3. Taakvelden per programma

3. Taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Taakvelden per programma
Begroting 2023
Omschrijving programma Taakvelden Lasten Baten Saldo
Burger en Bestuur 0,1 Bestuur 1.885.256 1.500 1.883.756
0,2 Burgerzaken 910.740 277.115 633.625
1,1 Crisisbeheersing en brandweer 1.785.033 - 1.785.033
1,2 Openbare orde en veiligheid 483.649 11.350 472.299
7,5 Begraafplaatsen en crematoria 154.250 119.249 35.001
Openbare ruimte 2,1 Verkeer, wegen en water 4.312.024 125.244 4.186.781
2,2 Parkeren 74.097 1.440 72.657
2,4 Economische havens en waterwegen 6.780 - 6.780
2,5 Openbaar vervoer 9.831 - 9.831
3,3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 10.811 - 10.811
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 2.437.709 11.208 2.426.501
7,2 Riolering 1.911.571 3.093.565 1.181.994-
7,3 Afval 67.414 - 67.414
7,4 Milieubeheer 19.476 - 19.476
Ruimte, wonen en economie 0,3 Beheer overige gebouwen en gronden 67.629 133.957 66.328-
2,1 Verkeer, wegen en water 137.612 137.612
2,3 Recreatieve havens 111.397 53.651 57.746
2,5 Openbaar vervoer 66.348 5.000 61.348
3,2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 169.786 2.187 167.599
3,3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 244.844 65.500 179.344
3,4 Economische promotie 187.062 119.000 68.062
5,5 Cultureel erfgoed 47.736 - 47.736
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 96.595 4.307 92.287
7,3 Afval 2.837.328 3.789.191 951.863-
7,4 Milieubeheer 1.046.068 - 1.046.068
8,1 Ruimtelijke ordening 2.884.335 2.070.209 814.125
8,2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 2.446.339 2.905.742 459.402-
8,3 Wonen en bouwen 2.460.763 1.296.775 1.163.988
Sociaal domein 4,2 Onderwijshuisvesting 834.017 107.460 726.557
4,3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.272.919 362.504 910.415
5,1 Sportbeleid en activering 186.359 20.335 166.024
5,2 Sportaccommodaties 1.616.004 366.221 1.249.783
5,3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 63.890 - 63.890
5,4 Musea 2.108 - 2.108
5,6 Media 496.492 - 496.492
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 130.630 - 130.630
6,1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.800.776 488.092 2.312.684
6,2 Wijkteams 2.371.764 - 2.371.764
6,3 Inkomensregelingen 4.765.409 3.191.794 1.573.615
6,4 Begeleide participatie 1.624.753 - 1.624.753
6,5 Arbeidsparticipatie 575.764 - 575.764
6,6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.529.984 260.953 1.269.031
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 2.555.478 - 2.555.478
6.71b Begeleiding (WMO) 885.215 - 885.215
6.71c Dagbesteding (WMO) 541.000 - 541.000
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 145.025 - 145.025
6.72a Jeugdhulp begeleiding 893.162 - 893.162
6.72b Jeugdhulp behandeling 1.777.337 - 1.777.337
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 129.606 - 129.606
6.73a Pleegzorg 135.832 - 135.832
6.73b Gezinsgericht 484.244 - 484.244
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 506.291 - 506.291
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 531.548 - 531.548
6.74c Gesloten plaatsing 73.672 - 73.672
6.81a Beschermd wonen (WMO) 127.722- - 127.722-
6.82a Jeugdbescherming 383.186 - 383.186
6.82b Jeugdreclassering 37.311 - 37.311
7,1 Volksgezondheid 1.628.642 7.725 1.620.917
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0,10 Mutaties reserves 793.152 1.532.948 739.795-
0,5 Treasury 282.702 146.047 136.655
0,61 OZB woningen 336.394 4.027.931 3.691.536-
0,62 OZB niet-woningen 110.204 1.424.347 1.314.143-
0,64 Belastingen overig 12.013 35.302 23.289-
0,7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 5.411 43.346.739 43.341.328-
0,8 Overige baten en lasten 101.578 - 101.578
0,9 Vennootschapsbelasting 13.411 - 13.411
Overhead 0,4 Overhead, Ondersteuning organisatie 8.408.692 29.465 8.379.227
65.786.738 69.434.053 3.647.315-