4. Sociaal domein

Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het programma is uitgewerkt in drie thema’s. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende subdoelstellingen:

  1. Onderwijs, jeugd en gezondheid
  2. Participatie en schuldenproblematiek
  3. Sociale structuur, sport en zorg.

4.1 Onderwijs, jeugd en gezondheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We willen kwalitatief goed onderwijs in goed geventileerde scholen met groene schoolpleinen

Terug naar navigatie - We willen kwalitatief goed onderwijs in goed geventileerde scholen met groene schoolpleinen

We willen kwalitatief goed onderwijs in goed geventileerde scholen met groene schoolpleinen. Wij staan voor gelijke kansen en willen samen met het onderwijs kijken hoe we dat optimaal kunnen invullen. Onze jeugd verdient meer aandacht en mag meer meedoen; aan de voorkant voor iedereen door meer activiteiten te organiseren met onze jongerenwerkers en buurtsportcoaches. Als het even niet zo goed gaat door te investeren in de samenwerking tussen o.a. onderwijs, huisartsen en jeugdzorg in alle dorpen. Zo thuis mogelijk en niet alles medisch maken. Gezondheid is een belangrijk onderwerp in en buiten het sociaal domein. In Drimmelen stimuleren we dit.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Aantal vve-leerlingen (voor- en vroegschoolse educatie) 49 40 40
Percentage doorverwijzingen door huisartsen 50 37 40

4.2 Participatie en schuldenproblematiek

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Iedereen heeft recht op een sociaal minimum

Terug naar navigatie - Iedereen heeft recht op een sociaal minimum

Iedereen heeft recht op een sociaal minimum. Het Rijk is daar in de basis aan zet. Lokaal kunnen wij echter ook hier het verschil maken en veel van het (landelijk) verloren vertrouwen terugwinnen. De nieuwe vormen van armoede, zoals energiearmoede, pakken we aan en lossen we op. Ook door de verbinding tussen domeinen te leggen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Aantal plaatsen beschut werken 7 8 9
Aantal loonkostensubsidie 40 42 45
Aantal Wsw-ers 56 54 53

4.3 Sociale structuur, sport en zorg

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Investeren in onze sociale structuur

Terug naar navigatie - Investeren in onze sociale structuur

De zorgvraag neemt toe. Op alle zorgterreinen, van jong tot oud en van rijk tot arm. Nu is hét moment om te investeren in onze sociale structuur, het voorliggend veld. Meer en hogere subsidies voor onze verenigingen, stimuleringsregelingen op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, bewegen en sport, vernieuwde afspraken met onze welzijnsinstellingen. De dorpshuizen vervullen een cruciale functie in onze dorpen. 
Op deze manier houden we de zorg in de toekomst goed en betaalbaar. Sporten is gezond en zorgt voor sociale samenhang.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Percentage jeugdleden sportverenigingen * 44 39 40
Aantal deelnemers SjorsSportief en -creatief 549 425 500
Aantal kinderen dat na Sjors sportief en -creatief lid wordt van club/vereniging ** nb 90 50
* per 1-1-2022 zijn er 4637 jongeren <18 jaar in de gemeente en zijn 1823 jongeren lid van een sportvereniging
** stabilisatie vanwege corona

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 4-2
Tabel Prg.4-2
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Onderwijs 1.904.373 2.637.904 2.144.355 2.096.692 2.159.745 2.159.745
- Jeugdhulp - voorliggende voorz en preventie 657.745 692.557 651.769 651.793 651.848 651.848
- Jeugdhulp - toegang (CJG) 1.264.296 1.537.886 1.534.990 1.449.990 1.449.990 1.449.990
- Jeugdhulp - specialistische zorg 5.943.096 5.857.810 5.331.761 5.259.724 5.259.724 5.259.724
- Gezondheid 854.180 885.816 925.564 906.414 894.847 894.904
Participatie en schuldenproblematiek 7.206.755 7.891.956 7.373.308 7.384.337 7.276.657 7.278.069
Sociale structuur, sport en zorg 10.721.129 10.890.657 10.888.948 11.407.173 11.495.483 11.459.869
Totaal lasten 28.551.574 30.394.585 28.850.695 29.156.122 29.188.293 29.154.148
Onderwijs 327.293 894.710 470.714 361.714 361.714 361.714
- Jeugdhulp - voorliggende voorz en preventie 24.921 33.123 33.997 33.997 33.997 33.997
- Jeugdhulp - toegang (CJG) 0 0 0 0 0 0
- Jeugdhulp - specialistische zorg 5.658 0 0 0 0 0
- Gezondheid 25.000 5.975 7.725 7.725 7.725 7.725
Participatie en schuldenproblematiek 3.938.004 3.398.974 3.359.974 3.359.974 3.359.974 3.359.974
Sociale structuur, sport en zorg 1.205.540 933.834 932.673 941.673 1.045.173 1.049.173
Totaal baten 5.526.416 5.266.616 4.805.083 4.705.083 4.808.583 4.812.583
Saldo van baten en lasten excl. mutaties reserves 23.025.158 25.127.969 24.045.611 24.451.039 24.379.710 24.341.565
Saldo mutaties reserves -1.510.100 -1.084.053 -672.113 -697.655 -665.202 -665.202
Saldo van baten en lasten 21.515.057 24.043.916 23.373.498 23.753.384 23.714.507 23.676.363