G. Grondbeleid

Inleiding Grondbeleid

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf staat onze visie op het grondbeleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast verantwoorden we financiële resultaten en risico’s van de gemeentelijke grondexploitaties.

Het grondbedrijf heeft 5 eigen grondbedrijf-projecten: Prinsenpolder (Made), Dega-terrein (Lage Zwaluwe), E-veld (Terheijden), kavels Geraniumstraat / Antwerpsestraat (Made) en Dorpshart (Made). 

In 2021 sloten we het project Prinsenpolder (Made) af met een kleine winstneming van € 50. In totaal namen we voor dit project (Prinsenpolder) € 3.008.307 aan winst. Voor het project Kavels Antwerpsestraat-Geraniumstraat (Made) namen we een tussentijdse winst van € 350.000. De winstnemingen stortten we in de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf. In totaal is het winstsaldo € 350.050. 

We troffen een voorziening voor verwachte verliezen voor het Dorpshart (Made) van € 539.423. Deze verliesvoorziening boekten we van de algemene reserve. Bij punt f. leest u hier meer over. 

Naast de eigen grondbedrijf projecten zijn er projecten waarbij we alleen faciliterend zijn. Deze projecten (met en zonder raadsbesluit en wijzigingsplannen) maakten samen in 2021 een verlies van € 547.217. Dit verlies komt ten laste van het jaarrekening resultaat. In de begroting hielden we rekening met een verlies van € 273.945.

De voortgang van de woningbouwprojecten leest u in programma 3.3 Wonen.

Vanaf 2016 wijzigde de verslaglegging voor grondexploitaties in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In juli 2019 beschreef de Commissie BBV dit complete vraagstuk in de nieuwe notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken. Daarnaast is de Wet modernisering Vennootschapsbelasting voor overheden van kracht. De gevolgen van beiden leest u in deze paragraaf.

a. Visie gemeentelijk grondbeleid

Terug naar navigatie - a. Visie gemeentelijk grondbeleid

Het grondbeleid is een instrument dat we inzetten om beleidsdoeleinden op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, economie, maatschappelijke ontwikkeling en verkeer en vervoer te realiseren. Dit hebben we beschreven in de nota Grondbeleid 2016 – 2020.

In de nota staat dat de gemeente bij voorkeur faciliterend grondbeleid voert, waarbij de gemeente initiatieven over laat aan ontwikkelaars. De gemeente beperkt zich in beginsel tot haar publiekrechtelijke rol, zoals het vaststellen van de kaders en de randvoorwaarden van de ontwikkelingen en controle hierop. Door deze beleidskeuze kent het gemeentelijke grondbeleid geen groot financieel impact.

In 2018 stelden we de nota Kostenverhaal vast. Met deze nota heeft de gemeente een eenduidig normenkader vastgelegd voor het verhalen van kosten op particuliere initiatiefnemers van ruimtelijke plannen met het aangaan van anterieure overeenkomsten.

b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid

Terug naar navigatie - b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid

Vóór 2021 had Gemeente Drimmelen 5 actieve eigen bouwgrondexploitaties in exploitatie: 
•    Oranjeplein (afgesloten 2020) 
•    E-veld (Terheijden) 
•    Prinsenpolder (Made) 
•    Kavels Geraniumstraat / Antwerpsestraat (Made)
•    Degaterrein (Lage Zwaluwe). 

In 2021 stelden we voor het Dorpshart (Made) een actieve grondexploitatie vast en sloten we voor Prinsenpolder (Made) de grondexploitatie af.

De consequenties van de notitie grondexploitaties uit het BBV en de Wet Modernisering Vennootschapsbelasting voor overheden leest u in deze paragraaf.
In (pré)voorbereiding zijn:
•    Norbartstraat (Terheijden)
•    Ligne-Hoogerheide, Stuivezand (Made)
•    Norbartstraat-Romboutsstraat (IKC De Stuifhoek) (Made) 
•    Van Hooijdonklaan 2, voormalige Willibrordusschool (Lage Zwaluwe) 

Daarnaast is een project in beeld aan de Tuinbouwweg (Woonwagencentrum Made). Hiervoor ontvingen we in 2021 een subsidie van € 35.000. De verantwoording loopt via de SISA-regeling. 

b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid

Terug naar navigatie - b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid

Voor faciliterende grondexploitaties maken we onderscheid in: 
•    Faciliterend grondbeleid (met raadsbesluit, met getekende overeenkomst
•    Faciliterend grondbeleid (zonder raadbesluit, met getekende overeenkomst
•    Faciliterend grondbeleid (zonder raadsbesluit, zonder getekende overeenkomst
•    Wijzigingsplannen / afwijkingen bestemmingsplannen.

De kosten en baten voor deze projecten zijn verantwoord onder de algemene dienst (overlopende activa). Indien we verwachten dat de kosten en baten niet kunnen worden verhaald dan zijn deze in het jaarrekening saldo verantwoord. We hanteren de regel dat in beginsel alle verhaalbare kosten van faciliterende grondexploitaties / wijzigingsplannen minimaal financieel sluitend moeten zijn.

Resultaat Faciliterend Grondbeleid / Wijzigingsplannen-afwijkingen bestemmingsplannen jaarrekening 2021
Onderverdeling / naam Prim begroting Begroting na NJN 20121 Resultaat voor bestemming tgv/tlv reserves Resultaat na bestemming Voordeel / nadeel Verschil begr-werk
Faciliterend GB met raadsbesluit / met overeenkomst 32.961 84.487 -621.485 831.415 209.930 nadeel 125.443
Faciliterend GB zonder raadsbesluit / met overeenkomst 0 0 3.055 85.544 88.600 nadeel 88.600
Faciliterend GB zonder raadsbesluit / zonder overeenkomst 389.396 189.458 196.521 0 196.521 nadeel 7.064
Wijzigingsplannen / afwijkingen bestemmingsplannen 0 0 52.166 0 52.166 nadeel 52.166
Totaal 422.357 273.945 -369.742 916.959 547.217 nadeel 273.272

c. Wonen

Terug naar navigatie - c. Wonen

Op 30 juni 2016 stelde de gemeenteraad de Nota Woningbouwprogramma 2016-2024 vast. Met deze nota is de planning van de woningbouwontwikkelingen binnen onze gemeente bepaald tot en met 2024. In april 2019 herijkte het college het woningbouwprogramma. In programma 3 lichten we dit toe bij het thema Wonen.

Realisatie nieuwbouw woningen 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Opgeleverde nieuwbouw woningen 137 89 47 70 65 99

In 2021 leverden we 137 nieuwbouwwoningen op. De kern Made heeft met 57 woningen hierin het grootste aandeel. De ambitie was 100 nieuwbouwwoningen opleveren in 2021. De doelstelling voor 2021 haalden we niet. U leest een toelichting in Programma 3, 3.3 Wonen.

Opgeleverde woningen 2021 Kern Aantal
Prinses Margrietstraat Hooge Zwaluwe 14
Repel II Lage Zwaluwe 66
Geraniumstraat - Zilverschoon Made 32
Kastanjelaan Made 13
Olmhof 1-7 Made 7
Leeuwerikstraat Made 1
Zandstraat 79 Made 4
Totaal 137

d. Werken/ bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - d. Werken/ bedrijventerreinen

In de nota economie constateerden we dat er een aanvullende behoefte is aan circa 5 hectare bedrijventerrein.
We onderzoeken daarom de mogelijkheden voor uitbreiden van de bedrijventerreinen aan de Thijssenweg (Hooge Zwaluwe) en Brieltjenspolder (Made).

e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties

Terug naar navigatie - e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties

De gemeentelijke grondexploitaties herzien we jaarlijks. Bij de Najaarsnota 2021 zijn de gemeentelijke grondexploitaties herzien en vastgesteld.  

Het verwachte verloop van de boekwaarden van 2021 tot en met 2025 is:

Primaire begroting 2021
Projectnaam Kern Boekwaarde 1-1-2020 Boekwaarde 1-1-2021 Boekwaarde 1-1-2022 Boekwaarde 1-1-2023 Boekwaarde 1-1-2024 Boekwaarde 1-1-2025
Oranjeplein Terheijden -875 0 0 0 0 0
Prinsenpolder Made -151.483 0 0 0 0 0
Degaterrein Lage Zwaluwe 19.774 82.200 0 0 0 0
Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Made 38.079 41.754 0 0 0 0
Totaal -94.506 123.954 0 0 0 0
Na actualisatie in 2e bestuursrapportage
Projectnaam Kern Boekwaarde 1-1-2020 Boekwaarde 1-1-2021 Boekwaarde 1-1-2022 Boekwaarde 1-1-2023 Boekwaarde 1-1-2024 Boekwaarde 1-1-2025
Oranjeplein Terheijden -875 0 0 0 0 0
Prinsenpolder Made -151.483 -23.388 0 0 0 0
Degaterrein Lage Zwaluwe 19.774 76.958 -487 0 0 0
E-veld Terheijden 0 233.355 818.875 -514.311 29.004 0
Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Made 38.078 41.161 -38.218 0 0 0
Dorpshart Made 0 0 291.234 -81.450 141.815 0
Totaal -94.506 328.086 1.071.405 -595.761 170.820 0
Het gerealiseerde resultaat en de actuele prognose van de te verwachten resultaten zien er als volgt uit:
Projectnaam Kern Werkelijke Boekwaarde 1-1-2020 Werkelijke Boekwaarde 1-1-2021 Werkelijke Boekwaarde 1-1-2022 Verwachte Boekwaarde 1-1-2023 Verwachte Boekwaarde 1-1-2024 Verwachte Boekwaarde 1-1-2025
Oranjeplein Terheijden -875 0 0 0 0 0
Prinsenpolder Made -151.483 -23.388 0 0 0 0
Degaterrein Lage Zwaluwe 19.774 76.958 -5.185 -4.698 0 0
E-veld Terheijden 0 233.355 429.196 -903.990 -360.675 -389.679
Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Made 38.078 41.161 -14.312 4.172 0 0
Dorpshart Made 282.236 -90.449 132.817 570.685
Totaal geformaliseerde grondexploitaties -94.506 328.086 691.936 -994.964 -227.858 181.006
Norbartstraat Terheijden 3.429 11.574
De Ligne - Hoogerheide Made 5.107
Norbartstraat - Romboutsstraat Made 27.494
Van Hooijdonklaan Lage Zwaluwe 15.894
Totaal nog te formaliseren grondexploitaties (voorbereidingskosten) 0 0 51.924 11.574 0 0
Totaal -94.506 328.086 743.860 -983.391 -227.858 181.006
-/- = positieve boekwaarde/
+/+ = negatieve boekwaarde

f. Financiële positie actieve grondexploitaties

Terug naar navigatie - f. Financiële positie actieve grondexploitaties

In de tabel hieronder geven we inzicht in de te verwachten resultaten van de gemeentelijke grondexploitaties.

Begrote resultaten 2021
Projectnaam Kern Boekwaarde 1-1-2021 Begrote lasten 2021 Begrote baten 2021 tgv reserves Begroot resultaat Boekwaarde 1-1-2022
Oranjeplein Terheijden 0 0 0
Prinsenpolder Made -23.388 23.388 0
Degaterrein Lage Zwaluwe 76.958 49.605 -127.050 -487
E-veld Terheijden 233.355 568.279 801.633
Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Made 41.160 120.621 -530.000 330.000 -38.219
Dorpshart Made 0 395.773 -189.729 206.044
Totaal 328.086 1.157.666 -846.779 0 330.000 968.972
Werkelijke resultaten 2021
Projectnaam Kern Werkelijke Boekwaarde 1-1-2021 Werkelijke lasten 2021 Werkelijke baten 2021 tgv reserves Werkelijk resultaat Werkelijke Boekwaarde 1-1-2022 Voor zieningen Gecorr boekwaarde 1-1-2022
Oranjeplein Terheijden 0 0 0 0
Prinsenpolder Made -23.388 23.337 50 0 0
Degaterrein Lage Zwaluwe 76.958 22.857 -105.000 -5.185 -5.185
E-veld Terheijden 233.355 195.842 429.196 429.196
Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Made 41.161 125.528 -531.000 350.000 -14.312 -14.312
Dorpshart Made 0 282.236 282.236 -539.423 -257.187
Subtotaal 328.086 649.800 -636.000 0 350.050 691.936 -539.423 152.513
Norbartstraat Terheijden 3.429 3.429 3.429
De Ligne - Hoogerheide Made 5.107 5.107 5.107
Norbartstraat - Romboutsstraat Made 27.494 27.494 27.494
Van Hooijdonklaan Lage Zwaluwe 15.894 15.894 15.894
Subtotaal BIE in wording 0 51.924 0 0 0 51.924 0 51.924
Totaal 328.086 701.724 -636.000 0 350.050 743.860 -539.423 204.437
Prognose 2022 en verdere jaren
Projectnaam Kern Boekwaarde 1-1-2022 Begrote lasten Begrote baten tgv reserves Begroot resultaat Eind boekwaarde Voor zieningen Gecorr eind boekwaarde Voordeel / nadeel Jaar van afsluiting
Prinsenpolder Made 0 0 0 nihil 2021
Degaterrein Lage Zwaluwe -5.185 168.095 -268.076 105.165 0 0 voordeel 2022
E-veld Terheijden 429.196 1.457.837 -3.000.840 1.113.807 0 0 voordeel 2024
Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Made -14.312 1.716 12.596 -0 -0 voordeel 2022
Dorpshart Made 282.236 1.959.298 -1.702.111 539.423 -539.423 0 nadeel 2025
Subtotaal 691.936 3.586.947 -4.971.027 0 1.231.567 539.423 -539.423 -0
Norbartstraat Terheijden 3.429 8.145 11.574 11.574 onbekend
De Ligne - Hoogerheide Made 5.107 5.107 5.107 onbekend
Norbartstraat - Romboutsstraat Made 27.494 27.494 27.494 onbekend
Van Hooijdonklaan Lage Zwaluwe 15.894 15.894 15.894 onbekend
Subtotaal BIE in wording 51.924 8.145 0 0 0 60.069 0 60.069
Totaal 743.860 3.595.092 -4.971.027 0 1.231.567 599.493 -539.423 60.069

Voorbeeld E-veld Terheijden 2022:
Boekwaarde                                  €    429.196  negatief
Lasten                                              € 1.457.837  negatief
Baten                                               € 3.000.840  positief
Totaal begroot resultaat         € 1.113.807  positief  (t.g.v. Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf)

Terug naar navigatie - Conclusie

Toelichting actieve grondexploitaties

Prinsenpolder Made
We bouwden bijna alle woningen en we maakten het plangebied woonrijp. We namen een kleine winst van € 50. Voor de financiële afwikkeling maakten we eind 2016 afspraken met de bouwcombinatie Prinsenpolder (WSG en WS Volksbelang). Bij de aanbesteding van de werkzaamheden vielen de kosten hoger uit dan begroot. Door de eerder gemaakte afspraken zijn de extra kosten voor rekening van de gemeente. Dit leidde tot een verliesneming in 2019. De totale winst op dit project stelden we naar beneden naar € 3.008.307.

Degaterrein Lage Zwaluwe
In 2021 verkochten we een perceel. De verkoopprocedure voor het resterende perceel loopt nog. Vermoedelijk verkopen we dit laatste perceel in 2022. Daarna starten we met het woonrijp maken. We verwachten dit project in 2023 af te sluiten met een positief resultaat van € 105.179.

E-veld Terheijden
In december 2020 is de GREX voor het E-veld vastgesteld. De raad stelde het bestemmingsplan in juni 2021 vast. Met de ontwikkelaar van E-veld sloten we een koopovereenkomst, maar niet voor de kavels voor Tiny Houses. De bouwkavels voor Tiny Houses boden we begin 2022 via openbare inschrijving te koop aan. We verwachten dit project in 2024 af te sluiten met een positief resultaat van € 1.113.806. 

Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Made
In 2019 stelde de raad een bestemmingsplan vast voor 2 woningbouwlocaties aan de Antwerpsestraat en Geraniumstraat in Made. In 2021 verkochten we de kavels. Na oplevering van de woning aan de Geraniumstraat maken we een klein openbaar gebied woonrijp. In 2021 hielden we rekening met tussentijdse winstneming (€ 350.000). Deze winstneming stortten we in de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf. Het saldo eind 2021 van € 14.312 is voor een groot deel nodig voor het woonrijp maken. 

Dorpshart Made
In 2020 startten de voorbereidende werkzaamheden voor herontwikkeling van Sociaal Cultureel Dorpshart Made. Binnen deze herontwikkeling vindt woningbouw (55 woningen) plaats. De raad stelde de grondexploitatie in januari 2021 vast en het bestemmingsplan Dorpshart Made in december 2021. De grondexploitatie leidt tot een negatief resultaat van € 539.423 per eind 2025. Hiervoor troffen we een voorziening.

Norbartstraat Terheijden
Gemeente Drimmelen is eigendom van een binnengebied achter de Norbartstraat in Terheijden. Dit perceel is in beeld voor eventuele woningbouw en is in een voor-verkennende fase. In 2022 werken we de voorverkenning verder uit. De voorbereidende kosten van € 3.429 namen we op in de balans. 

De Ligne – Hoogerheide Made
Het project aan de Hoogerheide te Made, De Ligne is in een voor verkennende fase waardoor er op dit moment nog weinig concreet is. In 2022 werken we deze ontwikkeling verder uit. De voorbereidende kosten van € 5.107 namen we op in de balans. 

Norbartstraat – Romboutsstraat Made
In 2020 was er instemming over nieuwbouw van IKC De Stuifhoek. We onderzoeken mogelijk de combinatie van nieuwbouw van het IKC met de bouw van woningen. Voorbereidende kosten voor dit onderzoek van. € 27.494 namen we op in de balans. In 2022 informeren we de raad hierover. 

Van Hooijdonklaan Lage Zwaluwe
Het gemeentelijk perceel aan de Pastoor van Hooijdonklaan (Willibrorduslocatie) in Lage Zwaluwe is in beeld als toekomstige woningbouwlocatie voor starters en senioren. We stelden een stedenbouwkundig plan op. Tijdens de bestemmingsplanprocedure in 2022 wordt meer duidelijk en informeren we de raad. De voorbereidende kosten van € 15.894 namen we op in de balans.

g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties

Terug naar navigatie - g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties

Uit de verantwoorde resultaten 2021 concluderen we dat de resultaten van de eigen grondexploitaties totaal € 350.050 positief zijn. Dit resultaat heeft geen consequentie voor het jaarrekeningresultaat.
De winstnemingen stortten we in de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf.
Voor het Dorpshart Made voorzien we een verwacht verlies van € 539.423 ten laste van de Algemene reserve.  

h. Risico’s eigen grondexploitaties

Terug naar navigatie - h. Risico’s eigen grondexploitaties

Gezien de omvang van de actieve grondexploitaties verwachten we risico’s die op basis van een model zijn uitgewerkt. Voor de actieve grondexploitaties calculeren we een risicoprofiel van € 578.271. 

Het risicoprofiel bestaat uit:
•    Degaterrein Lage Zwaluwe: een risico van € 52.200
•    E-veld Terheijden: door aanbesteding en aanverwante contracten een afname. Risico is: € 238.953
•    Dorpshart Made: door de vastgestelde grondexploitatie is het risico € 286.818. 

De risico’s op de lopende actieve grondexploitaties nam in 2021 toe met € 56.534.

Te verwachten risico’s projecten
Projectnaam Te verwachten risico's
Degaterrein (Lage Zwaluwe) 52.500
Kavels Geraniumstraat / Antwerpsestraat (Made) 0
E-veld (Terheijden) 238.953
Dorpshart (Made) 286.818
Totaal 578.271

i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf

Terug naar navigatie - i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf

Voor het opvangen van de risico's lopende actieve grondexploitaties (zie punt h.) beschikken we over 2 vrije reserves van het Grondbedrijf: de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf en reserve Bovenwijkse Voorzieningen. 

De omvang van deze reserves moeten in totaal toereikend zijn voor het afdekken van de berekende risico's. Eventuele tekorten of overschotten verrekenen we met de Algemene reserve.
De risico's van de facilitaire grondexploitaties zijn opgenomen in Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
De algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf wordt gevoed met de winstnemingen van de grondexploitaties en de reserve Bovenwijkse voorzieningen wordt sinds 2019 niet meer gevoed. 

De weerstandscapaciteit per eind 2021 bedraagt:

Weerstandscapaciteit actieve grondbedrijfexploitaties Bedrag
Benodigde weerstandscapaciteit o.b.v. berekende risico's (zie punt h.) 578.271
Beschikbare reserve(s)
* Algemene Reserve Grondbedrijf (saldo prim begr 2021) 388.523
* Algemene Reserve Grondbedrijf (VJN 2021) -329.814
* Algemene Reserve GB winststortingen 350.050
* Algemene Reserve (JR 2021 storting t.b.v. weerstandscapaciteit) 87.909
Subtotaal beschikbaar Algemene Bedrijfsreserve GB 496.668
* Reserve Bovenwijkse voorzieningen 81.603
Beschikbare weerstandscapaciteit (per 31-12-2021) 578.271