Sitemap

Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1  
Wethouder Harry Bakker Blz. 2  
Het interne begrotingsproces van Drimmelen Blz. 3  
In één oogopslag Blz. 4  
Begroting in één oogopslag Blz. 5  
Begroting in één oogopslag Blz. 6  
Begroting in één oogopslag Blz. 7  
Voorwoord Blz. 8  
Voorwoord Blz. 9  
Voorwoord Blz. 10  
Samenvatting Blz. 11  
Algemeen Blz. 12  
Algemeen Blz. 13  
Programma 1 – Burger en bestuur Blz. 14  
Programma 1 – Burger en bestuur Blz. 15  
Programma 2 – Openbare ruimte Blz. 16  
Programma 2 – Openbare ruimte Blz. 17  
Programma 3 – Ruimte, wonen en economie Blz. 18  
Programma 3 – Ruimte, wonen en economie Blz. 19  
Programma 4 – Sociaal domein Blz. 20  
Programma 4 – Sociaal domein Blz. 21  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 22  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 23  
Paragrafen Blz. 24  
Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 25  
Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 26  
Paragraaf B - Lokale heffingen Blz. 27  
Paragraaf B - Lokale heffingen Blz. 28  
Paragraaf C – Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 29  
Paragraaf C – Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 30  
Paragraaf D – Financiering Blz. 31  
Paragraaf D – Financiering Blz. 32  
Paragraaf E - Bedrijfsvoering Blz. 33  
Paragraaf E - Bedrijfsvoering Blz. 34  
Paragraaf F – Verbonden partijen Blz. 35  
Paragraaf F – Verbonden partijen Blz. 36  
Paragraaf G - Grondbeleid Blz. 37  
Paragraaf G - Grondbeleid Blz. 38  
Financiële begroting Blz. 39  
Financiële begroting Blz. 40  
Beleidswensen Blz. 41  
Beleidswensen Blz. 42  
Inleiding programma's Blz. 43  
Inleiding programma's Blz. 44  
Inleiding Blz. 45  
1. Burger en bestuur Blz. 46  
Inleiding Blz. 47  
Hoofddoelstelling Blz. 48  
1.1 Dienstverlening Blz. 49  
Wat willen we bereiken? Blz. 50  
Vergroten digitale mogelijkheden Blz. 51  
Mogelijkheden digitale kennisbank t.b.v. Servicebalie (telefonie) onderzoeken. Digitaal (samen-)werken. Blz. 52  
Prestatie-indicator Blz. 53  
1.2 Burger en politiek Blz. 54  
Wat willen we bereiken? Blz. 55  
Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd Blz. 56  
Opstellen nieuwe Visie Communicatie Blz. 57  
Begeleiden en trainen van de organisatie in communicatieve vaardigheden en helder schrijven. Blz. 58  
Het verder professionaliseren van meer beeldgebruik. Blz. 59  
Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar Blz. 60  
Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen Blz. 61  
In gang zetten organisatieontwikkeling op basis van de toekomstvisie. Blz. 62  
1.3 Dorpsgericht werken Blz. 63  
Wat willen we bereiken? Blz. 64  
Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken. Blz. 65  
Meet and Match Blz. 66  
Samen aan de slag Blz. 67  
Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen Blz. 68  
Introductieprogramma nieuwe medewerkers overheids-/burgerparticipatie en trainingen zittende medewerkers. Blz. 69  
1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing Blz. 70  
Wat willen we bereiken? Blz. 71  
Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens Blz. 72  
Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid Blz. 73  
De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde Blz. 74  
OTO (opleiden, trainen, oefenen) Blz. 75  
1.5 Bestuursondersteuning Blz. 76  
Wat willen we bereiken? Blz. 77  
Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen Blz. 78  
Geluk Blz. 79  
Privacybeleid verder vormgeven en uitrollen. Organiseren training besluit en bezwaar voor collega's. Blz. 80  
Wat gaat het kosten? Blz. 81  
Tabel Prg. 1-2 Blz. 82  
2. Openbare ruimte Blz. 83  
Inleiding Blz. 84  
Inleiding Blz. 85  
2.1 Integraal en burgergericht werken Blz. 86  
Wat willen we bereiken? Blz. 87  
De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten Blz. 88  
Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken Blz. 89  
De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken. Blz. 90  
Integraal werken Blz. 91  
Het overdragen van onderhoud aan inwoners Blz. 92  
Het effectbestek groen gebruiken we om onderhoud samen met inwoners uit te voeren of over te dragen Blz. 93  
Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door het beter behandelen van klachten en meldingen Blz. 94  
Monitoren voortgang meldingen Blz. 95  
Prestatie-indicator Blz. 96  
2.2 Wegen en verkeer Blz. 97  
Wat willen we bereiken? Blz. 98  
Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur Blz. 99  
Uitbreiden laadpaalinfrastructuur Blz. 100  
Opstellen integrale visie laadinfrastructuur incl. actualiseren beleidsregels Blz. 101  
Actualiseren wegenlegger Blz. 102  
De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden Blz. 103  
Nota verkeersmaatregelen Blz. 104  
Organiseren structureel handhavingsoverleg Blz. 105  
Organiseren verkeerseducatie en voorlichting Blz. 106  
Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer Blz. 107  
Aanpak verkeersoverlast door handhaving en communicatie Blz. 108  
Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken Blz. 109  
Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk Blz. 110  
Parkeren Blz. 111  
Het bereiken van een duurzaam areaal openbare verlichting, zodat we een veilige omgeving bieden aan de inwoners tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Blz. 112  
Actualiseren beleidsplan openbare verlichting Blz. 113  
Het heel, schoon en veilig houden van civieltechnische kunstwerken Blz. 114  
Regulier onderhoud civieltechnische kunstwerken Blz. 115  
Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen Blz. 116  
Continueren en uitbreiden mobiliteitsconsulenten Blz. 117  
Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer Blz. 118  
Uitvoeren resultaten vervoersbehoefte-onderzoek Blz. 119  
Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten Blz. 120  
Uitvoering geven aan parkeeronderzoek Blz. 121  
We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken. Blz. 122  
Dorpsschouw samen met WWZ en andere stakeholders Blz. 123  
Fietsveilig maken Crullaan Blz. 124  
Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden) Blz. 125  
Netwerk prioritaire looproute (rode loperroute) Blz. 126  
Uitvoeren geven aan het fietsonderzoek Blz. 127  
Transitie openbaar vervoer naar gedeelde mobiliteit Blz. 128  
Prestatie-indicator Blz. 129  
2.3 Groen en speelvoorzieningen Blz. 130  
Wat willen we bereiken? Blz. 131  
Bescherming van de bomen om op langere termijn een leefbare omgeving te behouden. Blz. 132  
Werken met de bomenkaart gemeente Drimmelen Blz. 133  
Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen. Blz. 134  
Aanleg van een bos Blz. 135  
Bloemrijke bermen Blz. 136  
Boomplantdag en andere activiteiten Blz. 137  
Ecologisch beheer van de bermen Blz. 138  
In stand houden van de Groenblauwe dienst Blz. 139  
Keuze van geschikt plantmateriaal waaronder bomen Blz. 140  
Plaatsen hanging baskets Blz. 141  
Onderzoeken uitvoeren en het ontwerpen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven Blz. 142  
Door bewegen in de openbare ruimte aantrekkelijk te maken voor jong en oud de vitaliteit van de bewoners te vergroten Blz. 143  
Aanbrengen beweegtoestellen Blz. 144  
Aanleggen beweegroute Terheijden Blz. 145  
Het beschermen van de volksgezondheid door ongediertebestrijding Blz. 146  
Bestrijden van de bruine rat Blz. 147  
Opstellen beleidsnotitie/ protocol bestrijden eikenprocessierups Blz. 148  
Het stimuleren van de voorzieningen voor honden in de openbare ruimte, daarmee de sociale cohesie verbeteren en overlast door honden beperken Blz. 149  
Stimuleren en toezien op juist gebruik hondenvoorzieningen Blz. 150  
Prestatie-indicator Blz. 151  
2.4 Water Blz. 152  
Wat willen we bereiken? Blz. 153  
Afvalwater: Om de volksgezondheid te beschermen zamelen we afvalwater in en transporteren dit naar en een overnamepunt van het waterschap tegen de laagst maatschappelijke kosten Blz. 154  
We passen vrij vervalriolering toe Blz. 155  
Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden Blz. 156  
In samenwerking met het waterschap de vastgestelde voorkeursalternatieven uitvoeren. Blz. 157  
Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen Blz. 158  
Actie Tegel eruit Plantje erin en Actie Regenton Blz. 159  
Deelname Week van ons water Blz. 160  
Intensiveren publicaties over riolering en water Blz. 161  
Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen Blz. 162  
Watertappunt Blz. 163  
Grondwater: Het beperken van grondwateroverlast en -onderlast Blz. 164  
Infiltreren van regenwater Blz. 165  
Het aanbrengen van overnamepunten grondwater voor inwoners bij wateroverlast. Blz. 166  
Verminderen aantal aangesloten vierkante meters verharding Blz. 167  
Hemelwater: Het beperken van wateroverlast Blz. 168  
Aanleggen gescheiden stelsel met een capaciteit van minimaal bui 9 (bui komt gemiddeld eens per vijf jaar voor). Blz. 169  
Oppervlaktewater: Het watersysteem biedt voldoende veiligheid tegen hoogwater en is klimaatbestendig ingericht Blz. 170  
Uitvoeren van het baggerbeheerplan. Blz. 171  
Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen Blz. 172  
Voortzetten van de regionale samenwerking klimaat Blz. 173  
Wat gaat het kosten? Blz. 174  
Tabel Prg. 2-2 Blz. 175  
3. Ruimte, wonen en economie Blz. 176  
Inleiding Blz. 177  
Inleiding Blz. 178  
3.1 Versterken vrijetijdseconomie Blz. 179  
Wat willen we bereiken? Blz. 180  
Drimmelen recreatief op de kaart zetten Blz. 181  
Marketing en communicatie Blz. 182  
Nota Vrijetijdseconomie Blz. 183  
Realisatie voetveer en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat Blz. 184  
Samenwerking NLDelta Blz. 185  
Samenwerkingsvorm De Biesbosch Blz. 186  
Biesboschjaar 2021 Blz. 187  
Intensieve samenwerking toeristisch veld Blz. 188  
Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid Blz. 189  
Aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen Biesbosch Blz. 190  
Herinrichting Ameroever kop buitenhaven Lage Zwaluwe Blz. 191  
Herontwikkeling Kleine Schans / Zuidwaterlinie Blz. 192  
Jachthaven Biesbosch Blz. 193  
Lange-afstands wandelpad Blz. 194  
Ontwikkeling Degaterrein en omstreken Blz. 195  
Toeristische infrastructuur Blz. 196  
Verbetering jachthaven Terheijden Blz. 197  
Verbetering parkeren en openbare ruimte Oude Haven Drimmelen Blz. 198  
Verkenning nieuw Biesbosch bezoekerscentrum Drimmelen Blz. 199  
Zonering Biesbosch Blz. 200  
Prestatie-indicator Blz. 201  
3.2 Versterken economische structuur Blz. 202  
Wat willen we bereiken? Blz. 203  
Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid Blz. 204  
Arbeidsmigranten Blz. 205  
Impuls detailhandel Blz. 206  
Nota economie Blz. 207  
Realisatie Breedband in buitengebied Blz. 208  
Sociaal- cultureel dorpshart Made Blz. 209  
3.3 Wonen Blz. 210  
Wat willen we bereiken? Blz. 211  
Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen Blz. 212  
Realisatie van CPO en modulaire bouwen Blz. 213  
Opstellen dorpsplannen (energie neutrale dorpen) en Transitievisie Warmte Blz. 214  
Realisatie van minimaal 100 nieuwbouwwoningen Blz. 215  
Prestatie-indicator Blz. 216  
3.4 Duurzaamheid Blz. 217  
Wat willen we bereiken? Blz. 218  
Drimmelen energieneutraal in 2040 Blz. 219  
Afvalscheiding Blz. 220  
Pilot aardgasvrije wijk Blz. 221  
Regionaal Energieloket Blz. 222  
Regionale energiestrategie (RES) Blz. 223  
Verduurzaming Amerwarmtenet Blz. 224  
Verduurzaming bedrijven Blz. 225  
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Blz. 226  
Windenergie Blz. 227  
Programma Duurzaamheid Blz. 228  
Transitievisie Warmte Blz. 229  
Energie neutrale dorpen Blz. 230  
Drimmelense Energie Agenda (DEA) Blz. 231  
3.5 Leefomgeving Blz. 232  
Wat willen we bereiken? Blz. 233  
Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied Blz. 234  
Inventarisatie VAB-locaties Blz. 235  
Omgevingswet Blz. 236  
Sanering asbestdaken Blz. 237  
Toezicht en handhaving Blz. 238  
Prestatie-indicator Blz. 239  
Wat gaat het kosten? Blz. 240  
Tabel Prg. 3-2 Blz. 241  
4. Sociaal domein Blz. 242  
Inleiding Blz. 243  
Inleiding Blz. 244  
4.1 Opgroeien en opvoeden Blz. 245  
Wat willen we bereiken? Blz. 246  
Bevorderen gelijke onderwijskansen Blz. 247  
Uitbreiden Integrale Kind Centra Blz. 248  
Verder terugdringen van schoolverzuim en -uitval in nauwe samenwerking met RBL (Regionaal Bureau Leerplicht) Blz. 249  
Vergroten bereik voor- en vroegschoolse educatie Blz. 250  
Onderwijs faciliteren Blz. 251  
Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 Blz. 252  
Verbreding natuur- en cultuureducatie Blz. 253  
Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen Blz. 254  
Beheersing kosten jeugdzorg Blz. 255  
Doorontwikkeling CJG Blz. 256  
Uitvoering jeugd- en jongerenbeleid Blz. 257  
Uitvoering Veilig Thuis Blz. 258  
Prestatie-indicator Blz. 259  
4.2 Zorg voor kwetsbare burgers Blz. 260  
Wat willen we bereiken? Blz. 261  
Helpen bij het terugdringen van schulden Blz. 262  
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 263  
Ondersteuning van mensen Blz. 264  
Aanpak eenzaamheid Blz. 265  
Aanpak laaggeletterdheid Blz. 266  
Algemene voorzieningen realiseren Blz. 267  
Consequenties abonnementstarief Blz. 268  
Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Blz. 269  
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 270  
Ontwikkelingen Hulp bij het huishouden Blz. 271  
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 272  
Uitvoering beleidsplan sociaal domein Blz. 273  
Stimuleren van een gezonde leefstijl Blz. 274  
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 275  
Prestatie-indicator Blz. 276  
4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet Blz. 277  
Wat willen we bereiken? Blz. 278  
Bevorderen dat mensen die nog niet in staat zijn tot betaald werk, vrijwilligerswerk gaan doen. Blz. 279  
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 280  
Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan Blz. 281  
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 282  
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 283  
Stimuleren extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking Blz. 284  
Uitvoeren beschut werken Blz. 285  
De instroom van mensen in de participatiewet, daar waar mogelijk en nodig, beperken en misbruik en oneigenlijke gebruik van uitkeringen voorkomen en aanpakken. Blz. 286  
Fraude Blz. 287  
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 288  
Prestatie-indicator Blz. 289  
4.4 Sport en bewegen Blz. 290  
Wat willen we bereiken? Blz. 291  
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 292  
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 293  
Uitvoeren beleidsnota sport Blz. 294  
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 295  
Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam Blz. 296  
Duurzame renovatie buitensportaccommodaties Blz. 297  
Renovatie zwembaden Blz. 298  
Stimuleren van sport en bewegen Blz. 299  
Uitvoeren beleidsnota sport Blz. 300  
Prestatie-indicator Blz. 301  
4.5 Sociaal culturele accommodaties Blz. 302  
Wat willen we bereiken? Blz. 303  
De gemeenschapshuizen zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam, daarnaast worden ze multifunctioneel en optimaal gebruikt. Blz. 304  
Uitvoeren accommodatiebeleid Blz. 305  
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 306  
Bouwhal carnaval Blz. 307  
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 308  
Uitvoeren accommodatiebeleid Blz. 309  
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 310  
Wat gaat het kosten? Blz. 311  
Tabel Prg. 4-2 Blz. 312  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 313  
Inleiding Blz. 314  
Algemeen Blz. 315  
Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen Blz. 316  
Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen Blz. 317  
Toeristenbelasting Blz. 318  
Algemene uitkeringen Blz. 319  
Algemene uitkeringen Blz. 320  
Nieuw en gewijzigde te oormerken gelden Blz. 321  
Dividend Blz. 322  
Toelichting tabel AlgDM-6 Blz. 323  
Saldo financieringsfunctie Blz. 324  
Toelichting tabel AlgDm-7 Blz. 325  
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 326  
Toelichting tabel AlmDm-8 Blz. 327  
Onvoorzien Blz. 328  
Toelichting tabel AlgDm-9 Blz. 329  
Vennootschapsbelasting Blz. 330  
Toelichting tabel AlgDm-10 Blz. 331  
Reserves Blz. 332  
Reserves Blz. 333  
Overhead Blz. 334  
Inleiding Blz. 335  
Inleiding Blz. 336  
Wat gaat het kosten? Blz. 337  
Tabel Overhead-1 Blz. 338  
Basisset beleidsindicatoren Blz. 339  
Inleiding Blz. 340  
Inleiding Blz. 341  
Beleidsindicatoren en taakvelden Blz. 342  
Beleidsindicatoren en taakvelden Blz. 343  
Leeswijzer Blz. 344  
Leeswijzer Blz. 345  
Tabel Blz. 346  
Inleiding paragrafen Blz. 347  
Inleiding paragrafen Blz. 348  
Inleiding Blz. 349  
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 350  
Inleiding Blz. 351  
Inleiding Blz. 352  
Inventarisatie van de risico’s Blz. 353  
Risicomanagement Blz. 354  
Risicomanagementbeleid Blz. 355  
Risico Blz. 356  
Risicoprofiel Blz. 357  
Risicokaart Blz. 358  
Risico top 10 Blz. 359  
Totaal financieel risico Blz. 360  
Toelichting totaal financieel risico Blz. 361  
Toelichting bij risico’s Blz. 362  
Toelichting bij risico’s Blz. 363  
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Blz. 364  
Weerstandscapaciteit Blz. 365  
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 366  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 367  
Weerstandsvermogen Blz. 368  
Weerstandsvermogen Blz. 369  
Financiële kengetallen Blz. 370  
Financiële kengetallen Blz. 371  
B. Lokale heffingen Blz. 372  
Inleiding Blz. 373  
Inleiding Blz. 374  
Beleid en hoofdlijnen Blz. 375  
Beleid en hoofdlijnen Blz. 376  
Onroerende zaakbelasting Blz. 377  
Precariobelasting Blz. 378  
Toeristenbelasting Blz. 379  
Afvalstoffenheffing Blz. 380  
Rioolheffing Blz. 381  
Begraafrechten Blz. 382  
Leges omgevingsvergunning Blz. 383  
Secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen) Blz. 384  
Havengelden Blz. 385  
Marktgelden Blz. 386  
Lokale lastendruk Blz. 387  
Lokale lastendruk Blz. 388  
Inkomsten Blz. 389  
Inkomsten Blz. 390  
Kwijtschelding Blz. 391  
Kwijtschelding Blz. 392  
C. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 393  
Inleiding Blz. 394  
Inleiding Blz. 395  
Planning Openbare Werken 2021 en verder Blz. 396  
Planning Openbare Werken 2021 en verder Blz. 397  
a. Wegen Blz. 398  
Beleidsuitgangspunten Blz. 399  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 400  
Geplande werkzaamheden Blz. 401  
Toelichting investeringen (investeringsprognose 2019) Blz. 402  
b. Riolering Blz. 403  
Beleidskader Blz. 404  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 405  
Geplande werkzaamheden Blz. 406  
Toelichting investeringen Blz. 407  
c. Water Blz. 408  
Beleidskader Blz. 409  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 410  
Geplande werkzaamheden Blz. 411  
d. Groen Blz. 412  
Beleidskader en beleidsuitgangspunten Blz. 413  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 414  
Geplande werkzaamheden Blz. 415  
Investeringen Blz. 416  
e. Gebouwen Blz. 417  
Beleidskader Blz. 418  
Geplande werkzaamheden Blz. 419  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 420  
D. Financiering Blz. 421  
Inleiding Blz. 422  
Inleiding Blz. 423  
A. Risicobeheer Blz. 424  
A. Risicobeheer Blz. 425  
A 1. Renterisico’s Blz. 426  
A 1.1. Renterisico vlottende schuld (kortlopende leningen) Blz. 427  
A 1.2. Renterisico vaste schuld (langlopende leningen): rente risiconorm Blz. 428  
A 2. Kredietrisico’s Blz. 429  
A 2.1 Kredietrisico op leningen en beleggingen Blz. 430  
A 2.2 Kredietrisico ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen) Blz. 431  
B. Financieringspositie Blz. 432  
Financieringsfunctie Blz. 433  
Algemene ontwikkelingen: rentebeleid Blz. 434  
Solvabiliteit Blz. 435  
Financiering vaste activa Blz. 436  
Renteschema Blz. 437  
E. Bedrijfsvoering Blz. 438  
Inleiding Blz. 439  
Inleiding Blz. 440  
A. Personeel en organisatie Blz. 441  
Personeel Blz. 442  
Organisatie Blz. 443  
B. Informatievoorziening en automatisering Blz. 444  
Informatievoorziening en automatisering Blz. 445  
C. Huisvesting en facilitaire zaken Blz. 446  
Huisvesting en facilitaire zaken Blz. 447  
D. Financiën en Planning & Control Blz. 448  
Financiën, P&C en Informatiebeveiliging Blz. 449  
E. Inkoop Blz. 450  
Inkoop Blz. 451  
F. Juridische Zaken Blz. 452  
Juridische zaken Blz. 453  
F. Verbonden partijen Blz. 454  
Inleiding Blz. 455  
Inleiding Blz. 456  
Visie en doelstellingen Blz. 457  
Visie en doelstellingen Blz. 458  
Wet gemeenschappelijke regelingen Blz. 459  
Wet gemeenschappelijke regelingen Blz. 460  
Nota Verbonden Partijen Blz. 461  
Nota Verbonden Partijen Blz. 462  
Richtlijnen begrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen Blz. 463  
Richtlijnen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen Blz. 464  
Lijst verbonden partijen Blz. 465  
Lijst verbonden partijen Blz. 466  
Informatie per verbonden partij Blz. 467  
Informatie per verbonden partij Blz. 468  
G. Grondbeleid Blz. 469  
Inleiding Blz. 470  
Inleiding Blz. 471  
a. Visie gemeentelijk grondbeleid Blz. 472  
a. Visie gemeentelijk grondbeleid Blz. 473  
b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid Blz. 474  
b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid Blz. 475  
b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid Blz. 476  
b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid Blz. 477  
c. Wonen Blz. 478  
c. Wonen Blz. 479  
d. Werken/ bedrijventerreinen Blz. 480  
d. Werken/ bedrijventerreinen Blz. 481  
e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties Blz. 482  
e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties Blz. 483  
f. Financiële positie actieve grondexploitaties Blz. 484  
f. Financiële positie actieve grondexploitaties Blz. 485  
Toelichting tabel Blz. 486  
Conclusie Blz. 487  
g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties Blz. 488  
g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties Blz. 489  
h. Risico’s eigen grondexploitaties Blz. 490  
h. Risico’s eigen grondexploitaties Blz. 491  
i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf Blz. 492  
i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf Blz. 493  
Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf Blz. 494  
Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf Blz. 495  
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Blz. 496  
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Blz. 497  
Weerstandscapaciteit Blz. 498  
Weerstandscapaciteit Blz. 499  
Verwacht weerstandscapaciteit Blz. 500  
Inleiding financiële begroting Blz. 501  
Inleiding financiële begroting Blz. 502  
Inleiding Blz. 503  
A. Overzicht baten en lasten en toelichting Blz. 504  
A. Overzicht baten en lasten en toelichting Blz. 505  
A. Overzicht baten en lasten en toelichting Blz. 506  
A1. Meerjarenperspectief Blz. 507  
A1. Meerjarenperspectief Blz. 508  
A2. Financiële uitgangspunten Blz. 509  
A2. Financiële uitgangspunten Blz. 510  
Financieel beleidskader raadsperiode 2019-2022 Blz. 511  
Algemene uitgangspunten Blz. 512  
Uitgangspunten specifieke begrotingsonderdelen Blz. 513  
Financiële positie Blz. 514  
Verbonden partijen Blz. 515  
A3. Verschillen lasten en baten ten opzichte van de Kadernota 2021 Blz. 516  
A3. Verschillen lasten en baten ten opzichte van de Kadernota 2021 Blz. 517  
A4. Overzicht incidentele baten en lasten 2021- 2024 Blz. 518  
A4. Overzicht incidentele baten en lasten 2020- 2023 Blz. 519  
Specificatie baten & lasten Blz. 520  
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 521  
Gezuiverd saldo Blz. 522  
Conclusie Blz. 523  
A5. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 524  
A5. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 525  
B. Financiële positie Blz. 526  
B. Financiële positie Blz. 527  
B. Financiële positie Blz. 528  
B1. Investeringen Blz. 529  
B1. Investeringen Blz. 530  
B2. Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Blz. 531  
B2. Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Blz. 532  
De belangrijkste mutaties in 2020 zijn: Blz. 533  
Voorzieningen Blz. 534  
Toelichting voorzieningen Blz. 535  
B3. Financiering Blz. 536  
B3. Financiering Blz. 537  
B4. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Blz. 538  
B4. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volumevolume Blz. 539  
B4.1 Wachtgelden, WW-uitkeringen en andere uitkeringen voormalige gemeenteambtenaren Blz. 540  
B4.2 Uitkeringen pensioenen voormalige bestuurders Blz. 541  
B 4.3 Rechtspositionele regelingen gemeentelijk personeel Blz. 542  
B5. Geprognosticeerde balans Blz. 543  
B5. Geprognosticeerde balans Blz. 544  
B6. EMU-saldo Blz. 545  
B6. EMU-saldo Blz. 546  
1. Overzicht actuele beleidsstukken Blz. 547  
Programma 1. Burger en Bestuur Blz. 548  
Programma 1. Burger en Bestuur Blz. 549  
Programma 2. Openbare ruimte Blz. 550  
Programma 2. Openbare ruimte Blz. 551  
Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie Blz. 552  
Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie Blz. 553  
Programma 4. Sociaal domein Blz. 554  
Programma 4. Sociaal domein Blz. 555  
Algemene beleidsdocumenten Blz. 556  
Algemene beleidsdocumenten Blz. 557  
2. Baten en lasten per taakveld Blz. 558  
2. baten en lasten per taakveld Blz. 559  
Baten en lasten per taakveld Blz. 560  
3. Taakvelden per programma Blz. 561  
3. Taakvelden per programma Blz. 562  
Taakvelden per programma Blz. 563  
4. Afkortingenlijst Blz. 564  
4. Afkortingenlijst Blz. 565  
4. Afkortingenlijst Blz. 566  
5. Investeringsprognose 2021 - 2025 Blz. 567  
5. Investeringsprognose 2021 - 2025 Blz. 568  
Tabel Investeringsbedragen Blz. 569  
Tabel Kapitaallasten investeringsprognose Blz. 570  
5. Investeringsprognose 2021 - 2025 toelichting Blz. 571  
Toelichting investeringen Blz. 572  
6. Specifieke richtlijnen Verbonden Partijen Blz. 573  
Inleiding Blz. 574  
Inleiding Blz. 575  
Aanvullende beleidsrichtlijnen Regio West-Brabant (RWB) Blz. 576  
Aanvullende beleidsrichtlijnen Regio West-Brabant (RWB) Blz. 577  
Aanvullende financiële richtlijn Regio West-Brabant (RWB) Blz. 578  
Aanvullende financiële richtlijn Regio West-Brabant (RWB) Blz. 579  
Aanvullende beleidsrichtlijnen GGD Blz. 580  
Aanvullende beleidsrichtlijnen GGD Blz. 581  
Aanvullende beleidsrichtlijnen Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Blz. 582  
Aanvullende beleidsrichtlijnen Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Blz. 583  
Publicatiedatum: 02-11-2020

Inhoud