4. Sociaal domein

Inleiding Sociaal domein

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:

We hebben een inclusieve samenleving, waarbij iedereen ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst of beperking, in de gemeente Drimmelen mee kan doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, werk, sport en ontmoeting, zorg en welzijn. Iedereen neemt hierbij zijn eigen verantwoordelijkheid en ondersteunt de mensen in zijn omgeving. Mensen die het niet redden met hulp van mensen uit hun omgeving of algemene voorzieningen, krijgen ondersteuning van de gemeente.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN! staat:

Drimmelen is een gemeenschap waar mensen naar elkaar omkijken en waar we er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen aan alles wat een samenleving maakt. Om dat in de toekomst ook zo te houden, willen we stevig inzetten op preventie en innovatie binnen alle onderdelen. Sport en cultuur met sportieve en culturele evenementen zijn belangrijke dragers van een gezonde, gelukkige en vitale samenleving. We willen een relatie leggen met de ambities in het sociale domein. Onze buurthuizen dragen bij aan ontmoeten, meedoen en gezelligheid. Het stimuleren van sport, ontmoeten, cultuur en hiervoor ruimten faciliteren die zo optimaal mogelijk benut worden. De gemeente richt zich primair op breedtesport en faciliteert evenementen.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende subdoelstellingen:

  1. Opgroeien en opvoeden
  2. Zorg voor kwetsbare burgers
  3. Participatie door werk en maatschappelijke inzet
  4. Sport en bewegen
  5. Sociaal culturele accommodaties.

4.1 Opgroeien en opvoeden

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen gelijke onderwijskansen

Terug naar navigatie - Bevorderen gelijke onderwijskansen

Het bevorderen van gelijke onderwijskansen voor alle jongeren, zodat zij minimaal een startkwalificatie (= een havo-, vwo- of mbo-diploma vanaf niveau 2) behalen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijs faciliteren

Terug naar navigatie - Onderwijs faciliteren

Het onderwijs in de gemeente in nauw overleg met het werkveld op een goede wijze faciliteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen

Terug naar navigatie - Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen

Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van uiteenlopende problemen waardoor de instroom van jongeren in de geïndiceerde jeugdzorg zoveel mogelijk wordt beperkt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2020 Begroot 2021 Werkelijk 2021
Aantal vve-leerlingen* 42 30 49 *1
Percentage doorverwijzingen door huisartsen* 42 37 50 *2
* Voor- en vroegschoolse educatie
*1 Betreft het totaal aantal kinderen dat in 2021 aan vve heeft deelgenomen.
*2 Het percentage is hoger dan in 2020 en het begrote percentage voor 2021. Het zegt iets over de verhouding tussen diverse verwijzers (huisartsen, CJG, RvdK e.d.), maar niet over het absolute aantal doorverwijzingen.

4.2 Zorg voor kwetsbare burgers

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ondersteuning van mensen

Terug naar navigatie - Ondersteuning van mensen

Door ondersteuning kunnen mensen zich beter redden en hebben ze een betere kwaliteit van leven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2020 Begroot 2021 Werkelijk 2021
Bekendheid onafhankelijke clientondersteuning geen gegevens 5 4
Afname aantal inwoners in traject schuldhulpverlening schuldhulpverlening 55 65 60 *3
Percentage overgewicht jongeren niet beschikbaar 10 niet beschikbaar *4
Percentage roken jongeren 4 2 niet beschikbaar *4
Percentage problematisch alcoholgebruik jongeren 10 4 niet beschikbaar *4
Percentage jongeren dat te weinig sport en beweegt (semi-inactief/inactief) 53 40 niet beschikbaar *4
*3 Per 31-12-2021 zijn 60 mensen in traject begeleiding schuldhulpverlening
*4 Gegevens zijn afkomstig van de jaarlijkse screening van de GGD in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Deze jongeren zijn 13 of 14 jaar. Vanwege corona heeft de GGD dit onderzoek in 2021 niet afgenomen en ontbreken de resultaten.

4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan

Terug naar navigatie - Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan

We gaan dit doen, waar nodig met begeleiding en inzet van instrumenten, zodat ze bij reguliere werkgevers aan het werk gaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2020 Begroot 2021 Werkelijk 2021
Aantal plaatsen beschut werken 6 7 7
Aantal loonkostensubsidie 28 35 40
Aantal Wsw-ers 56 61 56 *5
*5 aantal wsw-ers gedurende 2021

4.4 Sport en bewegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam

Terug naar navigatie - Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam

De sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en zijn duurzaam, daarnaast worden ze multifunctioneel en optimaal gebruikt. De openbare ruimte nodigt uit tot sporten en bewegen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren van sport en bewegen

Terug naar navigatie - Stimuleren van sport en bewegen

Stimuleren van sport en bewegen als middel gericht op het bevorderen van een goede gezondheid van de inwoners, in het bijzonder voor de jongeren, de ouderen en mensen met een beperking.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2020 Begroot 2021 Werkelijk 2021
Percentage jeugdleden sportverenigingen 41 40 44 *6
Aantal deelnemers SjorsSportief en -creatief 419 425 549
Aantal kinderen dat na Sjors sportief en -creatief lid wordt van club/vereniging 65 90 nb *7
*6 Per 1-1-2021: 2052 jeugdleden bij sportverenigingen (bijstelling op basis van subsidieaanvragen 2022) op 4669 jongeren < 18 jaar = 43,9%
*7 Daadwerkelijke cijfers op het einde van het schooljaar; gemiddeld 15%

4.5 Sociaal culturele accommodaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 4-2
Tabel Prg.4-2
Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie
2020 2021 2021 2021
Opgroeien en opvoeden 8.724.492 8.486.505 10.428.742 9.769.509
Zorg voor kwetsbare burgers 7.987.001 8.039.461 8.185.468 7.738.922
Participatie door werk en maatschappelijke inzet 8.420.113 6.430.610 7.596.198 7.206.755
Kunst en cultuur 599.806 598.512 636.981 627.103
Sport en bewegen 1.684.399 1.572.102 2.176.328 2.235.362
Sociaal culturele accommodaties 928.987 863.976 1.021.739 973.922
Totaal lasten 28.344.798 25.991.164 30.045.456 28.551.574
Opgroeien en opvoeden 545.937 307.578 679.662 357.872
Zorg voor kwetsbare burgers 224.074 225.715 252.365 244.162
Participatie door werk en maatschappelijke inzet 5.625.334 3.292.834 3.931.373 3.938.004
Kunst en cultuur 1.539 641 641 513
Sport en bewegen 406.986 290.999 509.545 669.851
Sociaal culturele accommodaties 299.299 289.592 340.177 316.014
Totaal baten 7.103.169 4.407.360 5.713.763 5.526.416
Saldo mutaties reserves -1.223.133 -746.788 -1.781.391 -1.510.100
Saldo van baten en lasten 20.018.495 20.837.016 22.550.302 21.515.057