A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Gemeente Drimmelen vindt het belangrijk om risico’s te beheersen. Het gaat om risico’s die van invloed zijn op het behalen van de programmadoelstellingen. 

Inventarisatie van de risico’s

Terug naar navigatie - Risicoprofiel

Risicoprofiel

De afdelingen van de gemeente Drimmelen stellen een dynamisch risicoprofiel op. Hiervoor gebruiken we het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem). Dit systeem inventariseert en beoordeelt risico’s. In totaal zijn er op dit moment 78 risico's die het realiseren van onze programmadoelstellingen kunnen bedreigen.

Terug naar navigatie - Risicokaart

Risicokaart

De tabel (‘risicokaart’) geeft inzicht in de spreiding van de risico’s naar kans en financieel gevolg. De nummers in de risicokaart komen overeen met de geïnventariseerde risico’s (78).

Tabel Par.A-1
Gevolg
x > € 500.000 3 3 3 78
€ 250.000 < x < € 500.000 4 1 3 1 1
€ 100.000 < x < € 250.000 2 2 7
€ 25.000 < x < € 100.000 4 6 8 8 2
x < € 25.000 7 1 6 1 2
Geen financiële gevolgen 2 1
10% 30% 50% 70% 90% Kans
Terug naar navigatie - Risico top 10

Risico top 10

In het overzicht hieronder ziet u de 10 risico’s die de meeste invloed hebben op het berekenen van de weerstandscapaciteit. Het invloed percentage geeft de invloed van een risico op het totale risicoprofiel weer.

Tabel Par.A-2
Risico top 10
Progr. 2023 begroting 2022 begroting 2021 rekening 2023 Kans 2023 Invloed
2 1 1 1 Nadelige gevolgen klimaatverandering. Overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. 50% 7,62%
3 2 2 2 Dijkverzwaring van de Mark 50% 7,61%
2 3 * * Hogere indexering grond-, weg- en waterbouw werkzaamheden 90% 6,83%
4 4 4 3 Dure woningaanpassing Wmo 50% 5,34%
4 5 6 4 Garantstelling verlenen aan Stichting de Wijngaerd 30% 4,57%
4 6 * 5 Noodzakelijke aankoop de Rietgors 25% 4,52%
4 7 7 6 Insolventie van BOEI i.r.t. Sociaal Cultureel Dorpshart Made 50% 3,81%
4 8 * 8 Intensivering verstrekken leningen Bbz 2004 50% 3,13%
4 9 * 9 Het begrote budget voor Wmo-voorzieningen is ontoereikend 70% 3,13%
3 10 * * Zonneparkdossier: schadeclaim(s) 50% 3,05%
* = Dit risico is nieuw opgenomen of behoorde niet tot de risico top 10
Terug naar navigatie - Totaal financieel risico

Totaal financieel risico

In het overzicht hieronder ziet u het financiële risico dat de gemeente Drimmelen loopt uitgesplitst in de top 10 en overige risico’s.

Tabel Par.A-3
Totaal financieel risico
Omschrijving 2023 begroting 2022 begroting 2021 rekening
Totaal top 10 risico's 9.250.000 8.436.210 9.225.000
Overige risico's 10.914.285 8.745.182 10.861.374
Totaal alle risico's 20.164.285 17.181.392 20.086.374

Toelichting bij risico’s

Terug naar navigatie - Toelichting bij risico’s

Toelichting bij risico's

1.    Nadelige gevolgen klimaatverandering. Overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte
Door extreme buien, stijging van het oppervlaktewater en het grondwater is er kans op waterschade aan particuliere en gemeentelijke eigendommen. Door extreme droogte is er kans op schade aan panden als door uitdrogen de bodem daalt. Ook is er kans op schade aan planten en bloemen door de hitte.

2.    Dijkverzwaring van de Mark
In 2018 is het waterschap Brabantse Delta begonnen met de voorbereiding van de dijkverzwaring van de Mark ter hoogte van Terheijden. Eind 2019 is er een besluit genomen over de manier waarop de dijkverzwaring plaats vindt. Het waterschap heeft aangegeven een bepaalde financiële bijdrage van de gemeente Drimmelen te willen ontvangen. Hierover zijn geen afspraken gemaakt. Het is niet onmogelijk dat een financiële bijdrage noodzakelijk is.

3.    Hogere indexering grond-, weg- en waterbouw werkzaamheden
Hogere indexering grond-, weg- en waterbouw werkzaamheden i.v.m. stijgende marktprijzen door hogere loonkosten, brandstof en grondstofprijzen.

4.    Dure woningaanpassing WMO
Een Wmo-cliënt beeft een uitzonderlijk dure woningaanpassing aangevraagd. Juridische procedure loopt, maar de uitkomst daarvan is onzeker.


5.    Garantstelling Stichting De Wijngaerd
De gemeenteraad besloot op 16 juli 2015 een gemeentegarantie te verlenen aan stichting de Wijngaerd. Zo kon de stichting renovatie van haar huisvesting en tijdelijke huisvesting financieren. Als de Wijngaerd haar rente- en aflossingsverplichtingen aan de geldverstrekker niet kan voldoen wordt de gemeentegarantie aangesproken.

6.    Noodzakelijke aankoop de Rietgors
De kans bestaat dat de gemeente sporthal De Rietgors in Lage Zwaluwe van Woonvizier moet overnemen om deze beschikbaar te houden voor maatschappelijk gebruik. Als De Rietgors in eigendom komt van de gemeente zal de aankoop tot kosten leiden voor de gemeente (groot onderhoud, exploitatievergoeding, eigenaarslasten).

7.    Insolventie van BOEi i.r.t. Sociaal Cultureel Dorpshart Made
Als BOEi failliet gaat kan zij niet meer voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen die voortkomen uit de lening van de bank, die de gemeente aan BOEi door gaat leggen. Daarnaast zal de gemeente zorg moeten dragen voor het behouden van de Bernarduskerk voor het Dorpshart in Made.

8.    Intensivering verstrekken leningen Besluit bijstandslening zelfstandigen 2004
Als gevolg van de corona worden de komende jaren problemen verwacht voor een aantal ondernemers. Ondernemers moeten investeren in oplossingen voor het eigen bedrijf om in de toekomst beter beschermd te zijn tegen de economische gevolgen van een pandemie. Daarnaast moeten ondernemers, die als gevolg van corona in de schulden zijn geraakt, een perspectief geboden moeten worden om de schuldsituatie behapbaar te maken in tijdsduur dat deze schulden op het bedrijf rusten in combinatie met eventueel een saneringslening (optioneel na een onderzoek van een gespecialiseerd financieel expert).

9.    Het begrote budget voor Wmo-voorzieningen is ontoereikend
De kosten voor de Wmo zijn vraag afhankelijk. Casemanagers indiceren kritisch en er worden goede prijsafspraken gemaakt met leveranciers, maar als meer inwoners Wmo-voorzieningen nodig hebben leidt dit tot overschrijding van de begrote budgetten.

10.    Zonneparkdossier schadeclaim(s)
De Afdeling bestuursrecht van de Raad van State heeft uitgesproken dat de gemeente Drimmelen de beoordeling van de bestaande aanvragen opnieuw moet uitvoeren en wel op gelijkwaardige wijze. Op basis van de nieuwe beoordeling moet het college vervolgens opnieuw beslissen over de bestaande aanvragen. Afhankelijk van de uitkomst bestaat er een risico dat aanvragende partijen een schadeclaim indienen.

 

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Terug naar navigatie - Benodigde weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de onderkende risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie passen we toe omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 20,2 miljoen) ongewenst is. De risico’s treden namelijk niet allemaal tegelijk op. In de tabel hieronder leest u de kansverdeling en de resultaten van de risicosimulatie.

Conclusie:

Het is 90% zeker dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 4,5 miljoen (begroting 2022: 3,8 miljoen).

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is het geheel aan middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. We maken onderscheid in:

Incidentele weerstandscapaciteit

Het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau.

Structurele weerstandscapaciteit

De middelen die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken.

Terug naar navigatie - Beschikbare weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare middelen om de risico’s op te vangen, noemen we weerstandscapaciteit. We maken onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

Tabel Par.A-4
Beschikbare weerstandscapaciteit
Omschrijving 2021 rekening 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025 begroting
Incidentele weerstandscapaciteit (in vermogen) 13.304.489 11.102.459 15.186.889 15.503.445 16.164.391
Algemene reserve 11.801.894 11.051.856 11.488.971 11.623.087 11.623.087
Algemene dienst 11.305.226 9.660.425 9.660.425 9.660.425 9.660.425
Grondbedrijf 496.668 1.391.431 1.828.546 1.962.662 1.962.662
Bestemmingsreserve
Reserve bovenwijkse voorzieningen Grondbedrijf 81.603 50.603 50.603 50.603 50.603
Stille reserve (besloten te incasseren) - - - - -
Resultaat 1.420.992 - 3.647.315 3.829.755 4.490.701
Structurele weerstandscapaciteit (in exploitatie) 2.664.294 2.274.215 2.084.363 2.039.993 1.987.225
Onbenutte belastingcapaciteit 2.664.294 2.269.215 2.079.363 2.034.993 1.982.225
Onvoorzien - 5.000 5.000 5.000 5.000
Totale weerstandscapaciteit 15.968.783 13.376.674 17.271.252 17.543.438 18.151.616

Weerstandsvermogen

Terug naar navigatie - Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de relatie aan tussen de risico’s waar geen maatregelen voor zijn getroffen of waar na het treffen van maatregelen nog restrisico’s overblijven en de capaciteit die een gemeente heeft om die niet begrote kosten op te vangen. 

 

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

 

Tabel Par.A-5
Ratio weerstandsvermogen
Omschrijving 2023 begroting 2022 begroting 2021 rekening
Beschikbare weerstandscapaciteit 17.271.252 13.376.674 15.968.783
Benodigde weerstandscapaciteit 4.514.388 3.828.343 4.457.120
Ratio weerstandsvermogen 3,83 3,49 3,58

Om het weerstandsvermogen te beoordelen gebruiken we waarderingstabel A-6. Een algemeen aanvaarde norm voor de hoogte van het weerstandsvermogen is er niet. Gemeente Drimmelen wil zo weinig mogelijk risico lopen en zolang het financieel verantwoord is risico’s afdekken. Dit betekent dat een we een weerstandsvermogen nastreven dat ten minste voldoende is. Dit betekent een ratio weerstandsvermogen van minimaal 1,0 (minimaal waarderingscijfer C).

De ratio van de gemeente Drimmelen valt in de voorliggende begroting met 3,8 in klasse A. Dit betekent een uitstekend weerstandsvermogen. De hoogte van de ratio houdt in dat op dit moment geen beheersmaatregelen nodig zijn.

Tabel Par.A-6
Waarderingscijfer Ratio Betekenis
A >2.0 uitstekend
B 1.4-2.0 ruim voldoende
C 1.0-1.4 voldoende
D 0.8-1.0 matig
E 0.6-0.8 onvoldoende
F <0.6 ruim onvoldoende

Financiële kengetallen

Terug naar navigatie - Financiële kengetallen

Financiële kengetallen

(en beoordeling van de onderlinge verhouding tussen deze kengetallen in relatie tot de financiële positie)

Bij de vernieuwing van de BBV is, op basis van advies van de commissie Depla, voorgeschreven dat er in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen.

Naast de kengetallen wordt een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie opgenomen. De invoering van de kengetallen is voornamelijk bedoeld om de financiële positie voor raadsleden inzichtelijker te maken. De kengetallen hebben geen functie als normerings-instrument in het kader van financieel toezicht.

De vijf kengetallen zijn:

  1. Schuldquote:
    1. netto schuldquote;
    2. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
  2. Solvabiliteitsratio;
  3. Grondexploitatie;
  4. Structurele exploitatieruimte en
  5. Belastingcapaciteit.
Tabel Par.A-7
Begroting 2023
Verloop van de kengetallen
Kengetallen Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
1a. Netto schuldquote 26% 59% 56% 65% 63% 64%
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 23% 56% 54% 63% 60% 61%
2. Solvabiliteitsratio 55% 40% 42% 42% 45% 45%
3. Kengetal grondexploitatie 1% -1% -1% 0% 1% 1%
4. Structurele exploitatieruimte -1% -2% 6% 6% 7% 3%
5. Belastingcapaciteit 100% 75% 83% 83% 83% 83%

Een korte toelichting op de kengetallen:

1a. Netto schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een netto schuldquote tussen de 0% en 90% wordt gezien als minst risicovol. De begrote netto schuldquote in 2023 is 56%. De netto schuldquote van de gemeente Drimmelen is relatief laag maar stijgt ten opzichte van het niveau uit 2021 en eerder.

1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te krijgen in hoeverre sprake is van doorlenen, wordt de netto schuldquote weergegeven (netto schuld gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Voor deze schuldquote wordt dezelfde criteria gehanteerd als de netto schuldquote.
De netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen is eveneens relatief laag maar stijgend ten opzichte van het niveau uit het verleden.

2. Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het resultaat van baten en lasten. Een solvabiliteitsratio tussen de 20% en 50% wordt gezien als risico neutraal. Een ratio boven de 50% wordt aangemerkt als minst risicovol. Meerjarig voorziet de gemeente een ratio met neutraal risico dat daalt ten opzichte van het niveau van 2021.

3. Kengetal grondexploitatie

Grondexploitaties kunnen een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de grond is van belang, omdat deze terugverdiend moet worden bij de verkoop. Boekwaarden worden afgezet tegen de totale baten. Een grondexploitatie van 20% of lager wordt beschouwd als minst risicovol.
Het kengetal voor de grondexploitatie van de gemeente Drimmelen is laag, dit is positief.

4. Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het evenwicht van de begroting wordt er ook gekeken naar de structurele en incidentele lasten en baten. Voorbeeld van structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen belastinginkomsten. Bij structurele lasten zijn dat bijvoorbeeld personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is dan ook meer flexibel dan een begroting waar bij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. De meerjarig begrote structurele exploitatieruimte van de gemeente Drimmelen is vanaf 2023 tot en met 2025 ruim positief, waarmee dit kengetal zich sterk verbetert ten opzichte van eerdere jaren. De gemeente Drimmelen verwacht dat de structurele lasten afgedekt kunnen worden met structurele baten. 

5. Belastingcapaciteit

De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Coelo publiceert deze lasten jaarlijks. Bij de berekening van het kengetal worden de gemeentelijke woonlasten afgezet tegen het landelijk gemiddelde. De totale woonlasten van de gemeente Drimmelen liggen naar verwachting lager dan het landelijk gemiddelde. Wat inhoudt dat er ten opzichte van dit landelijk gemiddelde ruimte is om de lokale belastingen te verhogen. Dankzij een grotere inzet van de daarvoor bedoelde voorzieningen riolering en afvalstoffenheffing ontstaat er vanaf 2022 meer ruimte in de belastingcapaciteit.

Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie

De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente. Geconcludeerd kan worden, dat de financiële positie van de gemeente Drimmelen in 2023 in zekere mate verbetert t.o.v. de begrote positie in 2022, in het bijzonder als het gaat om het kengetal structurele exploitatieruimte.