3. Ruimte, wonen en economie

Inleiding Ruimte, wonen en economie

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:

  • Het bevorderen van economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen in een proactieve houding
  • Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van het Nationaal Park De Biesbosch
  • Drimmelen profileren als aantrekkelijke woongemeente
  • Zorgen voor de bouw van voldoende woningen in alle kernen en in alle prijsklassen. Hierbij is gasloos en energie neutraal bouwen het uitgangspunt. Waar mogelijk wordt levensloopbestendig gebouwd
  • Drimmelen energie neutraal in 2040.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Het bevorderen van de economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen in een proactieve houding. Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van Nationaal Park De Biesbosch. We zorgen voor de bouw van voldoende woningen in alle kernen en in alle prijsklassen. Hierbij is gasloos en energie neutraal bouwen het uitgangspunt en waar mogelijk levensloopbestendig.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende sub-doelstellingen:

  1. Versterken vrijetijdseconomie
  2. Versterken economische structuur
  3. Wonen
  4. Duurzaamheid
  5. Leefomgeving.

3.1 Versterken vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Drimmelen recreatief op de kaart zetten

Terug naar navigatie - Drimmelen recreatief op de kaart zetten

Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van Nationaal Park De Biesbosch. We hebben hiervoor in 2020 extra ambtelijke capaciteit beschikbaar.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid

Wat gaan we daarvoor doen?

3.2 Versterken economische structuur

3.3 Wonen

3.4 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Drimmelen energieneutraal in 2040

Terug naar navigatie - Drimmelen energieneutraal in 2040

In 2018 is het werkveld van de Energietransitie enorm sterk in beweging gekomen. Om actief aan de slag te gaan met de raadsmotie 'dorpen in 2040 energieneutraal’ en initiatieven van bewoners en bedrijven te ondersteunen, is bij de Kadernota 2020 extra ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.5 Leefomgeving

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 3-2
Tabel Prg.3-2
Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie
2020 2021 2021 2021
Versterken toerisme en recreatie 499.642 551.917 1.017.605 694.657
Versterken economische structuur 278.831 255.461 323.799 279.808
Ruimte 1.289.879 1.417.855 1.437.674 1.098.934
Wonen 4.038.586 3.265.281 5.574.630 4.716.147
Duurzaamheid 3.975.960 3.063.470 3.717.234 3.382.658
Leefomgeving 1.410.568 1.448.120 1.614.032 1.621.684
Totaal lasten 11.493.466 10.002.105 13.684.973 11.793.888
Versterken toerisme en recreatie 190.240 293.368 276.243 280.293
Versterken economische structuur 664.393 45.776 107.092 102.114
Ruimte 14.438 5.050 5.350 31.083
Wonen 3.647.151 3.120.986 6.110.963 5.142.178
Duurzaamheid 3.940.487 3.270.691 3.844.600 3.898.330
Leefomgeving 851.917 838.830 1.059.180 929.393
Totaal baten 9.308.626 7.574.701 11.403.429 10.383.391
Saldo mutaties reserves -717.382 307.345 -1.538.701 -1.067.047
Saldo van baten en lasten 1.467.458 2.734.749 742.843 343.450