1. Burger en bestuur

Inleiding

Terug naar navigatie - Hoofddoelstelling

Het programma is uitgewerkt in drie thema’s. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende sub-doelstellingen:

1. Veiligheid
2. Dienstverlening en samenwerking met de inwoners
3. Levendige dorpen.

1.1 Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een leefbare en veilige samenleving

Terug naar navigatie - Een leefbare en veilige samenleving

Een leefbare en veilige samenleving. Waarbij we als gemeente in verbinding staan met onze dorpen. We denken samen met onze inwoners na over veiligheidsvraagstukken en oplossingen. Onze BOA's handhaven samen met de politie de veiligheid in situaties waarin dat wordt gevraagd.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.2 Dienstverlening en samenwerking met de inwoners

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Investeren in de relatie met onze inwoners

Terug naar navigatie - Investeren in de relatie met onze inwoners

Door de steeds lagere opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt de noodzaak om te investeren in de relatie met onze inwoners alleen maar groter. Bovendien heeft de landelijke toeslagenaffaire het vertrouwen in de overheid ernstig beschadigd.
We zullen meer de dorpen in moeten om met onze inwoners het gesprek aan te gaan, het vertrouwen te verdienen en initiatieven meer en meer te omarmen. Het dorpsgericht werken met vaste aanspreekpunten per dorp moet daar een belangrijke rol in spelen. De energietransitie en het werken aan aardgasvrije wijken zijn bij uitstek onderwerpen die we op die manier aan moeten gaan pakken. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
Digitalisering, aantal producten online totaal* 34 39 36
Invulbare pdf's 0 9 20
Digitalisering, aantal producten online als pdf 46 42 46
Wachttijd in minuten in de hal 2 2 2
Afhandeltijd in minuten, aan de balie** 10 10 10
* Het begrote aantal is lager dan voor 2022 i.v.m. de nieuwe website die eind 2022 live gaat.
** Uitreiken van rijbewijzen en ID's is hierin niet meegenomen, dit gebeurt aan de Servicebalie, zonder afspraak.

1.3 Levendige dorpen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De sociale samenhang van onze dorpen moet worden versterkt

Terug naar navigatie - De sociale samenhang van onze dorpen moet worden versterkt

De sociale samenhang van onze dorpen moet worden versterkt, ook om negatieve effecten van de Coronaperiode zoveel mogelijk te beperken. Ieder dorp moet een gezellig dorpshuis hebben dat toegankelijk is en goed wordt onderhouden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 1-2
Tabel Prg.1-2
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Veiligheid 2.321.577 2.177.193 2.268.682 2.265.775 2.269.212 2.265.793
Dienstverlening en samenwerking met de inwoners 2.955.247 3.233.958 2.950.247 3.029.689 3.043.806 3.074.394
Totaal lasten 5.276.824 5.411.150 5.218.929 5.295.464 5.313.019 5.340.187
Veiligheid 6.225 71.560 11.350 11.350 11.350 11.350
Dienstverlening en samenwerking met de inwoners 827.658 452.505 397.864 624.283 623.466 666.756
Totaal baten 833.883 524.065 409.214 635.633 634.816 678.106
Saldo van baten en lasten excl. mutaties reserves 4.442.941 4.887.086 4.809.715 4.659.831 4.678.203 4.662.081
Saldo mutaties reserves -114.256 -43.429 -18.983 -18.983 -18.983 -18.983
Saldo van baten en lasten 4.328.685 4.843.656 4.790.731 4.640.848 4.659.219 4.643.098