Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1
Wethouder Harry Bakker Blz. 2
Het interne begrotingsproces van Drimmelen Blz. 3
In één oogopslag Blz. 4
Begroting in één oogopslag Blz. 5
Begroting in één oogopslag Blz. 6
Begroting in één oogopslag Blz. 7
Inleiding Blz. 8
Voorwoord Blz. 9
Voorwoord Blz. 10
Voorwoord Blz. 11
Samenvatting Blz. 12
Algemeen Blz. 13
Algemeen Blz. 14
Programma 1 – Burger en bestuur Blz. 15
Programma 1 – Burger en bestuur Blz. 16
Programma 2 – Openbare ruimte Blz. 17
Programma 2 – Openbare ruimte Blz. 18
Programma 3 – Ruimte, wonen en economie Blz. 19
Programma 3 – Ruimte, wonen en economie Blz. 20
Programma 4 – Sociaal domein Blz. 21
Programma 4 – Sociaal domein Blz. 22
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 23
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 24
Paragrafen Blz. 25
Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 26
Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 27
Paragraaf B - Lokale heffingen Blz. 28
Paragraaf B - Lokale heffingen Blz. 29
Paragraaf C – Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 30
Paragraaf C – Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 31
Paragraaf D – Financiering Blz. 32
Paragraaf D – Financiering Blz. 33
Paragraaf E - Bedrijfsvoering Blz. 34
Paragraaf E - Bedrijfsvoering Blz. 35
Paragraaf F – Verbonden partijen Blz. 36
Paragraaf F – Verbonden partijen Blz. 37
Paragraaf G - Grondbeleid Blz. 38
Paragraaf G - Grondbeleid Blz. 39
Financiële begroting Blz. 40
Financiële begroting Blz. 41
Beleidswensen Blz. 42
Beleidswensen Blz. 43
Programma's Blz. 44
Inleiding programma's Blz. 45
Inleiding programma's Blz. 46
Inleiding Blz. 47
1. Burger en bestuur Blz. 48
Inleiding Blz. 49
Hoofddoelstelling Blz. 50
1.1 Dienstverlening Blz. 51
Wat willen we bereiken? Blz. 52
Vergroten digitale mogelijkheden Blz. 53
Mogelijkheden digitale kennisbank t.b.v. Servicebalie (telefonie) onderzoeken. Digitaal (samen-)werken. Blz. 54
Prestatie-indicator Blz. 55
1.2 Burger en politiek Blz. 56
Wat willen we bereiken? Blz. 57
Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd Blz. 58
Opstellen nieuwe Visie Communicatie Blz. 59
Begeleiden en trainen van de organisatie in communicatieve vaardigheden en helder schrijven. Blz. 60
Het verder professionaliseren van meer beeldgebruik. Blz. 61
Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar Blz. 62
Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen Blz. 63
In gang zetten organisatieontwikkeling op basis van de toekomstvisie. Blz. 64
1.3 Dorpsgericht werken Blz. 65
Wat willen we bereiken? Blz. 66
Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken. Blz. 67
Meet and Match Blz. 68
Samen aan de slag Blz. 69
Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen Blz. 70
Introductieprogramma nieuwe medewerkers overheids-/burgerparticipatie en trainingen zittende medewerkers. Blz. 71
1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing Blz. 72
Wat willen we bereiken? Blz. 73
Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens Blz. 74
Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid Blz. 75
De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde Blz. 76
OTO (opleiden, trainen, oefenen) Blz. 77
1.5 Bestuursondersteuning Blz. 78
Wat willen we bereiken? Blz. 79
Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen Blz. 80
Geluk Blz. 81
Privacybeleid verder vormgeven en uitrollen. Organiseren training besluit en bezwaar voor collega's. Blz. 82
Wat gaat het kosten? Blz. 83
Tabel Prg. 1-2 Blz. 84
2. Openbare ruimte Blz. 85
Inleiding Blz. 86
Inleiding Blz. 87
2.1 Integraal en burgergericht werken Blz. 88
Wat willen we bereiken? Blz. 89
De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten Blz. 90
Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken Blz. 91
De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken. Blz. 92
Integraal werken Blz. 93
Het overdragen van onderhoud aan inwoners Blz. 94
Het effectbestek groen gebruiken we om onderhoud samen met inwoners uit te voeren of over te dragen Blz. 95
Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door het beter behandelen van klachten en meldingen Blz. 96
Monitoren voortgang meldingen Blz. 97
Prestatie-indicator Blz. 98
2.2 Wegen en verkeer Blz. 99
Wat willen we bereiken? Blz. 100
Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur Blz. 101
Uitbreiden laadpaalinfrastructuur Blz. 102
Opstellen integrale visie laadinfrastructuur incl. actualiseren beleidsregels Blz. 103
Actualiseren wegenlegger Blz. 104
De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden Blz. 105
Nota verkeersmaatregelen Blz. 106
Organiseren structureel handhavingsoverleg Blz. 107
Organiseren verkeerseducatie en voorlichting Blz. 108
Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer Blz. 109
Aanpak verkeersoverlast door handhaving en communicatie Blz. 110
Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken Blz. 111
Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk Blz. 112
Parkeren Blz. 113
Het bereiken van een duurzaam areaal openbare verlichting, zodat we een veilige omgeving bieden aan de inwoners tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Blz. 114
Actualiseren beleidsplan openbare verlichting Blz. 115
Het heel, schoon en veilig houden van civieltechnische kunstwerken Blz. 116
Regulier onderhoud civieltechnische kunstwerken Blz. 117
Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen Blz. 118
Continueren en uitbreiden mobiliteitsconsulenten Blz. 119
Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer Blz. 120
Uitvoeren resultaten vervoersbehoefte-onderzoek Blz. 121
Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten Blz. 122
Uitvoering geven aan parkeeronderzoek Blz. 123
We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken. Blz. 124
Dorpsschouw samen met WWZ en andere stakeholders Blz. 125
Fietsveilig maken Crullaan Blz. 126
Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden) Blz. 127
Netwerk prioritaire looproute (rode loperroute) Blz. 128
Uitvoeren geven aan het fietsonderzoek Blz. 129
Transitie openbaar vervoer naar gedeelde mobiliteit Blz. 130
Prestatie-indicator Blz. 131
2.3 Groen en speelvoorzieningen Blz. 132
Wat willen we bereiken? Blz. 133
Bescherming van de bomen om op langere termijn een leefbare omgeving te behouden. Blz. 134
Werken met de bomenkaart gemeente Drimmelen Blz. 135
Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen. Blz. 136
Aanleg van een bos Blz. 137
Bloemrijke bermen Blz. 138
Boomplantdag en andere activiteiten Blz. 139
Ecologisch beheer van de bermen Blz. 140
In stand houden van de Groenblauwe dienst Blz. 141
Keuze van geschikt plantmateriaal waaronder bomen Blz. 142
Plaatsen hanging baskets Blz. 143
Onderzoeken uitvoeren en het ontwerpen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven Blz. 144
Door bewegen in de openbare ruimte aantrekkelijk te maken voor jong en oud de vitaliteit van de bewoners te vergroten Blz. 145
Aanbrengen beweegtoestellen Blz. 146
Aanleggen beweegroute Terheijden Blz. 147
Het beschermen van de volksgezondheid door ongediertebestrijding Blz. 148
Bestrijden van de bruine rat Blz. 149
Opstellen beleidsnotitie/ protocol bestrijden eikenprocessierups Blz. 150
Het stimuleren van de voorzieningen voor honden in de openbare ruimte, daarmee de sociale cohesie verbeteren en overlast door honden beperken Blz. 151
Stimuleren en toezien op juist gebruik hondenvoorzieningen Blz. 152
Prestatie-indicator Blz. 153
2.4 Water Blz. 154
Wat willen we bereiken? Blz. 155
Afvalwater: Om de volksgezondheid te beschermen zamelen we afvalwater in en transporteren dit naar en een overnamepunt van het waterschap tegen de laagst maatschappelijke kosten Blz. 156
We passen vrij vervalriolering toe Blz. 157
Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden Blz. 158
In samenwerking met het waterschap de vastgestelde voorkeursalternatieven uitvoeren. Blz. 159
Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen Blz. 160
Actie Tegel eruit Plantje erin en Actie Regenton Blz. 161
Deelname Week van ons water Blz. 162
Intensiveren publicaties over riolering en water Blz. 163
Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen Blz. 164
Watertappunt Blz. 165
Grondwater: Het beperken van grondwateroverlast en -onderlast Blz. 166
Infiltreren van regenwater Blz. 167
Het aanbrengen van overnamepunten grondwater voor inwoners bij wateroverlast. Blz. 168
Verminderen aantal aangesloten vierkante meters verharding Blz. 169
Hemelwater: Het beperken van wateroverlast Blz. 170
Aanleggen gescheiden stelsel met een capaciteit van minimaal bui 9 (bui komt gemiddeld eens per vijf jaar voor). Blz. 171
Oppervlaktewater: Het watersysteem biedt voldoende veiligheid tegen hoogwater en is klimaatbestendig ingericht Blz. 172
Uitvoeren van het baggerbeheerplan. Blz. 173
Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen Blz. 174
Voortzetten van de regionale samenwerking klimaat Blz. 175
Wat gaat het kosten? Blz. 176
Tabel Prg. 2-2 Blz. 177
3. Ruimte, wonen en economie Blz. 178
Inleiding Blz. 179
Inleiding Blz. 180
3.1 Versterken vrijetijdseconomie Blz. 181
Wat willen we bereiken? Blz. 182
Drimmelen recreatief op de kaart zetten Blz. 183
Marketing en communicatie Blz. 184
Nota Vrijetijdseconomie Blz. 185
Realisatie voetveer en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat Blz. 186
Samenwerking NLDelta Blz. 187
Samenwerkingsvorm De Biesbosch Blz. 188
Biesboschjaar 2021 Blz. 189
Intensieve samenwerking toeristisch veld Blz. 190
Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid Blz. 191
Aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen Biesbosch Blz. 192
Herinrichting Ameroever kop buitenhaven Lage Zwaluwe Blz. 193
Herontwikkeling Kleine Schans / Zuidwaterlinie Blz. 194
Jachthaven Biesbosch Blz. 195
Lange-afstands wandelpad Blz. 196
Ontwikkeling Degaterrein en omstreken Blz. 197
Toeristische infrastructuur Blz. 198
Verbetering jachthaven Terheijden Blz. 199
Verbetering parkeren en openbare ruimte Oude Haven Drimmelen Blz. 200
Verkenning nieuw Biesbosch bezoekerscentrum Drimmelen Blz. 201
Zonering Biesbosch Blz. 202
Prestatie-indicator Blz. 203
3.2 Versterken economische structuur Blz. 204
Wat willen we bereiken? Blz. 205
Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid Blz. 206
Arbeidsmigranten Blz. 207
Impuls detailhandel Blz. 208
Nota economie Blz. 209
Realisatie Breedband in buitengebied Blz. 210
Sociaal- cultureel dorpshart Made Blz. 211
3.3 Wonen Blz. 212
Wat willen we bereiken? Blz. 213
Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen Blz. 214
Realisatie van CPO en modulaire bouwen Blz. 215
Opstellen dorpsplannen (energie neutrale dorpen) en Transitievisie Warmte Blz. 216
Realisatie van minimaal 100 nieuwbouwwoningen Blz. 217
Prestatie-indicator Blz. 218
3.4 Duurzaamheid Blz. 219
Wat willen we bereiken? Blz. 220
Drimmelen energieneutraal in 2040 Blz. 221
Afvalscheiding Blz. 222
Pilot aardgasvrije wijk Blz. 223
Regionaal Energieloket Blz. 224
Regionale energiestrategie (RES) Blz. 225
Verduurzaming Amerwarmtenet Blz. 226
Verduurzaming bedrijven Blz. 227
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Blz. 228
Windenergie Blz. 229
Programma Duurzaamheid Blz. 230
Transitievisie Warmte Blz. 231
Energie neutrale dorpen Blz. 232
Drimmelense Energie Agenda (DEA) Blz. 233
3.5 Leefomgeving Blz. 234
Wat willen we bereiken? Blz. 235
Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied Blz. 236
Inventarisatie VAB-locaties Blz. 237
Omgevingswet Blz. 238
Sanering asbestdaken Blz. 239
Toezicht en handhaving Blz. 240
Prestatie-indicator Blz. 241
Wat gaat het kosten? Blz. 242
Tabel Prg. 3-2 Blz. 243
4. Sociaal domein Blz. 244
Inleiding Blz. 245
Inleiding Blz. 246
4.1 Opgroeien en opvoeden Blz. 247
Wat willen we bereiken? Blz. 248
Bevorderen gelijke onderwijskansen Blz. 249
Uitbreiden Integrale Kind Centra Blz. 250
Verder terugdringen van schoolverzuim en -uitval in nauwe samenwerking met RBL (Regionaal Bureau Leerplicht) Blz. 251
Vergroten bereik voor- en vroegschoolse educatie Blz. 252
Onderwijs faciliteren Blz. 253
Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 Blz. 254
Verbreding natuur- en cultuureducatie Blz. 255
Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen Blz. 256
Beheersing kosten jeugdzorg Blz. 257
Doorontwikkeling CJG Blz. 258
Uitvoering jeugd- en jongerenbeleid Blz. 259
Uitvoering Veilig Thuis Blz. 260
Prestatie-indicator Blz. 261
4.2 Zorg voor kwetsbare burgers Blz. 262
Wat willen we bereiken? Blz. 263
Helpen bij het terugdringen van schulden Blz. 264
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 265
Ondersteuning van mensen Blz. 266
Aanpak eenzaamheid Blz. 267
Aanpak laaggeletterdheid Blz. 268
Algemene voorzieningen realiseren Blz. 269
Consequenties abonnementstarief Blz. 270
Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Blz. 271
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 272
Ontwikkelingen Hulp bij het huishouden Blz. 273
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 274
Uitvoering beleidsplan sociaal domein Blz. 275
Stimuleren van een gezonde leefstijl Blz. 276
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 277
Prestatie-indicator Blz. 278
4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet Blz. 279
Wat willen we bereiken? Blz. 280
Bevorderen dat mensen die nog niet in staat zijn tot betaald werk, vrijwilligerswerk gaan doen. Blz. 281
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 282
Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan Blz. 283
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 284
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 285
Stimuleren extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking Blz. 286
Uitvoeren beschut werken Blz. 287
De instroom van mensen in de participatiewet, daar waar mogelijk en nodig, beperken en misbruik en oneigenlijke gebruik van uitkeringen voorkomen en aanpakken. Blz. 288
Fraude Blz. 289
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 290
Prestatie-indicator Blz. 291
4.4 Sport en bewegen Blz. 292
Wat willen we bereiken? Blz. 293
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 294
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 295
Uitvoeren beleidsnota sport Blz. 296
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 297
Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam Blz. 298
Duurzame renovatie buitensportaccommodaties Blz. 299
Renovatie zwembaden Blz. 300
Stimuleren van sport en bewegen Blz. 301
Uitvoeren beleidsnota sport Blz. 302
Prestatie-indicator Blz. 303
4.5 Sociaal culturele accommodaties Blz. 304
Wat willen we bereiken? Blz. 305
De gemeenschapshuizen zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam, daarnaast worden ze multifunctioneel en optimaal gebruikt. Blz. 306
Uitvoeren accommodatiebeleid Blz. 307
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 308
Bouwhal carnaval Blz. 309
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 310
Uitvoeren accommodatiebeleid Blz. 311
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 312
Wat gaat het kosten? Blz. 313
Tabel Prg. 4-2 Blz. 314
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 315
Inleiding Blz. 316
Algemeen Blz. 317
Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen Blz. 318
Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen Blz. 319
Toeristenbelasting Blz. 320
Algemene uitkeringen Blz. 321
Algemene uitkeringen Blz. 322
Nieuw en gewijzigde te oormerken gelden Blz. 323
Dividend Blz. 324
Toelichting tabel AlgDM-6 Blz. 325
Saldo financieringsfunctie Blz. 326
Toelichting tabel AlgDm-7 Blz. 327
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 328
Toelichting tabel AlmDm-8 Blz. 329
Onvoorzien Blz. 330
Toelichting tabel AlgDm-9 Blz. 331
Vennootschapsbelasting Blz. 332
Toelichting tabel AlgDm-10 Blz. 333
Reserves Blz. 334
Reserves Blz. 335
Overhead Blz. 336
Inleiding Blz. 337
Inleiding Blz. 338
Wat gaat het kosten? Blz. 339
Tabel Overhead-1 Blz. 340
Basisset beleidsindicatoren Blz. 341
Inleiding Blz. 342
Inleiding Blz. 343
Beleidsindicatoren en taakvelden Blz. 344
Beleidsindicatoren en taakvelden Blz. 345
Leeswijzer Blz. 346
Leeswijzer Blz. 347
Tabel Blz. 348
Paragrafen Blz. 349
Inleiding paragrafen Blz. 350
Inleiding paragrafen Blz. 351
Inleiding Blz. 352
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 353
Inleiding Blz. 354
Inleiding Blz. 355
Inventarisatie van de risico’s Blz. 356
Risicomanagement Blz. 357
Risicomanagementbeleid Blz. 358
Risico Blz. 359
Risicoprofiel Blz. 360
Risicokaart Blz. 361
Risico top 10 Blz. 362
Totaal financieel risico Blz. 363
Toelichting totaal financieel risico Blz. 364
Toelichting bij risico’s Blz. 365
Toelichting bij risico’s Blz. 366
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Blz. 367
Weerstandscapaciteit Blz. 368
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 369
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 370
Weerstandsvermogen Blz. 371
Weerstandsvermogen Blz. 372
Financiële kengetallen Blz. 373
Financiële kengetallen Blz. 374
B. Lokale heffingen Blz. 375
Inleiding Blz. 376
Inleiding Blz. 377
Beleid en hoofdlijnen Blz. 378
Beleid en hoofdlijnen Blz. 379
Onroerende zaakbelasting Blz. 380
Precariobelasting Blz. 381
Toeristenbelasting Blz. 382
Afvalstoffenheffing Blz. 383
Rioolheffing Blz. 384
Begraafrechten Blz. 385
Leges omgevingsvergunning Blz. 386
Secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen) Blz. 387
Havengelden Blz. 388
Marktgelden Blz. 389
Lokale lastendruk Blz. 390
Lokale lastendruk Blz. 391
Inkomsten Blz. 392
Inkomsten Blz. 393
Kwijtschelding Blz. 394
Kwijtschelding Blz. 395
C. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 396
Inleiding Blz. 397
Inleiding Blz. 398
Planning Openbare Werken 2021 en verder Blz. 399
Planning Openbare Werken 2021 en verder Blz. 400
a. Wegen Blz. 401
Beleidsuitgangspunten Blz. 402
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 403
Geplande werkzaamheden Blz. 404
Toelichting investeringen (investeringsprognose 2019) Blz. 405
b. Riolering Blz. 406
Beleidskader Blz. 407
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 408
Geplande werkzaamheden Blz. 409
Toelichting investeringen Blz. 410
c. Water Blz. 411
Beleidskader Blz. 412
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 413
Geplande werkzaamheden Blz. 414
d. Groen Blz. 415
Beleidskader en beleidsuitgangspunten Blz. 416
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 417
Geplande werkzaamheden Blz. 418
Investeringen Blz. 419
e. Gebouwen Blz. 420
Beleidskader Blz. 421
Geplande werkzaamheden Blz. 422
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 423
D. Financiering Blz. 424
Inleiding Blz. 425
Inleiding Blz. 426
A. Risicobeheer Blz. 427
A. Risicobeheer Blz. 428
A 1. Renterisico’s Blz. 429
A 1.1. Renterisico vlottende schuld (kortlopende leningen) Blz. 430
A 1.2. Renterisico vaste schuld (langlopende leningen): rente risiconorm Blz. 431
A 2. Kredietrisico’s Blz. 432
A 2.1 Kredietrisico op leningen en beleggingen Blz. 433
A 2.2 Kredietrisico ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen) Blz. 434
B. Financieringspositie Blz. 435
Financieringsfunctie Blz. 436
Algemene ontwikkelingen: rentebeleid Blz. 437
Solvabiliteit Blz. 438
Financiering vaste activa Blz. 439
Renteschema Blz. 440
E. Bedrijfsvoering Blz. 441
Inleiding Blz. 442
Inleiding Blz. 443
A. Personeel en organisatie Blz. 444
Personeel Blz. 445
Organisatie Blz. 446
B. Informatievoorziening en automatisering Blz. 447
Informatievoorziening en automatisering Blz. 448
C. Huisvesting en facilitaire zaken Blz. 449
Huisvesting en facilitaire zaken Blz. 450
D. Financiën en Planning & Control Blz. 451
Financiën, P&C en Informatiebeveiliging Blz. 452
E. Inkoop Blz. 453
Inkoop Blz. 454
F. Juridische Zaken Blz. 455
Juridische zaken Blz. 456
F. Verbonden partijen Blz. 457
Inleiding Blz. 458
Inleiding Blz. 459
Visie en doelstellingen Blz. 460
Visie en doelstellingen Blz. 461
Wet gemeenschappelijke regelingen Blz. 462
Wet gemeenschappelijke regelingen Blz. 463
Nota Verbonden Partijen Blz. 464
Nota Verbonden Partijen Blz. 465
Richtlijnen begrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen Blz. 466
Richtlijnen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen Blz. 467
Lijst verbonden partijen Blz. 468
Lijst verbonden partijen Blz. 469
Informatie per verbonden partij Blz. 470
Informatie per verbonden partij Blz. 471
G. Grondbeleid Blz. 472
Inleiding Blz. 473
Inleiding Blz. 474
a. Visie gemeentelijk grondbeleid Blz. 475
a. Visie gemeentelijk grondbeleid Blz. 476
b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid Blz. 477
b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid Blz. 478
b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid Blz. 479
b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid Blz. 480
c. Wonen Blz. 481
c. Wonen Blz. 482
d. Werken/ bedrijventerreinen Blz. 483
d. Werken/ bedrijventerreinen Blz. 484
e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties Blz. 485
e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties Blz. 486
f. Financiële positie actieve grondexploitaties Blz. 487
f. Financiële positie actieve grondexploitaties Blz. 488
Toelichting tabel Blz. 489
Conclusie Blz. 490
g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties Blz. 491
g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties Blz. 492
h. Risico’s eigen grondexploitaties Blz. 493
h. Risico’s eigen grondexploitaties Blz. 494
i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf Blz. 495
i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf Blz. 496
Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf Blz. 497
Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf Blz. 498
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Blz. 499
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Blz. 500
Weerstandscapaciteit Blz. 501
Weerstandscapaciteit Blz. 502
Verwacht weerstandscapaciteit Blz. 503
Financiële begroting Blz. 504
Inleiding financiële begroting Blz. 505
Inleiding financiële begroting Blz. 506
Inleiding Blz. 507
A. Overzicht baten en lasten en toelichting Blz. 508
A. Overzicht baten en lasten en toelichting Blz. 509
A. Overzicht baten en lasten en toelichting Blz. 510
A1. Meerjarenperspectief Blz. 511
A1. Meerjarenperspectief Blz. 512
A2. Financiële uitgangspunten Blz. 513
A2. Financiële uitgangspunten Blz. 514
Financieel beleidskader raadsperiode 2019-2022 Blz. 515
Algemene uitgangspunten Blz. 516
Uitgangspunten specifieke begrotingsonderdelen Blz. 517
Financiële positie Blz. 518
Verbonden partijen Blz. 519
A3. Verschillen lasten en baten ten opzichte van de Kadernota 2021 Blz. 520
A3. Verschillen lasten en baten ten opzichte van de Kadernota 2021 Blz. 521
A4. Overzicht incidentele baten en lasten 2021- 2024 Blz. 522
A4. Overzicht incidentele baten en lasten 2020- 2023 Blz. 523
Specificatie baten & lasten Blz. 524
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 525
Gezuiverd saldo Blz. 526
Conclusie Blz. 527
A5. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 528
A5. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 529
B. Financiële positie Blz. 530
B. Financiële positie Blz. 531
B. Financiële positie Blz. 532
B1. Investeringen Blz. 533
B1. Investeringen Blz. 534
B2. Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Blz. 535
B2. Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Blz. 536
De belangrijkste mutaties in 2020 zijn: Blz. 537
Voorzieningen Blz. 538
Toelichting voorzieningen Blz. 539
B3. Financiering Blz. 540
B3. Financiering Blz. 541
B4. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Blz. 542
B4. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volumevolume Blz. 543
B4.1 Wachtgelden, WW-uitkeringen en andere uitkeringen voormalige gemeenteambtenaren Blz. 544
B4.2 Uitkeringen pensioenen voormalige bestuurders Blz. 545
B 4.3 Rechtspositionele regelingen gemeentelijk personeel Blz. 546
B5. Geprognosticeerde balans Blz. 547
B5. Geprognosticeerde balans Blz. 548
B6. EMU-saldo Blz. 549
B6. EMU-saldo Blz. 550
Bijlagen Blz. 551
1. Overzicht actuele beleidsstukken Blz. 552
Programma 1. Burger en Bestuur Blz. 553
Programma 1. Burger en Bestuur Blz. 554
Programma 2. Openbare ruimte Blz. 555
Programma 2. Openbare ruimte Blz. 556
Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie Blz. 557
Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie Blz. 558
Programma 4. Sociaal domein Blz. 559
Programma 4. Sociaal domein Blz. 560
Algemene beleidsdocumenten Blz. 561
Algemene beleidsdocumenten Blz. 562
2. Baten en lasten per taakveld Blz. 563
2. baten en lasten per taakveld Blz. 564
Baten en lasten per taakveld Blz. 565
3. Taakvelden per programma Blz. 566
3. Taakvelden per programma Blz. 567
Taakvelden per programma Blz. 568
4. Afkortingenlijst Blz. 569
4. Afkortingenlijst Blz. 570
4. Afkortingenlijst Blz. 571
5. Investeringsprognose 2021 - 2025 Blz. 572
5. Investeringsprognose 2021 - 2025 Blz. 573
Tabel Investeringsbedragen Blz. 574
Tabel Kapitaallasten investeringsprognose Blz. 575
5. Investeringsprognose 2021 - 2025 toelichting Blz. 576
Toelichting investeringen Blz. 577
6. Specifieke richtlijnen Verbonden Partijen Blz. 578
Inleiding Blz. 579
Inleiding Blz. 580
Aanvullende beleidsrichtlijnen Regio West-Brabant (RWB) Blz. 581
Aanvullende beleidsrichtlijnen Regio West-Brabant (RWB) Blz. 582
Aanvullende financiële richtlijn Regio West-Brabant (RWB) Blz. 583
Aanvullende financiële richtlijn Regio West-Brabant (RWB) Blz. 584
Aanvullende beleidsrichtlijnen GGD Blz. 585
Aanvullende beleidsrichtlijnen GGD Blz. 586
Aanvullende beleidsrichtlijnen Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Blz. 587
Aanvullende beleidsrichtlijnen Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Blz. 588
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap