Overhead

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Tabel Overhead-1

Om de gemeenteraad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, treft u hier een apart overzicht aan van overheadskosten. In de programma’s leest u de kosten die betrekking hebben op het primaire proces.
Om vast te stellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en daarom gerekend kunnen worden tot de overhead, gebruiken we de volgende definitie: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Het uitgangspunt is wel dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Dit betekent dat alle bedrijfskosten, die direct verbonden zijn aan activiteiten die gericht zijn op de externe klant, nu in de betreffende taakvelden zijn geregistreerd.

Het totaalbedrag van de overhead is opgenomen in het overzicht van baten en lasten.

Tabel Overhead-1
Realisatie Prim. Begroting na wijziging Realisatie
2020 2021 2021 2021
Management en bestuursondersteuning 1.034.474 939.191 1.001.944 988.744
Huisvesting 843.083 807.343 813.343 624.972
Automatisering 1.393.833 1.398.850 2.030.767 2.045.700
Planning & Control 461.531 326.681 341.074 347.979
Facilitaire zaken 1.244.985 1.328.705 1.352.497 1.259.827
Financiële administratie 449.866 567.389 618.565 610.889
Personeel en organisatie 1.547.921 1.222.055 1.610.116 1.616.496
Communicatie 472.576 461.794 553.539 501.533
Front-office 208.106 242.118 229.512 226.206
Totaal lasten 7.656.373 7.294.127 8.551.357 8.222.347
Management en bestuursondersteuning 0 0 0 0
Huisvesting 121.896 74.400 50.887 108.582
Automatisering 0 0 0 314
Planning & Control 0 0 0 0
Facilitaire zaken 110 0 0 107
Financiële administratie 147 0 0 1.590
Personeel en organisatie 28.895 22 28.696 47.973
Communicatie 0 0 0 0
Front-office 0 0 0 0
Totaal baten 151.048 74.422 79.584 158.566
Saldo mutaties reserves 51.854 -144.774 -276.530 -122.423
Saldo van baten en lasten 7.557.178 7.074.931 8.195.243 7.941.359