F. Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en risico’s van de gemeente als gevolg van de samenwerking met verbonden partijen.

Visie en doelstellingen

Terug naar navigatie - Visie en doelstellingen

Partijen die aan de gemeente zijn verbonden dienen op effectieve en efficiënte wijze bij te dragen aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van Drimmelen. Met als uitgangspunten een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de gemeente en de verbonden partij en het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten met prestatieafspraken. 

Wet gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Wet gemeenschappelijke regelingen

Op 1 juli 2022 is de Wgr gewijzigd. Met deze wetswijziging worden de  mogelijkheden van volksvertegenwoordigers om de eigen controlerende en kaderstellende rol bij gemeenschappelijke regelingen te versterken aangepast en uitgebreid. 
Het deel van de wet dat rechten geeft aan volksvertegenwoordigers is direct per 1 juli 2022 ingegaan. Voor het andere deel - verplichtingen om bestaande gemeenschappelijke regelingen aan te passen, om zo scherpere afspraken te maken over bijvoorbeeld uittreding of evaluatie - geeft de wet een implementatieperiode van twee jaar.

Nota Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Nota Verbonden Partijen

In 2015 is regionaal een kadernota Verbonden Partijen vastgesteld. In deze nota zijn in de vorm van zes spelregels samenwerkingsafspraken tussen gemeenten benoemd. Zodat gemeenten gezamenlijk kunnen sturen op verbonden partijen in het algemeen en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder. Als gevolg van de wijziging van de Wgr zal ook de kadernota Verbonden Partijen via een intergemeentelijke samenwerking moeten worden herzien. Die herziening zal op dat moment ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Richtlijnen begrotingen 2024 gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Richtlijnen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen

Volgens spelregel 4 uit de regionale kadernota stellen de gemeenten die deelnemen aan een verbonden partij jaarlijks in november richtlijnen vast. Richtlijnen waarop verbonden partijen hun beleidsmatige en financiële kaders voor het nieuwe begrotingsjaar dienen te baseren.

Het college stelt de volgende algemene financiële richtlijnen voor elke Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor:

1.    We verwachten van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) dat zij een structureel sluitende meerjarenbegroting 2024-2027 aanbiedt aan de deelnemers. De GR vermeldt duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting 2024. In de begroting 2024 neemt de GR ook een overzicht op met de bijdragen 2024 t/m 2027 per deelnemer.
2.    De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting opgenomen, behalve als dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten.
3.    De begroting bevat een overzicht met het verloop van aanwezige reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven.
Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de GR deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de GR in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan.
4.    De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting 2024 stijgt maximaal met de geldende CAO indexering en de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2022 (of een actuelere circulaire). Ook wijzigt de bijdrage wanneer er wijzigingen zijn in de kwantiteit van de dienstverlening die de deelnemers afnemen.
5.    In de ontwerpbegroting worden de mogelijkheden beschreven om de bijdrage van de deelnemende gemeenten te verminderen, bijvoorbeeld door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven.
6.    Een positief jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De GR kan hier alleen van afwijken door een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.
7.    In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de GR de  risico’s met de meeste impact en de getroffen beheersingsmaatregelen.

Vanwege de afwijkende financiering, betaald vanuit ziektekostenverzekeringen, van de Regionale Ambulancevoorziening, gelden voor deze GR alleen de richtlijnen 1 en 7. 

De raad heeft de mogelijkheid om per verbonden partij specifieke financiële en beleidsrichtlijnen aan te geven. Het college stelt voor om specifieke richtlijnen af te geven aan de Regio West-Brabant, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, de Veiligheidsregio, de GGD en de Regionale Ambulancevoorziening. Die specifieke richtlijnen treft u als bijlage bij deze begroting aan.

Lijst verbonden partijen

Terug naar navigatie - Lijst verbonden partijen

Het BBV onderscheidt verbonden partijen in
• gemeenschappelijke regelingen (openbaar lichaam, gemeenschappelijk orgaan, bedrijfsvoering organisatie, centrumgemeente-constructie en regeling zonder meer)
• vennootschappen en coöperaties
• stichtingen en verenigingen
• overige verbonden partijen

De volgende tabel geeft aan in welke verbonden partijen de gemeente Drimmelen een belang heeft.

Tabel Par.VP-1 - Lijst van verbonden partijen
Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats Variant
1.     Regio West-Brabant Etten-Leur Openbaar lichaam
2.     WAVA/MidZuid Oosterhout Openbaar lichaam
3.     Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Tilburg Openbaar lichaam
4.     Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Tilburg Openbaar lichaam
5.     Openbare Gezondheidszorg West-Brabant Breda Openbaar lichaam
6.     RBL Leren West-Brabant Breda Openbaar lichaam
7.     Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen Breda Openbaar lichaam
8.     Regionale Ambulance-Voorziening Brabant Midden-West-Noord ’s-Hertogenbosch Openbaar lichaam
9. Geweld in afhankelijkheidsrelaties en meldpunt Crisiszorg West-Brabant Roosendaal Centrumregeling
10. Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg Geertruidenberg Bedrijfsvoeringsorganisatie
11. Beschermd Wonen regio Breda Breda Centrumregeling
Naamloze vennootschappen Vestigingsplaats
1. Brabant Water N.V. 's-Hertogenbosch
2. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag
Besloten vennootschappen Vestigingsplaats
1. Eerste Traais Warmtebedrijf b.v. Nijmegen

Gemeenten namen op 10 juni 2020 tijdens de ALV van de VNG de resolutie “Norm voor opdrachtgeverschap” voor de jeugdzorg aan. In die resolutie is bepaald dat gemeenten een regiovisie vaststellen en tot een niet-vrijblijvende vorm van governance komen. Binnen de regio West-Brabant Oost wordt daarvoor een GR als mogelijke vorm van governance verkend. De colleges van de WBO-gemeenten zullen besluitvorming daarover op een later moment aan de gemeenteraden voorleggen. 

Informatie per verbonden partij

Terug naar navigatie - Informatie per verbonden partij

Deze paragraaf Verbonden Partijen geeft eveneens inzicht in welk maatschappelijk belang er met de deelname in een verbonden partij is gediend en hoe de financiële positie zich ontwikkelt. In de volgende tabel wordt die informatie per verbonden partij weergegeven, gebaseerd op de begrotingen 2023 en de jaarrekeningen 2021 zoals die in de raadsvergadering van 8 juni 2022 zijn behandeld.

Tabel Par.VP-2
Regio West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Financieel resultaat 2023 Bijdrage Drimmelen 2023
Versterking van de regio op de gebieden economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs, ruimtelijke ordening en wonen. Daarnaast is de RWB strategische gesprekspartner voor o.a. de provincie, de nationale overheid en Europa. 609.000 609.000 7.669.000 7.669.000 0 807.899
Risico's Programma Portefeuille-houder
Uitval van personele capaciteit, minder subsidie-inkomsten, lagere vraag naar diensten Mobiliteitscentrum en Regioarcheologie, nadelig CAO-effect. Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie Burgemeester De Kok
MidZuid
Belang Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Financieel resultaat 2023 Bijdrage Drimmelen 2023
Het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening en het zo doelmatig mogelijk door de gemeente gegeven opdrachten op het terrein van de werkgevers-dienstverlening, beschut werk, gesubsidieerde arbeid en arbeidsreintegratie die voortvloeien uit de Participatiewet uit te voeren. 1.495.000 1.380.000 7.807.000 8.063.000 0 269.645
Risico's Programma Portefeuille-houder
Beperkt macrobudget, lagere rijksbijdrage per arbeidsjaar, lagere uitstroom van Wsw-medewerkers, onvoldoende compensatie van een stijging van het wettelijk minimumloon, tegenvallende omzet op het lage inkomens voordeel, transitievergoeding voor werknemers die ziek uit dienst gaan, niet geheel realiseren begrote netto-opbrengst en terugloop aantal Wsw-medewerkers en daardoor lagere omzet. Sociaal Domein Wethouders Schuitmaker en Bakker
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Financieel resultaat 2023 Bijdrage Drimmelen 2023
De OMWB werkt aan een leefbare en duurzame regio en maakt omgevingsvergunningen voor de deelactiviteit milieu. Bovendien controleert de OMWB of bedrijven zich aan de regels houden. 1.843.000 1.928.000 3.826.000 3.990.000 164.000 643.028
Risico's Programma Portefeuille-houder
Inhuur versus vast personeel, transitie mens en systeem, problematiek arbeidsmarkt, COVID-19, invoering Omgevingswet en kosteneffectiviteit. Openbare Ruimte Burgemeester De Kok
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Doelstelling Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Financieel resultaat 2023 Bijdrage Drimmelen 2023
Zorgen voor veiligheid: crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. 5.659.000 5.276.000 59.576.000 55.277.000 0 1.587.091
Risico's Programma Portefeuille-houder
Tekortschietend aantal vrijwilligers, niveau vakbekwaamheid medewerkers door uitgestelde trainingen a.g.v. Corona, informatieveiligheid, tweede loopbaanbeleid, Omgevingswet, WNRA en Europese deeltijdrichtlijn, aansprakelijkheid in Chemiepack-dossier, continuïteit ICT en datalek GGD. Openbare Ruimte Burgemeester De Kok
Openbare Gezondheidheidszorg West-Brabant (GGD)
Belang Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Financieel resultaat 2023 Bijdrage Drimmelen 2023
De GGD verzorgt de openbare gezondheidszorg en heeft als doel het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van West-Brabant. Daarbij heeft de GGD extra aandacht voor kwetsbare mensen in onze samenleving. 5.317.000 5.317.000 10.500.000 10.500.000 0 993.186
Risico's > € 100.000 Programma Portefeuille-houder
Frictiekosten door vermindering gemeentelijke bijdragen voor basistaken algemeen en JZ4+, frictiekosten door vermindering van gemeentelijke opdrachten/afname van plustaken, frictiekosten door bezuinigingen binnen Veiligheidsregio MWB die terecht komen bij uitvoering van GHOR-taken, minder opbrengsten door lagere afzet van reizigersproducten, ongunstige voorwaarden bij aanbesteding arrestantenzorg, boete a.g.v. niet voldoen aan AVG, wegvallende verhuuropbrengsten vastgoed en geen volledige rijkscompensatie extra taken i.v.m. COVID-19 Sociaal Domein Wethouder Vissers
Regionaal Bureau Leren West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Financieel resultaat 2023 Bijdrage Drimmelen 2023
Zorgen voor een effectieve en efficiënte leerplichtadministratie waardoor schooluitval en verzuim worden voorkomen. - - 450.000 750.000 0 104.017
Risico's Programma Portefeuille-houder
Uittreding van een deelnemende gemeente Sociaal Domein Wethouder Vissers
Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Belang Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Financieel resultaat 2023 Bijdrage Drimmelen 2023
De GR behartigt de belangen van de deelnemers bij de eeuwig durende nazorg voor de regionale stortplaats Zevenbergen en de afvalstoffenberging Bavel-Dorst. 1.015.309 997.672 26.320.000 25.017.959 0 38.926
Risico's Programma Portefeuille-houder
Verontreiniging van grond- en oppervlaktewater en lucht door calamiteiten op of rond de voormalige stortplaatsen, waarbij gevaarlijke chemische stoffen vrijkomen. Aanvulling doelvermogen bij overdacht beheer aan Provincie Openbare Ruimte Wethouder Vissers
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Belang Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Financieel resultaat 2023 Bijdrage Drimmelen 2023
Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. 14.260.000 14.260.000 31.336.000 36.566.000 0 0
Risico's Programma Portefeuille-houder
Budgettering NZa lager dan werkelijke kosten, niet realiseren prestatieafspraken, afhankelijkheid bedrijfsvoering van ICT en omzetting meeruren medewerkers in Persoonlijk Levensfase Budget en effect ingevoerde Tijdspaarregeling Sociaal Domein Wethouder Vissers
Geweld in afhankelijkheidsrelaties en meldpunt Crisiszorg West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Financieel resultaat 2023 Bijdrage Drimmelen 2023
Zorgen voor een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en het bevorderen van een goede samenwerking tussen dit advies- en meldpunt, de hulpverlenende instanties, de politie, de gecertificeerde instellingen en de raad voor de kinderbescherming. N.b. N.b. N.b. N.b. 0 215.153
Risico's Programma Portefeuille-houder
Hogere kosten door uittreden van een gemeente, krapte op de arbeidsmarkt en hoog ziekteverzuim Sociaal Domein Wethouder Vissers
Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen en Geertruidenberg
Belang Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Financieel resultaat 2023 Bijdrage Drimmelen 2023
De ondersteuning en uitvoering van taken van de colleges in het kader van de Jeugdwet. 0 0 0 0 0 1.197.150
Risico's Programma Portefeuille-houder
Informatiebeveiliging, wijziging van wet- en regelgeving, eigen risicodragerschap WW, krapte op de arbeidsmarkt, hoog langdurig ziekteverzuim, haperende samenwerking tussen beide deelnemende gemeenten, inhuur extra personeel Sociaal Domein Wethouder Vissers
Beschermd Wonen regio Breda
Belang Eigen vermogen 1-1-2023 Eigen vermogen 31-12-2023 Vreemd vermogen 1-1-2023 Vreemd vermogen 31-12-2023 Financieel resultaat 2023 Bijdrage Drimmelen 2023
Het bestaan van een maatwerkvoorziening beschermd wonen voor inwoners die vanwege een combinatie van psychische, psychosociale problematiek en langdurig gebrek aan zelfregie niet in staat zijn om zelfstandig te wonen en 24 uur per dag een vorm van zorg in nabijheid nodig hebben N.b. N.b. N.b. N.b. 0 0
Risico's Programma Portefeuille-houder
Verwacht wordt dat de rijksbijdrage ruim toereikend zal zijn om de kosten van beschermd wonen en zorg te compenseren. Ook andersoortige risico's worden niet voorzien Sociaal Domein Wethouder Bakker
Brabant Water N.V. (bedragen x € 1.000)
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen Vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2023
Het verzorgen van de drinkwatervoorziening in Noord-Brabant. De gemeente Drimmelen bezit 1,4% van het aandelenkapitaal van Brabant Water. 674.183 684.676 523.344 534.399 10.493.000 0
Risico's Programma Portefeuille-houder
Brabant Water heeft een aantal strategische risico's (bijv. verontreiniging van de drinkwaterbron, leveringszekerheid), operationele risico's (bijv. storingsgevoeligheid van de waterleidingen, onbetrouwbare informatievoorziening door cybercriminaliteit), financiële risico's (bijv. het aan moeten wenden van het weerstandsvermogen om klimatologische risico's af te dekken) en compliance risico's (bijv. het niet naleven van de Drinkwaterwet) benoemd. Voor alle risico's zijn beheersmaatregelen getroffen. Het weerstandsvermogen van Brabant Water is ruim voldoende. Burger en Bestuur Wethouder Bakker
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (bedragen x € 1.000)
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen Vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2023
De BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. Het doel daarbij is om duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente Drimmelen bezit 0,065% van het aandelenkapitaal van de BNG. 5.097.000 5.062.000 155.262.000 143.995.000 236.000 0
Risico's Programma Portefeuille-houder
De bank beschikt over een uitgebreid risicomodel, waarmee alle risico's goed in beeld zijn en binnen de (wettelijke) normen blijven. Ook de beheersmaatregelen zijn op orde. Burger en Bestuur Wethouder Bakker
Eerste Traais Warmtebedrijf b.v. (bedragen x € 1.000):
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen Vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2023
ETW b.v. heeft binnen het Programma aardgasvrije wijken van de Rijksoverheid gebruik gemaakt van een door de gemeente aangevraagde proeftuinsubsidie om in 2019 en 2020 een deel van de dorpskern van Terheijden aardgasvrij te maken. De gemeente is houder van 1 prioriteits-aandeel van ETW b.v. -189 -272 1.246 3.000 -83 0
Risico's Programma Portefeuille-houder
Gebrek aan liquiditeit in de opstartfase van de bedrijfsactiviteiten, onvoldoende aansluitingen op het warmtenet om tot een structureel sluitende exploitatie te komen en onvoorziene technische belemmeringen in het beheer van het warmtenet. Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie Wethouder Vissers