Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Voor u ligt programmabegroting 2021 van de Gemeente Drimmelen, alweer de derde begroting binnen de lopende bestuursperiode. En opnieuw gebaseerd op het coalitieakkoord “Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN!”. De programmabegroting gaat uit van de kadernota 2021 die uw raad op 2 juli 2020 vaststelde.

 

Voor ieder programma geeft het college aan wat zij in het nieuwe begrotingsjaar wil bereiken, wat zij daarvoor gaat doen en wat die inspanningen naar verwachting gaan kosten. Daarnaast maken de paragrafen en bijlagen die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht stelt, deel uit van het begrotingsdocument. 

 

De provincie baseert haar financieel toezicht op het zogeheten Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader. En – als afgeleide daarvan – haar begrotingscirculaire die zij op 17 april 2020 met de gemeenteraden heeft gedeeld. Uitgangspunt voor repressief toezicht is het structureel en reëel evenwicht van een gemeentelijke begroting. Structureel houdt in dat structurele lasten gedekt moeten worden door structurele baten. Reëel betekent dat de opgenomen ramingen volledig, realistisch en haalbaar moeten zijn.

 

Het zijn onzekere tijden voor gemeenten. Onzekerheid over de ontwikkeling en financiering van de uitgaven in het sociaal domein. Maar ook onzekerheid over het verloop van de coronacrisis en de omvang van de compensatie door de rijksoverheid van de nadelige financiële effecten. En onzekerheid over het ingangsmoment en effect van de herverdeling van het Gemeentefonds. In de begroting leest u hoe het college rekening heeft gehouden met deze onzekerheden.

 

Het structureel resultaat is nog niet sluitend. Het college legt de raad gelijktijdig met de begrotingsbehandeling een voorstel voor om tot een structureel sluitende begroting te komen. Waarbij er beperkte ruimte is voor het realiseren van enkele beleidswensen. Overige beleidswensen uit de Kadernota 2021 zijn voor de volledigheid vermeld met een beperkte toelichting. Hopelijk kunnen die in 2021 wel worden uitgewerkt in Voorjaarsnota of Najaarsnota. Zodoende ontstaat een realistisch een solide beeld van onze begroting met in 2021 een klein structureel tekort van € 33.000 en een gunstig meerjarenperspectief.