F. Verbonden partijen

Inleiding Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en risico’s van de gemeente als gevolg van de samenwerking met verbonden partijen.

Visie en doelstellingen

Terug naar navigatie - Visie en doelstellingen

Onze ambitie is ervoor te zorgen dat verbonden partijen op effectieve en efficiënte wijze bijdragen aan het realiseren van onze gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Uitgangspunten hierbij zijn een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de gemeente en de verbonden partij en het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten met prestatieafspraken.

Wet gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Wet gemeenschappelijke regelingen

Op 14 december 2021 stemde de Eerste Kamer in met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Deze wijziging verbetert de betrokkenheid van volksvertegenwoordigers bij het bestuur van een samenwerkingsverband.

Zo krijgen de volksvertegenwoordigers meer invloed op besluiten van een gemeenschappelijke regeling. Bijvoorbeeld door zienswijzen of het instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie voor raadsleden bij zware regelingen. Ook krijgen volksvertegenwoordigers meer mogelijkheden om invloed te hebben op het functioneren van een regeling. Voorbeelden hiervan zijn: 
•    Verplichte afspraken over evaluatie van de regeling. 
•    De verplichting om scherpere afspraken te maken over (financiële) gevolgen van uittreding voor de uittredende deelnemers. 
•    Extra controlebevoegdheden, zoals de mogelijkheid om een enquête in te stellen over het functioneren van de gemeenschappelijke regeling.

De inwerkingtreding van de nieuwe Wgr is gepland op 1 juli 2022. Dan krijgen volksvertegenwoordigers direct meer rechten. De verplichtingen om bestaande gemeenschappelijke regelingen aan te passen om scherpere afspraken te maken over bijvoorbeeld uittreding of evaluatie gaan niet direct in. Daarvoor staat een implementatieperiode van 2 jaar.

Nota Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Nota Verbonden Partijen

In 2015 is regionaal een kadernota Verbonden Partijen vastgesteld. In deze nota zijn in de vorm van 6 spelregels samenwerkingsafspraken tussen gemeenten benoemd. Zodat gemeenten samen kunnen sturen op verbonden partijen in het algemeen en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder. 
De West-Brabantse gemeenten evalueerden deze regionale kadernota Verbonden Partijen in 2020.  De colleges streven ernaar een geactualiseerde nota binnen 1 jaar na publicatie van de nieuwe Wgr door hun raden vast te laten stellen.

Lijst verbonden partijen

Terug naar navigatie - Lijst verbonden partijen

Het BBV onderscheidt verbonden partijen in:

  • gemeenschappelijke regelingen (openbaar lichaam, gemeenschappelijk orgaan, bedrijfsvoeringsorganisatie, centrumgemeente-constructie en regeling zonder meer)
  • vennootschappen en coöperaties
  • stichtingen en verenigingen
  • overige verbonden partijen.
Tabel Par.VP-1 Lijst van verbonden partijen
Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats Variant
1.     Regio West-Brabant Etten-Leur Openbaar lichaam
2.     WAVA/MidZuid Oosterhout Openbaar lichaam
3.     Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Tilburg Openbaar lichaam
4.     Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Tilburg Openbaar lichaam
5.     Openbare Gezondheidszorg West-Brabant Breda Openbaar lichaam
6.     RBL Leerplicht West-Brabant Breda Openbaar lichaam
7.     Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen Breda Openbaar lichaam
8.     Regionale Ambulance-Voorziening Brabant Midden-West-Noord ’s-Hertogenbosch Openbaar lichaam
9. Geweld in afhankelijkheidsrelaties en meldpunt Crisiszorg West-Brabant Roosendaal Openbaar lichaam
10. Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg Geertruidenberg Bedrijfsvoeringsorganisatie
Naamloze vennootschappen Vestigingsplaats
1. Brabant Water N.V. 's-Hertogenbosch
2. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag
Besloten vennootschappen Vestigingsplaats
1. Eerste Traais Warmtebedrijf b.v. Nijmegen

De raad besloot op 25 juni 2020 de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch per 1 januari 2021 op te heffen. Deze gemeenschappelijke regeling maakt geen onderdeel meer uit van het portfolio aan verbonden partijen. De nieuwe samenwerkingsvorm voor gezamenlijke taken in de Biesbosch valt niet onder verbonden partijen. Maar de gemeente maakt nog wel kosten voor deze samenwerking. 

Op 16 december 2021 besloot de raad deel te nemen aan een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van beschermd wonen. Die regeling startte op 1 januari 2022 en maakt in deze jaarstukken nog geen onderdeel uit van het portfolio aan verbonden partijen.

De gemeente Drimmelen had sinds de uitgifte van aandelen van het Eerste Traais Warmtebedrijf b.v. (ETW) op 24 januari 2020 10 prioriteitsaandelen. In 2021 verleende de gemeente haar medewerking aan heroriëntering van ETW op haar fiscale positie. De gemeente heeft nu nog maar 1 prioriteitsaandeel en behoudt daardoor haar zekerheidspositie. 
De gemeente Drimmelen heeft, naar de letter van het BBV, geen verbondenheid met coöperaties, stichtingen, verenigingen of overige verbonden partijen.

Informatie per verbonden partij

Terug naar navigatie - Informatie per verbonden partij

Het BBV schrijft voor welke informatie een gemeente minimaal over haar verbonden partijen in de begroting op neemt.

  1. Het belang van de gemeente in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee wordt gediend.
  2. Het belang van de gemeente in de verbonden partij aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar.
  3. De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar.
  4. De verwachte omvang van het financiële resultaat in het begrotingsjaar.
  5. Risico’s voor de financiële positie van de gemeente.

 

Tabel Par.VP-2
Regio West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
Versterking van de regio op de gebieden economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs, ruimtelijke ordening en wonen. Daarnaast is de RWB strategische gesprekspartner voor o.a. de provincie, de nationale overheid en Europa. 1.240.000 1.312.000 7.669.000 5.382.000 230.000 707.273
Risico's Programma Portefeuille-houder
Het ontbreken van cofinanciering bij de aanvraag van projectsubsidies, het opdrogen van subsidiemogelijkheden en het risico dat een subsidieverstrekker niet akkoord gaat met de verantwoording van de subsidie en dit leidt tot een onvoorzien tekort, de afhankelijkheid van de omzet van Regioarcheologie en het Mobiliteitscentrum van de afnamevolumes van de deelnemende gemeentes. Ruimte, Wonen en Economie Burgemeester De Kok
WAVA (inclusief MidZuid)
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
Het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening en het zo doelmatig mogelijk door de gemeente gegeven opdrachten op het terrein van de werkgevers-dienstverlening, beschut werk, gesubsidieerde arbeid en arbeidsreïntegratie die voortvloeien uit de Participatiewet uit te voeren. 2.218.000 1.257.000 3.500.000 2.875.000 -920.000 206.680
Risico's Programma Portefeuille-houder
Beperkt macrobudget, lagere rijksbijdrage per arbeidsjaar, lagere uitstroom van Wsw-medewerkers, onvoldoende compensatie van een stijging van het wettelijk minimumloon, tegenvallende omzet op het lage inkomens voordeel, transitievergoeding voor werknemers die ziek uit dienst gaan, niet geheel realiseren begrote netto-opbrengst, terugloop aantal Wsw-medewerkers en daardoor lagere omzet, hogere indexering van het loon voor het reguliere personeel dan begroot, negatieve impact COVID-19. Sociaal Domein Wethouders Schuitmaker en Bakker
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
De OMWB werkt aan een leefbare en duurzame regio en maakt omgevingsvergunningen voor de deelactiviteit milieu. Bovendien controleert de OMWB of bedrijven zich aan de regels houden. 2.385.000 2.918.000 3.480.000 3.285.000 164.000 541.914
Risico's Programma Portefeuille-houder
Hogere personeelskosten door noodzakelijke inhuur derden, transitiekosten door organisatieontwikkeling, tijdelijk productietekort door training on the job van trainees en stagiair(e)s en nadelig effect uitbraak COVID-19. Openbare Ruimte Burgemeester De Kok
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Doelstelling Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
Zorgen voor veiligheid: crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. 18.832.000 18.703.000 21.663.000 28.567.000 2.829.000 1.526.291
Risico's Programma Portefeuille-houder
Tekortschietend aantal vrijwilligers, niveau vakbekwaamheid medewerkers door uitgestelde trainingen a.g.v. Corona, informatieveiligheid, tweede loopbaanbeleid, Omgevingswet, WNRA en Europese deeltijdrichtlijn, aansprakelijkheid in Chemiepack-dossier, civiele claims in Fort Oranje-dossier en continuïteit ICT. Openbare Ruimte Burgemeester De Kok
Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GGD)
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
De GGD verzorgt de openbare gezondheidszorg en heeft als doel het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van West-Brabant. Daarbij heeft de GGD extra aandacht voor kwetsbare mensen in onze samenleving. 5.717.000 6.017.000 21.827.000 19.393 133.000 889.640
Risico's Programma Portefeuille-houder
Frictiekosten door vermindering gemeentelijke bijdragen voor basistaken algemeen en JZ4+, frictiekosten door vermindering van gemeentelijke opdrachten/afname van plustaken, frictiekosten door bezuinigingen binnen Veiligheidsregio MWB die terecht komen bij uitvoering van GHOR-taken, minder opbrengsten door lagere afzet van reizigersproducten, ongunstige voorwaarden bij aanbesteding arrestantenzorg, boete a.g.v. niet voldoen aan AVG en wegvallende verhuuropbrengsten vastgoed. Sociaal Domein Wethouder Vissers
Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
Zorgen voor een effectieve en efficiënte leerplichtadministratie waardoor schooluitval en verzuim worden voorkomen. 131.316 31.081 525.318 674.544 14.302 96.814
Risico's Programma Portefeuille-houder
Extra werkdruk door hoog ziekteverzuim. Sociaal Domein Wethouder Vissers
Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
De GR behartigt de belangen van de deelnemers bij de eeuwig durende nazorg voor de regionale stortplaats Zevenbergen en de afvalstoffenberging Bavel-Dorst. 1.083.270 997.672 26.263.437 26.594.414 -85.598 38.926
Risico's Programma Portefeuille-houder
Verontreiniging van grond- en oppervlaktewater en lucht door calamiteiten op of rond de voormalige stortplaatsen, waarbij gevaarlijke chemische stoffen vrijkomen. Aanvulling doelvermogen bij overdacht beheer aan Provincie Openbare Ruimte Wethouder Vissers
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. 13.738.000 14.180.000 25.744.000 32.686.000 489.000 -
Risico's Programma Portefeuille-houder
Budgettering NZa lager dan werkelijke kosten, niet realiseren prestatieafspraken, afhankelijkheid bedrijfsvoering van ICT en omzetting meeruren medewerkers in Persoonlijk Levensfase Budget Sociaal Domein Wethouder Vissers
Geweld in afhankelijkheidsrelaties en meldpunt Crisiszorg West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
Zorgen voor een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en het bevorderen van een goede samenwerking tussen dit advies- en meldpunt, de hulpverlenende instanties, de politie, de gecertificeerde instellingen en de raad voor de kinderbescherming. N.b. N.b. N.b. N.b. -26.928 183.923
Risico's Programma Portefeuille-houder
Hogere kosten door uittreden van een gemeente, krapte op de arbeidsmarkt en hoog ziekteverzuim. Sociaal Domein Wethouder Vissers
Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen en Geertruidenberg
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
De ondersteuning en uitvoering van taken van de colleges in het kader van de Jeugdwet. 0 0 1.107.358 274.631 0 938.969
Risico's Programma Portefeuille-houder
Informatiebeveiliging, krapte op de arbeidsmarkt, hoog langdurig ziekteverzuim, hogere kosten administratievoering en pervers effect hantering verschillende CAO's Sociaal Domein Wethouder Vissers
Brabant Water N.V. (bedragen x € 1.000): jaarstukken 2021 worden vastgesteld in AvA van juni 2022
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen Vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
Het verzorgen van de drinkwatervoorziening in Noord-Brabant. De gemeente Drimmelen bezit 1,4% van het aandelenkapitaal van Brabant Water. 665.384 674.183 479.546 523.344 8.913 -
Risico's Programma Portefeuille-houder
Brabant Water heeft een aantal strategische risico's (bijv. verontreiniging van de drinkwaterbron, leveringszekerheid), operationele risico's (bijv. storingsgevoeligheid van de waterleidingen, onbetrouwbare informatievoorziening door cybercriminaliteit), financiële risico's (bijv. het aan moeten wenden van het weerstandsvermogen om klimatologische risico's af te dekken) en compliance risico's (bijv. het niet naleven van de Drinkwaterwet) benoemd. Voor alle risico's zijn beheersmaatregelen getroffen. Het weerstandsvermogen van Brabant Water is ruim voldoende. Burger en Bestuur Wethouder Bakker
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (bedragen x € 1.000)
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
De BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. Het doel daarbij is om duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente Drimmelen bezit 0,065% van het aandelenkapitaal van de BNG. 5.097.000 5.062.000 155.262.000 143.995.000 236.000 -
Risico's Programma Portefeuille-houder
De bank beschikt over een uitgebreid risicomodel, waarmee alle risico's goed in beeld zijn en binnen de (wettelijke) normen blijven. Ook de beheersmaatregelen zijn op orde. Burger en Bestuur Wethouder Bakker
Eerste Traais Warmtebedrijf b.v. (bedragen x € 1.000) jaarrekening 2021 niet beschikbaar bij opmaken jaarstukken 2021 gemeente
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
ETW b.v. heeft binnen het Programma aardgasvrije wijken van de Rijksoverheid gebruik gemaakt van een door de gemeente aangevraagde proeftuinsubsidie om in 2019 en 2020 een deel van de dorpskern van Terheijden aardgasvrij te maken. De gemeente is houder van 1 prioriteitsaandeel van ETW b.v. -188 N.n.b. 1.246 N.n.b. N.n.b. -
Risico's Programma Portefeuille-houder
Ondanks intensief contact heeft de directie van ETW b.v. op dit moment de jaarstukken 2021 van ETW b.v. aan de gemeente beschikbaar gesteld. De omvang van het eigen en vreemd vermogen per eind 2021, het behaalde resultaat over 2021 en het risicoprofiel van ETW b.v. zijn daarom nog niet bekend Ruimte, Wonen en Economie Wethouder Vissers