Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2023
  1. Blz. 2 Wethouder Harry Bakker
  2. Blz. 3 Het interne begrotingsproces van Drimmelen
  3. Blz. 4 In één oogopslag
   1. Blz. 5 Begroting in één oogopslag
    1. Blz. 6 Begroting in één oogopslag
  4. Blz. 7 Inleiding
   1. Blz. 8 Voorwoord
    1. Blz. 9 Voorwoord
   2. Blz. 10 Samenvatting
    1. Blz. 11 Algemeen
     1. Blz. 12 Algemeen
    2. Blz. 13 Programma 1 – Burger en bestuur
     1. Blz. 14 Programma 1 – Burger en bestuur
    3. Blz. 15 Programma 2 – Openbare ruimte
     1. Blz. 16 Programma 2 – Openbare ruimte
    4. Blz. 17 Programma 3 – Ruimte, wonen, duurzaamheid en economie
     1. Blz. 18 Programma 3 – Ruimte, wonen en economie
    5. Blz. 19 Programma 4 – Sociaal domein
     1. Blz. 20 Programma 4 – Sociaal domein
    6. Blz. 21 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 22 Algemene dekkingsmiddelen
    7. Blz. 23 Paragrafen
     1. Blz. 24 Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    8. Blz. 25 Financiële begroting
     1. Blz. 26 Financiële begroting
    9. Blz. 27 Beleidswensen
     1. Blz. 28 Beleidswensen
  5. Blz. 29 Programma's
   1. Blz. 30 Inleiding programma's
    1. Blz. 31 Inleiding
   2. Blz. 32 1. Burger en bestuur
    1. Blz. 33 Inleiding
     1. Blz. 34 Hoofddoelstelling
    2. Blz. 35 1.1 Veiligheid
     1. Blz. 36 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 37 Een leefbare en veilige samenleving
       1. Blz. 38 Controles op leegstand/vergunning verlening
       2. Blz. 39 (Drugs)Meldpunt
       3. Blz. 40 Voorlichting
       4. Blz. 41 Extra subsidie
       5. Blz. 42 Geavanceerde technieken
       6. Blz. 43 Aandacht voor meldingen
       7. Blz. 44 Extra Boa
    3. Blz. 45 1.2 Dienstverlening en samenwerking met de inwoners
     1. Blz. 46 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 47 Investeren in de relatie met onze inwoners
       1. Blz. 48 Dienstverleningsconcept
       2. Blz. 49 Burgerparticipatie
       3. Blz. 50 Visie dorpsgericht werken
       4. Blz. 51 Aanspreekpunt
       5. Blz. 52 Versterken contact burgers
       6. Blz. 53 Begrijpelijk communiceren
     2. Blz. 54 Prestatie-indicator
    4. Blz. 55 1.3 Levendige dorpen
     1. Blz. 56 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 57 De sociale samenhang van onze dorpen moet worden versterkt
       1. Blz. 58 Sociaal cultureel dorpshart Made
       2. Blz. 59 Visie Lage Zwaluwe
       3. Blz. 60 Visie Wagenberg
       4. Blz. 61 Deregulering en behoud bouwhal
    5. Blz. 62 Wat gaat het kosten?
     1. Blz. 63 Tabel Prg. 1-2
   3. Blz. 64 2. Openbare ruimte
    1. Blz. 65 Inleiding
     1. Blz. 66 Inleiding
    2. Blz. 67 2.1 Natuur en Groen
     1. Blz. 68 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 69 Wij willen meer aandacht voor biodiversiteit, streven naar dorpsbosjes in alle dorpen en willen dat onze kinderen de liefde voor de natuur van jongs af aan meekrijgen.
       1. Blz. 70 Natuurinclusief Bouwen
       2. Blz. 71 Plaatsen extra bomen (Hittestress)
       3. Blz. 72 Dorpsbosjes
       4. Blz. 73 Vergroten biodiversiteit
       5. Blz. 74 Ecologisch bermbeheer
       6. Blz. 75 Verbeteren verbinding Natuur -agrariërs
       7. Blz. 76 Voorzieningen bevordering toerisme rondom de Biesbosch
       8. Blz. 77 Verminderen overlast
       9. Blz. 78 Verwijderen Jacobskruiskruid
     2. Blz. 79 Prestatie-indicator
    3. Blz. 80 2.2 Verkeer en inrichting openbare ruimte
     1. Blz. 81 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 82 Stoepen, fietspaden en wegen veiliger maken zodat iedereen met een gerust hart door de dorpen heen kan.
       1. Blz. 83 Realisatie bypass Zoutendijk
       2. Blz. 84 Weren vrachtverkeer
       3. Blz. 85 Visie Lage Zwaluwe (omleiding Flierstraat)
       4. Blz. 86 Visie Lage Zwaluwe (verminderen vracht- en sluipverkeer)
       5. Blz. 87 Rotonde Godfried Schalckenstraat
       6. Blz. 88 Reconstructie Zeggelaan
       7. Blz. 89 Behouden mobiliteit
       8. Blz. 90 Notitie omvormen 50-km wegen
       9. Blz. 91 Verminderen vrachtverkeer kernen
       10. Blz. 92 Verkeersmaatregelen
       11. Blz. 93 Veiligere fietsroutes
       12. Blz. 94 Snelfietspad Oosterhout en Breda
       13. Blz. 95 Landbouwverkeer op N285
       14. Blz. 96 Evaluatie verkeersmaatregelen Batterij
       15. Blz. 97 Verkeerveilige boombakken Marktstraat
       16. Blz. 98 Hanging baskets
       17. Blz. 99 Formatie aanspreekpunt Openbare werken
       18. Blz. 100 Formatie klimaatadaptatie
       19. Blz. 101 Formatie PL Verkeersambities
     2. Blz. 102 Prestatie-indicator
    4. Blz. 103 2.3 Water
     1. Blz. 104 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 105 Water veiligheid
       1. Blz. 106 In samenwerking met het waterschap de vastgestelde voorkeursalternatieven uitvoeren.
      2. Blz. 107 We streven naar een water- en volksgezondheidsveilige omgeving waarbij we insteken op klimaatadaptatie.
       1. Blz. 108 Actualiseren Water- en Rioleringsplan
    5. Blz. 109 Wat gaat het kosten?
     1. Blz. 110 Tabel Prg. 2-2
   4. Blz. 111 3. Ruimte, wonen, duurzaamheid en economie
    1. Blz. 112 Inleiding
     1. Blz. 113 Inleiding
    2. Blz. 114 3.1 Woningbouw en ruimte
     1. Blz. 115 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 116 Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen
       1. Blz. 117 Bouw 800 woningen
       2. Blz. 118 Bouwen volgens de Drimmelense norm
       3. Blz. 119 Woningbouw Hooge Zwaluwe
       4. Blz. 120 Invoering Omgevingswet
       5. Blz. 121 Nota Grondbeleid
       6. Blz. 122 Ecowijk Lage Weg Terheijden
       7. Blz. 123 100 tijdelijke woningen
       8. Blz. 124 Opkoopbescherming
       9. Blz. 125 Voorrang bij nieuwbouwwoningen
       10. Blz. 126 Wonen en werken ZZP'ers
       11. Blz. 127 Regeling huisvesting aandachtsgroepen
       12. Blz. 128 Wonen met Zorg
       13. Blz. 129 Duurzaamheidsregeling en starterslening
     2. Blz. 130 Prestatie-indicator
    3. Blz. 131 3.2 Duurzaamheid
     1. Blz. 132 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 133 We kiezen voor duurzaamheid, minder afval en nieuwe energie
       1. Blz. 134 Programma Duurzaamheid
       2. Blz. 135 Regionale Energie Strategie (RES)
       3. Blz. 136 Traais Energie Collectief (TEC)
       4. Blz. 137 Zonnevelden
       5. Blz. 138 Energieloket ondernemers
       6. Blz. 139 Verduurzaming dorpslinten
       7. Blz. 140 Samenwerking energietransitie
       8. Blz. 141 Dorpsgerichte aanpak aardgas vrij maken Drimmelen
       9. Blz. 142 Verduurzaming huurwoningen
       10. Blz. 143 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
       11. Blz. 144 Stimuleren duurzaamheid
       12. Blz. 145 Inzet middelen windmolens
       13. Blz. 146 Inzet middelen Rijk voor duurzaamheid
       14. Blz. 147 Duurzaamheidsvisie Plukmade
       15. Blz. 148 Duurzame mobiliteit
       16. Blz. 149 Klimaatadaptatie
       17. Blz. 150 Subsidieregeling Groene Daken
       18. Blz. 151 Beleidsplan Afval
    4. Blz. 152 3.3 Economie, recreatie en toerisme
     1. Blz. 153 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 154 Bloeiende en sterk lokaal verbonden economie
       1. Blz. 155 Accountmanager bedrijven
       2. Blz. 156 Ondernemersfonds
       3. Blz. 157 Bedrijventerreinen
       4. Blz. 158 Koop lokaal
       5. Blz. 159 Duurzame ontwikkeling buitengebied
       6. Blz. 160 Ruimte voor ondernemers
       7. Blz. 161 Uitvoerings- programma (vrijetijds)economie
       8. Blz. 162 Voortzetting Biesboschsamenwerking
       9. Blz. 163 Beverpad Lage Zwaluwe
       10. Blz. 164 Ontsluiting Hofmansplaat en Veerverbinding Drimmelen-Altena-Geertruidenberg
       11. Blz. 165 Ameroever Lage Zwaluwe
       12. Blz. 166 Verbreding toeristisch-recreatief aanbod
       13. Blz. 167 Samenwerking Recreatief Drimmelen
       14. Blz. 168 Verhoging toeristenbelasting
       15. Blz. 169 Kleine Schans
       16. Blz. 170 Haven Terheijden
     2. Blz. 171 Prestatie-indicator
    5. Blz. 172 Wat gaat het kosten?
     1. Blz. 173 Tabel Prg. 3-2
   5. Blz. 174 4. Sociaal domein
    1. Blz. 175 Inleiding
     1. Blz. 176 Inleiding
    2. Blz. 177 4.1 Onderwijs, jeugd en gezondheid
     1. Blz. 178 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 179 We willen kwalitatief goed onderwijs in goed geventileerde scholen met groene schoolpleinen
       1. Blz. 180 Plan voor frisse scholen
       2. Blz. 181 Behoud Dongemond College
       3. Blz. 182 Vergroenen schoolpleinen
       4. Blz. 183 Energieneutrale Stuifhoek
       5. Blz. 184 Ondersteunen vorming en ontwikkeling IKC
       6. Blz. 185 Onderwijspakket natuur, duurzaamheid en milieu
       7. Blz. 186 Cultuureducatie ontwikkelen en versterken
       8. Blz. 187 Alle jongeren halen minimaal een startkwalificatie
       9. Blz. 188 Taalstimulering
       10. Blz. 189 Zorgen over jeugdzorg
       11. Blz. 190 Wachtlijstproblematiek bij CJG
       12. Blz. 191 Stevig netwerk om kind en gezin
       13. Blz. 192 Eén gezin één loket
       14. Blz. 193 Uitbreiden jeugd- en jongerenwerk
       15. Blz. 194 Versterken samenwerking tussen onderwijs en CJG
       16. Blz. 195 Inzet praktijkondersteuners
       17. Blz. 196 Actualiseren jeugd- en jongerenbeleid
       18. Blz. 197 Zo vroeg mogelijk signaleren
       19. Blz. 198 Breed aanbod sport door buurtsportcoaches
       20. Blz. 199 Stimuleren van sport en bewegen
       21. Blz. 200 Jongerenparticipatie blijft belangrijk
       22. Blz. 201 Jeugdadviesraad
       23. Blz. 202 Herijking gezondheidsbeleid
       24. Blz. 203 Uitvoering Veilig Thuis
     2. Blz. 204 Prestatie-indicator
    3. Blz. 205 4.2 Participatie en schuldenproblematiek
     1. Blz. 206 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 207 Iedereen heeft recht op een sociaal minimum
       1. Blz. 208 Iedereen moet mee kunnen doen
       2. Blz. 209 Zelfredzaamheid
       3. Blz. 210 Zorg blijft bereikbaar voor wie dat nodig heeft
       4. Blz. 211 Maatwerk is er en misbruik wordt tegenop getreden
       5. Blz. 212 Mensen blijven uitdagen mee te doen
       6. Blz. 213 Mentale gezondheid belangrijk aandachtspunt bij schuldhulpverlening
       7. Blz. 214 Ademruimte geven bij problematische schulden
       8. Blz. 215 Overweging participatiebudget
       9. Blz. 216 Sociaal minimum, humane behandeling en goede WMO-voorzieningen zijn uitgangspunten
       10. Blz. 217 Bestrijding eenzaamheid
       11. Blz. 218 Algemene voorzieningen realiseren
       12. Blz. 219 Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
       13. Blz. 220 Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders
       14. Blz. 221 Uitvoering beleidsplan sociaal domein
     2. Blz. 222 Prestatie-indicator
    4. Blz. 223 4.3 Sociale structuur, sport en zorg
     1. Blz. 224 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 225 Investeren in onze sociale structuur
       1. Blz. 226 Verstevigen van het voorliggende veld
       2. Blz. 227 Inclusiviteit
       3. Blz. 228 Samen met verenigingen plan maken om verenigingen te ondersteunen
       4. Blz. 229 Sporten een impuls geven
       5. Blz. 230 Verplaatsing BMX-vereniging onderzoeken
       6. Blz. 231 Sportaccommodaties zijn een belangrijke infrastructuur
       7. Blz. 232 Ondersteuning mantelzorgers
       8. Blz. 233 Mantelzorgwaardering
     2. Blz. 234 Prestatie-indicator
    5. Blz. 235 Wat gaat het kosten?
     1. Blz. 236 Tabel Prg. 4-2
   6. Blz. 237 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 238 Inleiding
     1. Blz. 239 Algemeen
    2. Blz. 240 Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen
     1. Blz. 241 Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen
     2. Blz. 242 Toeristenbelasting
    3. Blz. 243 Algemene uitkeringen
     1. Blz. 244 Algemene uitkeringen
     2. Blz. 245 Nieuw en gewijzigde te oormerken gelden
    4. Blz. 246 Dividend
     1. Blz. 247 Toelichting tabel AlgDM-6
    5. Blz. 248 Saldo financieringsfunctie
     1. Blz. 249 Toelichting tabel AlgDm-7
    6. Blz. 250 Overige algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 251 Toelichting tabel AlmDm-8
    7. Blz. 252 Onvoorzien
     1. Blz. 253 Toelichting tabel AlgDm-9
    8. Blz. 254 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 255 Toelichting tabel AlgDm-10
    9. Blz. 256 Reserves
     1. Blz. 257 Reserves
   7. Blz. 258 Overhead
    1. Blz. 259 Inleiding
     1. Blz. 260 Inleiding
    2. Blz. 261 Wat gaat het kosten?
     1. Blz. 262 Tabel Overhead-1
     2. Blz. 263 Tabel Overhead-2
   8. Blz. 264 Basisset beleidsindicatoren
    1. Blz. 265 Inleiding
     1. Blz. 266 Inleiding
    2. Blz. 267 Beleidsindicatoren en taakvelden
     1. Blz. 268 Beleidsindicatoren en taakvelden
    3. Blz. 269 Leeswijzer
     1. Blz. 270 Leeswijzer
     2. Blz. 271 Tabel
  6. Blz. 272 Paragrafen
   1. Blz. 273 Inleiding paragrafen
    1. Blz. 274 Toelichting
   2. Blz. 275 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 276 Inleiding
     1. Blz. 277 Inleiding
    2. Blz. 278 Inventarisatie van de risico’s
     1. Blz. 279 Risicoprofiel
     2. Blz. 280 Risicokaart
     3. Blz. 281 Risico top 10
     4. Blz. 282 Totaal financieel risico
     5. Blz. 283 Toelichting totaal financieel risico
    3. Blz. 284 Toelichting bij risico’s
     1. Blz. 285 Toelichting bij risico’s
    4. Blz. 286 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
     1. Blz. 287 Benodigde weerstandscapaciteit
     2. Blz. 288 Beschikbare weerstandscapaciteit
    5. Blz. 289 Weerstandsvermogen
     1. Blz. 290 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 291 Financiële kengetallen
     1. Blz. 292 Financiële kengetallen
   3. Blz. 293 B. Lokale heffingen
    1. Blz. 294 Inleiding
     1. Blz. 295 Inleiding
    2. Blz. 296 Beleid en hoofdlijnen
     1. Blz. 297 Beleid en hoofdlijnen
     2. Blz. 298 Onroerende zaakbelasting
     3. Blz. 299 Precariobelasting
     4. Blz. 300 Toeristenbelasting
     5. Blz. 301 Afvalstoffenheffing
     6. Blz. 302 Inzet voorziening afvalstoffenheffing
     7. Blz. 303 Rioolheffing
     8. Blz. 304 Algemene uitgangspunten kostendekkende tarieven
     9. Blz. 305 Begraafrechten
     10. Blz. 306 Secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen)
     11. Blz. 307 Leges omgevingsvergunning
     12. Blz. 308 Leges Biesbosch
     13. Blz. 309 Marktgelden
    3. Blz. 310 Lokale lastendruk
     1. Blz. 311 Lokale lastendruk
    4. Blz. 312 Inkomsten en kostendekkendheid
     1. Blz. 313 Inkomsten Tabel B-11
     2. Blz. 314 Tabel B-12
     3. Blz. 315 Tabel B-13
     4. Blz. 316 Tabel B-14
     5. Blz. 317 Toelichting leges Biesbosch
     6. Blz. 318 Tabel B-15
     7. Blz. 319 Tabel B-16
    5. Blz. 320 Kwijtschelding
     1. Blz. 321 Tabel B-17 Kwijtschelding
   4. Blz. 322 C. Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 323 Inleiding
     1. Blz. 324 Inleiding areaal
     2. Blz. 325 Inleiding
    2. Blz. 326 a. Wegen
     1. Blz. 327 Beleidsuitgangspunten
     2. Blz. 328 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 329 Toelichting geplande werkzaamheden
     4. Blz. 330 Toelichting investeringen (investeringsprognose 2019)
    3. Blz. 331 b. Civiele kunstwerken
     1. Blz. 332 Beleidskader
     2. Blz. 333 Financiële vertaling
     3. Blz. 334 Geplande werkzaamheden
    4. Blz. 335 c. Riolering
     1. Blz. 336 Beleidskader
     2. Blz. 337 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 338 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 339 Toelichting investeringen
    5. Blz. 340 d. Water
     1. Blz. 341 Beleidskader
     2. Blz. 342 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 343 Geplande werkzaamheden
    6. Blz. 344 e. Groen
     1. Blz. 345 Beleidskader en beleidsuitgangspunten
     2. Blz. 346 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 347 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 348 Investeringen
    7. Blz. 349 f. Gebouwen
     1. Blz. 350 Beleidskader
     2. Blz. 351 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
   5. Blz. 352 D. Financiering
    1. Blz. 353 Inleiding
     1. Blz. 354 Inleiding
    2. Blz. 355 A. Risicobeheer
     1. Blz. 356 A. Risicobeheer
     2. Blz. 357 A 1. Renterisico’s
     3. Blz. 358 A 1.1. Renterisico vlottende schuld (kortlopende leningen)
     4. Blz. 359 A 1.2. Renterisico vaste schuld (langlopende leningen): rente risiconorm
     5. Blz. 360 A 2. Kredietrisico’s
     6. Blz. 361 A 2.1 Kredietrisico op leningen en beleggingen
     7. Blz. 362 A 2.2 Kredietrisico ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen)
     8. Blz. 363 A 2.3 Kredietrisico ten aanzien van revolverende fondsen
    3. Blz. 364 B. Financieringspositie
     1. Blz. 365 Financieringsfunctie
     2. Blz. 366 Algemene ontwikkelingen: rentebeleid
     3. Blz. 367 Solvabiliteit
     4. Blz. 368 Financiering vaste activa
     5. Blz. 369 Renteschema
   6. Blz. 370 E. Bedrijfsvoering
    1. Blz. 371 Inleiding
     1. Blz. 372 Inleiding
    2. Blz. 373 A. Personeel en organisatie
     1. Blz. 374 Personeel
     2. Blz. 375 Organisatie
    3. Blz. 376 B. Informatievoorziening en automatisering
     1. Blz. 377 Informatievoorziening en automatisering
    4. Blz. 378 C. Huisvesting en facilitaire zaken
     1. Blz. 379 Huisvesting en facilitaire zaken
    5. Blz. 380 D. Financiën en Planning & Control
     1. Blz. 381 Financiën, P&C en Informatiebeveiliging
    6. Blz. 382 E. Inkoop
     1. Blz. 383 Inkoop
    7. Blz. 384 F. Juridische Zaken
     1. Blz. 385 Juridische zaken
   7. Blz. 386 F. Verbonden partijen
    1. Blz. 387 Inleiding
     1. Blz. 388 Inleiding
    2. Blz. 389 Visie en doelstellingen
     1. Blz. 390 Visie en doelstellingen
    3. Blz. 391 Wet gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 392 Wet gemeenschappelijke regelingen
    4. Blz. 393 Nota Verbonden Partijen
     1. Blz. 394 Nota Verbonden Partijen
    5. Blz. 395 Richtlijnen begrotingen 2024 gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 396 Richtlijnen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen
    6. Blz. 397 Lijst verbonden partijen
     1. Blz. 398 Lijst verbonden partijen
    7. Blz. 399 Informatie per verbonden partij
     1. Blz. 400 Informatie per verbonden partij
   8. Blz. 401 G. Grondbeleid
    1. Blz. 402 Inleiding
     1. Blz. 403 Inleiding
    2. Blz. 404 Visie gemeentelijk grondbeleid
     1. Blz. 405 a. Visie gemeentelijk grondbeleid
    3. Blz. 406 Ontwikkelingen
     1. Blz. 407 b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid
    4. Blz. 408 Wonen
     1. Blz. 409 c. Wonen
     2. Blz. 410 Toelichting tabel
    5. Blz. 411 Werken/ bedrijventerreinen
     1. Blz. 412 d. Werken/ bedrijventerreinen
    6. Blz. 413 Gehanteerde parameters
     1. Blz. 414 e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties
    7. Blz. 415 Planresultaten
     1. Blz. 416 f. Financiële positie actieve grondexploitaties
     2. Blz. 417 Conclusie
    8. Blz. 418 Risico’s en weerstandsvermogen
     1. Blz. 419 Weerstandscapaciteit
     2. Blz. 420 Verwacht weerstandscapaciteit
  7. Blz. 421 Financiële begroting
   1. Blz. 422 Inleiding financiële begroting
    1. Blz. 423 Inleiding financiële begroting
     1. Blz. 424 Inleiding
   2. Blz. 425 A. Overzicht baten en lasten en toelichting
    1. Blz. 426 A. Overzicht baten en lasten en toelichting
     1. Blz. 427 A. Overzicht baten en lasten en toelichting
    2. Blz. 428 A1. Meerjarenperspectief
     1. Blz. 429 A1. Meerjarenperspectief
    3. Blz. 430 A2. Financiële uitgangspunten
     1. Blz. 431 A2. Financiële uitgangspunten
     2. Blz. 432 Financieel beleidskader raadsperiode 2019-2022
     3. Blz. 433 Algemene uitgangspunten
     4. Blz. 434 Uitgangspunten specifieke begrotingsonderdelen
     5. Blz. 435 Financiële positie
     6. Blz. 436 Verbonden partijen
    4. Blz. 437 A3. Verschillen lasten en baten ten opzichte van de Voorjaarsnota 2022
     1. Blz. 438 A3. Verschillen lasten en baten ten opzichte van de Kadernota 2021
    5. Blz. 439 A4. Overzicht incidentele baten en lasten 2023-2026
     1. Blz. 440 A4. Overzicht incidentele baten en lasten 2020- 2023
     2. Blz. 441 Specificatie baten & lasten
     3. Blz. 442 Toelichting incidentele baten en lasten
     4. Blz. 443 Gezuiverd saldo
     5. Blz. 444 Conclusie
    6. Blz. 445 A5. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
     1. Blz. 446 A5. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
   3. Blz. 447 B. Financiële positie
    1. Blz. 448 B. Financiële positie
     1. Blz. 449 B. Financiële positie
    2. Blz. 450 B1. Investeringen
     1. Blz. 451 B1. Investeringen
    3. Blz. 452 B2. Stand en verloop van de reserves en voorzieningen
     1. Blz. 453 B2. Stand en verloop van de reserves en voorzieningen
     2. Blz. 454 De belangrijkste mutaties in 2020 zijn:
     3. Blz. 455 Voorzieningen
     4. Blz. 456 Toelichting voorzieningen
    4. Blz. 457 B3. Financiering
     1. Blz. 458 B3. Financiering
    5. Blz. 459 B4. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
     1. Blz. 460 B4. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volumevolume
     2. Blz. 461 B4.1 Wachtgelden, WW-uitkeringen en andere uitkeringen voormalige gemeenteambtenaren
     3. Blz. 462 B4.2 Uitkeringen pensioenen voormalige bestuurders
     4. Blz. 463 B 4.3 Rechtspositionele regelingen gemeentelijk personeel
    6. Blz. 464 B5. Geprognosticeerde balans
     1. Blz. 465 B5. Geprognosticeerde balans
     2. Blz. 466 Passiva
    7. Blz. 467 B6. EMU-saldo
     1. Blz. 468 B6. EMU-saldo
  8. Blz. 469 Bijlagen
   1. Blz. 470 1. Overzicht actuele beleidsstukken
    1. Blz. 471 Programma 1. Burger en Bestuur
     1. Blz. 472 Programma 1. Burger en Bestuur
    2. Blz. 473 Programma 2. Openbare ruimte
     1. Blz. 474 Programma 2. Openbare ruimte
    3. Blz. 475 Programma 3. Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie
     1. Blz. 476 Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie
    4. Blz. 477 Programma 4. Sociaal domein
     1. Blz. 478 Programma 4. Sociaal domein
    5. Blz. 479 Algemene beleidsdocumenten
     1. Blz. 480 Algemene beleidsdocumenten
   2. Blz. 481 2. Baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 482 2. baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 483 Baten en lasten per taakveld
   3. Blz. 484 3. Taakvelden per programma
    1. Blz. 485 3. Taakvelden per programma
     1. Blz. 486 Taakvelden per programma
   4. Blz. 487 4. Afkortingenlijst
    1. Blz. 488 4. Afkortingenlijst
     1. Blz. 489 4. Afkortingenlijst
   5. Blz. 490 5. Investeringsprognose 2023 - 2027
    1. Blz. 491 5. Investeringsprognose 2023 - 2027
     1. Blz. 492 Tabel Investeringsbedragen
     2. Blz. 493 Tabel Kapitaallasten investeringsprognose
     3. Blz. 494 5. Investeringsprognose 2021 - 2025 toelichting
    2. Blz. 495 Toelichting investeringen
   6. Blz. 496 6. Afschrijvingstermijnen investeringen
    1. Blz. 497 6.Afschrijvingstermijnen investeringen
     1. Blz. 498 Afschrijvingstermijnen investeringen
    2. Blz. 499 Afschrijvingstermijn investeringen
   7. Blz. 500 7. Specifieke beleidsrichtlijnen
    1. Blz. 501 Inleiding
     1. Blz. 502 Inleiding
    2. Blz. 503 Specifieke beleidsrichtlijnen Regio West-Brabant (RWB)
     1. Blz. 504 Aanvullende beleidsrichtlijnen Regio West-Brabant (RWB)
    3. Blz. 505 Specifieke financiële richtlijn Regio West-Brabant (RWB)
     1. Blz. 506 Aanvullende financiële richtlijn Regio West-Brabant (RWB)
    4. Blz. 507 Specifieke beleidsrichtlijnen OMWB
     1. Blz. 508 Toelichting specifieke richtlijn OMWB
    5. Blz. 509 Specifieke beleidsrichtlijnen voor de Veiligheidsregio
     1. Blz. 510 Toelichting specifieke beleidsrichtlijnen voor de veiligheidsregio
    6. Blz. 511 Specifieke financiële richtlijn voor de Veiligheidsregio
     1. Blz. 512 Veiligheidsregio
    7. Blz. 513 Specifieke beleidsrichtlijnen GGD
     1. Blz. 514 Aanvullende beleidsrichtlijnen GGD
    8. Blz. 515 Specifieke beleidsrichtlijnen Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
     1. Blz. 516 Aanvullende beleidsrichtlijnen Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
  9. Activiteiten
  10. Zoeken
  11. Publicatie bijlagen
  12. Contact
  13. PrivacyStatement
  14. Sitemap