Overzicht van baten en lasten

De gepresenteerde cijfers betreffen het saldo van het programma. Een positief cijfer is per saldo een inkomstenpost. Een negatief cijfer is een kostenpost.

Programma (in € 1.000) Primitieve begroting Bijgestelde begroting 2021 Realisatie 2021
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1 Burger en Bestuur 329 4.977- 4.649- 329 5.230- 4.900- 739 5.129- 4.390-
2 Openbare ruimte 3.040 7.978- 4.939- 5.426 10.542- 5.116- 5.589 10.981- 5.392-
3 Ruimte, wonen en economie 7.575 10.002- 2.427- 11.403 13.685- 2.282- 10.383 11.794- 1.410-
4 Sociaal domein 4.407 25.991- 21.584- 5.714 30.045- 24.332- 5.526 28.552- 23.025-
Subtotaal programma's 15.350 48.949- 33.599- 22.872 59.502- 36.629- 22.238 56.455- 34.217-
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 4.881 340- 4.541 5.224 357- 4.867 5.046 384- 4.663
Algemene uitkeringen 35.076 2- 35.073 37.184 2- 37.182 37.657 3- 37.654
Dividend (beleggingen) 46 - 46 66 - 66 66 - 66
Saldo financieringsfunctie - 127- 127- 33 149- 116- 43 149- 106-
Overige algemene dekkingsmiddelen - 247- 247- - 44- 44- - 221- 221-
Subtotaal alg. dekkingsmiddelen 40.003 716- 39.287 42.507 553- 41.954 42.812 756- 42.056
Overhead 74 7.294- 7.220- 80 8.551- 8.472- 159 8.222- 8.064-
Onvoorzien - 5- 5- - - - - - -
Heffing vennootschapsbelasting - 3- 3- - 3- 3- - 13- 13-
Saldo van baten en lasten 55.428 56.967- 1.539- 65.459 68.608- 3.149- 65.208 65.445- 238-
Beoogde toevoeging en onttrekking en reserves
1 Burger en Bestuur 19 - 19 165 50- 115 164 50- 114
2 Openbare ruimte 6.558 5.621- 937 5.300 6.231- 931- 5.076 6.231- 1.155-
3 Ruimte, wonen en economie 1.046 1.353- 307- 4.132 2.593- 1.539 3.402 2.335- 1.067
4 Sociaal domein 747 - 747 2.094 312- 1.781 1.823 312- 1.510
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien - 1- 1- 369 - 369 - - -
Overhead 145 - 145 570 294- 277 416 294- 122
Subtotaal mutaties reserves 8.514 6.975- 1.539 12.630 9.480- 3.149 10.880 9.222- 1.659
RESULTAAT 0- 0 1.421