G. Grondbeleid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf staat onze visie op het grondbeleid en de verwachte uitvoering daarvan. Daarnaast leest u hier de verwachte financiële resultaten en de risico’s van de gemeentelijke exploitaties.
Naast onze grondbedrijf projecten zijn er projecten waarbij we alleen faciliteren. Deze woningbouwprojecten leest u in programma 3 - thema  Woningbouw en ruimte.

Visie gemeentelijk grondbeleid

Terug naar navigatie - a. Visie gemeentelijk grondbeleid

Het grondbeleid is een instrument dat we inzetten om beleidsdoelen van ruimtelijke ordening, wonen, economie, maatschappelijke ontwikkeling en verkeer en vervoer te realiseren. Dit is vastgelegd in de nota Grondbeleid 2016 – 2020. In deze nota staat dat de gemeente bij voorkeur faciliterend grondbeleid voert. Initiatieven laten we over aan particuliere grondexploitanten. De gemeente beperkt zich tot haar publiekrechtelijke rol, zoals het vaststellen van de kaders en de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van gronden en controle hierop. Door deze beleidskeuze heeft het gemeentelijke grondbeleid geen grote financiële impact. 

In het coalitieakkoord staat echter de wens om een actiever grondbeleid te voeren, omdat dit helpt bij het versnellen van de woningbouwopgave. Hoe we omgaan met de wens van een actiever grondbeleid en wat dit betekent voor onze financiële positie, staat beschreven in de geactualiseerde nota Grondbeleid. Deze nota is in voorbereiding. Wij verwachten deze in de eerste helft van 2023 ter vaststelling aan uw raad te kunnen aanbieden.
 
In 2018 stelde de raad de nota Kostenverhaal vast. Hiermee legden we de basis voor de manier waarop we de kosten voor grondexploitaties verhalen op de ontwikkelende partij. De nota kostenverhaal zal in 2023 worden herzien.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid

In augustus 2019 bracht de commissie BBV de Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken uit. De gevolgen daarvan verwerkten we in deze paragraaf. 

Het gemeentelijk grondbedrijf heeft 4 projecten waarvoor u een grondexploitatie vastgesteld heeft, te weten:
1. Degaterrein Lage Zwaluwe;
2. E-veld Terheijden
3. Kavels Antwerpsestraat/Geraniumstraat Made;
4. Dorpshart Made.

Hiernaast zijn een aantal projecten in voorbereiding. Hiervoor wordt te zijner tijd een grondexploitatie ter vaststelling aangeboden. De projecten in voorbereiding zijn;
1.    Norbartstraat Terheijden;
2.    De Ligne – Hoogerheide Made;
3.    Norbartstraat – Romboutsstraat (Stuifhoek) te Made;
4.    Van Hooijdonklaan Lage Zwaluwe;
5.    Eco-wijk Lageweg Terheijden;
6.    Tuinbouwweg Made. 

Door middel van de periodieke raadsbrief Wonen houden wij u op de hoogte van de voortgang van deze projecten.  

In het coalitieakkoord is vastgelegd dat er in de periode 2022 – 2026 800 woningen worden gebouwd, gemiddeld 200 per jaar. Om die versnelling in de woningbouw mogelijk te maken zijn organisatorische maatregelen genomen. In de nieuwe nota grondbeleid zal worden voorgesteld ook actieve grondpolitiek mogelijk te maken.      
Naast de gemeentelijke projecten zijn er projecten waarbij we alleen faciliteren. De ontwikkelingen en uitvoering van deze projecten zijn verderop beschreven.   

Herziening grondexploitaties
Gemeentelijke grondexploitaties herzien we jaarlijks bij het opstellen van de Najaarsnota. Volgens de regels die voor de financiële afwikkeling van toepassing zijn worden de winsten en de verliezen geboekt op de algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf. 

Het verwachte verloop van de boekwaarden van 2021 tot en met 2027 is:

Tabel Par. G-1
Project Kern 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Degaterrein Lage Zwaluwe -5.185 95.051 -
E-veld Terheijden 429.196 -864.037 -649.502 -41.689 -
Kavels Antwerpsestr/Geranumstr Made -14.312 -9.015 -
Dorpshart Made 282.236 343.861 -272.463 279.181 955.198 446.704
Totaal vastgestelde GREX 691.936 -434.140 -921.964 237.492 955.198 446.704
Norbartstraat Terh Terheijden 3.429 3.761 26.348
De Ligne-Hoogerheide Made Made 5.107 5.164 114.275
Norbartstr-Romboutsstr Mde Made 27.494 30.576 134.370
Van Hooijdonklaan Lage Zwaluwe Lage Zwaluwe 15.894 25.404 82.453
Eco-wijk Lageweg Terheijden - - -
Tuinbouwweg Made - - -
Totaal nog vast te stellen GREX voorbereiding 51.924 64.904 357.445 - - -
Totaal boekwaarde 743.860 -369.235 -564.520 237.492 955.198 446.704
+/+ begrote boekwaarde = nadeel
-/- begrote boekwaarde = voordeel

De toelichting op de projecten inclusief de planresultaten zijn weergegeven onder het hoofdstuk planresultaten. 

Faciliterend Grondbeleid
In de begroting 2023 zijn de faciliterende grondexploitaties opgenomen waarbij een anterieure overeenkomst is afgesloten (kostenverhaal is dus verzekerd) of waarbij binnen afzienbare tijd (lees voor eind 2022) naar verwachting een overeenkomst wordt afgesloten. 

De faciliterende grondexploitaties waarbij nog niet definitief een overeenkomst is afgesloten zijn budgettair neutraal in de begroting opgenomen.

De faciliterende grondexploitaties waarbij al definitieve of voor eind 2022 afspraken zijn gemaakt, geven een verliesgevend saldo van € 212.862 (meer ambtelijke kosten dan verhaalbaar). Dit saldo komt ten laste van het exploitatiesaldo.  

Tabel Par. G-2
Project Kern 2023
Schansstraat Terheijden 18.853
Made Oost Made 4.470
Verlengde Elsakker Wberg 23.510
Repel / Vlaszak Lage Zwaluwe 41.822
De Schakel Drimmelen 31.522
Zijlbergsestraat Made 392
Botzegge-Ravensnest Terheijden 4.498
Geraniumstraat-Zilverschoon Made -5.785
Zuideindsestraat 47 Made 35.612
Leeuwerikstraat Made 17.008
Zandstraat 79 Made -305
Zonneveld De Bergen Terheijden 525
Romboutsstraat Made 7.564
Godfried Schalckenstraat 8-10 Made 6.923
Moerbeistraat Made 3.148
Ganshoek fase 2 Lage Zwaluwe -187
Dorskarstraat Made 8.360
Sluizeweg 50 Made 4.824
Zandstraat 83 Made 6.398
Molendijk 1b Lage Zwaluwe 3.775
Kloosterstraat 22 Made -61
Totaal boekwaarde 212.862

Wonen

Terug naar navigatie - c. Wonen

In 2022 stelde de gemeenteraad het Programma Wonen vast. Het programma Wonen is een zogenaamd vrijwillig programma in het kader van de Omgevingswet. In de Omgevingsvisie hebben we de ambitie geformuleerd om tot 2030 1.500 woningen toe te voegen. Via het programma Wonen geven we uitwerking aan deze ambitie. Het zwaartepunt van deze ambitie ligt in deze coalitieperiode, waarbij het doel is per jaar gemiddeld 200 woningen te bouwen. 

De woningbouwopgave in de 4 operationele actieve grondexploitaties en de 6 in ontwikkeling zijnde locaties is uitgedrukt in aantallen woningen. Het gedachte aantal woningen, de realisatie en de beschikbaarheid aan woningen in aantallen, per 31 december 2023 is weergegeven in de onderstaande tabel

Tabel Par. G-3
Project Kern plancapaciteit gerealiseerd / verkocht nog te realiseren / verkopen te realiseren in 2022 te realiseren in 2023
Degaterrein Lage Zwaluwe 1 1
E-veld Terheijden 49 49 49
Kavels Antwerpsestr/Geranumstr Made 2 2
Dorpshart Made 55 55 14
Totaal vastgestelde plancapaciteit 107 3 104 0 63
Norbartstraat Terheijden 0
De Ligne - Hoogerheide Made 30 30
Norbartstr-Romboutsstr Made 21 21 21
Van Hooijdonklaan Lage Zwaluwe 20 20
Eco-wijk Lageweg Terheijden
Tuinbouwweg Made
Totaal nog vast te stellen plancapaciteit 71 0 71 21 0
Totaal 178 3 175 21 63
Terug naar navigatie - Toelichting tabel

In de woningbouwontwikkeling waarvoor de gemeente faciliteert is dit:

Tabel Par. G-4
Gefaciliteerde ontwikkelingen plancapaciteit gecontracteerd planvorming / in behandeling te realiseren in 2022
Gecontracteerd / in uitvoering 580 580 255
In planvorming 840 840
Totaal 1.420 580 840 255

Werken/ bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - d. Werken/ bedrijventerreinen

In juni van 2021 is de Nota Economie vastgesteld. Deze geeft inzicht in de toekomstige ruimtebehoefte van onze bedrijven (ca. 5 ha).
Thans is op het Degaterrein nog een kavel beschikbaar. We zetten stappen voor de verkoop van dit kavel. Wellicht ten overvloede heeft de gemeente zelf geen gronden beschikbaar voor bedrijventerreinen.

In de nota economie en de concept omgevingsvisie zijn de locaties Thijsenweg en Brieltjenspolder aangewezen als mogelijke uitbreidingen voor bedrijventerrein. Locatie Thijssenweg is als eerste in beeld. Het projectplan hiervoor wordt opgesteld. Keuzes met betrekking tot de ruimtelijke invulling volgen in 2023.

Gehanteerde parameters

Terug naar navigatie - e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties

In de geactualiseerde Grondexploitaties van het E-veld Terheijden en het Dorpshart Made is rekening gehouden met de onderstaande parameters: 

Tabel Par. G-5
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Rente 1,11% 0,72% 0,63% 0,60% 0,53% 0,49%
Opbrengststijging 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kostenstijging 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Rente
De renteparameter in grondexploitaties bepalen we volgens de renteomslag (zie paragraaf D. Financiering - onderdeel B. Financieringspositie - Renteschema) voor verdere informatie. 

Opbrengst- en kostenstijging
De parameter voor kostenstijging baseren we op de jaarlijkse publicatie Outlook Grondexploitaties van bureau Metafoor. Deze publicatie zet de meest recente jaarcijfers en prognoses van toonaangevende instanties op een rij. Zo ontstaat een goed beeld van de kosten- en de grondwaardeontwikkeling in de komende jaren. De laatste cijfers van Metafoor dateren van eind 2021. De parameter kostenstijging bedraagt in 2021 1%, voor de jaren daarna 2%. 

Het percentage opbrengstenstijging wordt voor de nog niet verkocht kavels  in de huidige markt veiligheidshalve gezet op nul procent (0%). Waarom: de gemeente verkoopt haar bouwkavels tegen de actuele marktwaarde op het moment van verkoop. De spanning op de woningmarkt is erg hoog dat ons noopt om voorzichtig om te gaan met prognoses voor opbrengsten in die woningmarkt. 

Planresultaten

Terug naar navigatie - f. Financiële positie actieve grondexploitaties

Onderstaand tabel geeft een overzicht van de verwachte planresultaten van 2023 tot en met 2027.

Tabel Par. G-6
Project Kern 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Degaterrein Lage Zwaluwe 96.401 -
E-veld Terheijden 871.753 335.290 134.116
Kavels Antwerpsestr/Geranumstr Made 5.424
Dorpshart Made -446.704
Totaal vastgestelde GREX 425.049 437.115 134.116 - - -
Norbartstraat Terheijden - - -
De Ligne - Hoogerheide Made - - -
Norbartstr-Romboutsstr Made - - -
Van Hooijdonklaan Lage Zwaluwe - - -
Eco-wijk Lageweg Terheijden - - -
Tuinbouwweg Made - - -
Totaal nog vast te stellen GREX voorbereiding - - - - - -
Totaal boekwaarde 425.049 437.115 134.116 - - -
Terug naar navigatie - Conclusie

Uit bovenstaande overzichten concluderen we het volgende:

Degaterrein Lage Zwaluwe
De verkoopprocedure voor het resterende perceel/percelen is in 2019 opgestart. In 2021 is een gedeelte verkocht. Wij verwachten in 2023 het restant te verkopen. Na de verwachte verkoop van het restant perceel en het woonrijp maken in 2022-2023, verwachten we een voordeel te behalen van € 96.401 (€ 8.764 nadelig ten opzichte van begroting 2022).

E-veld Terheijden 
In het 4e kwartaal van 2020 heeft u voor de ontwikkeling E-veld te Terheijden een grondexploitatie vastgesteld. In 2021 is de ontwikkeling met een uitvraag in concurrentie vermarkt en is een ontwikkelaar gecontracteerd. Daarnaast zijn in 2022 een 5-tal kavels voor Tiny-houses verkocht. Dit project zal naar verwachting in 2025 klaar zijn.  Het totaal te verwachten resultaat is € 1.341.158 (vermeerdering resultaat van  € 227.352 ten opzichte van begroting 2022). 

Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Made
In 2019 is een bestemmingsplan vastgesteld voor twee woningbouwlocaties aan de Antwerpsestraat en Geraniumstraat in Made. In 2021 zijn de kavels verkocht. Bij de jaarrekening 2021 is een positief resultaat van € 330.000 genomen.  In 2023 verwachten wij nog wat werkzaamheden in het kader van woonrijp maken te moeten uitvoeren. En verwachten wij in 2023 het project met nog een voordeel van € 5.424 af te sluiten.

Dorpshart Made
In januari van 2021 heeft de gemeenteraad een grondexploitatie vastgesteld voor de ontwikkeling van het Dorpshart in Made. Eind augustus 2022 is een samenwerkings-koopovereenkomst Sociaal-Cultureel Dorpshart Made tussen de gemeente en de ontwikkelaar ondertekend.  Door meer verwachte grondopbrengsten is de verliesvoorziening bijgesteld. Deze ontwikkeling laat momenteel een tekort van € 446.704 zien (vermindering verliesvoorziening van € 92.720). 
 
Norbartstraat Terheijden
Voor de ontwikkeling Norbartstraat te Terheijden is met woningbouw geen rendabele ontwikkeling te realiseren. Thans wordt onderzocht of de gemeente in combinatie met partners een andere invulling aan het gebied kan geven. 

De Ligne – Hoogerheide Made
Dit project verkeert in een voor verkennende fase waardoor er op dit moment nog weinig concreet is. 

Norbartstraat – Romboutsstraat Made
De ontwikkeling Norbartstraat – Romboutstraat in Made is in een voorbereidende fase echter eerst dient de Stuifhoekschool vernieuwd te zijn voordat met het ontwikkelen van de woningen kan worden aangevangen.

Van Hooijdonklaan Lage Zwaluwe
Voor de Van Hooijdonklaan (vm. Willibrordusschool) in Lage Zwaluwe neemt het proces veel meer tijd in beslag dan verwacht. Onderzoek naar private ontwikkeling met ontwikkelende partij is in volle gang. In de loop van 2023 komen wij met voorstellen naar u toe.  

Eco-wijk Lageweg Terheijden
Voor de Eco-wijk worden voorbereidende onderzoeken uitgevoerd om te komen tot een marktselectie conform de gestelde landelijke en internationale regels. 

Tuinbouwweg Made
Ook voor de Tuinbouwweg in Made worden de mogelijkheden voor uitbreiding van woonwagen standplaatsen onderzocht om de locatie zo rendabel mogelijk te ontwikkelen. 

Risico’s en weerstandsvermogen

Terug naar navigatie - Weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf is de financiële buffer om de mogelijke risico’s vanuit de actieve grondexploitaties op te vangen. De omvang van het weerstandvermogen is voldoende groot om het saldo van de risico’s en de kansen op de actieve grondexploitaties te kunnen bestrijden indien zij zich voordoen.

Het weerstandvermogen bestaat uit:

  • Vrije beschikbare deel van de Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf (inclusief vaste buffer van 0,4 miljoen voor het opvangen van financiële tegenvallers), verminderd met de berekende risico’s;
  • Vrij beschikbare deel van de reserve Bovenwijkse voorzieningen.

Het weerstandvermogen per 31 december 2023 is als volgt berekend: 

Tabel Par. G-7
Verwacht weerstandsvermogen Grondbedrijfexploitaties Bedrag
Vrije Algemene Reserve Grondbedrijf 1.805.536
Berekende risico's lopende projecten: 634.050
Beschikbaar in Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf 1.171.486
Beschikbaar in Reserve Bovenwijkse Voorzieningen 50.603
Beschikbaar als verwacht weerstandsvermogen 1.222.089
Terug naar navigatie - Verwacht weerstandscapaciteit

Het verwacht weerstandsvermogen per 31 december 2023 heeft een verwacht positief resultaat van € 1.222.089. 
Volgens vastgesteld beleid wordt bij de jaarrekening van 2022 (jaarresultaat over 2022) het daadwerkelijk resultaat boven de 0,4 miljoen afgeroomd naar de Algemene Reserve.