Basisset beleidsindicatoren

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het Besluit Begroting en Verantwoording en de Regeling Beleidsindicatoren gemeenten schrijven voor dat gemeenten een uniforme set van beleidsindicatoren in hun begroting (en jaarstukken) opnemen. Gemeenten kunnen daarmee de maatschappelijke effecten van hun beleid toelichten. Bovendien wordt het mogelijk gemaakt om gemeentebegrotingen onderling beter te vergelijken.

 

Beleidsindicatoren en taakvelden

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren en taakvelden

De basisset is ingedeeld naar de taakvelden die een gemeente kent:

 • Bestuur en ondersteuning (taakveld 0)
 • Veiligheid (1)
 • Economie (3)
 • Onderwijs (4)
 • Sport, cultuur en recreatie (5)
 • Sociaal Domein (6)
 • Volksgezondheid en milieu (7)
 • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)

 

Voor het taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat (2) zijn voor 2023 landelijk geen beleidsindicatoren verplicht gesteld.

 

Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

In dit onderdeel treft u een overzicht aan van de geldende beleidsindicatoren: 34 in totaal. Per indicator geven wij achtereenvolgens inzicht in

 • Het taakveld waarop de beleidsindicator betrekking heeft
 • De naam van de beleidsindicator
 • De eenheid waarin de beleidsindicator wordt uitgedrukt
 • De laatste bekende gerealiseerde waarde over een afgesloten jaar
 • De waarde die voor 2023 wordt begroot
 • Een uitleg wat met de beleidsindicator wordt bedoeld.

 

Terug naar navigatie - Tabel
Tabel Indic-1
Verplichte beleidsindicatoren
Nr. Taakveld Indicator Eenheid Periode Waarde Begroting 2023 Bron Beschrijving Toelichting
1 0 Formatie Fte per 1.000 inwoners 2022 6,2 6,5 Eigen gegevens
2 0 Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2022 5,8 6,2 Eigen gegevens
3 0 Apparaatskosten Kosten per inwoner 2022 688 748 Eigen gegevens
4 0 Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 2022 10% 13% Eigen gegevens
5 0 Overhead % van totale lasten 2022 12% 13% Eigen gegevens
6 1 Verwijzingen Halt per 1.000 inw. 12-18 jr 2021 13 13 Bureau Halt Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Begroot is het gemiddelde van afgelopen 5 jaar.
7 1 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2021 0,5 0,5 CBS - Diefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Begroot is het gemiddelde van afgelopen 5 jaar.
8 1 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2021 2,6 1,7 CBS - Criminaliteit Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). De cijfers zijn gebaseerd op de cijfers van de politie. De daling is gelijk gebleven, mogelijk als gevolg van nasleep corona en het feit dat mensen vaker thuis zijn. Het relatief goede weer is ook een factor.
9 1 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2021 0,7 1,1 CBS - Diefstallen Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Veranderde thuissituaties door corona. Meer mensen zijn thuis wat positieve invloed heeft op de afname van het aantal woninginbraken.
10 1 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2021 3,3 2,13 CBS - Criminaliteit Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. Door corona zijn veel meer mensen thuis en is er meer sociale controle. Dit heeft vermoedelijk geleid tot een daling van het aantal vernielingen.
11 3 Functiemenging % 2021 44,7 44,7 CBS - BAG/LISA De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. De functiemenging is een vrij constante waarde. Echter de groei in aantal woningen zal de komende jaren waarschijnlijk hoger zijn dan de groei in het aantal banen.
12 3 Vestigingen per 1.000 inw 15-64jr 2021 163,2 163,2 LISA Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. Drimmelen is een aantrekkelijke gemeente voor bedrijven om zich te vestigen. Maar er is nauwelijks vrij aanbod van bedrijfskavels.
13 4 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2021 1,8 1 DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado Het aantal leerplichtigen en/of kwalificatieplichtige jongeren die niet staan ingeschreven op een school of instelling, per 1.000 leerlingen. Begroot op basis van jaarverslag 2020-2021 Regionaal Bureau Leren.
14 4 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2021 12 14 DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend, per 1.000 leerlingen. Begroot op basis van jaarverslag 2020-2021 Regionaal Bureau Leren.
15 4 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 2021 1,4 2 DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Begroot op basis van jaarverslag 2020-2021 Regionaal Bureau Leren.
16 5 Niet-sporters % 2020 50,9 44 Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD, CBS en RIVM Het percentage niet wekelijkse sporters ten opzichte van het totaal aantal inwoners. Verwachting is een lichte afname van het percentage niet-sporters: 2012/49,3%, 2016:/47,5%
17 6 Banen per 1.000 inw 15-64jr 2021 557,8 458,1 CBS - Bevolkingsstatistiek/LISA Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. Overgenomen uit statistische gegevens
Verplichte beleidsindicatoren
Nr. Taakveld Indicator Eenheid Periode Waarde Begroting 2023 Bron Beschrijving Toelichting
18 6 Jongeren met delict voor rechter % 2020 1 1 CBS - Jeugd Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Recente cijfers niet beschikbaar.
19 6 Kinderen in uitkeringsgezin % 2020 2 2 CBS - Jeugd Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. In 2020 was het 2%, de verwachting is dat dit gelijk blijft
20 6 Netto arbeidsparticipatie % 2020 70,8 72,6 CBS - Arbeidsdeelname Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. Verwachting is stijging na coronacrisis
21 6 Werkloze jongeren % 2020 1 1 CBS - Jeugd Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). Verwachting is verlaging na coronacrisis
22 6 Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inw 18jr eo 2021 12,6 12,6 CBS - Participatie Wet Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand en de Participatiewet, per 10.000 inwoners. Het betreft aantal personen met bijstandsuitkering per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder
23 6 Aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inw 15-64jr 2020 18 8,6 CBS - Participatie Wet Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Het betreft aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners voor 15-64 jaar
24 6 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2021 15,5 11,6 CBS - Jeugd Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. CBS-percentage wijkt af van onze eigen data uit het berichtenverkeer. Werkelijke aantallen liggen hoger. Wsjg 2020 is 8,8. Door stijging aantallen is % voor 2022 hoger ingeschat.
25 6 Jongeren met jeugdbescherming % 2021 1,1 3,9 CBS - Jeugd Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. We zien een toename van jeugdbescherming sinds 2020. Hier zou de coronacrisis aan ten grondslag kunnen liggen.
26 6 Jongeren met jeugdreclassering % 2021 0,3 CBS - Jeugd Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Geen recente gegevens beschikbaar.
27 6 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inw 2021 720 760 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten We zien de afgelopen jaren een stijging van het aantal maatwerkvoorzieningen. Dit heeft mede te maken met toename doelgroep en aanzuigende werking van het abonnementstarief eigen bijdragen.
28 7 Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 2020 89 100 CBS - Statistiek Huishoudelijk afval De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) Er wordt (langzaam) steeds meer fijn- en vooral grof huishoudelijk restafval aangeboden.
29 7 Hernieuwbare elektriciteit % 2020 12,1 12 Rijkswaterstaat Klimaatmonitor Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Begroot op basis van de klimaatmonitor Rijkswaterstaat en een inschatting van de verwachtingen.
30 8 WOZ-waarde woningen dzd euro 2021 294 342 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken De gemiddelde WOZ-waarde van woningen (x€1.000). Begroting gebaseerd op berichtgeving taxateur.
31 8 Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen 2021 12,6 15 BAG Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. Taakstelling bedraagt gemiddeld 150 nieuwbouwwoningen per jaar.
32 8 Demografische druk % 2021 75,6 74,3 CBS - Bevolkingsstatistiek De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Beroepsbevolking daalt licht ten opzichte van de niet-beroepsbevolking. Waarschijnlijk door de vergrijzing.
33 8 Woonlasten éénpersoonshuishouden euro 2021 756 665 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. Daling van riool- en afvalheffing door inzet van de egalisatievoorzieningen.
34 8 Woonlasten meerpersoonshuishouden euro 2021 871 782 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Daling van riool- en afvalheffing door inzet van de egalisatievoorzieningen.