2. Baten en lasten per taakveld

2. baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Baten en lasten per taakveld
Begroting 2023
Taakvelden Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 1.885.256 1.500 1.883.756
0.2 Burgerzaken 910.740 277.115 633.625
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 67.629 133.957 66.328-
0.4 Overhead, Ondersteuning organisatie 8.408.692 29.465 8.379.227
0.5 Treasury 282.702 146.047 136.655
0.61 OZB woningen 336.394 4.027.931 3.691.536-
0.62 OZB niet-woningen 110.204 1.424.347 1.314.143-
0.63 Parkeerbelasting - - -
0.64 Belastingen overig 12.013 35.302 23.289-
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 5.411 43.346.739 43.341.328-
0.8 Overige baten en lasten 101.578 - 101.578
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 13.411 - 13.411
0.10 Mutaties reserves 793.152 1.532.948 739.795-
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - - -
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.785.033 - 1.785.033
1.2 Openbare orde en veiligheid 483.649 11.350 472.299
2.1 Verkeer, wegen en water 4.449.636 125.244 4.324.393
2.2 Parkeren 74.097 1.440 72.657
2.3 Recreatieve havens 111.397 53.651 57.746
2.4 Economische havens en waterwegen 6.780 - 6.780
2.5 Openbaar vervoer 76.179 5.000 71.179
3.1 Economische ontwikkeling - - -
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 169.786 2.187 167.599
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 255.655 65.500 190.155
3.4 Economische promotie 187.062 119.000 68.062
4.1 Openbaar basisonderwijs -
4.2 Onderwijshuisvesting 834.017 107.460 726.557
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.272.919 362.504 910.415
5.1 Sportbeleid en activering 186.359 20.335 166.024
5.2 Sportaccommodaties 1.616.004 366.221 1.249.783
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 63.890 - 63.890
5.4 Musea 2.108 - 2.108
5.5 Cultureel erfgoed 47.736 - 47.736
5.6 Media 496.492 - 496.492
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 2.664.934 15.516 2.649.418
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.800.776 488.092 2.312.684
6.2 Wijkteams 2.371.764 - 2.371.764
6.3 Inkomensregelingen 4.765.409 3.191.794 1.573.615
6.4 Begeleide participatie 1.624.753 - 1.624.753
6.5 Arbeidsparticipatie 575.764 - 575.764
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.529.984 260.953 1.269.031
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 2.555.478 - 2.555.478
6.71b Begeleiding (WMO) 885.215 - 885.215
6.71c Dagbesteding (WMO) 541.000 - 541.000
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 145.025 - 145.025
6.72a Jeugdhulp begeleiding 893.162 - 893.162
6.72b Jeugdhulp behandeling 1.777.337 - 1.777.337
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 129.606 - 129.606
6.73a Pleegzorg 135.832 - 135.832
6.73b Gezinsgericht 484.244 - 484.244
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 506.291 - 506.291
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 531.548 - 531.548
6.74c Gesloten plaatsing 73.672 - 73.672
6.81a Beschermd wonen (WMO) 127.722- - 127.722-
6.82a Jeugdbescherming 383.186 - 383.186
6.82b Jeugdreclassering 37.311 - 37.311
7.1 Volksgezondheid 1.628.642 7.725 1.620.917
7.2 Riolering 1.911.571 3.093.565 1.181.994-
7.3 Afval 2.904.743 3.789.191 884.448-
7.4 Milieubeheer 1.065.545 - 1.065.545
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 154.250 119.249 35.001
8.1 Ruimtelijke ordening 2.884.335 2.070.209 814.125
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 2.446.339 2.905.742 459.402-
8.3 Wonen en bouwen 2.460.763 1.296.775 1.163.988
65.786.738 69.434.053 3.647.315-