Overhead

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het doel van het onderdeel overhead is de gemeenteraad meer inzicht te geven in de totale overheadkosten van de organisatie.

In de programma’s leest u de kosten van het primaire proces. Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces noemen we overhead.

Deze overheadkosten rekenen we direct toe aan de betreffende taken en activiteiten door middel van een overheadopslag per uur. Zie voor de berekening onderdeel 'Overhead > Wat gaat het kosten'

Bedrijfskosten voor activiteiten gericht op de externe klant registreren we in de betreffende taakvelden.

Het totaalbedrag van de overhead staat in het overzicht van baten en lasten in de financiële begroting en in de hierna volgende tabellen in 'Overhead > Wat gaat het kosten'.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Tabel Overhead-1
Tabel Prg.1-2
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Management en bestuursondersteuning 988.744 1.161.389 1.076.584 1.088.893 1.101.811 1.101.811
Huisvesting 624.972 701.151 697.319 868.876 881.501 807.035
Automatisering 2.045.700 2.102.809 2.180.437 2.179.168 2.150.424 2.191.397
Planning & Control 347.979 406.176 366.982 386.763 361.763 386.763
Facilitaire zaken 1.259.827 1.429.062 1.549.145 1.523.103 1.500.507 1.500.507
Financiële administratie 610.889 614.899 504.926 504.926 504.926 504.926
Personeel en organisatie 1.616.496 1.351.465 1.275.228 1.248.228 1.251.970 1.251.294
Communicatie 501.533 555.243 460.849 473.676 469.392 469.392
Front-office 226.206 220.526 297.222 297.222 297.222 297.222
Totaal lasten 8.222.347 8.542.721 8.408.692 8.570.855 8.519.515 8.510.346
Management en bestuursondersteuning 0 0
Huisvesting 108.582 28.865 29.465 29.465 29.465 29.465
Automatisering 314 0
Planning & Control 0 0
Facilitaire zaken 107 0
Financiële administratie 1.590 0
Personeel en organisatie 47.973 0
Communicatie 0 0
Front-office 0 0
Totaal baten 158.566 28.865 29.465 29.465 29.465 29.465
Saldo van baten en lasten excl. mutaties reserves 8.063.781 8.513.855 8.379.227 8.541.389 8.490.050 8.480.880
Saldo mutaties reserves -122.423 -685.930 -119.774 -103.738 -103.738 -53.439
Saldo van baten en lasten 7.941.359 7.827.925 8.259.453 8.437.651 8.386.312 8.427.441
Terug naar navigatie - Tabel Overhead-2
Berekening overhead tarieven
Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Totaal volume overhead na verrekening (zie bovenstaande tabel saldo excl. mutaties reserves) 8.379.227 8.541.389 8.490.050 8.480.880
Directe verrekening met grondexploitaties (programma 3) 193.751 - - -
Totaal volume Overhead (voor inzet reserves en verrekening met grondexploitaties) 8.572.978 8.541.389 8.490.050 8.480.880
Salariskosten 3.909.406 3.923.646 3.923.646 3.923.646
Overige kosten 4.663.572 4.617.743 4.566.404 4.557.234
Totaal geraamde uren organisatie (o.b.v. 1.400 uur per FTE) 247.342 247.342 247.342 247.342
T.b.v. Overhead - binnendienst 68.613 68.863 68.863 68.863
T.b.v. Overhead - buitendienst 30 30 30 30
Overige programma's 178.699 178.449 178.449 178.449
Uurtarief Overhead 47,97 47,86 47,58 47,53
Uurtarief Salariskosten binnendienst 56,96 56,96 56,96 56,96
Uurtarief Salariskosten buitendienst 40,32 40,32 40,32 40,32

Het overheadtarief wordt bepaald door het totaal volume aan overheadkosten te delen door het totaal aan productieve uren van de primaire afdelingen (de programma's exclusief het programma overhead).