Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

2021,  slotakkoord van een enerverende bestuursperiode

Met deze jaarstukken legt het college verantwoording aan de raad af over het beleid dat zij in 2021 heeft uitgevoerd. Dat gebeurt voor de laatste keer in deze samenstelling. Op 16 maart 2022 kiezen de inwoners van Drimmelen een nieuwe raad en zal er opnieuw een coalitie worden gevormd, dan voor de periode 2022 - 2026.

In 2021 werd weer veel aandacht van het college en het ambtelijk apparaat gevraagd voor de uitbraak van COVID-19. De gemeente spande zich maximaal in om nadelige gevolgen voor getroffen inwoners en sectoren zo veel mogelijk te beperken. De toekomst zal uitwijzen welke schade COVID-19 blijvend aan onze samenleving heeft toegebracht.

Naast deze crisisinzet, bouwden we in 2021 140 nieuwe woningen. We stelden een duurzame 'Big Five' op om handen en voeten te geven aan onze ambities op het gebied van energietransitie, duurzaamheid, circulariteit en klimaatadaptatie. Drimmelen werd verkeersveiliger, met name door de herinrichting van de Crullaan in Made. We boden jeugdzorg, Wmo-ondersteuning en bijzondere bijstand aan in situaties waarin dit nodig was. En organiseerden de verkiezingen voor de Tweede Kamer. 

Drimmelen is een financieel gezonde gemeente. Het exploitatieoverschot over 2021 van € 1,4 miljoen zorgt ervoor dat we ook in de toekomst voldoende geld voor onze ambities hebben. Onder meer de ambitie om de eigen organisatie aan te blijven laten sluiten op de grote maatschappelijke opgaven en lokale vraagstukken die de gemeente Drimmelen te wachten staan.

Harry Bakker, wethouder Financiën