1. Overzicht actuele beleidsstukken

Programma 3. Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie

Terug naar navigatie - Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie

 

Economie, recreatie en toerisme:

 1. Toekomstplan haven Terheijden 2017-2033 (6-7-2017)
 2. Havenverordening Drimmelen 2018 (28-06-2018) 
 3. Beleidsvisie vrijetijdseconomie gemeente Drimmelen (vastgesteld 3 juni 2021)
 4. Visie bedrijventerreinen Amerstreek (18-4-2013)
 5. Nota Horecabeleid (19-12-2013)
 6. Verordening winkeltijden Drimmelen 2017 (6-4-2017) 
 7. Economische Nota Drimmelen deel A-Visie , deel B Bouwstenen (vastgesteld 3 juni 2021)
 8. Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen (24-03-2016)
 9. Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Made 2018-2022 (14-12-2017)

Woningbouw en ruimte:

 1. Beleid logies / huisvesting arbeidsmigranten (herzien 2020) (25-06-2020)
 2. Beleidsnota Reststroken gemeentegrond 2016 (30-6-2016)
 3. Centrumplan Made (8-09-2016)
 4. Verordening Duurzaam Wonen (2020)
 5. Verordening Hoorcommissie Plannen 2018 (5-07-2018) 
 6. Nota Kostenverhaal 2019-2023 (30-10-2018)
 7. Notitie Ruimte voor ruimte 2019, gemeente Drimmelen (12-12-2019)
 8. Beleid logies/huisvesting arbeidsmigranten (herzien 2020) (25-06-2020)
 9. Programma Wonen (10-03-2022)
 10. Omgevingsvisie

Duurzaamheid:

 1. Programma Duurzaamheid 'De Duurzame Big Five van Drimmelen' en Bijlagen bij Programma Duurzaamheid Gemeente Drimmelen (25-03-2021)
 2. Visie en uitvoeringsprogramma Biodiversiteit (3-10-2013)
 3. Beleidsplan Inzameling huishoudelijke afvalstoffen gemeente Drimmelen (24-03-2016)
 4. Beleidskader grootschalige zonnevelden (28-2-2019)
 5. Beleidskader zonnepanelen voor eigen gebruik (28-02-2019)
 6. Afvalstoffenverordening gemeente Drimmelen 2016 (04-12-2015)
 7. Verordening afvalstoffenheffing 2020 (26-12-2019)
 8. Regionale Energiestrategie West-Brabant Ons 2050  (8-03-2018) 
 9. Actualisatie Bodemkwaliteitskaart (31-05-2018)
 10. Transitievisie Warmte (10-03-2022)
 11. Subsidieregeling groene daken (10-03-2022)
 12. Drimmelens Energie Akkoord 2018

Leefomgeving:

 1. Uitvoeringsbeleid voor Vergunningverlening-, Toezicht- en Handhavingstaken, Gemeente Drimmelen 2020-2024 (13-02-2020)
 2. Beleidsnotitie Loonwerk-, grondverzet- en transportbedrijven buitengebied (4-07-2019)
 3. Verordening speelautomaten(hallen) Drimmelen 2018 (28-06-2018) 
 4. Reclamenota 2014 (29-1-2015)
 5. Welstandsnota 2015 (8-10-2015)
 6. Bouwverordening wijziging verordening 2016 (10-11-2016) 
 7. Erfgoedverordening gemeente Drimmelen 2017 (16-11-2017)
 8. Beleid ontwikkeling landgoederen (8-03-2018)
 9. Integraal beleid gemeente Drimmelen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (19-04-2018) 

Programma 4. Sociaal domein

Terug naar navigatie - Programma 4. Sociaal domein

Algemeen:

 1. Algemene subsidieverordening Drimmelen 2021   
 2. Subsidiebeleid vrijwilligersorganisaties, 2012, en evaluatie subsidiebeleid, 2017

Onderwijs, jeugd en gezondheid:

 1. Regionaal beleidskader jeugdhulp 2020-2023 West-Brabant Oost, 2020
 2. Beleidsplan jeugd en jongeren 2018-2021, 2017
 3. Beleid voor Vroegschoolse Educatie VVE-beleid 2020-2022, 2020
 4. Beleidsplan Lokaal gezondheidsbeleid Kerngezond Drimmelen 2019-2022, 2018
 5. Nieuw subsidiebeleid peuterspeelzalen Drimmelen, 2017
 6. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2023, 2020
 7. Verordening Jeugdhulp Drimmelen 2020, 2020
 8. Verordening leerlingenvervoer 2017 
 9. Verordening onderwijshuisvesting 2015
 10. Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant, 2017
 11. Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant, 2019
 12. Gemeenschappelijke Regeling inzake Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant, 2019
 13. Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie CJG Drimmelen Geertruidenberg, 2020
 14. Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden-West-Noord 2021
 15. Beleidsplan sociaal domein 2019-2023, 2019
 16. Beleids- en uitvoeringsplan minima en schuldhulpverlening 2019 tot en met 2022
 17. Beleidskader regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen, 2021
 18. Beleidskader veranderopgave inburgering Dongemond, 2021
 19. Uitvoeringsplan verbetering toegankelijkheid “Kom Binnen” 2017
 20. Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Drimmelen, 2021
 21. Visienota Samen aan zet, 2017
 22. Notitie Opvang en bescherming in de regio Breda vanaf 2020, 2017
 23. Wijzigingen Hulp bij het Huishouden per 2019, 2018
 24. Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening 2021

Participatie en schuldenproblematiek:

 1. Beleidsnota Participatiewet 2015, 2014
 2. Uitvoeringsbesluit re-integratie Sociale Zekerheid 2015
 3. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 
 4. Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 
 5. Verordening re-integratie Participatiewet 2015 
 6. Verordening handhaving sociale zekerheid 2015 
 7. Verordening tegenprestatie sociale zekerheid 2015 
 8. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015 
 9. Verordening afstemming sociale zekerheid 2015 
 10. Verordening cliëntparticipatie sociale zekerheid 
 11. Implementatieplan toekomst WAVA / !GO Mensenwerk is de basis.

Sociale structuur, sport en zorg:

 1. Beleidsnota Sport Drimmelen 2021-2025
 2. Toekomstvisie zwembaden 2017
 3. Kadernota Maatschappelijke accommodaties 2019-2026
 4. Uitvoering onderhoudsplan kunstwerken 2021-2024