B. Lokale heffingen

Inleiding Lokale heffingen

Terug naar navigatie - Inleiding

In de paragraaf lokale heffingen gaan we in op:

•    Hoofdlijnen van het beleid
•    Lokale lastendruk
•    Inkomsten
•    Kwijtscheldingsbeleid.

Beleid en hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Beleid en hoofdlijnen

Belastingen

De gemeentewet geeft een limitatieve opsomming van de belastingen die een gemeente mag heffen. Tegenover een belasting staat geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de gemeente. Deze inkomsten zetten we in om de algemene kosten van de gemeente te dekken. Gemeente Drimmelen heft de volgende belastingen: 
•    Onroerende zaakbelastingen
•    Precariobelasting
•    Toeristenbelasting
De opbrengst van de toeristenbelasting besteden we in de gemeente Drimmelen aan het verbeteren van toeristische en recreatieve voorzieningen.

Rechten

Rechten worden geheven voor een geleverde of een bewezen dienst. Het is niet toegestaan een meer dan kostendekkend tarief te hanteren. Onze gemeente heft de volgende rechten:
•    Afvalstoffenheffing
•    Rioolheffing
•    Begraafrechten
•    Leges
•    Marktgeld
De verschillende lokale heffingen worden hierna toegelicht.

Terug naar navigatie - Onroerende zaakbelasting

Onroerende zaakbelasting

Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, bedrijfsruimte of een stuk grond. De waarde van onroerende zaken bepalen we ieder jaar opnieuw. Voor het belastingjaar 2021 is de waardepeildatum 01-01-2020. Over de waarde op de waardepeildatum wordt onroerende zaakbelasting geheven. De tarieven staan in de Verordening onroerende zaakbelastingen Drimmelen 2021.

Tabel Par.B-1: Overzicht tarieven OZB
2019 2020 2021 Mutatie in %
zakelijk recht woningen 0,1090% 0,1047% 0,1115% 6,49%
zakelijk recht niet-woningen 0,1899% 0,1889% 0,2012% 6,49%
feitelijk gebruik niet-woningen 0,1530% 0,1522% 0,1621% 6,49%
Totaal woningen 0,1090% 0,1047% 0,1115% 6,49%
Totaal niet-woningen 0,3429% 0,3411% 0,3633% 6,49%

De Waarderingskamer besloot dat alle gemeenten en uitvoeringsorganisaties woningen vanaf 2022 verplicht moeten taxeren op basis van de gebruiksoppervlakte. De belangrijkste reden daarvoor is dat dit beter aansluit bij de markt. In bijna alle (online) advertenties voor de verkoop van woningen staat de gebruiksoppervlakte van de woning centraal. Het betreft uniformering van de berekening en vastlegging van de gebruiksoppervlakte voor onder andere WOZ, BAG, woningbouwverenigingen en.

In 2021 is de omvangrijke omzetting van inhoud (m3) naar gebruiksoppervlakte (m2) voor alle woningen binnen onze gemeente voor een groot deel afgerond. Door vertraging ronden we begin 2022 het laatste deel af. Vanaf 2022 taxeren we alle woningen op basis van gebruiksoppervlakte.  

De afgelopen 2 jaar is sterk ingezet om de basisregistraties op orde te krijgen. Met name de BAG- en WOZ-registraties zijn op elkaar afgestemd en geoptimaliseerd tegelijk met de eerder genoemde conversie van de waardebepaling op basis van vierkante meters (m²) in plaats van kubieke meters (m³). 
Dit was een intensief traject. We maakten hiermee een flinke kwaliteitsslag. In de beoordeling kwamen onder andere veel (vergunningsvrije) aanbouwen en bijgebouwen naar voren. 

Terug naar navigatie - Precariobelasting

Precariobelasting

Precariobelasting heffen we voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Denk hier bijvoorbeeld aan terrassen, verkoopwagens, luifels, en reclameborden. De tarieven staan in de verordening Precariobelasting Drimmelen 2021.

Het college heeft besloten om ook in 2021 geen precario te heffen voor terrassen in verband met de coronamaatregelen.

In 2021 hieven we voor het laatst precariobelasting voor buizen en kabels van nutsbedrijven. Sinds 1 juli 2017 is in de Gemeentewet geregeld dat gemeenten geen precariobelasting kunnen heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Volgens de overgangsregeling kunnen gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken nog tot 1 januari 2022 precariobelasting op nutsnetwerken blijven heffen.  

Terug naar navigatie - Toeristenbelasting

Toeristenbelasting

Sinds 2006 betalen toeristen in de gemeente Drimmelen toeristenbelasting.
•    Het tarief watertoeristenbelasting is per persoon € 1 voor 24 uur.
•    Het tarief landtoeristenbelasting is per persoon € 1 voor een overnachting.
Alleen niet-inwoners betalen de toeristenbelasting, dus ook arbeidsmigranten. Behalve als zij ingeschreven zijn in de BRP (Basisregistratie Personen). De netto-opbrengst gebruiken we voor het verbeteren van toeristische voorzieningen.

Terug naar navigatie - Afvalstoffenheffing

 

 

Afvalstoffenheffing

De gemeente laat het huishoudelijk afval (rest-, GFT-, oud papier en PMD-afval) door een huisvuilinzamelaar huis-aan-huis ophalen en daarnaast kun je afval, soms tegen betaling, naar de milieustraat brengen. Daar betaal je belasting voor. Dat noemen we afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is sinds 2003 gebaseerd op het Diftar-principe en is een 100% kostendekkende heffing.

Het werkelijke te heffen volume voor de afvalstoffenheffing bedraagt in 2021 € 2.590.451.
De lasten zijn het volume van de netto-lasten inclusief opbrengsten uit oud papier, glas, textiel en PMD-afval. De baten bestaan uit de onderdelen vastrecht, Diftar ledigingen, opbrengsten huis-aan-huisinzameling en milieustraat. 

De werkelijke opbrengsten van de afvalstoffenheffing in 2021 zijn € 2.990.113.
Het verschil van € 399.662 storten we in de voorziening afvalstoffenheffing.

Tabel Par.B-2: Berekening mutatie voorziening
Resultaat Afvalstoffenheffing Mutatie voorziening 2021 Begrote mutatie 2021 Saldo Begroot - Werkelijk
Werkelijke opbrengst afvalstoffenheffing 2021 2.990.113
Werkelijke netto-uitgaven afvalstoffenheffing 2021 2.590.451
Saldo (mutatie voorziening) 399.662 264.122 135.540

Toelichting mutatie voorziening

Het saldo van € 399.662 wordt veroorzaakt door:
•    Diftar: Hogere werkelijke opbrengst van de afvalstoffenheffing t.o.v. de begroting van € 119.000.
Door inhaalslagen en extra controles legden we meer aanslagen afvalstoffenheffing op. Dit resulteert in:
-    € 46.000 extra opbrengsten op het vastrecht (271 meer aanslagen)
-    € 19.000 op de ledigingen 
-    € 28.000 nagekomen opbrengsten over voorgaande jaren. 
-    € 26.000 extra opbrengst doordat in de berekening van de begroting de ledigingen bij de ondergrondse containers niet zijn meegenomen. 

•    Milieustraat: € 34.000 hogere opbrengst betaalstromen milieustraat.

Dit komt doordat er grotere hoeveelheden afvalstoffen zijn ingeleverd via de betaalroute dan was begroot.

Aan de netto-uitgaven wordt het positieve verschil van € 247.000 veroorzaakt door:
•    Inzameling oud papier: € 43.900 
•    Lagere onderhoudskosten/schades glasinzameling: € 15.500
•    Lagere stort- en verwerkingskosten GFT-afval: € 11.000 
•    Lagere projectkosten Zwerfafval: € 11.800 
•    Lagere incasso- en invorderingskosten en minder uitgaven aan overige goederen en diensten (lees ook de toelichting in de Najaarsnota 2021): € 9.400
•    Lagere netto-uitgaven Voor- en Najaarsnota 2021: € 185.000 
•    Hogere kosten overige diverse posten: € 29.600

Tabel Par.B-3: Overzicht verloop egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing
Verloop voorziening Afvalstoffenheffing Jaarrekening
2019 2020 2021
Beginstand 116.443 30.457 831.202
Overheveling van reserve Nazorg stortplaatsen 276.210
306.667
Mutaties 85.985- 524.535 399.662
Eindstand 30.457 831.202 1.230.864

De egalisatievoorziening is per 31 december 2021: € 1.230.864. 

Terug naar navigatie - Rioolheffing

Rioolheffing

De gemeente verzamelt en transporteert afvalwater, voert regenwater af en beheert het grondwater. Hiervoor moet je belasting betalen. Dat noemen we rioolheffing. De inkomsten uit de rioolheffing zijn alleen beschikbaar voor uitgaven met betrekking tot afvalwater, hemelwater, oppervlaktewater en grondwater. Het heffen van rioolheffing om andere gemeentelijke taken te financieren is niet toegestaan. De inkomsten uit de rioolheffing hoeven niet kostendekkend te zijn en mogen worden aangevuld met inkomsten uit de algemene middelen, zoals een deel van de opbrengst uit OZB of het gemeentefonds. 
In het Water- en rioleringsplan Drimmelen 2018-2022 is gekozen voor een 100% kostendekkende heffing.

Het werkelijk te heffen volume voor de rioolheffing in 2021: € 2.629.910. 
De werkelijke opbrengsten van de rioolheffing in 2021: € 2.930.634.
Per saldo een verschil van: € 300.724. Deze storten we in de voorziening rioolheffing.

Tabel Par.B-4: Berekening mutatie voorziening
Resultaat Rioolheffing Mutatie voorziening 2021 Begrote mutatie 2021 Saldo Begroot - Werkelijk
Werkelijke opbrengst rioolheffing 2021 2.930.634
Werkelijke netto-uitgaven rioolheffing 2021 2.629.910
Saldo (mutatie voorziening) 300.724 - 300.724

Toelichting mutatie voorziening

Het saldo van € 300.724 wordt veroorzaakt door:

•    Hogere werkelijke opbrengst van de rioolheffing t.o.v. de primaire begroting van € 133.000.
•    Door inhaalslagen en extra controles legden we meer aanslagen rioolheffing op en er was minder leegstand. 
•    Daarnaast zien we nu de effecten van meer waterverbruik door het meer thuis zijn tijdens corona. Dit resulteert in:
- € 58.000 extra opbrengsten op het vastrecht (336 meer aanslagen)
- € 32.000 op het gebruik 
- € 44.000 nagekomen opbrengsten over voorgaande jaren. 

De hogere aantallen zijn al structureel in begroting 2022 verwerkt.

Aan de netto-uitgaven wordt het positieve verschil van € 168.000 veroorzaakt door:
•    Lagere rentetoerekening (€ 130.000)
Deze is ontstaan doordat door de aanhoudende behoefte aan vreemd vermogen er een langlopende lening is afgesloten voor een hoger bedrag dan begroot: 13,5 miljoen in plaats van € 11,4 miljoen. Daarnaast is de lening ook tegen een iets hogere rente afgesloten dan in de begroting was voorzien. Door beide factoren valt de gerealiseerde gewogen externe rente lager uit dan in de begroting.
•    Lagere onderhoudskosten (€ 66.000) 
Zie hiervoor de inhoudelijke toelichting op onderdeel b Riolering in de paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen.
•    Hogere advieskosten (€ 28.000)
Dit betreft niet begrote kosten omdat we bij de begroting 2021 nog geen rekening hielden met realisatie van de strategie en uitvoeringsagenda voor het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA). In 2021 trokken we met Geertruidenberg op om het project verder uit te werken. We krijgen hierbij ondersteuning van een externe specialist. De kosten voor inhuur delen Drimmelen en Geertruidenberg. Ze zijn voor een deel gedekt door een subsidie. 

Tabel Par.B-5: Overzicht verloop egalisatievoorziening Riolering
Verloop voorziening Riolering Jaarrekening
2019 2020 2021
Beginstand 2.303.119 2.405.227 2.849.611
Mutaties 102.109 444.383 300.724
Eindstand 2.405.227 2.849.611 3.150.334

De egalisatievoorziening is per 31 december 2021: € 3.150.334.

Terug naar navigatie - Begraafrechten

Begraafrechten

Begraafrechten zijn rechten die de gemeente Drimmelen in rekening brengt voor diensten van de gemeente die te maken hebben met een begraafplaats. Voorbeelden van deze diensten zijn het begraven van stoffelijke overschotten, het bijzetten van urnen en het onderhoud van graven op de gemeentelijke begraafplaatsen. De tarieven staan in Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Drimmelen 2021.

Terug naar navigatie - Leges omgevingsvergunning

Leges omgevingsvergunning

Leges zijn kosten voor diensten van de gemeente, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een vergunning. Door invoering in 2010 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn 25 vergunningen samengevoegd in één omgevingsvergunning. Door de Wabo zijn meer gebouwen vrij van vergunningen. Het aantal en de complexiteit van de omgevingsvergunningen schommelt continu en is afhankelijk van vraag en aanbod en marktomstandigheden. De tarieven staan in hoofdstuk 2 van de tarieventabel behorende bij de Verordening Leges Drimmelen 2021.

De invoering van de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2021 is verschoven door de minister van Milieu en Wonen naar 1 januari 2023.

Terug naar navigatie - Secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen)

Secretarieleges 

Secretarieleges zijn kosten voor diensten van de gemeenten, bijvoorbeeld voor het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels uit de BRP en Burgerlijke Stand, aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag en huwelijksvoltrekkingen. De tarieven staan in hoofdstuk 1 van de tarieventabel behorende bij de verordening Leges Drimmelen 2021.

Voor paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen heeft het Rijk maximumtarieven vastgesteld.

Terug naar navigatie - Marktgelden

Marktgelden

De gemeente heeft weekmarkten op 3 locaties: het Dorpsplein in Terheijden, de Marktstraat te Made en de Nieuwstraat in Lage Zwaluwe. Voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt wordt een recht geheven, het marktgeld.

Lokale lastendruk

Terug naar navigatie - Lokale lastendruk

Lokale lastendruk

In de tabel leest u de gemiddelde lokale lastendruk van een gemiddeld huishouden.

Tabel Par.B-6: Overzicht lastendruk
Belastingsoort lastendruk 2019 lastendruk 2020 lastendruk 2021 mutatie in% nominaal
Onroerende zaakbelastingen € 273,04 € 279,97 € 311,42 11,23% € 31,45
Rioolheffing (gemiddeld) € 258,05 € 244,12 € 240,95 -1,30% € 3,17-
Afvalstoffenheffing (gemiddeld) inclusief milieustraat en huis-aan-huisinzameling € 214,55 € 281,94 € 259,63 -7,91% € 22,31-
Totaal gemiddeld per huishouden € 745,64 € 806,03 € 811,99 0,80% € 5,96

Onroerende zaakbelastingen: bij de berekening van de lastendruk in begroting 2021 is de gemiddelde WOZ-waarde van een woning voor de onroerende zaakbelastingen geschat op € 267.400. Door onder andere de bestandsoptimalisatie en een hogere marktwaardestijging is de gemiddelde WOZ-waarde op € 279.300 uitgekomen.

De afvalstoffen- en de rioolheffing berekenden we op basis van de gemiddelde kosten per eenheid (aansluiting). We gaan hierbij uit van het werkelijk ontvangen opbrengstenvolume.

Inkomsten

Terug naar navigatie - Inkomsten
Tabel Par.B-7: Overzicht heffingen
Nr. Soort belasting of heffing Begroting 2021 (incl. wijzigingen) (in €) Verdeling (in %) Jaarrekening 2021 (in €) Verdeling (in %) Saldo Jaarrekening - Begroting
1. OZB € 5.152.977 41% € 5.194.907 42% € 41.930
2. Afvalstoffenheffing € 2.916.046 23% € 2.990.113 24% € 74.067
3. Rioolheffing € 2.850.084 23% € 2.930.634 24% € 80.550
4. Toeristenbelasting € 166.000 1% € 191.509 2% € 25.509
5. Lijkbezorging € 110.898 1% € 94.934 1% -€ 15.965
6. Omgevingsvergunning € 1.053.915 8% € 904.455 7% -€ 149.460
7. Overige leges € 6.883 0% € 9.250 0% € 2.367
8. Secretarieleges € 320.985 3% € 309.398 2% -€ 11.587
9. Precario € 51.038 0% -€ 269.415 -2% -€ 320.453
10. Marktgelden en standplaatsen € 22.500 0% € 22.412 0% -€ 88
Totaal € 12.651.327 100% € 12.378.196 100% -€ 273.131

Toelichting saldo jaarrekening - begroting
(verschillen groter dan € 25.000)

Onroerende zaakbelastingen
De extra opbrengsten van de OZB worden voornamelijk veroorzaakt door de hogere WOZ-waarde door de niet eerder meegenomen nieuwe (deel-)objecten als gevolg van de bestandsoptimalisatie, areaaluitbreiding en een hogere marktwaardestijging.

Afvalstoffenheffing
De extra opbrengsten van de afvalstoffenheffing worden voornamelijk veroorzaakt door een inhaalslag en extra controles in het najaar. Hierdoor meer aanslagoplegging voorgaande jaren (€ 28.000) en meer aanslagen vastrecht en gebruikers in 2021 (€ 20.000). Daarnaast bleken de opbrengsten van de toegangspassen voor de ondergrondse containers niet in de begroting te zijn meegenomen (€ 26.000).

Rioolheffing
De extra opbrengsten van de rioolheffing worden voornamelijk veroorzaakt door een inhaalslag en extra controles in het najaar met als gevolg aanslagoplegging voorgaande jaren (€ 44.000) en meer aanslagen vastrecht en gebruikers in 2021, ook was er minder sprake van leegstand en is op het gebruik het effect zichtbaar van het meer thuis zijn door corona. De laatste factoren zorgden voor € 37.000 hogere opbrengsten.

Toeristenbelasting
In 2021 ontvingen we meer toeristenbelasting over 2020 dan verwacht. In 2020 zijn de verwachte opbrengsten in verband met de effecten van coronamaatregelen op basis van landelijke gegevens ingeschat. In onze gemeente zijn de negatieve gevolgen voor de landtoeristenbelasting voor een groot deel opgevangen door de watertoeristenbelasting. 

Ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn er meer opbrengsten ontstaan doordat van 2019 en 2020 alsnog aangiftes zijn ingediend en de aanslagen zijn opgelegd ad € 23.000. Daarnaast vond een kleine bijstelling plaats op de verwachte inkomsten over 2021. Dit betekent afgerond € 26.000 meer opbrengsten.

Omgevingsvergunning
Economische onzekerheden door corona, gasprijzen en uitblijvende duidelijkheid over aanpak stikstofdossier lijken een remmende werking te hebben gehad op de aanvraag van vergunningen voor grotere projecten in de laatste 4 maanden van het jaar. Dit betekent niet dat projecten niet doorgaan, maar doorschuiven naar komende jaren.

Precario
In de laatst lopende juridische procedure tegen aanslagen precario vanaf 2017 is men eind 2021 tot een ambtelijke overeenkomst gekomen. Dit betekent dat de aanslagen vanaf 2017 ten laste van het resultaat 2021 zijn gebracht. Het hiervoor tot nu toe opgenomen risico is vervallen. Tegenover de afboeking van € 315.000 staat een bedrag van € 225.000 aan vervallen vorderingen op gemeente Drimmelen.
Daarnaast was er een structurele verlaging van € 5.000 naar aanleiding van een in 2021 afgerond bezwaar.

Kwijtschelding

Terug naar navigatie - Kwijtschelding

Als een belastingplichtige geen vermogen en onvoldoende betalingscapaciteit heeft kunnen we geheel of gedeeltelijk kwijtschelding verlenen. In de gemeente Drimmelen kunnen inwoners kwijtschelding aanvragen voor de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

De gemeente volgt hierbij de meest ruime landelijk te hanteren normen voor vermogen en inkomen.

Tabel Par.B-8: Overzicht kwijtscheldingen
Soort belasting of heffing Jaarrekening Begroting 2021 (incl.wijziging) Jaarrekening 2021
2019 2020
Aantal toekenningen (ook gedeeltelijk) 245 247 255 251
Waarvan automatisch verleend 140 139 145 148
Afwijzingen 35 67 50 56
Totaal kwijtschelding aangevraagd 280 314 305 307

De toegekende kwijtscheldingen laten een lichte toename zien maar blijven binnen de begrote aantallen. Naar verwachting zal in 2022 het effect van corona door gaan werken. We verwachten meer aanvragen door het wegvallen van inkomsten door de maatregelen in 2020 en 2021 ten behoeve van de inperking van corona.