Inleiding programma's

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het programmaplan omvat de programma's uit het coalitieakkoord "Bouwen aan een duurzaam, sociaal en veilig Drimmelen". Dat zijn:

  • Programma 1 - Burger en bestuur
  • Programma 2 - Openbare ruimte
  • Programma 3 - Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie 
  • Programma 4 - Sociaal domein

Elk van deze vier programma's is uitgewerkt in:

  • de thema's uit het coalitieakkoord;
  • per thema: de beoogde maatschappelijke effecten (Wat willen we bereiken?),  de wijze waarop die effecten bereikt gaan worden (Wat gaan we ervoor doen?) en het te bereiken resultaat;
  • prestatie-indicatoren;
  • de raming van baten en lasten (Wat gaat het kosten?)

De programma's en de doelstellingen uit het coalitieakkoord gelden voor de gehele raadsperiode. In de begroting zijn alleen die ambities opgenomen die voor het betreffende begrotingsjaar gelden. In dit geval 2023.