4. Ontwikkeling rekeningsaldo

4. Ontwikkeling rekeningsaldo

Terug naar navigatie - Inleiding
Prgr Voordeel Nadeel Saldo Verloop saldo
Raadsvergadering 12 november 2020
Saldo primaire begroting 2021 1 1
Najaarsnota 2020 -1 -1
Saldo begroting 2021 (t/m raadsvergadering 12 november 2020) 0 0
Raadsvergadering 17 december 2020 (Budgetoverheveling)
Verkiezingen Covid 19 1 -38 -38
Geluk 1 -12 -12
Aanpassing laad- en losplaats veegmachine 2 -16 -16
Bewegwijzering 2 -7 -7
Onderhoud wegen: fietspaden Sluizeweg 2 -400 -400
Stimuleringsregeling Landschap 2 -16 -16
Duurzaamheid 3 -4 -4
BAG: optimaliseren informatievoorz. / training 3 -45 -45
BAG: criterium gebruiksoppervlakte 3 -32 -32
Brandveiligheid 3 -65 -65
Voetveren 3 -40 -40
Omgevingsplan 3 -50 -50
Vrijetijdseconomie 3 -41 -41
Advieskosten ruimtelijke projecten 3 -60 -60
Visie onderwijshuisvesting Terheijden 4 -18 -18
Verduurzamingsopgave onderwijs 4 -10 -10
Pilot Praktijkondersteuner huisarts 4 -56 -56
Inburgering 4 -58 -58
Minimabeleid 4 -20 -20
Renovatie zwembaden 4 -85 -85
Verbetering / intensivering communicatie O -15 -15
Nieuw functieboek O -50 -50
Organisatieontwikkeling O -125 -125
DIV: digitaliseren papieren archief 2013-2017 O -40 -40
Communicatie Omgevingswet Covid 19 O -60 -60
Dekking reserve Budgetoverheveling AlgD 1.361 1.361
Saldo begroting 2020 (t/m raadsvergadering 17 december 2020) - 0
Raadsvergadering 1 juli 2021
Herstel van bestrating 2 -70 -70
Dekking bestemmingsreserve budgetoverheveling AlgD 70 70
Lokale steun Corona aan getroffen sectoren 4 -174 -174
Dekking Algemene reserve AlgD 174 174
Saldo begroting 2021 (t/m raadsvergadering 1 juli 2021) - 0
Raadsvergadering 8 juli 2021 (Voorjaarsnota)
Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Veiligheidsregio 1 28 28
Kabels en leidingen 2 -24 -24
Verkeersveiligheid: invest. Reconstr. / pers. uitbreiding verkeer 2 37 37
Ruimtelijke ordening: actualiseren archeologisch beleid 3 -30 -30
Volkshuisvesting: woningbehoefte onderzoek / woonvisie 3 -20 -20
Grondbeleid: faciliterende grondexploitaties 3 209 209
Grondzaken: verkoop reststroken 3 53 53
Havens: baggeren (dieptepeilingen / 3D-analyse) 3 -2 -2
Energietransitie (inclusief postcoderoos) 3 -86 -86
BAG: intrekken claims 2020 (budgetoverheveling) 3 77 77
Jeugdhulp - toegang (CJG) 4 -12 -12
Jeugdhulp - regionale samenwerking (WBO) 4 12 12
Jeugdhulp - specialistische zorg 4 -308 -308
Jeugdhulp - specialistische zorg/PGB 4 -104 -104
WMO - Deeltaxi 4 61 61
Voortzetting Pilot huiskamers - Coronacompensatie 4 -46 -46
Uitkeringen en loonkostensubsidie 4 -76 -76
IOAW 4 -44 -44
Zwembaden - afschrijvingstermijn 4 31 31
BTW sport 4 -59 -59
Kunstwerken buitenruimte 4 -18 -18
Diversen programma 4 4 -67 -67
Gemeentefonds - decembercirculaire AlgD 194 194
Gemeentefonds - meicirculaire AlgD 812 812
Vrijval indexering AlgD 50 50
Vervanging secretaris O -131 -131
Onderhoud kernapplicaties O -175 -175
Diverse kleine verschillen -208 -208
Dekking Algemene Reserve -155 -155
Amendementen
Subsidie Groene Daken 3 -50 -50
Bijdrage aan Geluk inzake mantelzorgwaardering 4 -30 -30
Verkeersremmende maatregelen Kerkdijk HZ 2 -60 -60
Onttrekking uit Reserve Samen investeren in Drimmelen AlgD 140 140
Saldo begroting 2021 (t/m raadsvergadering 8 juli 2021) - 0
Raadsvergadering 18 november 2021(Najaarsnota)
Openbaar groen: bomen / landschappelijke beplanting 2 -60 -60
Toeristenbelasting (Covid-19) 3 49 49
Land- en tuinbouwgronden / overige grondzaken 3 270 270
Actieve / faciliterende (vastgestelde) grondexploitaties 3 -95 -95
Faciliterend grondbeleid 3 -53 -53
Toezicht bouw- en brandveiligheid 3 127 127
Correctie budgetoverheveling BAG 2020 3 -77 -77
Jeugdhulp - voorliggende voorz en preventie - jongerenwerk 4 66 66
Jeugdhulp - specialistische zorg 4 -866 -866
Beschermd Wonen 4 51 51
MidZuid 4 72 72
Uitkeringen 4 -109 -109
Re-integratie 4 -14 -14
Coronacompensatie zwembaden 2020 4 53 53
Onderhoud kunstgras 4 -34 -34
Vertrekregeling secretaris O -137 -137
Automatisering O -50 -50
Functieboek O 50 50
Financiële administratie - btw O -25 -25
Inkoopbureau AlgD -90 -90
OZB AlgD 333 333
Septembercirculaire (netto) AlgD 216 216
Diversen per saldo -45 -45
Dekking Algemene Reserve AlgD 370 370
Saldo begroting 2021 (t/m raadsvergadering 18 november 2021) - 0
Raadsvergadering 16 december 2021 (Budgetoverheveling)
Kabels en leidingen: Nieuwstraat (Made) 2 48 48
Wegen: klein onderhoud elementenverharding 2 100 100
Verkeersmaatregel Kerkdijk Helkant 2 30 30
Biodiversiteit 2 32 32
Nota economie: uitvoeringsprogramma 3 50 50
Samenwerking De Biesbosch (*) 3 11 11
Ondertussengroep Wet Inburgering (*) 4 86 86
Bestrijding eenzaamheid 4 17 17
Visie onderwijshuisvesting Terheijden (*) 4 18 18
Verduurzaming onderwijs (*) 4 10 10
Preventie schuldhulpverlening 4 13 13
Communicatie omgevingswet en energietransitie (*) O 25 25
Organisatieontwikkeling (*) O 100 100
Bestandsoptimalisatie basisregistraties O 75 75
Doorontwikkeling team Financiën O 35 35
Externe ondersteuning I-adviseur O 34 34
BTW ondersteuning O 25 25
Storting reserve Budgetoverheveling -708 -708
Saldo begroting 2021 (t/m raadsvergadering 16 december 2021) - 0
Jaarrekening 2021
Lagere kosten dorpsgericht werken / Samen aan de slag 1 33 33
Vrijval pensioenvoorziening (rente, minder deelnemers) 1 420 420
Diverse kleine verschillen per saldo 1 7 7
Aanschaf software basisregistratie persoonsgegevens later 1 50 50
Lagere kapitaallasten (zie paragraaf C) 2 45 45
Wegen: klein onderhoud (zie paragraaf C) 2 44 44
Vrijetijdseconomie (claim) 3 34 34
Actieve grondexploitaties (dorpshart - dekking algemene reserve) 3 250 250
Toezicht en handhaving – brandveiligheid (claim) 3 65 65
Toezicht en handhaving – bouwdeel 3 57 57
Ruimtelijke ordening: omgevingsvisie (deels claim) 3 120 120
Ruimtelijke ordening: lagere advieskosten bestemmingsplannen / planschades e.d. 3 50 50
Energietransitie: lagere kosten / hogere subsidie 3 90 90
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 3 62 62
Onderwijs - leerlingenvervoer/peutertoeslag/onderwijsbeleid 4 48 48
Toegang en preventie Jeugd - CJG/GIA 4 36 36
Specialistische Jeugdzorg incl. PGB 4 84 84
Diverse kleine verschillen per saldo 4 18 18
WMO voorzieningen (woningaanpassingen, HBH, PGB en Alg. voorz. 4 168 168
Beschermd Wonen 4 121 121
Gezondheidszorg 4 19 19
Uitkeringen (meer uitstroom) 4 80 80
Vergoeding uitvoeringskosten TONK niet besteed 4 176 176
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen: minder aanvragen 4 30 30
Bijzondere bijstand (Corona en Voedselbank) 4 74 74
Reïntegratie 4 29 29
Binnensport (omissie Lage Weide, Coronacompensatie) 4 42 42
Buitensport (infill en trapveldjes) 4 39 39
Sportbeleid (Lokaal Sportakkoord en subsidies) 4 26 26
Evenementen, Corona, Cour 4 24 24
Diverse kleine verschillen per saldo 4 91 91
Algemene uitkeringen AlgD 472 472
Diverse kleine verschillen per saldo AlgD 21 21
Compensatie kostprijsverhogende btw O 59 59
Overhead uren projecten grondexploitaties O 125 125
Afschrijvingskosten O 35 35
Doorschuiven kredieten software O 96 96
Privacy O 8 8
Inkoopbureau O 52 52
verschuiving kredieten O 31 31
Catering O 10 10
Latere vervanging website O 52 52
Diverse kleine verschillen per saldo O 53 -18 35
Openbare verlichting: onderhoud / elecktriciteitsverbruik 2 -60 -60
Amendement Verkeersremmende maatregelen (reserve SID) 2 -31 -31
Lagere onttrekking reserve Kapitaallasten 2 -169 -169
Riolering en stedelijk water: lagere toerekening rente en BTW (zie par. B) 2 -144 -144
Grondbedrijf (facilitair met en zonder raadsbesluit) (zie par. G) 3 -221 -221
Ruimtelijke ordening: wijzigingsplannen / afwijkingen bestemmingsplannen 3 -52 -52
Omgevingsvergunning: lagere opbrengsten leges 3 -150 -150
Omgevingsvergunning: hogere kosten inhuur personeel 3 -59 -59
WMO begeleiding 4 -26 -26
Renovatie zwembaden 4 -50 -50
Lagere onttrekking Algemene reserve vanwege saldo AlgD -369 -369
OZB en precario AlgD -204 -204
Correctie balanspost btw AlgD -42 -42
Minder uren/hogere kosten AlgD -145 -145
Lagere onttrekking reserve kapitaallasten O -23 -23
Lagere onttrekking algemene reserve O -103 -103
Kosten Breda O -57 -57
Extra inhuur O -51 -51
Burgerpeiling O -19 -19
Diverse nadelen per saldo (< 25.000) -32 -32
Saldo jaarrekening 2021 1.421 1.421