Voorwoord

Het college heeft de begroting 2023 in een bijzonder tijdsbeeld opgesteld. Na lange onderhandelingen formeerde premier Rutte eerder zijn vierde kabinet. Er werd een nieuw regeerakkoord opgesteld dat richting geeft aan de toekomst van Nederland. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen werd ook in Drimmelen een nieuwe coalitie gevormd, gevolgd door het opstellen van het coalitieakkoord ‘Bouwen aan een duurzaam, sociaal en veilig Drimmelen’.

Het regeerakkoord en het coalitieakkoord benadrukken de grote opgaven waar de samenleving voor staat. We moeten voorzien in voldoende, passende en betaalbare woningen en zetten in op verduurzaming en klimaatadaptie om onze samenleving leefbaar te houden voor toekomstige generaties. 
De asielketen is verstopt, hetgeen op vaak schrijnende wijze zichtbaar wordt. Het Rijk, het COA, Veiligheidsregio’s en gemeenten zetten zich in om de toestroom, doorstroom en uitstroom van asielzoekers en statushouders beter te beheersen.

Voor steeds meer mensen wordt het leven in financiële zin steeds complexer. De prijzen van grondstoffen en energie zijn fors gestegen, mede door de oorlog in Oekraïne. De koopkracht van grote groepen mensen staat onder druk. Het kabinet Rutte IV heeft daarom voor 2023 maatregelen aangekondigd die voor koopkrachtbescherming bij de meest kwetsbaren moet gaan zorgen. Ook de gemeente Drimmelen zal links- of rechtsom aan de lat staan, zowel qua uitvoering als het leveren van maatwerk voor verenigingen, organisaties en mensen die het nodig hebben.

Deze nieuwe begroting houdt rekening met die opgaven voor de gemeente Drimmelen. Brede maatschappelijke opgaven en specifieke lokale opgaven. Waarbij het college zorgt voor een duurzame, sociale en veilige Drimmelse samenleving. Met als basis het coalitieakkoord en de uitwerking daarvan door het college in een werkprogramma. En met vanaf later dit jaar een nieuwe burgemeester.

De begroting sluit. Niet alleen in 2023 maar ook in de daaropvolgende jaren en ook in de situatie waarin de raad de beleidswensen van het college overneemt. Wel zal het college bij de verwerking van het coalitieprogramma en het collegewerkprogramma in toekomstige jaren nadrukkelijk oog hebben voor continuering van sluitende begrotingen, met name t.a.v. het jaar 2026. Vanaf dat jaar zal een nieuwe financieringssystematiek voor medeoverheden gaan gelden. De impact voor de Nederlandse gemeenten is vooralsnog in nevelen gehuld.

Harry Bakker
Wethouder Financiën