6. Afschrijvingstermijnen investeringen

6.Afschrijvingstermijnen investeringen

Terug naar navigatie - Afschrijvingstermijnen investeringen

De nota Waarderen en afschrijven is vastgesteld in de raad van 03-01-2017 (zie bijlage 1. Overzicht actuele beleidsstukken - onderdeel Algemene beleidsdocumenten).

Afschrijvingstermijnen investeringen
Soort investering / activa Afschrijvingstermijn Bron
1. Immateriële vaste activa
1.1 Het saldo van agio en disagio 5 Nota waarderen en afschrijven
1.2 Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 Nota waarderen en afschrijven
2. Materiële vaste activa
2.1 Gronden, terreinen, recreatiegrond, bouwgrondexploitatie, erfpachtgronden - Nota waarderen en afschrijven
2.2 Woonruimten 2.2.1 Nieuwbouw 40 Nota waarderen en afschrijven
2.2.2 Renovatie, restauratie, verbouw en uitbreiding 25 Nota waarderen en afschrijven
2.2.3 Tijdelijke woonruimten gelijk aan gebruiksduur Nota waarderen en afschrijven
2.3 Bedrijfsgebouwen en scholen 2.3.1 Nieuwbouw 40 Nota waarderen en afschrijven
2.3.2 Renovatie, restauratie, verbouw en uitbreiding 25 Nota waarderen en afschrijven
2.3.3 Tijdelijke gebouwen / noodlokalen gelijk aan gebruiksduur Nota waarderen en afschrijven
2.3.4 Soc cult dorpshart investering kerk 30 Investeringsprognose 2022
2.4 Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken 2.4.1 Wegen, fiets- en voetpaden: aanleg / reconstructie 20 Nota waarderen en afschrijven
2.4.2 Plantsoenen/parken/trapveldjes/speelbossen: aanleg / reconstructie 10 Nota waarderen en afschrijven
2.4.3 Losloopplaatsen honden: aanleg / reconstructie 10 Nota waarderen en afschrijven
2.4.4 Sportterreinen: aanleg / vervanging 20 Nota waarderen en afschrijven
2.4.5 Sportterreinen: reconstructie 15 Nota waarderen en afschrijven
2.4.6 Riolering: vervanging vrij verval riolering 40, 50, 60 Nota waarderen en afschrijven
2.4.7 Riolering: gemalen bouwkundige aanpassingen 45 Nota waarderen en afschrijven
2.4.8 Riolering: persleidingen 45 Nota waarderen en afschrijven
2.4.9 Riolering: druksysteem hele systeem 45 Nota waarderen en afschrijven
2.4.10 Riolering: gemalen mechanisch / elektrisch 15 Nota waarderen en afschrijven
2.4.11 Riolering: druksysteem mechanisch / elektrisch 15 Nota waarderen en afschrijven
2.4.12 Riolering: telemetrie 10 Nota waarderen en afschrijven
2.4.13 Riolering: bergbezinkbassin 40 Nota waarderen en afschrijven
2.4.14 Riolering: terugslagkleppen 25 Nota waarderen en afschrijven
2.4.15 Riolering: drainage 20 Nota waarderen en afschrijven
2.4.16 Baggeren: havens 10 Nota waarderen en afschrijven
2.4.17 Baggeren: stedelijk water 30 Nota waarderen en afschrijven
2.4.18 Bruggen: aanleg / vervanging 40 Nota waarderen en afschrijven
2.4.19 Bruggen: reconstructie 25 Nota waarderen en afschrijven
2.4.20 Columbarium / urnenmuur 10 Nota waarderen en afschrijven
2.4.21 Vervanging openbare verlichting 25 Investeringsprognose 2022
2.4.22 Damwand (secundaire waterkering) 75 Investeringsprognose 2022
2.4.23 Renovatie grasvelden / drainage 30 Investeringsprognose 2022
2.4.24 Renovatie kunstgrasvelden 15 Investeringsprognose 2022
2.4.25 Vervanging beregeningsinstallaties 15 Investeringsprognose 2022
2.5 Vervoersmiddelen 2.5.1 Motorvaartuigen 20 Nota waarderen en afschrijven
2.5.2 Voetveer 15 Nota waarderen en afschrijven
2.5.3 Waterwagen 12 Nota waarderen en afschrijven
2.5.4 Tractor, heftruck, snipperkar, hakselaar, rioolontstopper 10 Nota waarderen en afschrijven
2.5.5 Veegmachine / -aanhangwagen 8 Nota waarderen en afschrijven
2.5.6 Zwerfvuilwagen 8 Nota waarderen en afschrijven
2.5.7 Faecaliënzuiger 8 Nota waarderen en afschrijven
2.5.8 Dranghekkenwagen 8 Nota waarderen en afschrijven
2.5.9 Personenauto, bestelauto, bussen (incl. laadkraan e.d.) 7 Nota waarderen en afschrijven
2.5.10 Vrachtauto (inclusief haakarm / laadkraan e.d.) 7 Nota waarderen en afschrijven
2.5.11 Shovel milieustraat 7 Nota waarderen en afschrijven
2.5.12 Aanhangwagen 7 Nota waarderen en afschrijven
2.6 Machines, apparaten en installaties 2.6.1 Technische installaties 15 Nota waarderen en afschrijven
2.6.2 Stenenklem / pallethaak 15 Nota waarderen en afschrijven
2.6.3 Gladheidbestrijding: hoogkiepbak 15 Nota waarderen en afschrijven
2.6.4 Gladheidbestrijding: aanhangstrooier 12 Nota waarderen en afschrijven
2.6.5 Gladheidbestrijding: zoutmenginstallatie 10 Nota waarderen en afschrijven
2.6.6 Gladheidbestrijding: sneeuwploeg, rolbezem, strooier 8 Nota waarderen en afschrijven
2.6.7 Veegborstels 10 Nota waarderen en afschrijven
2.6.8 Hogedruk reiniger gemeentewerf 10 Nota waarderen en afschrijven
2.6.9 Verkeersregelinstallaties 10 Nota waarderen en afschrijven
2.6.10 Veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen 10 Nota waarderen en afschrijven
2.6.11 Telefooninstallatie 10 Nota waarderen en afschrijven
2.6.12 Inrichtingskosten / meubilair 10 Nota waarderen en afschrijven
2.6.13 Automatiseringsapparatuur 5 Nota waarderen en afschrijven
2.6.14 Containers 20 Investeringsprognose 2022
2.7 Overige materiële vaste activa 2.7.1 Archiefinstallaties 25 Nota waarderen en afschrijven
2.7.2 Uurwerk kerktorens 15 Nota waarderen en afschrijven
2.7.3 Minicontainers (gft-/restafvalbakken) 10 Nota waarderen en afschrijven
2.7.4 Stroomkasten (kermissen e.d.) 10 Nota waarderen en afschrijven
2.7.5 Verzamelcontainers (ondergrondse opslag afval) 8 Nota waarderen en afschrijven
2.7.6 Softwarepakketten 5 tot 7 Nota waarderen en afschrijven / Investeringsprognose 2022
2.7.7 Mobiele telefoons/Tablets 3 tot 4 Investeringsprognose 2022