3. Ruimte, wonen, duurzaamheid en economie

Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding
 

Het programma is uitgewerkt in drie thema’s. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende sub-doelstellingen:

  1. Woningbouw en ruimte
  2. Duurzaamheid
  3. Economie, recreatie en toerisme.

3.1 Woningbouw en ruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen

Terug naar navigatie - Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen

We zien de noodzaak van heel veel nieuwe, duurzame woningen. Jong en oud komen niet aan een woning, de druk op de woningmarkt is enorm en de komende vier jaar zijn cruciaal daarin. We moeten de bouw van nieuwe woningen dus gaan versnellen. Dat doen we ook door actievere grondpolitiek te voeren. Maar bouwen is meer dan stenen stapelen. 
De plannen in de dorpen en aan de randen van de dorpen moeten veel betaalbare woningen voor onze inwoners bevatten, in een groene omgeving, natuurinclusief en energieneutraal. Dat staat allemaal in het Programma Wonen. Alle andere voorzieningen (zoals scholen en sportaccommodaties) moeten dan ook klaar zijn voor meer inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator

   

Prestatie-indicator Werkelijk 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen en appartementen 137 150 150
Aantal nieuwbouwwoningen en appartementen start bouw* 299 275
* Oplevering kan in een ander jaar plaatsvinden

3.2 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We kiezen voor duurzaamheid, minder afval en nieuwe energie

Terug naar navigatie - We kiezen voor duurzaamheid, minder afval en nieuwe energie

We kiezen voor duurzaamheid, minder afval en nieuwe energie. We willen het zwerfafval in onze gemeente terugdringen en naar circulariteit toewerken. We willen duurzame energie, voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Maar ook voor de toekomst van de westerse democratie. We moeten vol aan de bak om onze energievoorziening snel te verduurzaam en Drimmelen moet daarin zijn deel doen en voorop blijven lopen. Dat vraagt in bepaalde dossiers om stevige keuzes. De uitvoering van de Transitie Visie Warmte en het werken aan aardgasvrije wijken vergt veel mensen en middelen. 
Drimmelen staat voor grote opgaven op het gebied van duurzaamheid. De vraag is echter niet of deze transitie technisch gaat lukken, maar of deze transitie ook sociaal lukt. Zonder mensen uit het oog te verliezen die het ook moeten kunnen betalen. Het kan niet zo zijn dat sociale minima en middeninkomens met alle regelingen buiten de boot vallen. De energietransitie moet voor iederéén haalbaar en betaalbaar zijn. 

Ook veel direct zichtbare dingen, zoals het proactief opzetten van een laadpalenstructuur voor fiets en auto en de toepassing van LED-veldverlichting, vragen nu om beslissingen en de daarbij behorende randvoorwaarden.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.3 Economie, recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bloeiende en sterk lokaal verbonden economie

Terug naar navigatie - Bloeiende en sterk lokaal verbonden economie

Een bloeiende en sterk lokaal verbonden economie is belangrijk voor het levendig en bruisend houden van onze dorpen. Zodat je er kunt winkelen, van evenementen kunt genieten, uit eten kunt gaan, kan werken en recreëren. Lokale ondernemers moeten kunnen blijven ondernemen, kunnen groeien, zich ontwikkelen, en daarom willen we ze faciliteren in het ontplooien van nieuwe initiatieven. Op die manier zorgen we voor werkgelegenheid, een gezonde toeristisch-economische sector, en vitaliteit van onze dorpen ook richting de toekomst.

Drimmelen moet zich verder ontwikkelen als recreatiegemeente. Met als aantrekkelijke pijlers de Biesbosch, de Zuiderwaterlinie en ons vitale platteland. De Biesbosch is en blijft onze troef als het gaat om natuur en recreatie. Een goede balans daartussen is belangrijk. Dat vraagt om goede samenwerking tussen alle betrokken partijen en heldere keuzes. Er moet een betere spreiding komen van toeristen en recreanten over onze gemeente. De randen van de Biesbosch moeten daar op worden ingericht en de recreatieve ontwikkeling van het Gat van den Ham moet worden gestimuleerd.
Overnachtingen en bestedingen moeten verder zijn toegenomen. De havens van Lage Zwaluwe, Terheijden en Drimmelen en het vitaal platteland vormen het zwaartepunt van onze recreatieve structuur. De gemeente werkt intensief samen met ondernemers en organisaties op het gebied van recreatie en toerisme. Er is een stichting opgericht voor marketing en promotie en er is een nieuw informatiecentrum gerealiseerd in Drimmelen. Er wordt geïnvesteerd in recreatieve verbindingen over land en water. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 3-2
Tabel Prg.3-2
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Woningbouw en ruimte 7.436.765 11.038.556 8.587.850 5.469.978 4.867.330 4.513.390
Duurzaamheid 3.382.658 3.852.089 3.339.961 3.232.006 3.218.925 3.211.210
Economie, recreatie en toerisme 974.465 1.028.600 876.032 860.974 868.452 872.226
Totaal lasten 11.793.888 15.919.245 12.803.842 9.562.958 8.954.707 8.596.826
Woningbouw en ruimte 6.102.655 9.353.761 6.406.683 2.758.595 2.054.430 1.627.875
Duurzaamheid 3.898.330 3.807.869 3.789.191 3.683.070 3.659.770 3.655.796
Economie, recreatie en toerisme 382.407 266.768 249.646 249.646 249.646 249.646
Totaal baten 10.383.391 13.428.398 10.445.520 6.691.311 5.963.846 5.533.318
Saldo van baten en lasten excl. mutaties reserves 1.410.497 2.490.848 2.358.322 2.871.648 2.990.861 3.063.509
Saldo mutaties reserves -1.067.047 634.900 729.336 105.808 -78.308 -78.308
Saldo van baten en lasten 343.450 3.125.748 3.087.658 2.977.456 2.912.553 2.985.201