Analyse begrotingsafwijkingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De begroting is vastgesteld op programmaniveau. In onderstaande tekst worden per programma de belangrijkste verschillen toegelicht per programma per thema.

Programma 1. Burger en Bestuur

Tabel 5 BL

Terug naar navigatie - Tabel 5 BL
Programma 1. Burger en bestuur Begroot Werkelijk Verschil Reserves Netto
Dienstverlening 128.115 150.170 -22.054 0 -22.054 nadeel
Burger en politiek 653.730 637.450 16.280 0 16.280 voordeel
Dorpsgericht werken 117.506 84.778 32.728 0 32.728 voordeel
Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing 2.154.758 2.134.272 20.486 0 20.486 voordeel
Bestuursondersteuning 1.846.279 1.382.988 463.291 -600 462.691 voordeel
Totaal 4.900.389 4.389.657 510.732 -600 510.132 voordeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Dienstverlening  € 22.000    nadeel
Geen relevante afwijkingen.

Burger en politiek € 16.000    voordeel
Geen relevante afwijkingen.

Dorpsgericht werken € 33.000    voordeel
Als gevolg van Corona zijn veel activiteiten in het kader van Dorpsgericht werken niet doorgegaan. Er is nauwelijks gebruik gemaakt van de regeling Samen aan de Slag en de Dorpsonderonsjes die gepland stonden, hebben geen doorgang gevonden. Ook de reguliere bijeenkomsten in het kader van Dorpsgericht werken zijn voor het overgrote deel niet doorgegaan waardoor de kosten € 33.000 lager zijn dan begroot.

Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing  € 20.000    voordeel
Het verschil bestaat uit lagere kosten Crisisbeheersing vanwege Corona (minder oefenen en opleiding), minder onderhoudskosten kazerne en lagere bijdrage aan RADAR (€ 10.000). De reden hiervoor is dat de gemeente versterkingsgelden heeft ontvangen voor activiteiten om discriminatie tegen te gaan, maar dat hiervoor in 2021 mede door Corona nog geen plannen zijn gemaakt met RADAR. Voor 2022 zijn hierover wel afspraken gemaakt.

Bestuursondersteuning   € 463.000    voordeel

Pensioenvoorziening € 420.000 voordeel
Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De Appa-pensioenpremie wordt op het salaris van de wethouder ingehouden en de gemeente stort deze in een voorziening op grond van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv). Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd. Tot 2020 werd er vanuit gegaan dat het benodigde pensioenkapitaal voor de gepensioneerde wethouders maar heel beperkt beïnvloed zou worden door de rekenrente en de levensverwachting. 
Op basis van pensioenkapitaalberekeningen eind 2021 waarbij de toekomstige verplichtingen zijn berekend, is gebleken dat het nu benodigde kapitaal verlaagd kan worden, omdat de rekenrente sterk is gestegen (van 0,082 naar 0,528%) en het aantal deelnemers aan de voorziening is afgenomen. Hierdoor kan eenmalig € 420.000 vrijvallen.

Vervanging software basisregistratie persoonsgegevens € 50.000 voordeel
Voor de vervanging van een aantal belangrijke softwarepakketten is gekozen voor een reseller constructie. Dit heeft er wel toe geleid dat de vervanging van de software voor de BRP later plaatsvindt met een incidenteel financieel voordeel van € 50.000.

Het restantverschil van € 7.000 nadelig bestaat uit diverse kleine posten zoals CAO effect bestuurders en meer onderhoudskosten straatnaamborden.

Programma 2. Openbare ruimte

Tabel 6 BL

Terug naar navigatie - Tabel 6 BL
Programma 2. Openbare ruimte Begroot Werkelijk Verschil Reserves Netto
Wegen en Verkeer 3.671.669 3.746.841 -75.172 -222.863 -298.035 nadeel
Groen 2.202.320 2.244.353 -42.033 -1.244 -43.277 nadeel
Water -758.393 -599.188 -159.205 0 -159.205 nadeel
Totaal 5.115.596 5.392.006 -276.410 -224.107 -500.517 nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Wegen € 298.000 nadeel

Wegen en verkeer: schades en  bouwverzekering  € 14.000 nadeel
In 2021 handelde de verzekering een aantal schadegevallen af. De schades waren opgelopen in 2019 of nog eerder. Het onderhoud aan de wegen was destijds nog niet uitgevoerd. Dat is inmiddels wel het geval. 

Wegen en verkeer: bermen  € 14.000 nadeel
We moesten in 2021 meer doen aan het bermenonderhoud om deze veilig te maken. Daarbij vulden we gaten en haalden de bovenlaag van de berm eraf. 

Wegen: klein onderhoud € 44.000 voordeel
Zie voor een inhoudelijke toelichting de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen – onderdeel a. Wegen (Toelichting exploitatie).

Wegen en verkeer: inhuur extern personeel (invoering Omgevingswet) € 43.000 voordeel (reserve)
We huurden in 2021 extra personeel in. We benutten eerst het budget van 2020 dat we overhevelden. In 2022 zetten we het restant in voor inhuur derden. 

Wegen en verkeer: uren afdeling Openbare werken € 82.000 nadeel
In 2021 besteedden we meer uren aan wegen Zo was er een aantal verkeerskundige werken die niet gepland waren. Ook leverden we een beheerplan wegen op. Uren hiervoor raamden we niet.

Wegen, Verkeer, Civiele kunstwerken , Openbare verlichting: lagere kapitaallasten investeringen € 45.000 voordeel en lagere onttrekking uit reserve Kapitaallasten  € 148.000 nadeel
Door onderbesteding op de lopende kredieten is er voordeel op de kapitaallasten van ca. € 45.000. Daarnaast is er een lagere onttrekking uit de reserve kapitaallasten van ca. € 148.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door onjuiste ramingen in de begroting. Per saldo leidt dit tot een nadeel van ca. € 103.000.
Zie voor een inhoudelijke toelichting op de kredieten de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen en Toelichting op de balans (Vaste activa).

Wegen en verkeer: Amendement verkeersremmende maatregelen € 31.000 nadeel (reserve)
In 2021 is er een bedrag ter beschikking gesteld van € 60.000. Bij de budgetoverheveling is hiervan een bedrag door geschoven naar jaar 2022. Abusievelijk is de dekking uit de reserve Samen Investeren in Drimmelen hierop niet gecorrigeerd.

Openbare verlichting: onderhoud / elektriciteitskosten € 60.000 nadeel
Begin 2021 stelde de raad het beleidsplan Openbare verlichting vast. Hierbij besloten we dat het budget voor onderhoud flink omlaag kon. Daarnaast is in 2018 een taakstelling ingesteld. 
Het (externe) beheer was dit jaar fors duurder door allerlei extra werkzaamheden die buiten het beheercontract vielen. Deze werkzaamheden richtten zich vooral op advies.  In de najaarsnota boekten we budgetten binnen Openbare Verlichting om (van onderhoud naar werken derden). Uiteindelijk vielen de kostten de voor onderhoud hoger uit. 
Verder stegen de  energiekosten in 2021 fors. Hierdoor haalden we de taakstellende bezuiniging niet.
Duidelijk is wel dat we nu qua budgetten op openbare verlichting aan de onderkant qua marge zitten. Lager kunnen we niet gaan want dit betekent dat we het gewenste onderhoudsniveau niet meer halen.

Kabels en leidingen: inhuur personeel en opbrengst leges € 39.000 nadeel
De glasvezelbeheerder besloot aanvullend op het buitengebied ook in alle  kernen glasvezel aan te leggen. Zij begon de uitvoering in de kernen in 2021. Daardoor hielden we meer toezicht en kregen ook wat meer leges binnen. Afhandeling van de samenwerkingsovereenkomst vindt in 2022 plaats. Ook de andere nutsbedrijven vervingen in 2021 kabels en leidingen. Dat betekende meer leges en meer inzet van uren. 

Het restant wordt veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 1.000 voordeel.

Groen € 43.000 nadeel

Openbaar groen / speelterreinen- en toestellen:  lagere dekking vanuit de reserve kapitaallasten € 21.000 nadeel
In 2021 is bedrag van ca. € 21.000 minder onttrokken uit de reserve Kapitaallasten dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door onjuiste ramingen in de begroting.

Openbaar groen / bermen: onderhoud € 5.000 nadeel
Zie voor een inhoudelijke toelichting de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen – onderdeel d. Openbaar groen (Toelichting exploitatie - nummer 1 en 2).

Natuurbescherming: ecologische verbindingszones (onderhoud € 18.000 lager; stimuleringsregeling € 38.000 hoger) (reserve)
In 2021 maakten we gebruik van de nieuwe Stimuleringsregeling Landschap. We kregen voor de gehele periode van deelname een totaalrekening. Deze bedroeg € 74.500. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een spreiding van de rekening over meerdere jaren. Het extra bedrag van € 16.000 voor communicatie over de uitvoering van de regeling hebben we hiervoor ingezet. 
Tegenover het volledig betalen van de Stimuleringsregeling Landschap hebben we niets uitgegeven aan de (voorbereidings-)kosten van de aan te leggen EVZ Terheijden-Zonzeel. Het waterschap heeft hier nog niets van verrekend. We hebben daardoor een bedrag van € 40.000 minder uitgegeven. Daarnaast gaven  we minder uit aan het onderhoud van de Ecologische verbindingszones (€ 18.000: zie ook toelichting paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen – onderdeel d. Openbaar groen (Toelichting exploitatie - nummer 3). Afhankelijk van cyclische onderhoudswerkzaamheden fluctueren  de uitgaven aan de EVZ’s jaarlijks. Zowel de Stimuleringsregeling Landschap, de (voorbereidings-)kosten van de EVZ Terheijden-Zonzeel als het onderhoud aan de EVZ’s verrekenen we verrekend met de reserve Groenaanleg. We hebben in totaal € 500 meer uitgegeven dan geraamd. 

Begraafplaatsen: baten begraafplaatsrechten € 16.000 nadeel
Het aantal begravingen en daarmee samenhangend opbrengsten grafrechten is in achterliggende jaren afgenomen. De raming is in 2015 op deze trend aangepast. Vanwege capaciteitsgebrek worden de verlengingen voor 2021 in 2022 verstuurd. Rekening is gehouden met een verlengingspercentage van 41% van het aantal te verlengen graven. Ten opzichte van de jaarrekening 2020 is het nadelig verschil afgenomen op de kostenplaats baten begraafplaatsrechten. 

Het restant wordt veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 1.000 nadeel.

Water € 159.000 nadeel

Rioolheffing: lagere toerekening rente en BTW  € 144.000 nadeel
Het nadeel wordt veroorzaakt door lagere kosten welke toe te rekenen zijn aan de tarieven van de riolering. Dit betreft de toerekening van het BTW component (lagere btw-toerekening aan de tarieven € 14.000) en een lagere rente toerekening (lager rentepercentage en een lagere boekwaarde aan het begin van het jaar € 130.000). Voor een inhoudelijke toelichting zie de paragraaf B. Lokale heffingen – onderdeel Rioolheffing.

Watergangen / stedelijk water: onderhoud € 21.000 nadeel
Zie voor een inhoudelijke toelichting de paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen – onderdeel c. Water (€ 41.000 nadeel). De helft van de kosten worden toegerekend aan de rioolheffing (mutatie voorziening Rioolheffing: zie hiervoor Paragraaf B. Lokale heffingen). 

Het restant wordt veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 6.000 voordeel.

Programma 3. Ruimte, wonen en economie

Tabel 7BL

Terug naar navigatie - Tabel 7BL
Programma 3. Ruimte, wonen en economie Begroot Werkelijk Verschil Reserves Netto
Versterken toerisme en recreatie 741.362 414.364 326.997 -274.907 52.090 voordeel
Versterken economische structuur 216.707 177.694 39.013 -32.650 6.363 voordeel
Ruimte 1.432.324 1.067.850 364.473 -155.540 208.934 voordeel
Wonen -536.334 -426.031 -110.302 191.828 81.526 voordeel
Duurzaamheid -127.366 -515.672 388.305 -200.386 187.919 voordeel
Leefomgeving 554.852 692.291 -137.438 0 -137.438 nadeel
Totaal 2.281.545 1.410.497 871.048 -471.655 399.393 voordeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Versterken toerisme en recreatie € 52.000 voordeel

Recreatie en toerisme: vrijetijdseconomie € 34.000 voordeel
Het bedrag van € 40.500 voor vrijetijdseconomie (budgetoverheveling 2020) is deels niet besteed in 2021 omdat door de corona pandemie minder is uitgegeven op gebied van toerisme en recreatie dan gepland. Een aantal (grote) projecten zijn doorgeschoven naar 2022.

Voetveren: lagere kapitaallasten € 10.000
Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraagde uitvoering van krediet "Vervanging voetveer Terheijden (elektrisch)". 

Het restant word veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 8.000 voordeel.

Versterken economische structuur € 6.000 voordeel

Het restant wordt veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 6.000 voordeel.

Ruimte € 209.000 voordeel

Omgevingswet: lagere uitgaven (€ 228 .000) (reserve)
Personeel van derden/werken door derden/advieskosten (€ 127.000 voordeel) (reserve)
Door uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet van 1 januari 2021 naar 1 juli 2022 heeft er minder inhuur van personeel van derden plaatsgevonden. Door het uitstel zijn enkele invoeringsactiviteiten doorgeschoven naar 2022 c.q. lopen door in 2022, zoals de externe communicatiecampagnes, de vaardigheidstrainingen en verdiepingsopleidingen, het transitieplan omgevingsplan, het participatiebeleid en de legesverordening. Dit betekende minder advieskosten van externe bureaus en minder kosten voor opleidingen in 2021. Deze kosten worden alsnog in 2022 gemaakt. Er zijn wel niet geplande kosten gemaakt voor het inschakelen van het inkoopbureau (€ 4.000). In 2021 is besloten om toch een adviesbureau in te schakelen bij het opstellen van het transitieplan omgevingsplan. Het inkoopbureau heeft de aanbesteding hiervoor begeleid. Dit was in 2021 niet voorzien. Door het uitstel van de Omgevingswet is ook het ‘werken met de Omgevingswet’ uitgesteld. Er is wel gestart met het maken van een ontwikkelplan voor de organisatie, maar de uitvoering hiervan vindt in 2022 plaats.

Omgevingswet: apparaatskosten gemeentelijke organisatie (€ 101.000 voordeel)
Door het uitstel van de Omgevingswet van 1 januari 2021 naar 1 juli 2022 is er minder tijd besteed aan de invoering van de Omgevingswet, dan was gepland. Daarnaast hoeven niet alle medewerkers tijd te schrijven. Hierdoor besteden medewerkers wel tijd aan de invoering van de Omgevingswet, maar is dat niet zichtbaar in de geboekte uren.

Ruimtelijke ordening: Vrijkomende Agrarische Bebouwing € 28.000 (reserve)
In 2021 is een onderzoek naar vrijkomende agrarische bebouwing opgestart. Hiervoor is €50.000 begroot. Het onderzoek loopt nog en wordt in 2022 afgerond.

Ruimtelijke ordening: omgevingsplan € 120.000 voordeel
Het budget voor het opstellen van het omgevingsplan nieuwe stijl is niet gebruikt omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet was uitgesteld naar 1 juli 2022 (en nu weer naar 1 januari 2023). Verder vinden de meeste voorbereidende werkzaamheden (transitieplan en pilot wijzigen omgevingsplan) door dit uitstel ook pas plaats in 2022.

Ruimtelijke ordening: lagere advieskosten bestemmingsplannen en planschades € 50.000 voordeel
Er zijn geen (niet-verhaalbare) adviezen opgevraagd voor planschadeverzoeken in 2021. Het begrote bedrag van €13.500 is niet gebruikt. In 2021 zijn geen kosten gemaakt voor parapluherzieningen. Het begrote bedrag van €10.255 is niet gebruikt. Voor de procedure rondom de aanvragen voor zonnevelden is een bedrag geraamd voor juridische ondersteuning. Dit is niet geheel benut. In totaal blijft er circa €50.000 over van het begrootte bedrag.

Ruimtelijke ordening: wijzigingsplannen / afwijkingen bestemmingsplannen € 52.000 nadeel
De kosten voor wijzigingsplannen/afwijkingen bestemmingsplannen zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Dat komt omdat het aantal wijzigingsplannen hoger was en de complexiteit groter.

Het restant wordt veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 10.000 nadeel.

Wonen € 82.000 voordeel

Toezicht en handhaving – brandveiligheid: lagere inhuur / ureninzet afdeling Grondgebied € 74.000 voordeel
Door drukte en het stelselmatig niet in ingevuld krijgen van vacatures binnen het cluster is het niet mogelijk geweest om werk te maken van het bluswatervraagstuk (€ 65.000 claim 2020. Onderbesteding op brandveiligheid omdat deels minder planmatig toezicht is uitgevoerd tijdsens lockdown periodes, anderzijds omdat bouwtoezicht meer aandacht vroeg, waar we niet alle vacatures hebben kunnen vullen (€ 9.000).

Toezicht en handhaving – bouwdeel: lagere inhuur (€ 57.000) / hogere ureninzet afdeling Grondgebied (€ 85.000 nadeel) € 28.000 nadeel
De afwijking bij Toezicht en Handhaving WABO is het gevolg van enerzijds lagere kosten voor inhuur en anderzijds hogere kosten eigen personeel. Het is op dit moment erg moeilijk om toezichthouders in te huren. De geplande inhuur  van een toezichthouder is maar deels gelukt. Door herschikking van taken is er meer eigen capaciteit ingezet op handhaving en toezicht.

Niet in exploitatie genomen panden € 6.000 voordeel
Er waren geen ‘niet in exploitatie genomen panden” in 2021 waarvoor uren of werkzaamheden voor zijn verricht.

Grondzaken: reststroken € 14.000 voordeel
In 2021 zijn meer reststroken verkocht (€ 9.000) dan begroot. Daarnaast zijn er per saldo ca. € 5.000 minder aan kosten gemaakt (urenbesteding, inhuur personeel, taxaties e.d.). 

Vrijval voorbereidingskrediet dorpshart Made € 250.000 voordeel
Bij de vaststelling van de grondexploitatie in januari 2021 is onder andere een bedrag van € 250.000 voor plankosten opgenomen. Met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording kunnen we in de jaarstukken het voorbereidingskrediet (dat dezelfde omvang had) laten vervallen (correctie onvolledige begrotingswijziging).

Grondbedrijf (facilitair met en zonder raadsbesluit) € 221.000 nadeel
Het nadeel is ontstaan door meer voorbereidingskosten die niet te verhalen zijn (€ 120.000), algemene uren (€ 9.000), meer verliezen op projecten (€ 24.000) en afboeken van voorbereidingskosten tot en met 2019 (€ 68.000). 

Het restant word veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 13.000 nadeel.

Duurzaamheid € 188.000 voordeel

Afval(stoffenheffing): € 18.000 voordeel
Aan de afvalstoffenheffing is een hogere doorbelasting toegerekend van de hogere kosten afdeling Openbare werken buitendienst (gemeentewerf / tractie en gereedschappen).

Energietransitie / duurzaamheid: lagere ureninzet  (€ 83.000)  en inhuur personeel (€ 15.000) € 98.000 voordeel
Duurzaamheid bestaat in de begroting uit diverse posten zoals energietransitie en biodiversiteit. De apparaatskosten zijn voor een groot deel op andere posten geboekt waardoor op duurzaamheid een overschot is ontstaan.

Energietransitie / duurzaamheid: lagere advieskosten e.d. € 254.000 voordeel (reserve € 200.000 warmtevisie / duurzaamheid)
Een bedrag van 200.000,- is onbenut en wordt wederom opgevoerd tijdens de VJN 2022. Deze reserve is met name bedoeld voor advies- en uitvoeringskosten vanwege de Transitievisie Warmte, ofwel de warmtevisie op een aardgasvrije gebouwde omgeving in Drimmelen. De lager uitgevallen advies- en onderzoekskosten hebben vooral te maken met (onverwachte) subsidie-ontvangsten, de langere doorlooptijd van de visieontwikkeling en de grotere inzet van ambtelijke uren.  

Energietransitie / duurzaamheid: ontvangen subsidie Warmtevisie € 21.000 voordeel
Over 2021 hebben we een financieel voordeel gehad vanwege de aanvraag en toekenning van de rijkssubsidie ‘Extern Advies Warmtetransitie (EAW). Deze inkomsten (20.660,-) hebben we aangewend voor de kosten van extern advies (en onderzoek), die gemeenten maken m.b.t. warmtetransitie. De ontvangen subsidie is hiervoor volledig gebruikt en inmiddels definitief aan ons toegekend.

Duurzaamheid: apparaatskosten gemeentelijke organisatie (€ 17.000 nadeel)
Op de kostenplaats duurzaamheid worden ook de uren geboekt voor biodiversiteit en verduurzaming van het Amerwarmtenet. In 2021 was het nieuwe Actieplan Biodiversiteit klaar. De raad heeft extra budget toegekend voor de uitvoering van dit actieplan. Hierdoor vonden er in 2021 meer uitvoeringsactiviteiten plaats dan in 2020 was voorzien voor 2021. Onder de verduurzaming van het Amerwarmtenet vallen ook het project Geothermie en de biomassa-installatie bij Plukmade, waaraan in 2021 veel tijd is besteed. 

Het restant word veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 14.000 voordeel.

Leefomgeving € 137.000 nadeel

Omgevingsvergunning: lagere opbrengst leges € 150.000 nadeel
Economische onzekerheden door o.a. corona, gasprijzen en uitblijvende duidelijkheid over aanpak stikstof dossier, lijkt een remmende werking te hebben gehad op de aanvraag van vergunningen voor grotere projecten in de laatste 4 maanden van het jaar. Dit betekent niet dat project niet doorgaan, maar doorschuiven naar komende jaren.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant € 62.000 voordeel
Door corona zijn er vooral in programma 2 van het werkprogramma OMWB (verzoektaken) minder werkzaamheden verricht dan geraamd. Dit komt mede door uitstel van de Omgevingswet, de gesloten horeca en geen evenementen. Dit betekende dus geen geluidsmetingen en periodieke milieucontroles bij horeca ondernemingen. In het geheel zijn er minder adviesaanvragen gedaan bij de OMWB omdat er door corona minder plannen zijn ingediend (€ 76.000 voordeel).
Het aantal ingekomen meldingen en vergunningen die door de OMWB zijn behandeld is toegenomen. Daarnaast neemt de  behandeling van onder meer agrarische vergunningen veel tijd in beslag en heeft vaak tot procedures geleidt (€ 14.000 nadeel). 

Dwangsommen € 24.000 voordeel
Ieder jaar ontvangt de gemeente bedragen naar aanleiding van opgelegde dwangsommen bij de bedrijven en inwoners. De dwangsommen worden opgelegd aan de hand van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) indien bedrijven en inwoners langere tijd in overtreding zijn. Dit kan o.a. Op het gebied van milieu, bouwen en wonen, ruimtelijke ordening en APV zijn.

Inhuur personeel € 59.000 nadeel
Omdat het in 2021 niet gelukt is om de vacature vergunningverlener in te vullen is besloten extra capaciteit in te huren.  Op die manier kunnen de vergunningen binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld.

Het restant word veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema € 14.000 nadeel.

Programma 4. Sociaal domein

Tabel 8BL

Terug naar navigatie - Tabel 8BL
Programma 4. Sociaal domein Begroot Werkelijk Verschil Reserves Netto
Opgroeien en opvoeden 9.749.080 9.411.637 337.443 -151.778 185.666 voordeel
Zorg voor kwetsbare burgers 7.933.103 7.494.760 438.343 -114.353 323.990 voordeel
Participatie door werk en maatschappelijke inzet 3.664.825 3.268.752 396.073 0 396.073 voordeel
Kunst en cultuur 636.340 626.590 9.750 0 9.750 voordeel
Sport en bewegen 1.666.783 1.565.511 101.272 -5.160 96.112 voordeel
Sociaal culturele accommodaties 681.563 657.908 23.655 0 23.655 voordeel
Totaal 24.331.693 23.025.158 1.306.536 -271.290 1.035.245 voordeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Opgroeien en opvoeden € 186.000 voordeel

Onderwijs € 79.000 voordeel

Leerlingenvervoer € 62.000 voordeel
Door de sluiting van de scholen vanwege Corona werd enkele maanden geen leerlingenvervoer ingezet. Gedurende de lockdown werd alleen vervoer ingezet naar de noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Omdat minder ritten gereden zijn, liggen de kosten in deze maanden veel lager dan in de andere maanden. 

Peutertoeslag € 17.000 voordeel
Er is € 17.000 minder aan peutertoeslag uitgekeerd dan begroot doordat vanwege thuiswerken en lockdowns minder gebruik is gemaakt van de peuterspeelzaal. In coronatijd is ook een deel vergoed vanuit coronamiddelen vanuit rijksoverheid. 

Onderwijsbeleid (reserve) € 27.500 nadeel
Ten behoeve van de verduurzaming onderwijsgebouwen en  het opstellen van de huisvestingsvisie Terheijden (acties Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs, IHP) zijn eenmalig middelen ter beschikking gesteld (reserve). De werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2022 waardoor de onttrekking uit de reserve niet plaatsvindt. De budgetten zelf zijn al in december 2021 door uw raad overgeheveld.

Stuifhoek (reserve) € 3.000 nadeel
Ten behoeve van de nieuwbouw van de Stuifhoek is een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld. De oplevering van de school vindt pas over enkele jaren plaats waardoor er niet wordt afgeschreven op dit krediet en is ook de onttrekking uit de reserve kapitaallasten lager.

Jeugdhulp - voorliggende voorziening en preventie € 

Taskforce Jeugd € -
De raad heeft in 2021 bij de oprichting van de tijdelijke Taskforce jeugd, incidenteel € 250.000 beschikbaar gesteld. Een deel hiervan is ingezet in 2021, het restant wordt in 2022 ingezet. Door lagere besteding is ook minder aan de reserve onttrokken waardoor onderbesteding geen effect heeft op het rekeningsaldo.

Jeugdhulp - toegang € 36.000 voordeel

Gemeenschappelijke Regeling Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) € 26.000 voordeel
Centrumgemeente Breda heeft in 2021 extra rijksmiddelen ontvangen. De stuurgroep van de  Gemeenschappelijke Regeling Geweld in Afhankelijkheidsrelaties heeft daarom besloten om in 2021 incidenteel een bedrag aan deelnemende gemeenten uit te betalen. Drimmelen heeft 
€ 26.000 teruggekregen.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) € 10.000
Een verschil van ruim € 10.000 komt door een resultaatbestemming CJG over 2020 (voordeel € 10.000). De reguliere bijdrage 2021 aan het CJG komt overeen met de begroting.   

Specialistische jeugdzorg € 84.000 voordeel

PGB Jeugd € 42.000 nadeel
De oorzaak van de overschrijding is niet gelegen in een toename van het aantal jeugdigen met PGB, maar in een toename van het afgegeven PGB-budget per jeugdige. Enerzijds hangt dit samen met een aantal specifieke casussen waarvoor veel zorginzet nodig is geweest. Daarnaast heeft voor een (klein) aantal jeugdigen de invloed van Corona een budget verhogend effect gehad.

Specialistische jeugdzorg regio € 126.000 voordeel
De kosten specialistische jeugdzorg over 2021 zijn lager uitgevallen dan de gewijzigde (verhoogde) begroting (€ 127.000 voordeel). Enerzijds is er meer uitgegeven aan specialistische jeugdzorg dan begroot (€ 88.000 nadeel). Deze stijging zit vooral bij de Landelijke functies (LTA) en ook bij Ambulant. De toenemende GGZ-problematiek heeft mogelijk een relatie met corona. Anderzijds is er een voordeel van € 215.000. Dit voordeel bestaat uit opbrengsten kwaliteitsonderzoeken WBO (€ 29.000 voordeel), Jeugdbescherming/Jeugdreclassering (€ 181.000 voordeel) en generalistische jeugdzorg (€ 5.000 voordeel). De jeugdzorgregio WBO heeft meerdere kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd bij zorgaanbieders. Deze onderzoeken en controles hebben geleid tot een terugvordering van reeds betaalde declaraties van € 29.000.
In de Q3 rapportage zagen we een stijgende trend bij Jeugdbescherming/Jeugdreclassering. Deze heeft zich niet voortgezet. Daarom is achteraf gezien onterecht bijgeraamd. Op deze vorm van jeugdzorg hebben we geen invloed. Dat maakt het lastig voorspellen en begroten. Pas achteraf wordt daar verantwoording over afgelegd. 

Het restantverschil op dit thema van € 18.000 (voordeel) word met name veroorzaakt door lagere regionale kosten WBO a.g.v. moeilijk invulbare vacatures en minder projecten jongerenparticipatie vanwege corona.

Zorg voor kwetsbare burgers € 324.000 voordeel

Maatwerkvoorzieningen WMO woningaanpassingen € 37.000 voordeel
Het voor de woningaanpassingen beschikbare budget is gebaseerd op de gemiddelde uitgaven van de laatste paar jaar. De uitgaven schommelen sterk doordat de gemeente incidenteel moet bijdragen in grote woningaanpassingen. De lagere kosten in 2021 komen met name door  Corona waardoor het langer duurt voordat inwoners de aanpassingen uit kunnen laten voeren en tevens is er een gebrek aan bouwmaterialen en personeel. De declaratie van de kosten schuift hierdoor naar 2022.

WMO huishoudelijke ondersteuning  € 39.000 voordeel
Door vergrijzing neemt de vraag naar huishoudelijke ondersteuning geleidelijk toe. Na de invoering van een lage inkomensonafhankelijke eigen bijdrage in 2019 stijgt de vraag sterker dan voorheen. 
De onderschrijding van het budget heeft een aantal redenen. In 2021 is het aantal cliënten minder gestegen dan verwacht (3% in plaats van 4%). Daarnaast is de regel over vervanging van hulpen tijdens hun vakantie aangepast. Vervanging vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is voor de cliënt. 
Tenslotte kon de huishoudelijke ondersteuning soms niet worden geleverd vanwege hoog ziekteverzuim bij de aanbieders door corona of het volgen van de quarantainevoorschriften. Door krapte op de arbeidsmarkt kon niet altijd passende vervanging worden gevonden.

WMO Begeleiding € 26.000 nadeel
De kosten voor WMO-begeleiding zijn per saldo € 22.000 hoger dan begroot doordat meer inwoners dan begroot begeleiding nodig hebben. Dit kan komen door meer bekendheid van de mogelijkheden van Wmo-begeleiding, langer thuis wonen of snellere afronding van behandelingen (vanuit de Ziektekostenverzekering). 

Persoonsgebonden budget WMO € 51.000 voordeel
In 2021 zijn een aantal grote persoonsgebonden budgetten beëindigd, omdat de cliënten een andere indicatie kregen of voldoende zelfredzaam werden. Het financiële effect hiervan werd pas zichtbaar in het vierde kwartaal.

Beschermd Wonen € 121.000 voordeel
Het aandeel van de gemeente Drimmelen in de regionale kosten voor beschermd wonen viel ruim € 99.000 lager uit dan voorzien. De gemeente Breda ontving extra middelen en de overdracht van cliënten naar de Wlz is budgetneutraal verlopen. 
De middelen die de gemeente Drimmelen in 2021 ontving voor versterken van de aanpak van dak- en thuisloosheid zijn ingezet voor financiering van de projectleider van het regionale Versterkingsplan dak- en thuisloosheid dat door de regiogemeenten is opgesteld. Voor de resterende middelen ad € 22.000 is geen passende bestemming gevonden.

Algemene voorzieningen WMO € 42.000 voordeel
De kosten van de Algemene voorzieningen zijn € 42.000 lager dan begroot doordat Surplus het exploitatietekort op de pilot Huiskamers in het tweede halfjaar de uitvoering sterk kon verminderen. Ook zijn door Corona minder activiteiten georganiseerd waardoor er een overschot is op het activiteitenbudget.

Toegankelijkheid/inclusie € 49.000 voordeel
Reserves € 80.000 nadeel
In 2021 heeft de gemeente de subsidieregeling KomBinnen! verder uitgevoerd. Deze regeling is ter stimulering van de toegankelijkheid bij verenigingen en organisaties. Vanwege minder aanvragen (8 i.p.v. 13) resteert van het budget € 42.000.Tevens is door corona van het uitvoeringsbudget Inclusie € 38.000 minder besteed. Door de lagere uitgaven is de onttrekking uit de reserve ook lager waardoor lagere kosten geen invloed hebben op het rekeningsaldo. Deze middelen worden in 2022 ingezet.
De uren van de coördinator Inclusie stonden op een ander programma geraamd wat een overschrijding van € 31.000 heeft veroorzaakt bij Inclusie.

Preventie WMO € 31.000 voordeel
Er heeft een verschuiving tussen dit programma en Algemene dekkingsmiddelen plaatsgevonden m.b.t. Coronamiddelen m.b.t. bestrijding eenzaamheid (€ 15.000 nadelig). Hierdoor op dit programma een voordeel en bij Algemene dekkingsmiddelen een nadeel. Tevens zijn er door ziekte minder uren verantwoord (€ 46.000).

Openbare gezondheidszorg € 39.000 voordeel
Openbare gezondheidszorg (reserve) € 20.000 nadeel
De kosten gezondheidszorg zijn € 39.000 lager dan begroot en kent een divers scala aan oorzaken. Scholen uit de gemeente Drimmelen hebben geen aanvraag ingediend voor ‘Gezonde school’ traject (€ 15.000 voordeel). Dit is grotendeels te verklaren doordat de focus van scholen, tijdens de coronapandemie, op continuïteit van onderwijs lag. 
Minder verenigingen hebben subsidie voor Rookvrije Generatie en Gezonde Sportkantine aangevraagd dan begroot (€ 7.500 voordeel). Deze beide zaken werden gedekt uit de reserves waardoor de onttrekking ook ruim € 20.000 lager is.
Door personele problemen heeft de GGD niet alle inspecties kinderopvang en gastouders kunnen uitvoeren. De GGD brengt hierdoor niet alle kosten in rekening (€ 6.500 voordeel).  Het restantverschil bestaat uit lagere kosten onderhoud AED’s (€ 1.500), vervallen legionella-inspecties (€ 3.500), door corona minder voorlichtingsactiviteiten (€ 1.500), 3 i.p.v. 4 groepen  gestart met beweegprogramma (€ 2.000), subsidie Moedige moeders dubbel begroot (€ 2.000).

Het restantverschil op dit thema van € 41.000 (voordeel) wordt met name veroorzaakt door minder aanvragen en uitvoeringskosten mantelzorgcompliment (€ 19.000) waardoor ook de onttrekking uit de reserve  € 15.000 lager is.  Ook waren de kosten van de Deeltaxi € 15.000 lager doordat a.g.v. Corona er minder gereisd is.

Participatie € 396.000 voordeel

Bijstandsverlening € 80.000 voordeel
Er is sprake van een groei van het aantal plaatsingen voor de banenafspraak boven de in 2021 al aangepaste begroting. Dit geeft een nadeel van € 27.000. Daar tegenover staat een voordeel van € 98.000 vanwege een verhoogde uitstroom uit de Participatiewet uitkering, die vooral in het vierde kwartaal is doorgezet. Tevens was er een netto uitstroom IOAW door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (€ 15.000). Door vacatures en inhuur is er ten slotte een nadeel ontstaan van € 11.000. Het restantverschil komt door een lagere vergoeding voor personen in een instelling en uitstroom uit de IOAZ (€ 4.000).

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) € 30.000 voordeel
Per saldo is in 2021 voor € 53.000 minder aan BBZ verstrekt vanwege minder aanvragen wat geleid heeft tot een lagere declaratie (€ 13.000) waardoor er per saldo een voordeel is van € 40.000 op de BBZ. Door minder aanvragen BBZ en TOZO  zijn de advieskosten lager (€ 5.000) en is de rijksvergoeding voor de uitvoering lager dan de uitvoeringskosten(€ 15.000 nadeel).

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)  € 176.000 voordeel
De regeling is bedoeld om een terugval in inkomsten op te vangen en liep tot 30 september 2021. Het was voornamelijk gericht op woonlasten zoals huur, hypotheek en nutsvoorzieningen. In onze gemeente is daar weinig tot geen gebruik van gemaakt waardoor er van het budget € 176.000 resteert.

Sociale werkvoorziening € 34.000 nadeel
Dit nadeel wordt veroorzaakt door niet-begrote betalingen aan MidZuid. Het betreft de betaling van Coronacompensatie van € 34.000 welke middels de Algemene uitkering is ontvangen en is verantwoord onder de Algemene dekkingsmiddelen. Voor de jaarrekening heeft deze betaling dus per saldo geen effect.

Bijzondere bijstand € 74.000 voordeel
Er zijn minder aanvragen voor bibliotheek- en sportabonnementen ingediend doordat vanwege zowel de bibliotheken als sportaccommodaties langere tijd gesloten zijn geweest. Verder waren er weinig aanvragen voor het project 'Kwetsbare zwangeren' (samen € 22.000). 
Ook is er minder bijzondere bijstand toegekend dan begroot (€ 19.000). Hiervan is een deel nog in behandeling en komt daardoor t.l.v. 2022.
Tevens is er in 2021 heel beperkt een beroep gedaan op het noodfonds (€ 15.000). Dat wil niet zeggen dat er geen acute situaties waren, maar deze zijn op een andere manier opgelost. Denk aan omgekeerde toets en bekostiging via een particuliere stichting.
De huur van de oude locatie van de voedselbank in de Patronaatstraat in Made is hieruit bekostigd. Een deel is reeds uitbetaald. Van de voedselbank is geen informatie ontvangen over een afrekening 2021 waardoor er een voordeel is van € 18.000

Re-integratie werkzoekenden € 29.000 voordeel
Aan het eind van het jaar is gebleken dat de btw op de re-integratietrajecten compensabel is waardoor de kosten € 23.000 lager uitvielen dan begroot. Daarnaast hebben ondernemers minder gebruik gemaakt van ondersteuning (€ 3.000). Tevens waren er niet begrote inkomsten van € 3.000 wegens het implementeren van een landelijk uitgerolde set aan informatie en beschikkingen voor loonkostensubsidie. 

Het restant verschil word veroorzaakt door tal van kleinere afwijkingen op het thema zoals een nieuw contract m.b.t. schuldhulpverlening (voordeel € 20.000) . De kleine verschillen bedragen in totaal € 41.000 voordeel.

Kunst en cultuur € 10.000 voordeel
Geen relevante afwijkingen

Sport en bewegen € 96.000 voordeel

Binnensport € 74.000 voordeel
Het positieve verschil bestaat uit verschillende onderdelen. In 2021 is een beheerder van een sporthal langdurig ziek geweest, hierdoor is er € 32.000 minder aan uren verantwoord.
Doordat de school het beheer van gymnastieklokaal Lage Weide overgenomen heeft, zijn de huurinkomsten ten onrechte afgeraamd voor het gebruik door de school (€ 29.000 voordeel).
Tevens was de vergoeding o.b.v. de Coronaregeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties € 15.000 hoger dan geraamd. Ten slotte diverse verschillen zoals een BTW voordeel, advieskosten voor een aanbesteding en minder onderhoud a.g.v. minder gebruik van de sporthallen.

Zwembaden € 43.000 nadeel
Er is een nieuw, niet begroot, onderhoudscontract afgesloten voor de warmtepompen en zonnepanelen bij de Randoet (€ 11.000) en er is een aantal werkzaamheden vroegtijdig uitgevoerd uit de Meer Jaren Onderhouds Planning MJOP (€ 16.500). Daarnaast zijn er extra kosten (€ 25.000) voor juridische advisering gemaakt in de rechtsprocedure met de aannemer.
Tevens is minder subsidie van € 20.000 uitgekeerd, omdat nog geen data (warmtenet Terheijden) beschikbaar is voor het bepalen van de extra energiekosten Puzzelbad en er is vanwege de hogere kosten een hogere compensatie BTW ontvangen (€ 7.000).
De overschrijding van het krediet, a/g/v/ de rechtszaak, leidt tot hogere afschrijvingskosten (€ 8.000) da begroot. Ten slotte zijn er meer ambtelijke uren besteed t.b.v. de actualisatie en implementatie van de MJOP (€ 7.000). Het restantverschil bestaat met name uit een hogere aanslag OZB a.g.v. de renovatie.

Buitensport € 44.000 voordeel
Reserve trapveldjes € 5.000 nadeel
Door langere levertijden (supply chain) en inval winterse omstandigheden is het niet mogelijk gebleken de infill van de sportvelden in het najaar aan te brengen. De werkzaamheden zijn verplaatst naar de zomer van 2022. Bij de VJN zal opnieuw de benodigde ruimte van € 35.000 worden gevraagd voor uitvoering.
Op basis van de reguliere inspecties van de trapveldjes bleek het vervangen van doelen of hekwerken niet nodig. 

Sportbeleid € 26.000 voordeel
Voor de subsidies is een bedrag van € 7.500 minder uitgekeerd door een lager aantal jeugdleden en minder aanvragers. Tevens is door de extra uitkering ad € 20.000 van VWS boven de initiële subsidie van € 20.000 voor de uitvoering van het Sportakkoord een activiteitenpakket uitgevoerd ter hoogte van € 25.000 waarvan de kosten vooruitlopend op het Sportakkoord reeds gedeeltelijk geraamd waren (voordeel € 15.000). Het restantverschil bestaat met name uit een lagere exploitatiebijdrage Rietgors (€ 2.000)

Sociaal culturele accommodaties € 24.000 voordeel
Dit voordeel bestaat uit diverse kleine afwijkingen zoals minder kosten evenementen en lagere onderhoudskosten a.g.v. Corona, maar ook extra onderhoud aan de Cour en compensatie hiervoor aan de exploitant.

Algemene dekkingsmiddelen

Tabel 11BL

Terug naar navigatie - Tabel 11BL
Algemene dekkingsmiddelen Begroot Werkelijk Verschil
Lokale heffingen -4.867.009 -4.662.722 -204.287 nadeel
Algemene uitkeringen -37.181.955 -37.653.859 471.904 voordeel
Dividend -65.931 -65.931 0 voordeel
Saldo Financieringsfunctie 116.407 105.748 10.659 voordeel
Overige algemene dekkingsmiddelen 45.122 220.750 -175.628 nadeel
Onvoorzien 0 0 0 voordeel
Vennootschapsbelasting 2.500 12.652 -10.152 nadeel
Totaal Algemene dekkingsmiddelen -41.950.866 -42.043.363 92.497 voordeel
Mutatie reserves -3.149.258 -1.658.728 -1.490.530 nadeel
Totaal -87.050.989 -85.745.454 -1.305.536 nadeel

Overhead

Tabel 12BL

Terug naar navigatie - Tabel 12BL
Overhead Begroot Werkelijk Verschil Reserves Netto
Management en bestuursondersteuning 1.001.944 988.744 13.200 0 13.200 voordeel
Huisvesting 762.456 516.391 246.065 0 246.065 voordeel
Automatisering 2.030.767 2.045.385 -14.618 -126.491 -141.110 nadeel
Planning & Control 341.074 347.979 -6.905 0 -6.905 nadeel
Facilitaire zaken 1.352.497 1.259.721 92.777 0 92.777 voordeel
Financiële administratie 618.565 609.299 9.266 0 9.266 voordeel
Personeel en organisatie 1.581.419 1.568.523 12.896 -27.617 -14.721 nadeel
Communicatie 553.539 501.533 52.006 0 52.006 voordeel
Front-office 229.512 226.206 3.306 0 3.306 voordeel
Totaal lasten 8.471.773 8.063.781 407.992 -154.108 253.884 voordeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Management en bestuursondersteuning € 13.000 voordeel
Geen relevante afwijkingen.

Huisvesting € 246.000 voordeel
Er is een voordeel ontstaan door de compensatie voor kostprijsverhogende btw (€ 59.000).

De overhead uren zijn doorbelast naar grondexploitatie. Dit geeft een voordeel van € 125.000. Deze uren waren niet begroot.

Voor Het Nieuwe Werken, waarbij deels op kantoor en deels thuis wordt gewerkt, worden een aantal investeringen in 2022 afgerond. Hierdoor is een voordeel op de afschrijvingskosten ontstaan van € 35.000

Diverse kleine verschillen per saldo (€ 27.000 voordeel).

Automatisering € 15.000 nadeel, reserve € 126.000 nadeel
Een deel van de software investeringen zijn doorgeschoven naar 2022 (zie toelichting op de kredieten). Hierdoor zijn ook structurele software kosten lager uitgevallen dan gepland. Dit resulteert in een voordeel van € 96.000. Hierdoor wordt minder uit de reserve kapitaallasten onttrokken (€ 23.000 nadeel) 

Door uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen de noodzakelijke implementatiekosten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) drukken op dienstjaar 2022. Het betreft kosten voor realisatie noodzakelijke koppelingen tussen de diverse aangeschafte pakketten binnen het DSO, restant kosten implementatie Squit 20/20, opleidingskostenkosten ketentesten, kosten toepasbare regels. Dit resulteert in een lagere onttrekking uit de algemene reserve van € 103.000.

De hogere dienstverleningskosten vanuit Breda zijn niet doorgevoerd in de begroting. Hierdoor is een nadeel ontstaan van € 57.000

In verband met ziekte en onderbezetting is extern ingehuurd (€ 51.000 nadeel).

Diverse kleine verschillen per saldo (€ 3.000 nadeel).

Planning & Control € 7.000 nadeel
Het uitvoeren van een Burgerpeiling was niet begroot maar vond op verzoek van het college toch plaats (€ 19.000 nadeel)

Het bewustwordingsprogramma Privacy 2021 is minder omvangrijk en intensief geweest dan vooraf gedacht (€ 8.000 voordeel).

Diverse kleine verschillen per saldo (€ 4.000 voordeel).

Facilitaire zaken € 94.000 voordeel
Een deel van de uren van het inkoopbureau zijn in eerste instantie hier op begroot. De werkelijke uren zijn doorbelast naar de afdeling waar ze betrekking op hebben ( € 52.000 voordeel).    

De afschrijvingskosten zijn lager dan gepland doordat nog niet alle investeringen volledig tot uitvoering zijn gebracht. In totaal is dit een voordeel van € 31.000

Door COVID-19 zijn minder werknemers op kantoor geweest waardoor minder kosten zijn gemaakt voor catering (€ 10.000 voordeel).

Financiële administratie € 9.000 voordeel
Geen relevante afwijkingen.

Personeel en organisatie € 15.000 nadeel

Arbeidsvoorwaarden, organisatieontwikkeling en opleidingen € 45.000 voordeel
Er is een tweetal overschrijdingen te zien, t.w. op de verkoop van verlofuren (€ 18.000) en reiskosten woon-werk (€ 4.000). De eerste wordt veroorzaakt door het meer en beter sturen op urensaldi, de tweede met de nieuwe regels i.v.m. thuiswerkvergoeding i.r.t. corona. Daar staan een groot aantal kleinere posten met een positief resultaat tegenover, o.a. flexibel belonen en representatie (€ 13.000). Deze budgetten zijn o.a. bedoeld voor teambuildingsactiviteiten en afscheidsborrels die als gevolg van corona niet hebben plaatsgevonden.
Daarnaast zijn, als gevolg van én corona én de wisselingen rondom de functie van gemeentesecretaris, weinig kosten gemaakt voor organisatieontwikkeling (€ 25.000 voordeel).  Op organisatieniveau is sprake van een onvolledige besteding van het beschikbare opleidingsbudget. Dit heeft een nauw verband met de organisatie ontwikkeling waarin in 2021 minder is geïnvesteerd dan voorzien en met corona, waardoor opleidingen afgezegd werden.

Personeelsverzekeringen € 31.000 nadeel
Het is een algemene tendens dat verzekeringen voor gemeenten duurder worden. Dit vindt mede zijn oorzaak in het feit dat er weinig aanbieders zijn in de markt van verzekeringen voor gemeenten. In 2022 wordt de verzekering opnieuw aanbesteed.

Voormalig personeel € 41.000 nadeel
Voor een aantal vertrokken medewerkers was een voorziening gevormd waarvan we in 2021 nog wel kosten hadden. Vanwege langer doorlopende UWV verplichtingen doorlopend naar 2022 waren deze kosten voor een aantal personen te laag ingeschat en is er een aanvullende storting in de voorziening nodig. (€ 29.000 nadeel). Daarnaast is er in het kader van de regeling vervroegd uittreden een uitkering gedaan in 2021 (€ 12.000). Deze was niet voorzien.

Geluk € - 
Binnen dit thema valt ook het budget voor Geluk.  Voor 2021 was een ruim budget voor Geluk aanwezig als gevolg van het doorschuiven vanwege Corona in 2020 . In 2021 is vanwege Corona veel ingezet op het inbedden van Geluk binnen bestaande projecten, waardoor niet het volledige budget is benut (€ 28.000 voordeel) waardoor ook minder uit de reserve is onttrokken.

Het restantverschil van € 12.000 is met name het gevolg van ziekte/inhuur en Corona waardoor b.v. de ondernemingsraad geen studiedagen kon volgen.

Communicatie € 52.000 voordeel
De kosten van Communicatie zijn met name lager doordat de nieuwe website nog niet is aangeschaft en Mijn Overheid niet is geïmplementeerd mede a.g.v. langdurige uitval en vacature medewerker.

Front-office € 3.000 voordeel
Geen relevante afwijkingen.

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium.

In de toelichting op het BADO (Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
‘Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn.’

Indien een begrotingswijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen. Door het vaststellen van de jaarrekening door de raad waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd.
Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen exploitatie (uitgaven op de programma’s) en kredieten.

Terug naar navigatie - Burger en bestuur


Exploitatie

Zoals uit onderstaand overzicht van lasten blijkt, zijn bij programma Openbare ruimte (€ 439.283)  de werkelijke kosten per saldo hoger dan de geraamde uitgaven.

Prim. Begroting na wijziging Realisatie Verschil
2021 2021 2021
Burger en Bestuur 4.977.460 5.229.618 5.128.558 101.060
Openbare ruimte 7.978.371 10.541.534 10.980.816 439.283-
Ruimte, wonen en economie 10.002.105 13.684.973 11.793.888 1.891.085
Sociaal domein 25.991.164 30.045.456 28.551.574 1.493.882
Overhead 7.294.127 8.551.357 8.222.347 329.010
algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 7.698.871 10.035.398 9.989.994 45.404
Saldo 63.942.098 78.088.335 74.667.177 3.421.158

Toelichting overschrijdingen

Openbare ruimte
Zie voor een inhoudelijke toelichting onderdeel "Analyse begrotingsafwijkingen" (onderdelen "Wegen en verkeer" en "Water").

Terug naar navigatie - Investeringen

Investeringen

Bij vrijwel alle kredieten waren de uitgaven lager dan de raming. Bij een drietal zijn de uitgaven per saldo € 206.170 hoger dan het door de Raad gevoteerde krediet (raming).

Dit betreft de volgende kredieten:

Investeringen Programma Raming Uitgaven Overschrijding
Af te sluiten investeringen
Openbare verlichting: vervanging lichtmasten en armaturen 2021 2. Openbare ruimte 143.500 150.504 -7.004
Totaal af te sluiten investeringen 143.500 150.504 -7.004
Lopende investeringen
Renovatie zwembaden Randoet / Puzzelbad 4. Sociaal domein 3.447.219 3.626.058 -178.839
Bus enkelcabine B. Bedrijfsvoering 50.339 70.666 -20.327
Totaal lopende investeringen 3.497.558 3.696.724 -199.166
Totaal 3.641.058 3.847.228 206.170-

Toelichting overschrijdingen

Openbare verlichting
Tijdens inspraak voor de reconstructie Dahliastraat (wegonderhoud deel Haagstraat – Witteweg) kregen we verzoeken om extra verlichting. Uit berekeningen bleek dat het lichtniveau te verbeteren was. In de begroting hadden we hier geen rekening mee gehouden.  Doordat we hierdoor werk met werk konden maken, beperkten we de kosten. Uiteindelijk leverde het een beperkte overschrijding op. 

Renovatie zwembaden Randoet / Puzzelbad
In 2021 is het zwembad gerenoveerd hierbij is het krediet echter wel overschreden. De overschrijding ad € 179.000 is voor een belangrijk deel het gevolg van (extra) uitgevoerde werkzaamheden door derden in opdracht van de gemeente voor onderdelen waarvoor de hoofdaannemer in gebreke is gebleven. De noodzaak daartoe was gelegen in het tijdig in gebruik kunnen nemen van de beide zwembaden voor de exploitatie van het zwemseizoen. Nu er eind december 2021 een vonnis is uitgesproken, zullen we op basis daarvan in dialoog met de hoofdaannemer proberen om tot een verrekening van reeds gemaakte kosten ad € 74.000 te komen alsook de ingediende claims van de onderaannemers vanwege opgelopen vertragingsschade tot een bedrag van € 82.500.
Er bestaat een reëel risico dat het onderhandelingsresultaat niet de gewenste uitkomst heeft en nog meer werken uitgevoerd moeten worden. Afhankelijk van de realisatie van nog openstaande kwesties/werkonderdelen kan het krediet nog verder worden overschreden.  Op basis van de huidige inzichten kan dit bedrag nog oplopen tot ongeveer € 100.000 ervan uitgaande dat de hoofdaannemer wel zijn garantie-afspraken nakomt. Eventuele kosten voor juridische en technische advisering zijn hierin niet meegenomen.

Bus enkelcabine
De vorige rioolontstopper zetten we in voor de gladheidbestrijding. Het bleek handiger om een ander voertuig in te richten voor de gladheidbestrijding. Vandaar dat de kosten voor de Bus enkele cabine hoger uitpakte. De kosten voor de rioolontstopper viel daarentegen mee. De meerkosten voor de bus enkele cabine dekken we uit de minderkosten Rioolontstopper. 

Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK)

Terug naar navigatie - Eigen bijdragen van het Centraal administratiekantoor (CAK)

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een persoonsgebonden budget is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. Het CAK verstrekt aan de gemeenten een digitale rapportage over de eigen bijdrage. Regelmatig stort het CAK bedragen op de rekening van de gemeente.

Gemeenten kunnen in deze digitale rapportage van het CAK wel de aantallen personen, en het soort zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van startdatums, inningspercentages, betalingsregelingen etc. de informatie over de opbrengsten aan eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau of groepsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

De door het CAK overgemaakte opbrengsten uit eigen bijdragen zoals verwerkt in de jaarrekening 2021 blijkt uit de digitale rapportage van het CAK (€ 171.000). Deze inkomsten zijn onzeker maar de oorzaak daarvan ligt niet bij de gemeente.