem (GIS) 125.741 0 125.741 0 0 125.741 1. Initiatief
Inrichting bedrijvenloket 40.000 0 40.000 0 0 40.000 3. Ontwerp
Publ geg.krt website 15.000 0 15.000 0 5.371 9.629 3. Ontwerp
SSO-software 30.000 0 30.000 2.368 6.340 23.660 4. Voorbereiding
Implementatie Wet M.E.B.V. 20.000 0 20.000 0 10.075 9.925 2. Definitie
Implementatie M.O. berichtenbox 10.000 0 10.000 0 0 10.000 3. Ontwerp
Implementatie M.O. lopende zaken 15.000 0 15.000 0 0 15.000 3. Ontwerp
Implementatie e-facturen 22.000 0 22.000 0 15.419 6.581 2. Definitie
Softwarepakket Planon (incl) 20.000 0 20.000 2.902 16.094 3.906 5. Realisatie
Omgevingsvergunning zaaksysteem 25.000 0 25.000 877 1.179 23.821 3. Ontwerp
Digitalisering dossiers soza 201.915 35.685 237.600 33.857 58.780 178.820 5. Realisatie
Softwarepakket Burgerzaken Cipers 70.528 0 70.528 4.989 9.724 60.804 1. Initiatief
Icontrol (metadatamanager, DSP) 17.128 0 17.128 0 0 17.128 3. Ontwerp
SmartDocuments (sjablonen) 16.121 0 16.121 0 0 16.121 3. Ontwerp
Cntr. Content Management System/webs. integratie 138.537 0 138.537 1.722 1.722 136.815 3. Ontwerp
Zaaksysteem (Mid-office) & DMS fase1 285.259 -45.259 240.000 80.487 80.487 159.513 3. Ontwerp
CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) 37.783 0 37.783 0 0 37.783 3. Ontwerp
Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) 0 134.338 134.338 0 0 134.338 1. Initiatief
Totaal Overhead 2.323.936 825.386 3.149.323 374.258 1.112.498 2.036.824
Totaal Economisch 18.621.794 1.090.718 19.712.513 3.373.076 9.139.307 10.573.206
Maatsch. 2 Aansluiting Zoutendijk / Horenhilsedijk 700.000 50.000 750.000 140.139 182.628 567.372 2. Definitie
Rode loperroute 750.000 0 750.000 336.826 452.043 297.957 5. Realisatie
Wegen: Dahliastraat / Schetsenakkerstraat 250.000 0 250.000 217.830 217.830 32.170 5. Realisatie
Wegen: rehabilitatie (inclusief Witteweg) 467.000 0 467.000 191.647 191.647 275.353 4. Voorbereiding
Fietsstraat Parallelweg Wagenberg 255.000 0 255.000 5.061 248.490 6.510 6. Nazorg-, en overdracht
Kwal.verbet. Oude haven Drimm.: Biesboschweg 200.000 0 200.000 11.710 11.710 188.290 5. Realisatie
Vergroten burgertevredenheid 2021 0 90.000 90.000 0 0 90.000 3. Ontwerp
Centrumplan Made 2.940.000 0 2.940.000 20.322 2.660.182 279.818 5. Realisatie
Verkeersreconstructies 2021 0 38.000 38.000 14.105 14.105 23.895 5. Realisatie
Project de Kleine Schans eo (Zuiderwaterlinie) 193.000 0 193.000 6.719 54.002 138.998 3. Ontwerp
Aanbrengen brug de Schans 100.000 0 100.000 0 0 100.000 3. Ontwerp
Prkpl. acht.hofjes,prk.vrij dorpspl 40.000 0 40.000 33.042 33.042 6.958 6. Nazorg-, en overdracht
Civiele werk. buiten projectgeb. Romboutsstr Made 0 117.750 117.750 9.184 9.184 108.566 3. Ontwerp
Aanplant nieuw bos 100.000 0 100.000 0 56.423 43.577 5. Realisatie
Renovatie openbaar groen 2021 145.000 0 145.000 122.859 122.859 22.141 5. Realisatie
Totaal Progr. 2 6.140.000 295.750 6.435.750 1.109.443 4.254.144 2.181.606
3 Haven Terheijden: vervanging steigers / meerpalen 163.300 0 163.300 23.767 152.263 11.037 6. Nazorg-, en overdracht
Vervanging stroomkasten 150.000 0 150.000 6.876 6.876 143.124 5. Realisatie
Verlengen fietspad Beverpad 408.500 45.000 453.500 -4.396 184.026 269.474 4. Voorbereiding
Totaal Progr. 3 721.800 45.000 766.800 26.247 343.165 423.635
Totaal Maatschappelijk 6.861.800 340.750 7.202.550 1.135.690 4.597.309 2.605.241
Eindtotaal lopende kredieten 25.483.594 1.431.468 26.915.063 4.508.766 13.736.616 13.178.447

Restant kredieten
In 2021 waren de uitgaven € 765.000 lager dan door de Raad aan kredieten is gevoteerd. 
Eind 2021 was er een restant van ca. € 13,2 miljoen en eind 2020 ca. € 9,9 miljoen.
Van de kredieten wordt nu € 7,8 miljoen afgesloten. Van de afgesloten kredieten is het saldo nu ongeveer € 1.000.000.
Van de niet afgesloten kredieten (€ 26,9 miljoen) resteert nog € 13,2 miljoen.

De belangrijkste lopende kredieten zijn:  (Gevoteerd - Restant)

Programma 2. Openbare ruimte
Aankoop grond Zoutendijk  (€ 95.000 - € 88.000)

De onderhandelingen zijn bijna afgerond. We kunnen overgaan tot aankoop.

De overige kredieten zijn toegelicht in de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen.

Programma 3. Ruimte, wonen en economie
Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch) (€ 105.000 - € 0)
In 2021 namen we het nieuwe voetveer in Terheijden in gebruik. Deze elektrische pont werd door de coronamaatregelen pas later in het jaar ingezet. Ook de laad- en losplaatsen pasten we aan.  

Winkelstrip Nieuwstraat Lage Zwaluwe (€ 150.000 - € 16.000)
Zie voor een inhoudelijke toelichting paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen - onderdeel a. Wegen.

Haven Terheijden: vervanging steigers / meerpalen (€ 163.000 - € 11.000)
Het restant van dit krediet moet blijven staan ten behoeve van de verbetering van de haven na de dijkverzwaring.

Voetgangers- veerverbinding Drimmelen (€ 150.000 - € 141.000)
Het krediet moet blijven bestaan voor aanleg infrastructuur pontje Hofmansplaat.

Vervanging stroomkasten (€ 150.000 - € 143.000)
In het 3e kwartaal startten we de voorbereiding van het vervangen van de stroomkasten in Made.  We benaderden eind december 3 aannemers om deel te nemen aan het aanbestedingsproces. Begin tweede kwartaal van 2022 ronden we dit proces af. Enexis heeft als netwerkbeheerder aangegeven pas medio september 2022 een aansluiting te kunnen realiseren. 

Verlengen fietspad Beverpad (€ 454.000 - € 269.000)
Het restant moet blijven staan voor de aanleg van het Beverpad en wel het deel naar Lage Zwaluwe.

Stedenbouwkundige visie Stuifhoekgebied (€ 95.000 - € 95.000)
In 2021 zijn kosten gemaakt voor de stedenbouwkundige verkenning en onderzoeken. Er is extern ingehuurd. Deze kosten (totaal €16.871) zijn op het project geschreven. De raad heeft in februari 2022 ingestemd met de stedenbouwkundige opzet. Dit wordt in 2022 verder uitgewerkt in onder andere een ruimtelijk plan (bestemmingsplan/omgevingsplan).

Programma 4. Sociaal domein
De meeste kredieten van programma 4 staan toegelicht in de paragraaf Kapitaalgoederen onder gebouwenbeheer. Dit betreffen kredieten m.b.t. de zwembaden, Aanpassing entree De Cour Terheijden en de Stuifhoekschool. De overige kredieten worden hier toegelicht.

Voedselbank Madese Boys (€ 40.000 - -/- € 1.470)
In het derde kwartaal 2021 is  gestart met de bouw, welke eind 2021 is afgerond.  Zodra eindafrekening ontvangen is, kan krediet afgesloten worden. Verwachting is dat dat in het eerste kwartaal van 2022 is.

Renovatie toplaag grasveld  (€ 12.000 - € 12.000)
In overleg met de hoofdaannemer zullen de werkzaamheden in de zomer van 2022 worden uitgevoerd. Beschikbare krediet is naar verwachting niet toereikend voor een volledige renovatie.

Trapveldje Hooge Zwaluwe  (€ 154.755 - € 154.755)
In  2021 stelde de raad via een amendement een krediet beschikbaar voor de aanleg van een trapveldje in Hooge Zwaluwe. We overlegden met verschillende betrokken partijen. We werkten een aantal opties uit. In 2022 besluit het college. 

Interne producten

Lamellen gemeentehuis (€ 60.452 - € 60.452)
In 2021 zijn de eerste fases voor de verduurzaming van het gemeentehuis uitgevoerd. Daarbij is afgesproken om een jaar later (zomer 2022)  testen uit te voeren om te kijken of alles werkt zoals technisch is bedacht. Daarna wordt bepaald of het wenselijk is om (extra) zonwering aan te brengen daar waar nodig.

Meubilair gemeentehuis (€ 443.575 - € 368.010)
De aanbesteding  van het thuiswerkmeubilair is afgerond. Aan dit contract wordt ook uitvoering gegeven. Voor de inrichting van het gemeentehuis wordt op dit moment het plan van eisen opgesteld. Verwachten realisatie hiervan in Q3 2022

Verduurzaming gemeentehuis (€ 725.000 - € 18.000)
Het krediet is toegelicht in de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen.

Vervanging technische infrastructuur (€ 153.334     -     € 122.517)
Het budget wordt meegenomen in de aanpassingen t.b.v. het nieuwe werken daar waar bouwkundige aanpassingen nodig zijn.

Presentatiefaciliteiten  (€ 109.821     -     € 109.821)
De presentatiefaciliteiten worden meegenomen in de aanpassingen t.b.v. het nieuwe werken. Hiervoor moeten eerste bouwkundige aanpassingen (creëren van nieuwe vergaderruimtes) worden uitgevoerd.

Devices (€ 87.226 - € 50.751) 
Een groot gedeelte van de uitrol van devices is gerealiseerd. Openstaande actiepunt is nog de tablets voor de buitendienst en de collega's met het profiel Ultra mobiel.

Vervanging/ nieuwe software
De belangrijkste:

Mid-office (€ 133.125     -     € 123.090)
In combinatie met de heroverweging van het Document Management Systeem (DMS) inclusief aangehaakte functionaliteiten, wordt dit budget ingezet voor deelproject 2 binnen het Ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening; in het kader van de gewenste doorontwikkeling van dienstverlening. 
Ten behoeve van ons Microsoft 365 pakket loopt dit project Digitaal Samenwerken onder het programma Dienstverlening en Informatievoorzieningen. Dit programma is in 2021 gestart in samenwerking met Adoptify. Verdere uitvoering en implementatie vindt in 2022 plaats 

Tim (tijdregistratie) (€ 25.188     -     €  25.188)
In lijn met besluitvorming met betrekking tot registratie aan-/afwezigheid, de noodzaak (en nut) van tijdregistratie, verlof etc. zal Tim al dan niet worden uitgefaseerd. Indien overbodig als gevolg van besluitvorming wordt deze applicatie afgestoten. 

software Civision.Middelen (web-publishing) (€ 131.484     -     € 114.348 )
De software van de financiële administratie is in 2013 overgebracht naar het serverpark van Breda. In verband met het noodzakelijk uitfaseren van de AS/400 (waar Civision Middelen op draait), wordt dit budget gebruikt voor de noodzakelijke inrichting naar de nieuwe situatie. In 2021 is gestart, op basis van samen met gemeente Breda opgestelde business cases, het vervangingstraject van het financiële pakket. De planning is dat aanbesteding respectievelijk uitfasering in 2022 en 2023 gaat plaatsvinden. Vermoedelijk is het beschikbare budget niet voldoende. Indien nodig zal dit via de betreffende P&C cyclus worden benoemd en via voorstel worden aangeboden. 

Vastgoed informatiesysteem (GIS) (€ 125.741     -     € 125.741)
In het kader van de verdere optimalisatie van basisregistraties maakt deze investering hiervan onderdeel uit. Uitvoering van het projectplan 2022 BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie is hierbij leidend. Implementatie van dit systeem wordt voorzien in 2022 en 2023 (volledige implementatie) .

Inrichting bedrijvenloket (€ 40.000     -     € 40.000)
Voor de MijnOverheid Berichtenbox en de functionaliteit voor bedrijven worden binnen het programma Dienstverlening en Informatievoorziening (deelproject van Ambitieplan) verschillende functionaliteiten opgeleverd. Zo is in 2021 gestart met het project om de MO Berichtenbox in te richten voor de VTH processen (Vergunningen, Toezicht en Handhaving).  

Digitalisering dossiers soza (€ 237.600     -     € 178.820)
Het digitaliseren van processen en klantdossiers WMO en Werk & Inkomen is gestart in 2020. In 2021 is beperkt voortgang op geboekt omdat prioriteit gegeven moest worden aan de werkzaamheden en prioriteiten van de ingestelde taskforce ICT hetgeen van invloed is geweest op de noodzakelijke digitale inrichting van de werkprocessen WMO en Werk & Inkomen. Eind 2021 heeft de taskforce haar werkzaamheden beëindigt en is het vervolg van het project weer opgestart. De digitalisering van vermelde werkprocessen kon opgevolgd worden zodra de hosting van Corsa naar de Cloud, inclusief de koppeling tussen Corsa en SSD gerealiseerd werd. Deze hosting is een technisch noodzakelijke randvoorwaarde.  

Softwarepakket Burgerzaken Cipers (€ 70.528? -  € 60.804)
Het staat nog niet met zekerheid vast wanneer het softwarepakket wordt vervangen. Daarbij wordt ook dit pakket naar "de Cloud” gebracht vanwege de uitfasering van de Bredase AS/400. Afronding hiervan vindt plaats in 2022. 

Cntr. Content Management System/webs. integratie (€ 138.537     -     € 136.815)
Het project voor de vervanging van het CMS is gestart. De goedkeuring van de projectopdracht wordt voorzien in 2022 waarna het projectplan nader uitgewerkt gaat worden. De verwachting is dat de website in Q4-2022 wordt opgeleverd. 

Zaaksysteem (Mid-office) & DMS fase1 (€ 240.000     -     € 159.513 )
De inhoud en concept van het aan te schaffen zaaksysteem (generiek) is onderwerp van onderzoek geweest in 2021. Vanuit het programma Dienstverlening en Informatievoorziening kan, als uitbreiding op het deelproject implementatie iKCS, de zaaksysteem component worden gerealiseerd. Dit zal in 2022 nader vorm krijgen. Ook het deelproject WOO (Wet Open Overheid) stelt eisen aan onze informatiehuishouding rondom generieke voorzieningen als het DMS, het zaaksysteem, een Documentair Structuur Plan en een Product en Diensten catalogus. Wat er precies qua functionaliteit gerealiseerd gaat worden, wordt in 2022 meer duidelijk; en koersbepalend. 

CMS (Sitemanager 3 VIP-totaal) ( € 37.783 - € 37.783)
Zie ook  ‘Cntr. Content Management System / website integratie’ 
Het project voor de vervanging van het CMS is in 2021 gestart. Planning is dat de website in Q4-2022 wordt opgeleverd. 

Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) (€ 134.338 - € 134.338)
In 2022 zullen knopen worden doorgehakt voor wat betreft de doorontwikkeling van de functionaliteit van Suite Sociaal Domein (SSD). Aanwezige wensen maar ook noodzakelijke beschikbare capaciteit zijn bepalend voor het starten en slagen van deze gewenste doorontwikkeling 

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
31-12-2020 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2021
Kapitaalverstrekkingen aan:
deelnemingen 206.694 10 9 0 206.695
gemeensch. regelingen 4.538 0 0 4.538
Overige langlopende geldleningen u/g 813.213 797.670 4.450 162.396 0 1.444.038
Overige uitzettingen 1.315.353 0 13.200 0 0 0 1.302.153
Totaal 2.339.798 797.680 13.209 4.450 162.396 - 2.957.424
De verdere uitsplitsing van de kapitaalverstrekkingen / diverse leningen zijn als volgt:
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
Deelnemingen 31-12-2020 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2021
Deelneming NV Waterleidingsmij 120.252 0 0 0 0 0 120.252
Deelneming Eerste Traais Warmtebedrijf B.V. 0 10 9 0 0 0 1
Cum.pref.aandelen Bouwfonds 3.795 0 0 0 0 0 3.795
Aandelen BNG 82.647 0 0 0 0 0 82.647
Totaal 206.694 10 9 - - - 206.695
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
Regelingen 31-12-2020 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2021
Deelname in de NV RWI 4.538 0 0 0 0 0 4.538
Totaal 4.538 - - - - - 4.538
Overige langlopende leningen
Overige langlopende Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
leningen 31-12-2020 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2021
Depotstorting PTT Made 4.450 0 0 4.450 0 0 0
Startersleningen/SVN 275.945 522.921 0 45.530 0 753.337
Duurzaamheidsleningen/SVN 532.818 274.749 0 116.866 0 690.701
Totaal 813.213 797.670 - 4.450 162.396 - 1.444.038
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van een jaar of langer
Boekwaarde Investe- Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
Overige uitzettingen 31-12-2020 ringen vesteringen vingen van derden deringen 31-12-2021
Erfpacht middenpier & vistaria 315.353 0 13.200 0 0 0 302.153
Div. cessie leningen 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000
Totaal 1.315.353 - 13.200 - - - 1.302.153

De erfpacht middenpier ziet toe op het erfpachtcanon t.g.v. het erfpachtcontract met Jachthaven Biesbosch.

Vlottende Activa

Voorraden

Terug naar navigatie - Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden (op grond van artikel 36 BBV) worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Balanswaarde Boekwaarde Verliesvoorziening Balanswaarde
31-12-2020 31-12-2021 grondexploitaties 31-12-2021
Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:
niet in exploitatie genomen bouwgronden - - -
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 328.086 743.860 539.423 204.437
Gereed product en handelsgoederen 6.090 5.370 5.370
Totaal 334.176 749.231 539.423 209.808

Van de onderhanden werken, waaronder gronden in exploitatie kan het volgend overzicht worden gegeven:

Gronden in exploitatie Boekwaarde Voor- Boekwaarde Werkelijke Werkelijke tgv Werkelijk Boekwaarde Voor- Balanswaarde
31-12-2020 ziening 1-1-2021 Lasten Baten reserves Resultaat 31-12-2021 ziening 31-12-2021
Oranjeplein Terheijden 0 0 0 0 0 0 0 0
Prinsenpolder Made -23.388 0 -23.388 23.337 50 0 0
Degaterrein Lage Zwaluwe 76.958 0 76.958 22.857 -105.000 -5.185 -5.185
E-veld Terheijden 233.355 0 233.355 195.842 429.196 429.196
Kavels Geraniumstr/Antwerpsestr Made 41.161 0 41.161 125.528 -531.000 350.000 -14.312 -14.312
Dorpshart Made 0 0 0 282.236 282.236 539.423 -257.187
Subtotaal 328.086 0 328.086 649.800 -636.000 0 350.050 691.936 539.423 152.513
Norbartstraat Terheijden 3.429 3.429 3.429
De Ligne-Hoogerheide Made 5.107 5.107 5.107
Norbartstraat-Romboutsstraat Made 27.494 27.494 27.494
Van Hooijdonklaan Lage Zwaluwe 15.894 15.894 15.894
Subtotaal BIE in wording 0 0 0 51.924 0 0 0 51.924 51.924
Totaal 328.086 - 328.086 701.724 -636.000 - 350.050 743.860 539.423 204.437

Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op het programma 3. Ruimte, wonen en economie en de paragraaf G. Grondbeleid.

Van de post gereed product en handelsgoederen kan het volgend overzicht worden gegeven:
De in de balans opgenomen voorraden (op grond van artikel 36 BBV) worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2020 31-12-2021
Voorraad eigen verklaringen 2.684 1.415
Voorraad parkeerkaarten 3.406 3.956
Totaal 6.090 5.370

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Terug naar navigatie - Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen vorderingen (op grond van het BBV) worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Balanswaarde Boekwaarde Voorziening Balanswaarde
31-12-2020 31-12-2021 oninbaarheid 31-12-2021
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist (SKB) 409.086 1.203.551 1.203.551
Overige vorderingen 6.795.377 5.916.877 301.955 5.614.922
Overige uitzettingen 4.500 3.000 3.000
Totaal 7.208.964 7.123.428 301.955 6.821.473

De overige vorderingen bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2020 31-12-2021
Debiteuren -/- dubieuze debiteuren 6.253.430 4.892.322
Verstrekte leenbijstand e.d. sociale zaken 146.962 147.399
Nog te vorderen gemeentelijke belastingen 268.131 377.796
Overig 126.854 499.360
Totaal 6.795.377 5.916.877

Liquide middelen

Terug naar navigatie - Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2020 31-12-2021
BNG -9.966.048 399.208
Rabobank 21.092 0
Kas 1.755 4.013
Totaal -9.943.201 403.221

De betaalrekening bij de Rabobank is per 6 mei 2021 opgeheven.

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2020 31-12-2021
Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen (art 40a) - -
Overige nog te ontvangen bedragen 2.360.547 2.060.390
Vooruitbetaalde bedragen 619.247 238.802
Totaal 2.979.794 2.299.192

Het drempelbedrag in het kader van het verplicht schatkistbankieren bedraagt voor het eerste half jaar van 2021 € 425.085 en voor het tweede half jaar van 2021 € 1.133.560.
De benutting van het drempelbedrag in het boekjaar wordt hieronder weergegeven:

Eerste kwartaal Tweede kwartaal Derde kwartaal Vierde kwartaal
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen 295.466 283.628 334.763 240.666
Ruimte onder drempelbedrag 129.619 141.457 798.797 892.894
Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0
Totaal 425.085 425.085 1.133.560 1.133.560

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Terug naar navigatie - Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende onderdelen:
• Algemene reserve: exploitatie en bedrijfsreserves algemene dienst;
• Bestemmingsreserves;
• Reserves van het grondbedrijf;
• Resultaat na bestemming.

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2020 31-12-2021
Algemene reserves 11.748.093 11.305.226
Bestemmingsreserves 30.738.626 29.930.575
Reserves van het Grondbedrijf 1.890.358 1.764.522
Eigen vermogen voor resultaatbestemming 44.377.077 43.000.323
Gerealiseerd resultaat 281.974 1.420.992
Totaal 44.659.052 44.421.316

Van het totaalverloop van de reserves kan het volgende overzicht worden gegeven:

t.l.v. / t.g.v. Boekwaarde Bestemm Overige Onttrek- Boekwaarde
Exploitatie / 31-12-2020 resultaat toevoe- kingen 31-12-2021
Reserves 2020 gingen
Algemene reserves algemene dienst
Algemene reserve Exploitatie 504.441 641.671
Algemene reserve Reserves 3.035.722 3.553.333
Algemene reserve Totaal 11.748.093 211.974 3.540.162 4.195.004 11.305.226
Totaal algemene reserves algemene dienst 11.748.093 211.974 3.540.162 4.195.004 11.305.226
Bestemmingsreserves
Reserve verb. infrastruc. hav. Lzw Exploitatie 184.271 0 0 184.271
Reserve tijdelijke inhuur personeel Reserves 116.698 0 0 116.698
Reserve kapitaallasten Exploitatie 367.750 1.185.325
Reserve kapitaallasten Reserves 3.204.614 0
Reserve kapitaallasten Totaal 25.006.790 3.572.364 1.185.325 27.393.829
Reserve budgetoverheveling Exploitatie 1.244.700 70.000 707.648 1.314.700 707.648
Reserve Opleidingen Exploitatie 100.000 0 0 100.000
Reserve Toerisme en recreatie Exploitatie 45.529 27.855 18.500 54.884
Reserve impuls brede scholen combinatie Exploitatie 162.201 0 4.569 157.632
Reserve duurzaamheid Exploitatie 50.386 0 0 50.386
Reserve kunst Exploitatie 58.228 0 6.825 51.403
Reserve bestuursakkoord Exploitatie 805.533 0 429.222 376.311
Bestem.res. Landschappelijke Inpassing Exploitatie 9.770 25.655 0 35.425
Reserve Samen investeren in Drimmelen Exploitatie 1.499.428 0 1.228.846 270.582
Reserve samen aan de slag Exploitatie 100.722 0 100.722 0
Reserve herstel kunstwerken havens Reserves 57.614 0 0 57.614
Reserve Toegankelijkheid Exploitatie 100.859 0 59.174 41.685
Reserve compensatie erfpachtinkomsten Exploitatie 540.000 0 540.000 0
Reserve kwaliteitsverb.buitenrmt hav.Drimmelen Exploitatie 73.895 0 73.895 0
Reserve Drimmelen op de kaart Reserves 147.388 0 134.624 12.764
Reserve Hartveilige gemeente Exploitatie 0 0 0 0
Reserve groenaanleg Reserves 334.615 17.785 95.835 256.565
Reserve inclusie Reserves 100.000 0 37.121 62.879
Totaal bestemmingsreserves 30.738.626 70.000 7.923.670 6.414.682 29.930.575
Reserves grondexploitatie
Reserve bedrijfsreserve grondbedrijf Exploitatie 350.050 329.814
Reserve bedrijfsreserve grondbedrijf Reserves 87.909 1.100.000
Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf Totaal 1.488.523 437.960 1.429.814 496.668
Reserve opslag grote werken Exploitatie 81.603 0 0 81.603
Reserve ruimtelijke ontw GB Exploitatie 320.232 892.269 26.250 1.186.251
Totaal reserves grondexploitatie 1.890.358 0 1.330.229 1.456.064 1.764.522
Totaal reserves 44.377.077 281.974 12.794.061 12.065.750 43.000.323

Algemene reserves algemene dienst

Terug naar navigatie - Algemene reserves algemene dienst

Algemene reserve
Toelichting
De verminderingen van de Algemene reserve t.g.v. de exploitatie hebben betrekking op:
• Aanvulling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 ( € 24.000) 
• Beleidsmedewerker energietransitie ( € 80.000)
• Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening ( € 75.000)
• Compensatie exploitanten gemeente accommodaties ( € 85.000)
• Compensatieregeling voor vereniging en vrijwilligersorganisaties ( € 75.000)
• Omgevingswet (€ 155.000)
• Vrijkomende Agrarische Bebouwing (€ 22.000)
• Vuelta ( € 20.000)

De verminderingen ten laste van de reserves hebben betrekking op :
• Storting in reserve kapitaallasten (€ 2.885.000)
• Verwacht verlies dorpshart (€ 539.000)
• Verschuiving budget BOA (€ 41.000)

Doelstelling
Aan de algemene reserve is geen concrete bestemming gegeven, maar die dient voor :
• het waarborgen van de continuïteit;
• het opvangen van echt onvoorziene uitgaven, zoals schadeclaims, garanties geldleningen etc.;
• het afdekken van incidentele tekorten van enig jaar (om schommelingen in de exploitatie op te vangen);
• eenmalige uitgaven en als dekking voor investeringen (geen vervangingsinvesteringen);
• het opvangen van potentiële risico's. De algemene reserve maakt deel uit van het weerstandvermogen.
De algemene reserve heeft geen specifieke oorsprong.

Bestemmingsreserves

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserves

Reserve verbetering infrastructuur haven Lage Zwaluwe
Toelichting
De vermindering van de reserve ten gunste van de exploitatie betreft verbetering infrastructurele haven Lage Zwaluwe.

Doelstelling
Het toerisme in de kern Lage Zwaluwe te stimuleren middels het aantrekkelijker maken van de haven.

Reserve Tijdelijke inhuur personeel
Toelichting
N.v.t.

Doelstelling
De bestemmingsreserve wordt gebruikt om knelpunten in de vaste formatie van de organisatie op enig moment in het lopend jaar op te vangen. In de exploitatie is een zogenaamde knelpuntenpot opgenomen die wordt gevuld door vacaturegelden en aanvullingen als gevolg van langdurige ziekte. De voeding kan op enig moment lager zijn dan het benodigd bedrag. Een negatieve exploitatiepost is niet toegestaan. De aard en de duur van de knelpunten zijn vaak onvoorspelbaar en onregelmatig over het jaar verdeeld. In 2021 zijn er geen mutaties geweest.
Tevens wordt de reserve gebruikt om tot 1 januari 2023 tijdelijke meerkosten van het generatiepact op te vangen.

Reserve kapitaallasten
Toelichting
De vermeerderingen ten laste van de reserves betreffen stortingen uit :
• Fietspaden Sluizeweg ( € 400.000)
• Storting uit algemene reserve ( € 2.885.000)
• Trapveldje Hooge Zwaluwe ( € 155.000).

De vermeerderingen ten laste van de exploitatie betreffen stortingen uit:
• Romboutstraat ( € 118.000)
• Rode loper route ( € 250.000)

De verminderingen ten gunste van de exploitatie hebben betrekking op reguliere onttrekkingen (kapitaallasten) € 1.185.325.

Doelstelling
Gevormd ter dekking van de kapitaallasten van specifiek door de raad besloten investeringen.

Reserve budgetoverheveling
Toelichting
De vermeerdering van de reserve ten laste van de exploitatie heeft betrekking op diverse stortingen met een totaliteit van € 707.648. Deze vermeerdering is tevens het saldo van de reserve.
De vermindering van de reserve ten gunste van de exploitatie betreft in totaliteit €  1.314.700

Doelstelling
Gelden uit voorgaande boekjaren beschikbaar houden voor de voorgenomen activiteiten.

Reserve opleidingen
Toelichting
In 2021 zijn er geen mutaties geweest. Op grond van de nota reserves en voorzieningen mag de reserve maximaal een omvang hebben van € 100.000.

Doelstelling
Gelden beschikbaar houden voor opleidingskosten van het personeel o.g.v. artikel 17 CAR Gemeente Drimmelen voor zover deze kosten niet uit het jaarlijkse afdelingsbudget opleidingen kunnen worden betaald. Bij start ieder kalenderjaar wordt per afdeling het opleidingsplan opgesteld.

Reserve toerisme en recreatie
Toelichting
De vermindering ten gunste van de exploitatie betreft uitgaven in het kader van projecten uit het beleidsplan Toerisme en recreatie.

Doelstelling
De reserve dient voor het uitvoeren van de projecten zoals opgenomen in het beleidsplan Toerisme en recreatie (uitvoeringsprogramma).

Reserve impuls brede scholen combinatie
Toelichting
De raad heeft bij vaststelling van het gezondheidsbeleid besloten om onttrekkingen te doen voor de uitvoering van het gezondheidsbeleid Kerngezond Drimmelen. De vermindering ten gunste van de exploitatie in 2021 betreft € 4.569.  De reserve wordt ook toegelicht bij de reservemutaties in de financiële jaarrekening.

Doelstelling
Gemeente Drimmelen neemt deel aan de landelijke regeling Brede impuls combinatiefuncties. Met deze middelen wordt o.a. de inzet van de buurtsportcoaches gefinancierd. Conform deze regeling dient de gemeente aanvraag en verantwoording over ingezette middelen in te dienen. De reserve kan worden ingezet om risico’s omtrent deelname regeling op te vangen. Daarbij is het onduidelijk op welke wijze de regeling in de toekomst wordt vormgegeven.

Reserve duurzaamheid
Toelichting
De vermindering van de reserve ten gunste van de exploitatie heeft betrekking op de energietransitie.

Doelstelling
Niet bestede SLOK (Stimuleringsregeling Lokale Klimaat-initiatieven, teruggestort in 2013) gelden worden ingezet om nieuw beleid voor 2014 e.v. te bekostigen.

Reserve bestuursakkoord
Toelichting
De verminderingen van de reserve t.g.v. de exploitatie hebben betrekking op:
• Vrijval ten gunste van Algemene reserve € 300.000
• Taskforce Jeugd € 129.222

Doelstelling
Deze reserve is ingesteld ter compensatie van de omvangrijke tekorten die werden verwacht bij de invoering van de nieuwe taken in het sociaal domein.

Reserve Landschappelijke Inpassing
Toelichting
In 2021 zijn er geen mutaties geweest.

Doelstelling
In de structuurvisie ‘Landschappelijke kwaliteit buitengebied’ is een werkwijze vastgesteld voor kwaliteitsverbetering van het landschap bij nieuwe ruimtelijke projecten in het buitengtebied.
De kwaliteitsverbetering kan plaatsvinden door fysieke aanpassing in de ruimtelijke omgeving of door storting van een bijdrage in deze reserve.

Reserve samen investeren in Drimmelen
Toelichting
• De vermindering ten gunste van de exploitatie betreft dekking:
• Verkeersremmende maatregelen € 28.701;
• MVO prijs € 7.350;
• Biesboschjaar € 1.665;
• Mantelzorgcompliment € 30.000;
• Kleedaccommodatie SVT € 215.000;
• Project geluk € 9.383.

Vermindering ten gunste van de reserves
• Vrijval ten gunste van Algemene reserve € 951.105.

Doelstelling
De reserve dient ter dekking van exploitatiekosten en investeringen voortvloeiende uit het coalitieprogramma.

Reserve samen aan de slag
Toelichting
In 2021 is besloten om de reserve op te heffen en het saldo van € 100.722 toe te voegen aan de Algemene reserve.

Reserve herstel kunstwerken havens
Toelichting
De raad heeft € 57.000 beschikbaar gesteld voor herstel beschoeiing haven Terheijden. Uitvoering en planning is afhankelijk van de werkzaamheden dijkverzwaring door het waterschap. 

Doelstelling
Bij inspecties in 2016 is gebleken dat de civiele kunstwerken in drie havens van de gemeente Drimmelen dringend aan onderhoud toe zijn.

Reserve toegankelijkheid
Toelichting
De verminderingen ten gunste van de exploitatie hebben betrekking op uitgaven in het kader van de regeling Toegankelijkheid en het uitvoeringsplan Kom Binnen! In dit kader is in 2021 € 44.315 subsidie uitgekeerd aan verenigingen,  de toegankelijkheid bij de zwembaden verbeterd en is een informatiezuil geplaatst in het gemeentehuis.

Doelstelling
De reserve is ingesteld om uitvoering te kunnen geven aan het Uitvoeringsplan Kom Binnen met als doel om de toegankelijkheid van clubs, verenigingen en algemene voorzieningen in Drimmelen te vergroten.

Reserve Drimmelen op de kaart
Toelichting
De vermindering betrekking op incidentele inhuur voor capaciteit op recreatie en toerisme voor het uitvoeren van diverse projecten.

Doelstelling
De reserve is ingesteld voor het meer zichtbaar maken van de gemeente Drimmelen middels evenementen, projecten en communicatie- en marketingactiviteiten.

Reserve Hartveilige gemeente
Toelichting
De reserve heeft in 2021 geen saldo meer en kan worden opgeheven.

Reserve groenaanleg
Toelichting
De vermindering  van de reserve ten gunste van de exploitatie heeft betrekking op onderhoud EVZ (ecologische verbindingszone).

Doelstelling
Het bieden van de mogelijkheid om gekoppeld aan de uitgifte van grond voor rode (stedelijke) functies per m2 een bedrag in deze reserve te storten en dit bedrag in te zetten voor kwaliteitsverbetering in het buitengebied (inclusief kernrandzones).

Reserve Inclusie
Toelichting
In 2021 is de projectleider Inclusie gestart. De kosten hiervan en het uitvoeringsbudget worden gedekt uit de reserve ( € 37.121) zijn er geen mutaties geweest. De projectleider Inclusie is in januari 2020 gestart.

Doelstelling
Bij de Najaarsnota 2020 heeft de gemeenteraad € 100.000 ter beschikking gesteld om  de komende jaren op een gestructureerde wijze inclusie van inwoners (verder) te verbeteren. We willen tijdelijk een extra impuls geven aan de uitvoering van inclusie en een goede structuur wegzetten voor interne en externe samenwerking.  

Reserves van het grondbedrijf

Terug naar navigatie - Reserves van het grondbedrijf

Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf
Toelichting
De vermeerderingen van de reserve hebben betrekking op winstnemingen eigen grondexploitaties met een totaal bedrag van € 350.050. De verminderingen ten gunste van overige reserves zijn: 
-    Afroming reserve t.g.v. reserve compensatie erfpacht € 1.100.000;
-    Vrijval reserve op basis van weerstandsvermogen t.g.v. algemene reserve € 241.905.  

Doelstelling

De Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf dient als buffer voor de activiteiten van het grondbedrijf. De risico’s welke uit het grondbedrijf voortvloeien, moeten door deze reserve worden opgevangen.
De Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf maakt deel uit van het weerstandsvermogen van de gemeente.

Reserve bovenwijkse voorzieningen
Toelichting
In 2021 zijn er geen vermeerderingen t.g.v. of verminderingen t.l.v. deze reserve geboekt.

Doelstelling
Deze reserve wordt alleen nog gevoed door een (ouder) GB project van voor 1 juli 2008.
Deze reserve maakt ook deel uit van het weerstandsvermogen van de gemeente.

Reserve ruimtelijke ontwikkelingen Grondbedrijf
Toelichting
De vermeerderingen van de reserve hebben betrekking op bijdrage Ruimtelijke Ontwikkelingen vanuit de eigen en faciliterende grondexploitaties tot een totaal bedrag van € 892.269. 
De vermindering van € 26.250 is een onttrekking van de bijdrage project Romboutsstraat Made ten gunste van het krediet “Civiele werken buiten projectgebied Romboutsstraat Made”.    

Doelstelling
In de structuurvisie is een projectenprogramma opgenomen voor investeringen op het gebied van groen, water, infrastructuur en kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied.
Ten behoeve daarvan worden bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen in rekening gebracht bij grondexploitaties.

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Voorzieningen voor verplichtingen, Boekwaarde Boekwaarde
verliezen en risico's 31-12-2020 Toevoegingen Vrijval Aanwendingen 31-12-2021
Voorziening wet APPA 2.684.841 141.000 420.622 66.600 2.338.619
Voorz.uitker.verplichtingen pers/vm pers 212.148 143.155 184.525 170.778
Totaal 2.896.989 284.155 420.622 251.125 2.509.397
Boekwaarde Boekwaarde
Voorzieningen voor onderhoud 31-12-2020 Toevoegingen Vrijval Aanwendingen 31-12-2021
Voorz. onderhoud gebouwen PLANON 1.417.824 462.069 271.408 1.608.486
Voorziening onderhoud wegen 0 972.940 425.393 547.547
Totaal 1.417.824 1.435.009 - 696.801 2.156.032
Voorzieningen voor middelen derden Boekwaarde Boekwaarde
waarvan de bestemming gebonden is 31-12-2020 Toevoegingen Vrijval Aanwendingen 31-12-2021
Voorziening riolering 2.849.611 300.724 0 3.150.334
Voorziening afvalstoffenheffing 831.202 399.662 0 1.230.864
Voorziening BIZ 4.346 24.900 29.246 0
Totaal 3.685.159 725.285 - 29.246 4.381.199
Totaal voorzieningen gemeente 7.999.973 2.444.449 420.622 977.173 9.046.627

In de kolom ‘vrijval’ zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:
• verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten en bestaande risico’s op balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is.
• kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie.
• Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moet worden.

Alle voorzieningen zijn voor de daarvoor bestemde doelen in zijn geheel beklemd.

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

Terug naar navigatie - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

Voorziening wet APPA
Toelichting
De vermeerdering van de voorziening betreft de jaarlijks vastgestelde storting(en) vanuit de exploitatie € 141.00. De aanwending (€ 66.600) betreft de pensioenkosten van oud wethouders.
De vermindering van € 420.622 is het gevolg van afname aantal deelnemers en een rentestijging.

Doelstelling
Toereikende voorziening aanleggen voor pensioenrechten van de wethouders als gevolg van de sinds 2001 gestelde verplichting in de Wet APPA. De financiële gevolgen van de waardeoverdracht van pensioenen van wethouders te waarborgen.

Voorziening uitkering verplichtingen pers./vm.pers.
Toelichting
Ten laste van de exploitatie worden de kosten gebracht vanwege het vertrek van enkele collega's (€ 143.155).  De personele kosten tot aan het moment van vroegpensioen van medewerker worden via de voorziening voldaan. In 2021 was de aanwending € 184.525.

Doelstelling
De voorziening wordt gevormd om de lasten van toekomstige uitkeringsverplichtingen aan oud-medewerkers en overige kosten voortvloeiende uit minnelijke regelingen te laten drukken op het jaar van besluitvorming en toekomstige jaren te ontlasten.

Voorzieningen voor onderhoud

Terug naar navigatie - Voorzieningen voor onderhoud

Voor een nadere toelichting van onderstaande reserves wordt verwezen naar paragraaf G. Grondbeleid.

Voorziening onderhoud gebouwen

Doelstelling
Deze voorziening is via het gebouwbeheerssysteem, Planon, erop gericht het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen te waarborgen op een bepaalde conditiescore. De gemeentelijke eigendommen zijn in 2014 geïnspecteerd conform systematiek NEN 2767 met vaststelling van de bijbehorende conditiescores.

Voorziening onderhoud wegen
Doelstelling
Deze voorziening is via het wegenbeheersysteem Obsurve erop gericht het onderhoud van de gemeentelijke verhardingen te waarborgen op een bepaalde conditiescore. 

Voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Terug naar navigatie - Voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Voorziening riolering
Toelichting
Zie voor verdere toelichting in de paragraaf B. Lokale heffingen.

Doelstelling
De voorziening dient ter egalisering van tekorten en overschotten van de lopende exploitatie ten einde stabiliteit in het te heffen rioolrecht te realiseren.

Voorziening afvalstoffenheffing
Toelichting
Zie voor verdere toelichting in de paragraaf B. Lokale heffingen.

Doelstelling
De voorziening dient voor de opvang van tussentijdse schommelingen in het uitgavenpatroon voor de afvalstoffen tussen de primitieve begroting en werkelijke exploitatie. Het tarief is voor 100% dekkend.

Voorziening BIZ

Toelichting
De vermeerdering betreft ontvangen BIZ-bijdrage.

Doelstelling
De gemeente int de bijdragen van de ondernemers ten behoeve van het BIZ en dient deze door te betalen (onder gestelde voorwaarden) aan de vereniging.

Vaste schulden met een rente typische looptijd van een jaar of langer

Terug naar navigatie - Vaste schulden met een rente typische looptijd van een jaar of langer

Onder de vaste passiva behoren de vaste schulden met een rente typische looptijd van een jaar of langer.
Op deze post worden de geldleningen die zijn afgesloten ter financiering van de gemeentelijk activiteiten verantwoord, alsmede de waarborgsommen.

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2020 31-12-2021
Onderhandse leningen van:
binnenlandse banken en ov. financiële instellingen 7.750.000 15.925.000
Waarborgsommen 977.095 1.280.179
Totaal 8.727.095 17.205.179

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het boekjaar.

Boekwaarde Vermeer- Boekwaarde
31-12-2020 deringen Aflossingen 31-12-2021
Onderhandse leningen 7.750.000 13.500.000 5.325.000 15.925.000
Waarborgsommen 977.095 880.718 577.634 1.280.179
Totaal 8.727.095 14.380.718 5.902.634 17.205.179
De totale rentelast voor het boekjaar met betrekking tot de vaste schulden bedraagt: 140.799

Vanwege de aanhoudende behoefte aan vreemd vermogen heeft de gemeente 29 juli 2021 een lening bij de BNG afgesloten van € 13.500.000 met een looptijd van 30 jaar.

Vlottende Passiva

Vlottende Passiva

Terug naar navigatie - Vlottende Passiva

Onder de vlottende passiva behoren de netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan een jaar en de overlopende passiva.

Deze zijn als volgt opgenomen:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2020 31-12-2021
Schulden korter dan een jaar 9.681.906 6.698.413
Overlopende passiva 8.481.840 3.898.582
Totaal 18.163.746 10.596.995

Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd korter dan één jaar: overige schulden

Terug naar navigatie - Netto vlottende schuld met een rente typische looptijd korter dan één jaar: overige schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde Boekwaarde
Schulden korten dan een jaar 31-12-2020 31-12-2021
Overige kasgeldleningen 7.250.000 3.800.000
Overige schulden 2.431.906 2.898.413
Totaal 9.681.906 6.698.413
Boekwaarde Boekwaarde
Overige schulden 31-12-2020 31-12-2021
Crediteuren 1.704.258 2.525.761
Verstrekte uitkeringen e.d. sociale zaken 550.899 347.367
Overige 176.750 25.285
Totaal 2.431.906 2.898.413

Overlopende passiva

Terug naar navigatie - Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2020 31-12-2021
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. 2.480.350 1.618.513
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen
met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. 5.758.627 2.085.434
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotings jaren komen. 242.862 194.635
Totaal 8.481.840 3.898.582

Onder de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen was in 2020 een bedrag van € 3.833.324 opgenomen inzake de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). In 2020 is er €5.880.028 ontvangen vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de Tozo regeling. Uiteindelijk is er door de Gemeente Drimmelen in 2020 €  1.996.704 uitgekeerd. Het restant van € 3.883.324 is in 2021 terug betaald aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De onderverdeling van de in de balans opgenomen Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen is als volgt:

Ontvangen voorschotbedragen voor uitkering met specifiek bestedingsdoel
Art 49 lid 2 Boekwaarde Ontvangsten Uitgaven Boekwaarde
31-12-2020 31-12-2021
Proeftuin aardgasvrij bestaande woningen 1.650.757 249.323 1.609.997 290.083
Vooruitontvangen Wijkaanpak 0 409.997 335.329 74.668
Totaal vooruitontvangen Proeftuin + Wijkaanpak 1.650.757 659.320 1.945.326 364.751
Vooruitontvangen toeslagenaffaire 2.575 0 2.575 0
Vooruitontvangen nationaal programma onderwijs 0 61.271 0 61.271
Vooruitontvangen SPUK ventilatie onderwijs 0 345.581 0 345.581
Vooruitontvangen TOZO regeling 3.833.324 1.513.744 4.479.218 867.850
Vooruitontvangen SPUK Sport 215.180 0 53.484 161.696
Vooruitontvangen SPUK IJsbanen en Zwembaden 0 179.573 43.500 136.073
Vooruitontvangen SPUK reductie energiegebruik 6.792 0 0 6.792
Vooruitontvangen reductie energiegebruik woningen 0 176.038 142.142 33.896
Vooruitontvangen SPUK lokale Sportakkoorden 0 85.142 25.262 59.880
Vooruitontvangen huisvesting aandachtsgroepen 0 35.000 7.355 27.645
Vooruitontvangen regeling Lokale preventieakkoorden 0 20.000 0 20.000
Totaal 5.708.627 3.075.669 6.698.862 2.085.434

Deze vooruit ontvangen bedragen art 49 lid 2 betreffen de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Proeftuin aardgasvrij bestaande woningen
In 2020 droegen we een deel van de rijksbijdrage over aan het TEC. Dit conform de Samenwerkingsovereenkomst en subsidiebeschikking  die we in 2019 en 2020 sloten. We verdeelden de overdracht in twee delen: Een bedrag voor de huisaansluitingen en een bedrag voor de technische installatie. Een ander deel hielden we achter de hand om het warmtenetwerk te betalen. In 2020 legden we het warmtenetwerk aan. De werkzaamheden combineerden we met de herinrichting van de Centrumroute Terheijden. In 2021 vond de overdracht van het netwerk via een opstalakte plaats. Er resteert alleen nog een bedrag voor de laatste fase. In de subsidiebeschikking spraken we met ETW (onderdeel van het TEC)  betalingen en termijnen af. Deze beschikking heeft een looptijd tot eind 2023. 

Vooruitontvangen Nationaal programma onderwijs 
Gemeenten krijgen uit het NP Onderwijs budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2022-2023 met als doel het herstel en ontwikkeling van het onderwijs  in en na de coronaperiode.   
In het vierde kwartaal 2021 werd bekend welk bedrag ontvangen zou worden. De gesprekken met het onderwijs- en kinderopvangveld over de mogelijkheden deze gelden in te zetten, zijn eerder gestart, maar het duurde even voordat we alle aanbiedingen en offertes binnen hadden en er overeenstemming was in het LEA over de bestedingsdoelen. Begin 2022 heeft het college het besluit genomen hoe één en ander besteed wordt. Overeenkomstig de regeling hebben we tot 2025 om de gelden te besteden. Onlangs is de periode namelijk met twee jaar verlengd omdat veel gemeenten nog niet zover waren. 

Vooruitontvangen SPUK ventilatie onderwijs
De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. De voor het Dongemondcollege en Lage Weide ontvangen gelden zijn in 2021 door de schoolbesturen niet aangesproken en blijven middels de balanspost beschikbaar voor besteding in 2022. Dit omdat de aanpassingen meer voorbereidingstijd vergeden dan was ingeschat. Deels omdat de benodigde materialen moeizaam verkrijgbaar bleken en deels omdat de installatiebedrijven geen tijd hadden. Beide scholen starten in kwartaal één 2022 met de werkzaamheden. 

Waarborgen en garanties

Gewaarborgde geldleningen

Terug naar navigatie - Gewaarborgde geldleningen

Het bij de balans vermelde bedrag voor verstrekte gewaarborgde geldleningen kan als volgt naar de diverse aard van instellingen gespecificeerd worden:

Bedragen x €1.000 Oorspronkelijk Percentage Restant begin Restant eind
bedrag borgstelling jaar 2021 jaar 2021
Stg de Wijngaard 2.500 100% 1.657 1.471
Woningstichting Woonvizier 4.498 100% 2.280 1.783
Diverse sportverenigingen 588 100% 25 439
Totaal 7.586 3.962 3.693

Garantstellingen
Het bij de balans vermelde bedrag voor verstrekte garanties (als achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw) kan als volgt naar de diverse aard van instellingen gespecificeerd worden:

Garantstellingen Aantal Oorspronkelijk Restant Restant
bedrag 1-1-2021 31-12-2021
WSW achtervang woningstichtingen (5) 45 136.404 110.104 118.625
Totaal 45 110.104 118.625

Met een garantie van het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) kunnen corporaties voordelige leningen afsluiten op de kapitaalmarkt. 
Het WSW staat borg voor de rente- en aflossingsverplichtingen van de deelnemers.

De mogelijke verplichtingen die voortvloeien uit de borgstelling worden gedekt door het risicovermogen en de obligoverplichtingen van WSW-deelnemers. WSW concludeert in haar jaarrekening 2020  dat ondanks de lichte daling van het risicovermogen het risicokapitaal ultimo 2020 voldoende is. In 2021 is het nieuwe kapitaalbeleid geïmplementeerd ter versterking van het borgstelsel.

Sinds 1 augustus 2021 gelden nieuwe achtervangovereenkomsten. De wijzigingen die zijn doorgevoerd in de nieuwe overeenkomsten leiden tot een andere toerekening van de achtervangpositie aan gemeenten.

Alle geborgde leningen afgesloten vóór 1 augustus 2021 vallen onder het toen geldende regime: elke lening wordt toegerekend aan een individuele gemeente. Alle geborgde leningen afgesloten vanaf 1 augustus 2021 vallen onder het regime van de nieuwe achtervangovereenkomsten. In het regime vanaf 1 augustus 2021 wordt de achtervangpositie voor leningen toegerekend aan gemeenten naar rato van de marktwaarde van het DAEB-bezit dat corporaties in de gemeenten hebben.

Door de nieuwe achtervangpositie komen alle gewaarborgde leningen van de woningstichtingen binnen onze gemeente in de overzichten van de WSW.  Onderdeel van het nieuwe kapitaalbeleid, het aangaan van een obligolening door de deelnemers, is in het najaar geëffectueerd. De obligoleningen van de deelnemers zijn nu ook opgenomen in het overzicht garantstellingen, dit verhoogt de bedragen 'oorspronkelijk bedrag' en 'restant  eind jaar 2021' met € 2,5 miljoen. In 2021 is er voor € 10 miljoen aan gewaarborgde leningen finaal afgelost en is er voor € 12 miljoen aan nieuwe gewaarborgde leningen verstrekt. 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Meerjarige contracten

Terug naar navigatie - Meerjarige contracten

Onderstaand een overzicht van de meerjarige contracten van de gemeente Drimmelen.

Titel Datum ingang overeenkomst Datum einde basistermijn overeenkomst Aantal opties Duur optie (mnd) Gunningsbedrag per jaar
Ondergrondse glascontainers (onderhoud) 1-1-2014 31-12-2023 10 jaar 0 6.870
Onderhoud sportvelden 18-5-2015 18-5-2019 2 24 99.000
WMO Hulpmiddelen WB* 1-7-2015 30-6-2017 3 24 325.801
PI-systeem 9-7-2015 31-12-2020 2 24 220.000
Schoonmaak 1-10-2016 30-9-2019 4 12 42.479
Veegmachines 24-2-2017 24-2-2025 0 0 23.000
Website gemeente Drimmelen 1-7-2017 30-12-2020 2 12 19.917
Meldsysteem Openbare Ruimte 1-12-2017 28-2-2022 2 12 8.325
Aansprakelijkheidsverzekerning 31-12-2017 31-12-2020 2 12 51.051
Glasbewassing 1-2-2018 30-9-2020 3 12 8.546
Sanitaire artikelen 22-4-2018 1-5-2020 2 12 7.643
Brandstof 1-6-2018 30-5-2022 0 0 67.788
Bouwplantoetsing 13-7-2018 31-12-2018 3 12 16.450
Afvalstromen milieustraat 1-10-2018 30-9-2020 2 12 Gegund obv prijs/ton betreft 16 percelen
Strooizout Silo's 15-10-2018 14-10-2020 2 12 Gegund obv prijs/ton
Onderhoud Groen 1-11-2018 30-10-2021 3 24 985.000
Inzameling oud papier 1-1-2019 31-12-2021 3 12 40.220
Inzameling verpakkingsafval 1-1-2019 31-12-2021 3 12 152.849
Flexwerk Brabant 1-1-2019 31-12-2022 0 0 Overeenkomst inhuur flexibele arbeid
Warme drankenautomaten 1-1-2019 31-12-2023 1 12 25.560
ALT Verwerking GHA milieustations 1-2-2019 31-1-2021 2 12 Gegund obv prijs/ton
Beveiliging 1-2-2019 31-1-2021 3 12 15.177
Intranet 1-3-2019 31-12-2020 3 12 62.600
Leerlingenvervoer 1-8-2019 31-7-2022 2 12 417.255
Beheer openbare verlichting 1-7-2019 30-6-2021 2 12 28.400
Accountantcontrole 1-8-2019 31-7-2022 1 12 43.750
Beheer en exploitatie De Cour en Plexat 1 1-8-2019 31-7-2024 1 60 158.500
Beheer en exploitatie De Cour en Plexat 2 1-8-2019 31-7-2024 1 60 55.000
Fullservice containermanagement 1-1-2021 31-12-2024 2 12 194.307
Exploitatie zwembaden 1-1-2020 31-12-2029 1 60 150.000
Biomassa groenstromen 1-1-2021 31-12-2023 3 12 169.620
Glasinzameling- en verwerking 1-3-2018 28-2-2021 2 12 Gezamelijke/regionale aanbesteding
Preventief en correctief onderhoud gemalen 1-9-2020 31-8-2021 2 12 27.820
Verkeers- en Straatnaamborden 1-3-2020 28-2-2022 2 12 Gezamelijke/regionale aanbesteding
WMO Trapliften West-Brabant 1-7-2020 30-6-2024 2 12 Gezamelijke/regionale aanbesteding
Kantoorartikelen 1-12-2020 31-12-2022 2 12 Gezamelijke/regionale aanbesteding
Onderhoud openbare verlichting 1-11-2020 31-10-2022 2 12 334.406
Inzameling GFT- en restafval 1-1-2021 30-12-2022 2 12 318.752
Klein onderhoud elementenverharding 1-7-2020 30-6-2022 2 12 165.500
Raamovereenkomst boomtechnische onderzoeken 1-9-2020 31-8-2022 2 12 57.651
inzameling textiel 1-1-2021 31-12-2022 1 12 opbrengst
Reiniging en inspectie riolen 1-8-2020 31-7-2022 2 12 36.000
Levering en onderhoud AED's 7-12-2020 31-12-2024 19.222
* Perceel 1: € 129.239 Perceel 2: € 114.116 Perceel 3: € 82.446

Waarborgen en garanties

Terug naar navigatie - Waarborgen en garanties

De gemeente heeft de volgende gewaarborgde geldleningen verstrekt:
• Stichting de Wijngaard
• Woningstichting Woonvizier
• Diverse sportverenigingen.

De gemeente heeft de volgende garanties verstrekt:
• Waarborgfonds Sociale Woningbouw (betreft een indirecte garantie).