Inleiding financiële begroting

Inleiding financiële begroting

Terug naar navigatie - Inleiding

De begroting bestaat uit drie delen; de programma’s, de paragrafen en de financiële begroting. De eerste twee delen zijn met name beleidsmatig. Het nu volgende onderdeel, de financiële begroting, is sterk financieel gericht. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de financiële positie.

Bij de Voorjaarsnota 2022 vertoonde de jaarschijf 2023 een overschot van € 3.358.000. In 2024 en 2025 loopt dit overschot op, maar daalt sterk in 2026 naar € 1.926.00, omdat het accres van het gemeentefonds niet is doorgetrokken naar 2026 ('Ravijnjaar'), doordat er in 2025 weer Tweede Kamerverkiezingen zijn. Na aftrek van de incidentele baten en lasten kwam hebben alle jaren een structureel positief resultaat.

Een overzicht met de oorzaken van het verschil tussen het saldo bij de Voorjaarsnota en nu staat bij A3.