Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2021
  1. Blz. 2 Wethouder Harry Bakker
  2. Blz. 3 Het interne begrotingsproces van Drimmelen
  3. Blz. 4 In één oogopslag
   1. Blz. 5 Begroting in één oogopslag
    1. Blz. 6 Begroting in één oogopslag
     1. Blz. 7 Begroting in één oogopslag
  4. Blz. 8 Inleiding
   1. Blz. 9 Voorwoord
    1. Blz. 10 Voorwoord
     1. Blz. 11 Voorwoord
   2. Blz. 12 Samenvatting
    1. Blz. 13 Algemeen
     1. Blz. 14 Algemeen
    2. Blz. 15 Programma 1 – Burger en bestuur
     1. Blz. 16 Programma 1 – Burger en bestuur
    3. Blz. 17 Programma 2 – Openbare ruimte
     1. Blz. 18 Programma 2 – Openbare ruimte
    4. Blz. 19 Programma 3 – Ruimte, wonen en economie
     1. Blz. 20 Programma 3 – Ruimte, wonen en economie
    5. Blz. 21 Programma 4 – Sociaal domein
     1. Blz. 22 Programma 4 – Sociaal domein
    6. Blz. 23 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 24 Algemene dekkingsmiddelen
    7. Blz. 25 Paragrafen
    8. Blz. 26 Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 27 Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    9. Blz. 28 Paragraaf B - Lokale heffingen
     1. Blz. 29 Paragraaf B - Lokale heffingen
    10. Blz. 30 Paragraaf C – Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 31 Paragraaf C – Onderhoud kapitaalgoederen
    11. Blz. 32 Paragraaf D – Financiering
     1. Blz. 33 Paragraaf D – Financiering
    12. Blz. 34 Paragraaf E - Bedrijfsvoering
     1. Blz. 35 Paragraaf E - Bedrijfsvoering
    13. Blz. 36 Paragraaf F – Verbonden partijen
     1. Blz. 37 Paragraaf F – Verbonden partijen
    14. Blz. 38 Paragraaf G - Grondbeleid
     1. Blz. 39 Paragraaf G - Grondbeleid
    15. Blz. 40 Financiële begroting
     1. Blz. 41 Financiële begroting
    16. Blz. 42 Beleidswensen
     1. Blz. 43 Beleidswensen
  5. Blz. 44 Programma's
   1. Blz. 45 Inleiding programma's
    1. Blz. 46 Inleiding programma's
     1. Blz. 47 Inleiding
   2. Blz. 48 1. Burger en bestuur
    1. Blz. 49 Inleiding
     1. Blz. 50 Hoofddoelstelling
    2. Blz. 51 1.1 Dienstverlening
     1. Blz. 52 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 53 Vergroten digitale mogelijkheden
       1. Blz. 54 Mogelijkheden digitale kennisbank t.b.v. Servicebalie (telefonie) onderzoeken. Digitaal (samen-)werken.
     2. Blz. 55 Prestatie-indicator
    3. Blz. 56 1.2 Burger en politiek
     1. Blz. 57 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 58 Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd
       1. Blz. 59 Opstellen nieuwe Visie Communicatie
       2. Blz. 60 Begeleiden en trainen van de organisatie in communicatieve vaardigheden en helder schrijven.
       3. Blz. 61 Het verder professionaliseren van meer beeldgebruik.
      2. Blz. 62 Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar
       1. Blz. 63 Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen
       2. Blz. 64 In gang zetten organisatieontwikkeling op basis van de toekomstvisie.
    4. Blz. 65 1.3 Dorpsgericht werken
     1. Blz. 66 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 67 Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken.
       1. Blz. 68 Meet and Match
       2. Blz. 69 Samen aan de slag
      2. Blz. 70 Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen
       1. Blz. 71 Introductieprogramma nieuwe medewerkers overheids-/burgerparticipatie en trainingen zittende medewerkers.
    5. Blz. 72 1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
     1. Blz. 73 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 74 Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens
       1. Blz. 75 Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid
      2. Blz. 76 De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde
       1. Blz. 77 OTO (opleiden, trainen, oefenen)
    6. Blz. 78 1.5 Bestuursondersteuning
     1. Blz. 79 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 80 Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen
       1. Blz. 81 Geluk
       2. Blz. 82 Privacybeleid verder vormgeven en uitrollen. Organiseren training besluit en bezwaar voor collega's.
    7. Blz. 83 Wat gaat het kosten?
     1. Blz. 84 Tabel Prg. 1-2
   3. Blz. 85 2. Openbare ruimte
    1. Blz. 86 Inleiding
     1. Blz. 87 Inleiding
    2. Blz. 88 2.1 Integraal en burgergericht werken
     1. Blz. 89 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 90 De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten
       1. Blz. 91 Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken
      2. Blz. 92 De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken.
       1. Blz. 93 Integraal werken
      3. Blz. 94 Het overdragen van onderhoud aan inwoners
       1. Blz. 95 Het effectbestek groen gebruiken we om onderhoud samen met inwoners uit te voeren of over te dragen
      4. Blz. 96 Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door het beter behandelen van klachten en meldingen
       1. Blz. 97 Monitoren voortgang meldingen
     2. Blz. 98 Prestatie-indicator
    3. Blz. 99 2.2 Wegen en verkeer
     1. Blz. 100 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 101 Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur
       1. Blz. 102 Uitbreiden laadpaalinfrastructuur
       2. Blz. 103 Opstellen integrale visie laadinfrastructuur incl. actualiseren beleidsregels
       3. Blz. 104 Actualiseren wegenlegger
      2. Blz. 105 De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden
       1. Blz. 106 Nota verkeersmaatregelen
       2. Blz. 107 Organiseren structureel handhavingsoverleg
       3. Blz. 108 Organiseren verkeerseducatie en voorlichting
      3. Blz. 109 Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer
       1. Blz. 110 Aanpak verkeersoverlast door handhaving en communicatie
       2. Blz. 111 Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken
       3. Blz. 112 Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk
       4. Blz. 113 Parkeren
      4. Blz. 114 Het bereiken van een duurzaam areaal openbare verlichting, zodat we een veilige omgeving bieden aan de inwoners tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 115 Actualiseren beleidsplan openbare verlichting
      5. Blz. 116 Het heel, schoon en veilig houden van civieltechnische kunstwerken
       1. Blz. 117 Regulier onderhoud civieltechnische kunstwerken
      6. Blz. 118 Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen
       1. Blz. 119 Continueren en uitbreiden mobiliteitsconsulenten
       2. Blz. 120 Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer
       3. Blz. 121 Uitvoeren resultaten vervoersbehoefte-onderzoek
      7. Blz. 122 Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten
       1. Blz. 123 Uitvoering geven aan parkeeronderzoek
      8. Blz. 124 We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.
       1. Blz. 125 Dorpsschouw samen met WWZ en andere stakeholders
       2. Blz. 126 Fietsveilig maken Crullaan
       3. Blz. 127 Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden)
       4. Blz. 128 Netwerk prioritaire looproute (rode loperroute)
       5. Blz. 129 Uitvoeren geven aan het fietsonderzoek
       6. Blz. 130 Transitie openbaar vervoer naar gedeelde mobiliteit
     2. Blz. 131 Prestatie-indicator
    4. Blz. 132 2.3 Groen en speelvoorzieningen
     1. Blz. 133 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 134 Bescherming van de bomen om op langere termijn een leefbare omgeving te behouden.
       1. Blz. 135 Werken met de bomenkaart gemeente Drimmelen
      2. Blz. 136 Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.
       1. Blz. 137 Aanleg van een bos
       2. Blz. 138 Bloemrijke bermen
       3. Blz. 139 Boomplantdag en andere activiteiten
       4. Blz. 140 Ecologisch beheer van de bermen
       5. Blz. 141 In stand houden van de Groenblauwe dienst
       6. Blz. 142 Keuze van geschikt plantmateriaal waaronder bomen
       7. Blz. 143 Plaatsen hanging baskets
       8. Blz. 144 Onderzoeken uitvoeren en het ontwerpen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven
      3. Blz. 145 Door bewegen in de openbare ruimte aantrekkelijk te maken voor jong en oud de vitaliteit van de bewoners te vergroten
       1. Blz. 146 Aanbrengen beweegtoestellen
       2. Blz. 147 Aanleggen beweegroute Terheijden
      4. Blz. 148 Het beschermen van de volksgezondheid door ongediertebestrijding
       1. Blz. 149 Bestrijden van de bruine rat
       2. Blz. 150 Opstellen beleidsnotitie/ protocol bestrijden eikenprocessierups
      5. Blz. 151 Het stimuleren van de voorzieningen voor honden in de openbare ruimte, daarmee de sociale cohesie verbeteren en overlast door honden beperken
       1. Blz. 152 Stimuleren en toezien op juist gebruik hondenvoorzieningen
     2. Blz. 153 Prestatie-indicator
    5. Blz. 154 2.4 Water
     1. Blz. 155 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 156 Afvalwater: Om de volksgezondheid te beschermen zamelen we afvalwater in en transporteren dit naar en een overnamepunt van het waterschap tegen de laagst maatschappelijke kosten
       1. Blz. 157 We passen vrij vervalriolering toe
      2. Blz. 158 Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden
       1. Blz. 159 In samenwerking met het waterschap de vastgestelde voorkeursalternatieven uitvoeren.
      3. Blz. 160 Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen
       1. Blz. 161 Actie Tegel eruit Plantje erin en Actie Regenton
       2. Blz. 162 Deelname Week van ons water
       3. Blz. 163 Intensiveren publicaties over riolering en water
       4. Blz. 164 Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen
       5. Blz. 165 Watertappunt
      4. Blz. 166 Grondwater: Het beperken van grondwateroverlast en -onderlast
       1. Blz. 167 Infiltreren van regenwater
       2. Blz. 168 Het aanbrengen van overnamepunten grondwater voor inwoners bij wateroverlast.
       3. Blz. 169 Verminderen aantal aangesloten vierkante meters verharding
      5. Blz. 170 Hemelwater: Het beperken van wateroverlast
       1. Blz. 171 Aanleggen gescheiden stelsel met een capaciteit van minimaal bui 9 (bui komt gemiddeld eens per vijf jaar voor).
      6. Blz. 172 Oppervlaktewater: Het watersysteem biedt voldoende veiligheid tegen hoogwater en is klimaatbestendig ingericht
       1. Blz. 173 Uitvoeren van het baggerbeheerplan.
      7. Blz. 174 Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen
       1. Blz. 175 Voortzetten van de regionale samenwerking klimaat
    6. Blz. 176 Wat gaat het kosten?
     1. Blz. 177 Tabel Prg. 2-2
   4. Blz. 178 3. Ruimte, wonen en economie
    1. Blz. 179 Inleiding
     1. Blz. 180 Inleiding
    2. Blz. 181 3.1 Versterken vrijetijdseconomie
     1. Blz. 182 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 183 Drimmelen recreatief op de kaart zetten
       1. Blz. 184 Marketing en communicatie
       2. Blz. 185 Nota Vrijetijdseconomie
       3. Blz. 186 Realisatie voetveer en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat
       4. Blz. 187 Samenwerking NLDelta
       5. Blz. 188 Samenwerkingsvorm De Biesbosch
       6. Blz. 189 Biesboschjaar 2021
       7. Blz. 190 Intensieve samenwerking toeristisch veld
      2. Blz. 191 Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid
       1. Blz. 192 Aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen Biesbosch
       2. Blz. 193 Herinrichting Ameroever kop buitenhaven Lage Zwaluwe
       3. Blz. 194 Herontwikkeling Kleine Schans / Zuidwaterlinie
       4. Blz. 195 Jachthaven Biesbosch
       5. Blz. 196 Lange-afstands wandelpad
       6. Blz. 197 Ontwikkeling Degaterrein en omstreken
       7. Blz. 198 Toeristische infrastructuur
       8. Blz. 199 Verbetering jachthaven Terheijden
       9. Blz. 200 Verbetering parkeren en openbare ruimte Oude Haven Drimmelen
       10. Blz. 201 Verkenning nieuw Biesbosch bezoekerscentrum Drimmelen
       11. Blz. 202 Zonering Biesbosch
     2. Blz. 203 Prestatie-indicator
    3. Blz. 204 3.2 Versterken economische structuur
     1. Blz. 205 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 206 Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid
       1. Blz. 207 Arbeidsmigranten
       2. Blz. 208 Impuls detailhandel
       3. Blz. 209 Nota economie
       4. Blz. 210 Realisatie Breedband in buitengebied
       5. Blz. 211 Sociaal- cultureel dorpshart Made
    4. Blz. 212 3.3 Wonen
     1. Blz. 213 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 214 Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen
       1. Blz. 215 Realisatie van CPO en modulaire bouwen
       2. Blz. 216 Opstellen dorpsplannen (energie neutrale dorpen) en Transitievisie Warmte
       3. Blz. 217 Realisatie van minimaal 100 nieuwbouwwoningen
     2. Blz. 218 Prestatie-indicator
    5. Blz. 219 3.4 Duurzaamheid
     1. Blz. 220 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 221 Drimmelen energieneutraal in 2040
       1. Blz. 222 Afvalscheiding
       2. Blz. 223 Pilot aardgasvrije wijk
       3. Blz. 224 Regionaal Energieloket
       4. Blz. 225 Regionale energiestrategie (RES)
       5. Blz. 226 Verduurzaming Amerwarmtenet
       6. Blz. 227 Verduurzaming bedrijven
       7. Blz. 228 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
       8. Blz. 229 Windenergie
       9. Blz. 230 Programma Duurzaamheid
       10. Blz. 231 Transitievisie Warmte
       11. Blz. 232 Energie neutrale dorpen
       12. Blz. 233 Drimmelense Energie Agenda (DEA)
    6. Blz. 234 3.5 Leefomgeving
     1. Blz. 235 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 236 Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied
       1. Blz. 237 Inventarisatie VAB-locaties
       2. Blz. 238 Omgevingswet
       3. Blz. 239 Sanering asbestdaken
       4. Blz. 240 Toezicht en handhaving
     2. Blz. 241 Prestatie-indicator
    7. Blz. 242 Wat gaat het kosten?
     1. Blz. 243 Tabel Prg. 3-2
   5. Blz. 244 4. Sociaal domein
    1. Blz. 245 Inleiding
     1. Blz. 246 Inleiding
    2. Blz. 247 4.1 Opgroeien en opvoeden
     1. Blz. 248 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 249 Bevorderen gelijke onderwijskansen
       1. Blz. 250 Uitbreiden Integrale Kind Centra
       2. Blz. 251 Verder terugdringen van schoolverzuim en -uitval in nauwe samenwerking met RBL (Regionaal Bureau Leerplicht)
       3. Blz. 252 Vergroten bereik voor- en vroegschoolse educatie
      2. Blz. 253 Onderwijs faciliteren
       1. Blz. 254 Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022
       2. Blz. 255 Verbreding natuur- en cultuureducatie
      3. Blz. 256 Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen
       1. Blz. 257 Beheersing kosten jeugdzorg
       2. Blz. 258 Doorontwikkeling CJG
       3. Blz. 259 Uitvoering jeugd- en jongerenbeleid
       4. Blz. 260 Uitvoering Veilig Thuis
     2. Blz. 261 Prestatie-indicator
    3. Blz. 262 4.2 Zorg voor kwetsbare burgers
     1. Blz. 263 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 264 Helpen bij het terugdringen van schulden
       1. Blz. 265 Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening
      2. Blz. 266 Ondersteuning van mensen
       1. Blz. 267 Aanpak eenzaamheid
       2. Blz. 268 Aanpak laaggeletterdheid
       3. Blz. 269 Algemene voorzieningen realiseren
       4. Blz. 270 Consequenties abonnementstarief
       5. Blz. 271 Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
       6. Blz. 272 Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders
       7. Blz. 273 Ontwikkelingen Hulp bij het huishouden
       8. Blz. 274 Realiseren van een inclusieve samenleving
       9. Blz. 275 Uitvoering beleidsplan sociaal domein
      3. Blz. 276 Stimuleren van een gezonde leefstijl
       1. Blz. 277 Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid
     2. Blz. 278 Prestatie-indicator
    4. Blz. 279 4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet
     1. Blz. 280 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 281 Bevorderen dat mensen die nog niet in staat zijn tot betaald werk, vrijwilligerswerk gaan doen.
       1. Blz. 282 Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen
      2. Blz. 283 Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan
       1. Blz. 284 Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders
       2. Blz. 285 Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen
       3. Blz. 286 Stimuleren extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking
       4. Blz. 287 Uitvoeren beschut werken
      3. Blz. 288 De instroom van mensen in de participatiewet, daar waar mogelijk en nodig, beperken en misbruik en oneigenlijke gebruik van uitkeringen voorkomen en aanpakken.
       1. Blz. 289 Fraude
       2. Blz. 290 Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen
     2. Blz. 291 Prestatie-indicator
    5. Blz. 292 4.4 Sport en bewegen
     1. Blz. 293 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 294 Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren
       1. Blz. 295 Realiseren van een inclusieve samenleving
       2. Blz. 296 Uitvoeren beleidsnota sport
       3. Blz. 297 Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening
      2. Blz. 298 Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam
       1. Blz. 299 Duurzame renovatie buitensportaccommodaties
       2. Blz. 300 Renovatie zwembaden
      3. Blz. 301 Stimuleren van sport en bewegen
       1. Blz. 302 Uitvoeren beleidsnota sport
     2. Blz. 303 Prestatie-indicator
    6. Blz. 304 4.5 Sociaal culturele accommodaties
     1. Blz. 305 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 306 De gemeenschapshuizen zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam, daarnaast worden ze multifunctioneel en optimaal gebruikt.
       1. Blz. 307 Uitvoeren accommodatiebeleid
      2. Blz. 308 Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren
       1. Blz. 309 Bouwhal carnaval
       2. Blz. 310 Realiseren van een inclusieve samenleving
       3. Blz. 311 Uitvoeren accommodatiebeleid
       4. Blz. 312 Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening
    7. Blz. 313 Wat gaat het kosten?
     1. Blz. 314 Tabel Prg. 4-2
   6. Blz. 315 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 316 Inleiding
     1. Blz. 317 Algemeen
    2. Blz. 318 Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen
     1. Blz. 319 Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen
     2. Blz. 320 Toeristenbelasting
    3. Blz. 321 Algemene uitkeringen
     1. Blz. 322 Algemene uitkeringen
     2. Blz. 323 Nieuw en gewijzigde te oormerken gelden
    4. Blz. 324 Dividend
     1. Blz. 325 Toelichting tabel AlgDM-6
    5. Blz. 326 Saldo financieringsfunctie
     1. Blz. 327 Toelichting tabel AlgDm-7
    6. Blz. 328 Overige algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 329 Toelichting tabel AlmDm-8
    7. Blz. 330 Onvoorzien
     1. Blz. 331 Toelichting tabel AlgDm-9
    8. Blz. 332 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 333 Toelichting tabel AlgDm-10
    9. Blz. 334 Reserves
     1. Blz. 335 Reserves
   7. Blz. 336 Overhead
    1. Blz. 337 Inleiding
     1. Blz. 338 Inleiding
    2. Blz. 339 Wat gaat het kosten?
     1. Blz. 340 Tabel Overhead-1
   8. Blz. 341 Basisset beleidsindicatoren
    1. Blz. 342 Inleiding
     1. Blz. 343 Inleiding
    2. Blz. 344 Beleidsindicatoren en taakvelden
     1. Blz. 345 Beleidsindicatoren en taakvelden
    3. Blz. 346 Leeswijzer
     1. Blz. 347 Leeswijzer
     2. Blz. 348 Tabel
  6. Blz. 349 Paragrafen
   1. Blz. 350 Inleiding paragrafen
    1. Blz. 351 Inleiding paragrafen
     1. Blz. 352 Inleiding
   2. Blz. 353 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 354 Inleiding
     1. Blz. 355 Inleiding
    2. Blz. 356 Inventarisatie van de risico’s
     1. Blz. 357 Risicomanagement
     2. Blz. 358 Risicomanagementbeleid
     3. Blz. 359 Risico
     4. Blz. 360 Risicoprofiel
     5. Blz. 361 Risicokaart
     6. Blz. 362 Risico top 10
     7. Blz. 363 Totaal financieel risico
     8. Blz. 364 Toelichting totaal financieel risico
    3. Blz. 365 Toelichting bij risico’s
     1. Blz. 366 Toelichting bij risico’s
    4. Blz. 367 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
     1. Blz. 368 Weerstandscapaciteit
     2. Blz. 369 Benodigde weerstandscapaciteit
     3. Blz. 370 Beschikbare weerstandscapaciteit
    5. Blz. 371 Weerstandsvermogen
     1. Blz. 372 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 373 Financiële kengetallen
     1. Blz. 374 Financiële kengetallen
   3. Blz. 375 B. Lokale heffingen
    1. Blz. 376 Inleiding
     1. Blz. 377 Inleiding
    2. Blz. 378 Beleid en hoofdlijnen
     1. Blz. 379 Beleid en hoofdlijnen
     2. Blz. 380 Onroerende zaakbelasting
     3. Blz. 381 Precariobelasting
     4. Blz. 382 Toeristenbelasting
     5. Blz. 383 Afvalstoffenheffing
     6. Blz. 384 Rioolheffing
     7. Blz. 385 Begraafrechten
     8. Blz. 386 Leges omgevingsvergunning
     9. Blz. 387 Secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen)
     10. Blz. 388 Havengelden
     11. Blz. 389 Marktgelden
    3. Blz. 390 Lokale lastendruk
     1. Blz. 391 Lokale lastendruk
    4. Blz. 392 Inkomsten
     1. Blz. 393 Inkomsten
    5. Blz. 394 Kwijtschelding
     1. Blz. 395 Kwijtschelding
   4. Blz. 396 C. Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 397 Inleiding
     1. Blz. 398 Inleiding
    2. Blz. 399 Planning Openbare Werken 2021 en verder
     1. Blz. 400 Planning Openbare Werken 2021 en verder
    3. Blz. 401 a. Wegen
     1. Blz. 402 Beleidsuitgangspunten
     2. Blz. 403 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 404 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 405 Toelichting investeringen (investeringsprognose 2019)
    4. Blz. 406 b. Riolering
     1. Blz. 407 Beleidskader
     2. Blz. 408 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 409 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 410 Toelichting investeringen
    5. Blz. 411 c. Water
     1. Blz. 412 Beleidskader
     2. Blz. 413 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 414 Geplande werkzaamheden
    6. Blz. 415 d. Groen
     1. Blz. 416 Beleidskader en beleidsuitgangspunten
     2. Blz. 417 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 418 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 419 Investeringen
    7. Blz. 420 e. Gebouwen
     1. Blz. 421 Beleidskader
     2. Blz. 422 Geplande werkzaamheden
     3. Blz. 423 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
   5. Blz. 424 D. Financiering
    1. Blz. 425 Inleiding
     1. Blz. 426 Inleiding
    2. Blz. 427 A. Risicobeheer
     1. Blz. 428 A. Risicobeheer
     2. Blz. 429 A 1. Renterisico’s
     3. Blz. 430 A 1.1. Renterisico vlottende schuld (kortlopende leningen)
     4. Blz. 431 A 1.2. Renterisico vaste schuld (langlopende leningen): rente risiconorm
     5. Blz. 432 A 2. Kredietrisico’s
     6. Blz. 433 A 2.1 Kredietrisico op leningen en beleggingen
     7. Blz. 434 A 2.2 Kredietrisico ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen)
    3. Blz. 435 B. Financieringspositie
     1. Blz. 436 Financieringsfunctie
     2. Blz. 437 Algemene ontwikkelingen: rentebeleid
     3. Blz. 438 Solvabiliteit
     4. Blz. 439 Financiering vaste activa
     5. Blz. 440 Renteschema
   6. Blz. 441 E. Bedrijfsvoering
    1. Blz. 442 Inleiding
     1. Blz. 443 Inleiding
    2. Blz. 444 A. Personeel en organisatie
     1. Blz. 445 Personeel
     2. Blz. 446 Organisatie
    3. Blz. 447 B. Informatievoorziening en automatisering
     1. Blz. 448 Informatievoorziening en automatisering
    4. Blz. 449 C. Huisvesting en facilitaire zaken
     1. Blz. 450 Huisvesting en facilitaire zaken
    5. Blz. 451 D. Financiën en Planning & Control
     1. Blz. 452 Financiën, P&C en Informatiebeveiliging
    6. Blz. 453 E. Inkoop
     1. Blz. 454 Inkoop
    7. Blz. 455 F. Juridische Zaken
     1. Blz. 456 Juridische zaken
   7. Blz. 457 F. Verbonden partijen
    1. Blz. 458 Inleiding
     1. Blz. 459 Inleiding
    2. Blz. 460 Visie en doelstellingen
     1. Blz. 461 Visie en doelstellingen
    3. Blz. 462 Wet gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 463 Wet gemeenschappelijke regelingen
    4. Blz. 464 Nota Verbonden Partijen
     1. Blz. 465 Nota Verbonden Partijen
    5. Blz. 466 Richtlijnen begrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 467 Richtlijnen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen
    6. Blz. 468 Lijst verbonden partijen
     1. Blz. 469 Lijst verbonden partijen
    7. Blz. 470 Informatie per verbonden partij
     1. Blz. 471 Informatie per verbonden partij
   8. Blz. 472 G. Grondbeleid
    1. Blz. 473 Inleiding
     1. Blz. 474 Inleiding
    2. Blz. 475 a. Visie gemeentelijk grondbeleid
     1. Blz. 476 a. Visie gemeentelijk grondbeleid
    3. Blz. 477 b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid
     1. Blz. 478 b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid
    4. Blz. 479 b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid
     1. Blz. 480 b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid
    5. Blz. 481 c. Wonen
     1. Blz. 482 c. Wonen
    6. Blz. 483 d. Werken/ bedrijventerreinen
     1. Blz. 484 d. Werken/ bedrijventerreinen
    7. Blz. 485 e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties
     1. Blz. 486 e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties
    8. Blz. 487 f. Financiële positie actieve grondexploitaties
     1. Blz. 488 f. Financiële positie actieve grondexploitaties
     2. Blz. 489 Toelichting tabel
     3. Blz. 490 Conclusie
    9. Blz. 491 g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties
     1. Blz. 492 g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties
    10. Blz. 493 h. Risico’s eigen grondexploitaties
     1. Blz. 494 h. Risico’s eigen grondexploitaties
    11. Blz. 495 i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf
     1. Blz. 496 i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf
    12. Blz. 497 Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf
     1. Blz. 498 Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf
    13. Blz. 499 Reserve Bovenwijkse Voorzieningen
     1. Blz. 500 Reserve Bovenwijkse Voorzieningen
    14. Blz. 501 Weerstandscapaciteit
     1. Blz. 502 Weerstandscapaciteit
     2. Blz. 503 Verwacht weerstandscapaciteit
  7. Blz. 504 Financiële begroting
   1. Blz. 505 Inleiding financiële begroting
    1. Blz. 506 Inleiding financiële begroting
     1. Blz. 507 Inleiding
   2. Blz. 508 A. Overzicht baten en lasten en toelichting
    1. Blz. 509 A. Overzicht baten en lasten en toelichting
     1. Blz. 510 A. Overzicht baten en lasten en toelichting
    2. Blz. 511 A1. Meerjarenperspectief
     1. Blz. 512 A1. Meerjarenperspectief
    3. Blz. 513 A2. Financiële uitgangspunten
     1. Blz. 514 A2. Financiële uitgangspunten
     2. Blz. 515 Financieel beleidskader raadsperiode 2019-2022
     3. Blz. 516 Algemene uitgangspunten
     4. Blz. 517 Uitgangspunten specifieke begrotingsonderdelen
     5. Blz. 518 Financiële positie
     6. Blz. 519 Verbonden partijen
    4. Blz. 520 A3. Verschillen lasten en baten ten opzichte van de Kadernota 2021
     1. Blz. 521 A3. Verschillen lasten en baten ten opzichte van de Kadernota 2021
    5. Blz. 522 A4. Overzicht incidentele baten en lasten 2021- 2024
     1. Blz. 523 A4. Overzicht incidentele baten en lasten 2020- 2023
     2. Blz. 524 Specificatie baten & lasten
     3. Blz. 525 Toelichting incidentele baten en lasten
     4. Blz. 526 Gezuiverd saldo
     5. Blz. 527 Conclusie
    6. Blz. 528 A5. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
     1. Blz. 529 A5. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
   3. Blz. 530 B. Financiële positie
    1. Blz. 531 B. Financiële positie
     1. Blz. 532 B. Financiële positie
    2. Blz. 533 B1. Investeringen
     1. Blz. 534 B1. Investeringen
    3. Blz. 535 B2. Stand en verloop van de reserves en voorzieningen
     1. Blz. 536 B2. Stand en verloop van de reserves en voorzieningen
     2. Blz. 537 De belangrijkste mutaties in 2020 zijn:
     3. Blz. 538 Voorzieningen
     4. Blz. 539 Toelichting voorzieningen
    4. Blz. 540 B3. Financiering
     1. Blz. 541 B3. Financiering
    5. Blz. 542 B4. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
     1. Blz. 543 B4. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volumevolume
     2. Blz. 544 B4.1 Wachtgelden, WW-uitkeringen en andere uitkeringen voormalige gemeenteambtenaren
     3. Blz. 545 B4.2 Uitkeringen pensioenen voormalige bestuurders
     4. Blz. 546 B 4.3 Rechtspositionele regelingen gemeentelijk personeel
    6. Blz. 547 B5. Geprognosticeerde balans
     1. Blz. 548 B5. Geprognosticeerde balans
    7. Blz. 549 B6. EMU-saldo
     1. Blz. 550 B6. EMU-saldo
  8. Blz. 551 Bijlagen
   1. Blz. 552 1. Overzicht actuele beleidsstukken
    1. Blz. 553 Programma 1. Burger en Bestuur
     1. Blz. 554 Programma 1. Burger en Bestuur
    2. Blz. 555 Programma 2. Openbare ruimte
     1. Blz. 556 Programma 2. Openbare ruimte
    3. Blz. 557 Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie
     1. Blz. 558 Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie
    4. Blz. 559 Programma 4. Sociaal domein
     1. Blz. 560 Programma 4. Sociaal domein
    5. Blz. 561 Algemene beleidsdocumenten
     1. Blz. 562 Algemene beleidsdocumenten
   2. Blz. 563 2. Baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 564 2. baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 565 Baten en lasten per taakveld
   3. Blz. 566 3. Taakvelden per programma
    1. Blz. 567 3. Taakvelden per programma
     1. Blz. 568 Taakvelden per programma
   4. Blz. 569 4. Afkortingenlijst
    1. Blz. 570 4. Afkortingenlijst
     1. Blz. 571 4. Afkortingenlijst
   5. Blz. 572 5. Investeringsprognose 2021 - 2025
    1. Blz. 573 5. Investeringsprognose 2021 - 2025
     1. Blz. 574 Tabel Investeringsbedragen
     2. Blz. 575 Tabel Kapitaallasten investeringsprognose
     3. Blz. 576 5. Investeringsprognose 2021 - 2025 toelichting
    2. Blz. 577 Toelichting investeringen
   6. Blz. 578 6. Specifieke richtlijnen Verbonden Partijen
    1. Blz. 579 Inleiding
     1. Blz. 580 Inleiding
    2. Blz. 581 Aanvullende beleidsrichtlijnen Regio West-Brabant (RWB)
     1. Blz. 582 Aanvullende beleidsrichtlijnen Regio West-Brabant (RWB)
    3. Blz. 583 Aanvullende financiële richtlijn Regio West-Brabant (RWB)
     1. Blz. 584 Aanvullende financiële richtlijn Regio West-Brabant (RWB)
    4. Blz. 585 Aanvullende beleidsrichtlijnen GGD
     1. Blz. 586 Aanvullende beleidsrichtlijnen GGD
    5. Blz. 587 Aanvullende beleidsrichtlijnen Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
     1. Blz. 588 Aanvullende beleidsrichtlijnen Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
  9. Activiteiten
  10. Zoeken
  11. Publicatie bijlagen
  12. Contact
  13. PrivacyStatement
  14. Sitemap