1. Overzicht actuele beleidsstukken

Programma 1. Burger en Bestuur

Terug naar navigatie - Programma 1. Burger en Bestuur
 1. Communicatiebeleidsplan  2015 - 2019 (raad november 2015)
 2. Dienstverlenen doen we zó, Kwaliteitshandvest :wat mag u van de gemeente verwachten (B&W, mei 2019) 
 3. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (raad 1 februari 2018)
 4. Visie Dorpsgericht werken (raad, 2019) 
 5. Integraal veiligheidsbeleid 2019 - 2022 (raad juli 2019)
 6. Geluid bij buitenevenementen Gemeente Drimmelen (B&W september 2018) 
 7. VTH Beleidsplan, Uitvoeringsbeleid voor Vergunningverlening-, Toezicht en Handhavingstaken Gemeente Drimmelen 2020 – 2024 
 8. Regionaal Crisis Plan (B&W 18 februari 2020) 
 9.  Districtelijk uitvoeringsplan opleiden, trainen, oefenen 2017 – 2019 Bevolkingszorg de Baronie (februari 2017, vastgesteld door het beheerteam Bevolkingszorg de Baronie)
 10. Beleidsvisie Externe veiligheid (raad januari 2014)

 

Programma 2. Openbare ruimte

Terug naar navigatie - Programma 2. Openbare ruimte
 1. Beleids- en beheerplan wegen  Drimmelen 2016-2020
 2. Beleidsplan Verkeer en Vervoer (2018)
 3. Water- en rioleringsplan Drimmelen 2018-2022 waarin opgenomen het verbreed GRP
 4. Beleidsplan Openbare Verlichting, Drimmelen doelmatig en duurzaam verlicht 2015-2019
 5. Beleidsrichtlijn ‘Bewegwijzering van objecten’ (2015)
 6. Beleidsnotitie civiele kunstwerken en havens van 8 juni 2009
 7. Beleidsplan straat meubilair (2013)
 8. Beleidsplan speelruimte 2015-2024 ‘Spelen is Bewegen’
 9. Beleidsplan Hondenbeleid vernieuwing
 10. Integraal Groenbeleidsplan 2017-2026 ‘Groen leeft en verbindt’
 11. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur
 12. Handboek toegankelijkheid gemeente Drimmelen (10-9-2019)

 

Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie

Terug naar navigatie - Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie
 1. Visie Duurzaamheid 2040 (21-3-2013)
 2. Visie bedrijventerreinen Amerstreek (18-4-2013)
 3. Visie en uitvoeringsprogramma Biodiversiteit (3-10-2013)
 4. Nota Horecabeleid (19-12-2013)
 5. Nota en uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2014-2018 (19-12-2013)
 6. Integraal beleid Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH-beleid) (27-2-2014)
 7. Structuurvisie 2033 (27-2-2014)
 8. Toekomstplan haven Lage Zwaluwe (21-5-2014)
 9. Reclamenota 2014 (29-1-2015)
 10. Actieplan haven Lage Zwaluwe (8-10-2015)
 11. Welstandsnota 2015 (8-10-2015)
 12. Nota Grondbeleid 2016-2020, (28-01-2016)
 13. Beleidsplan Inzameling huishoudelijke afvalstoffen gemeente Drimmelen (24-03-2016)
 14. Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen (24-03-2016)
 15. Strategie oude haven Drimmelen (21-04-2016)
 16. Beleidsnota Reststroken gemeentegrond 2016 (30-6-2016)
 17. Nota woningbouwprogramma 2016-2024 (30-06-2016)
 18. Centrumplan Made (8-09-2016)
 19. Bouwverordening  wijziging verordening 2016 (10-11-2016) 
 20. Woonvisie 2017-2021 (9-3-2017)
 21. Verordening winkeltijden Drimmelen 2017 (6-4-2017) 
 22. Toekomstplan haven Terheijden 2017-2033 (6-7-2017)
 23. Erfgoedverordening gemeente Drimmelen 2017 (16-11-2017)
 24. Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Made 2018-2022 (14-12-2017)
 25. Verordening duurzaamheidslening gemeente Drimmelen (14-12-2017 
 26. Beleid ontwikkeling landgoederen (8-03-2018)
 27. Regionale Energiestrategie West-Brabant Ons 2050  (8-03-2018) 
 28. Integraal beleid gemeente Drimmelen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (19-04-2018) 
 29. Verordening starterslening 2018 (31-05-2018) 
 30. Verordening speelautomaten(hallen) Drimmelen 2018 (28-06-2018) 
 31. Havenverordening Drimmelen 2018 (28-06-2018) 
 32. Verordening Hoorcommissie Plannen 2018 (5-07-2018) 
 33. Beleidskader grootschalige zonnevelden (13-09-2018)
 34. Beleidskader zonnepanelen voor eigen gebruik (13-09-2018)
 35. Nota Kostenverhaal 2019-2023 (15-11-2018)
 36. Actualisatie verordening startersleningen, duurzaamheidslening en blijverslening (13-12-2018) 
 37. Beleidsnotitie Loonwerk-, grondverzet- en transportbedrijven buitengebied (4-07-2019)
 38. Notitie Ruimte voor ruimte 2019, gemeente Drimmelen (12-12-2019)
 39. Beleid logies/huisvesting arbeidsmigranten (herzien 2020) (25-06-2020)
 40. Uitbreidingslocaties Woningbouw, Aanvulling op de Structuurvisie 2033 (25-06-2020)

 

Programma 4. Sociaal domein

Terug naar navigatie - Programma 4. Sociaal domein
 1. Algemene subsidieverordening Drimmelen 2017   
 2. Beleidsplan Jeugdhulp 2015 - 2018, 2014
 3. Regionaal beleidskader jeugdhulp 2020-2023 West-Brabant Oost, 2020
 4. Beleidsnota Participatiewet 2015, 2014
 5. Beleidsnota Sport en beweegbeleid 2015-2020, 2015
 6. Beleidsplan jeugd en jongeren 2018-2021, 2017
 7. Beleidsplan mantelzorg, 2015 en evaluatie mantelzorg 2016
 8. Beleid voor Vroegschoolse Educatie VVE-beleid 2020-2022, 2020
 9. Beleidsplan Wmo 2013-2016, 2013
 10. Aanvulling op beleidsplan Wmo “Samen werken aan zelfredzaamheid”, 2014
 11. Beleidsplan sociaal domein 2019-2023, 2019
 12. Beleids- en uitvoeringsplan minima en schuldhulpverlening 2019 tot en met 2022
 13. Beleidsplan Lokaal gezondheidsbeleid Kerngezond Drimmelen 2019-2022, 2018
 14. Businesscase kleedaccommodatie Sportvereniging Voetbal Terheijden en Voetbalvereniging Zwaluwe, 2019
 15. Kadernota Maatschappelijke accommodaties 2019-2026
 16. Nieuw subsidiebeleid peuterspeelzalen Drimmelen, 2017
 17. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2023, 2020
 18. Subsidiebeleid vrijwilligersorganisaties, 2012, en evaluatie subsidiebeleid, 2017
 19. Toekomstvisie zwembaden 2017
 20. Uitvoering onderhoudsplan kunstwerken 2015-2018, 2014
 21. Uitvoeringsplan verbetering toegankelijkheid “Kom Binnen” 2017
 22. Verordening Jeugdhulp Drimmelen 2020, 2020
 23. Verordening leerlingenvervoer 2017 
 24. Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Drimmelen 2020, 2020
 25. Verordening onderwijshuisvesting 2015
 26. Visienota Samen aan zet, 2017
 27. Notitie Opvang en bescherming in de regio Breda vanaf 2020, 2017
 28. Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant, 2017
 29. Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant, 2019
 30. Gemeenschappelijke Regeling inzake Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant, 2019
 31. Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie CJG Drimmelen Geertruidenberg, 2019
 32. Wijzigingen Hulp bij het Huishouden per 2019, 2018
 33. Uitvoeringsbesluit re-integratie Sociale Zekerheid 2015
 34. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 
 35. Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 
 36. Verordening re-integratie Participatiewet 2015 
 37. Verordening handhaving sociale zekerheid 2015 
 38. Verordening tegenprestatie sociale zekerheid 2015 
 39. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015 
 40. Verordening afstemming sociale zekerheid 2015 
 41. Verordening cliëntparticipatie sociale zekerheid 
 42. Implementatieplan toekomst WAVA / !GO Mensenwerk is de basis.