Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Terug naar navigatie - Algemeen

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het gemeentefonds (algemene uitkeringen) en de OZB (lokale heffingen) zijn de grootste onderdelen. Volgens de regels van het BBV (notitie Lokale heffingen) voegen we aan de begroting een Financiële begroting toe. Hier leest u onze baten en lasten met een toelichting. Meer informatie over de belastingen en heffingen vindt u in de paragraaf Lokale heffingen.

 

Tabel AlgDm-1
Programma Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Algemene dekkingsmiddelen Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Lokale heffingen 5.046.243 -383.521 4.662.722 5.144.129 -439.452 4.704.677 5.487.580 -458.611 5.028.968
Algemene uitkeringen 37.656.560 -2.702 37.653.858 38.379.063 -2.161 38.376.902 43.346.739 -5.411 43.341.328
Dividend 65.931 - 65.931 83.051 - 83.051 83.051 - 83.051
Saldo financieringsfunctie 42.925 -148.673 -105.748 - -186.316 -186.316 62.996 -282.702 -219.706
Overige algemene dekkingsmiddelen - -220.750 -220.750 - -452.288 -452.288 - -96.578 -96.578
Onvoorzien - - - - -5.000 -5.000 - -5.000 -5.000
Vennootschapsbelasting - 819 819 - -2.500 -2.500 - -2.500 -2.500
Totaal algemene dekkingsmiddelen 42.811.659 -754.827 42.056.832 43.606.243 -1.087.718 42.518.525 48.980.366 -850.802 48.129.564

Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen

Terug naar navigatie - Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen

De gemeente kent de volgende niet-bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

 

Tabel AlgDm-2
Gemeentelijke heffingen
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Onroerendezaakbelasting 5.194.907 5.091.065 5.432.277
Precariobelasting -269.415 33.064 35.302
Totaal 4.925.492 5.124.129 5.467.580

Bij het berekenen van de onroerende zaak belasting nemen we mee:

  • de werkelijke baten 2022 inclusief hogere areaaluitbreiding.
  • de indexering
  • de geraamde groei van het aantal woningen periode 2022 tot en met 2026.

Een nadere toelichting op de hoogte van de Onroerendezaakbelasting is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen onderdeel ‘Inkomsten en kostendekkendheid'.

Terug naar navigatie - Toeristenbelasting

De gemeente Drimmelen ontvangt ook toeristenbelasting. Deze inkomsten verantwoorden we netto in programma 3. Ruimte, wonen en economie. Netto omdat we de perceptiekosten in mindering brengen, voor 2023 is dat circa € 9.500. Perceptiekosten zijn de kosten die samenhangen met de heffing en invordering van belastingen.

Tabel AlgDm-3
Overige belastingen
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Toeristenbelasting 191.508 119.000 119.000

Algemene uitkeringen

Terug naar navigatie - Algemene uitkeringen

Naar aanleiding van de Miljoenennota heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een septembercirculaire 2023 uitgebracht met de onderstaande financiële gevolgen:

Tabel AlgDm-4
Uitkeringen gemeentefonds
2023 2024 2025 2026
Septembercirculaire 2022 43.346.739 43.747.778 44.279.524 41.530.024
Meicirculaire 2022 42.626.128 43.538.743 44.495.220 40.825.231
Verschil september - meicirculaire 720.611 209.035 -215.696 704.793
Terug naar navigatie - Nieuw en gewijzigde te oormerken gelden
Tabel AlgDm-5
Geoormerkte gelden
2023 2024 2025 2026
Gemeentefonds uitkeringen 720.611 209.035 -215.696 704.793
"Geoormerkte gelden":
Asiel (inburgering) 65.676 50.927
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) 20.911 20.928 20.928 20.770
Totaal te oormerken bedragen 86.587 71.855 20.928 20.770
Netto effect septembercirculaire 634.024 137.180 -236.624 684.023

Ten opzichte van de Voorjaarsnota / meicirculaire hebben er enkele belangrijke mutaties plaatsgevonden:

Accressen
De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de
rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Via deze normeringsystematiek wordt de algemene uitkering van het gemeentefonds geïndexeerd. Voor alle jaren vanaf 2023 is sprake van een lichte opwaartse bijstelling van het nominale (t.b.v. loon- en prijsstijgingen) van het accres. De  mutaties ten opzichte van de meicirculaire 2022 zijn als volgt (genoemde bedragen zijn voor alle gemeenten):
- 2023: € 389 miljoen 
- 2024: € 90 miljoen 
- 2025: € 44 miljoen
- 2026: € 60 miljoen.

Het Rijk werkt met gemeenten aan een nieuwe financieringssytematiek vanaf 2026. In aanloop daarnaartoe stelt het kabinet eenmalig € 1 miljard extra in 2026 beschikbaar.

Er vindt een inflatiecorrectie plaats op de algemene uitkering op basis van de prijsmutatie Bbp(Bruto Binnenlands Product), een officieel indexcijfer van Centraal Bureau Statistiek (CBS).
De afgelopen jaren is dit indexcijfer te laag gebleken. De huidige stand is 2,5%, maar nog steeds laag vergeleken bij de huidige inflatie.
Met ingang van de septembercirculaire 2022 hanteren we een inflatiecorrectie op basis van wat de gemeenten via het loon- en prijsaccres (LPO) voor de loon- en prijsontwikkeling gecompenseerd krijgen.
Door deze aanpassing is het netto effect van de septembercirculaire in 2025 negatief.

Asiel (Inburgering)
In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers op 26 augustus jl. is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is landelijk afgesproken het budget voor de inburgering voor de jaren 2022, 2023 en 2024 op te hogen met respectievelijk € 20, 40 en 30 miljoen. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden.

Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)
De (Wkb) treed naar verwachting vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in werking. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Onder deze wet zullen kwaliteitsborgers zorgdragen voor het voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze taken vervallen hiermee bij gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden. Tegelijkertijd wijzigen bepaalde wettelijke taken en krijgen gemeenten er extra wettelijke taken bij, zoals registratie en beoordeling van de Wkb-meldingen. Hieronder vallen onder andere bouwmeldingen, gereed meldingen en informatieverstrekking van de start en einde van bouwwerkzaamheden.  Gemeenten ontvangen na de inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage (tot en met 2026) van € 10 miljoen voor het uitvoeren van de Wkb-taken. 

Dividend

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDM-6
Tabel AlgDm-6
Dividend
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Bank Nederlandse gemeenten 65.931 83.051 83.051

De gemeente bezit 0,065% van de totale aandelen van de bank en bezit daarmee 36.426 aandelen met een nominale waarde van € 91.065 in totaal.

Saldo financieringsfunctie

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDm-7
Tabel AlgDm-7
Saldo financieringsfunctie
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Financieringsresultaat -97.643 -176.852 -209.453
Treasury (uren) -8.105 -9.464 -10.253
Totaal -105.748 -186.316 -219.706

Het ‘Saldo financieringsfunctie’  bestaat uit het financieringsresultaat (€ 209.000) en de kosten van treasury uren (€ 10.000).
Het financieringsresultaat is het resultaat van de externe rentekosten- en opbrengsten. De stijging wordt veroorzaakt door extra begrote rentekosten vanaf 2023 voor rentekosten voor de kasgeldleningen in verband met de stijgende rente én rentekosten van een op basis van de financieringsbehoefte af te sluiten lening in 2023.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlmDm-8
Tabel AlgDm-8
Overige algemene dekkingsmiddelen
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Saldo kostenplaatsen -178.531 -452.288 -96.578
Incidentele baten & lasten -42.219
Totaal -220.750 -452.288 -96.578

Onder de overige algemene dekkingsmiddelen staan bedragen die nog niet specifiek aan een programma zijn toegewezen, zoals inzet van het inhuurbudget (€ 95.600).

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDm-9
Tabel AlgDm-9
Onvoorzien
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Onvoorzien - -5.000 -5.000

Het BBV verplicht ons om een post onvoorzien op te nemen. Als binnen de begroting geen andere dekkingsmiddelen beschikbaar zijn, kan de gemeente een beroep doen op deze post. Dit kan alleen als de last onvoorzienbaar, onvermijdbaar, onuitstelbaar en incidenteel is.

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDm-10
Tabel AlgDm-10
Vennootschapsbelasting
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Vennootschapsbelasting 819 -2.500 -2.500

Sinds 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De belastingplicht gaat over alle opbrengsten die de gemeenten ontvangen voor diensten die niet rechtstreeks in verband staan met de uitoefening van het openbaar bestuur. Voor Drimmelen zijn dit inkomsten uit (actieve) grondexploitatie en opbrengsten uit de reststromen afval. Voor 2023 gaan we uit van een belastingplicht van € 2.500.

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

De verwachting is dat de reserves ultimo 2022 ca. € 40,4 miljoen bedragen en in de loop van 2023 afnemen tot ca. € 39,7 miljoen. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de Financiële begroting onderdeel B2.