3. Ruimte, wonen en economie

Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:

 

  • Het bevorderen van economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen in een proactieve houding
  • Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van het Nationaal Park De Biesbosch
  • Drimmelen profileren als aantrekkelijke woongemeente
  • Zorgen voor de bouw van voldoende woningen in alle kernen en in alle prijsklassen. Hierbij is gasloos en energie neutraal bouwen het uitgangspunt. Waar mogelijk wordt levensloopbestendig gebouwd
  • Drimmelen energie neutraal in 2040.

 

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:


Het bevorderen van de economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen in een proactieve houding. Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van Nationaal Park De Biesbosch. We zorgen voor de bouw van voldoende woningen in alle kernen en in alle prijsklassen. Hierbij is gasloos en energie neutraal bouwen het uitgangspunt en waar mogelijk levensloopbestendig.

 

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende sub-doelstellingen:

  1. Versterken vrijetijdseconomie
  2. Versterken economische structuur
  3. Wonen
  4. Duurzaamheid
  5. Leefomgeving.

 

3.1 Versterken vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Drimmelen recreatief op de kaart zetten

Terug naar navigatie - Drimmelen recreatief op de kaart zetten

Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van Nationaal Park De Biesbosch. We hebben hiervoor in 2020 extra ambtelijke capaciteit beschikbaar.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid

Wat gaan we daarvoor doen?

3.2 Versterken economische structuur

3.3 Wonen

3.4 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Drimmelen energieneutraal in 2040

Terug naar navigatie - Drimmelen energieneutraal in 2040

In 2018 is het werkveld van de Energietransitie enorm sterk in beweging gekomen. Om actief aan de slag te gaan met de raadsmotie 'dorpen in 2040 energieneutraal’ en initiatieven van bewoners en bedrijven te ondersteunen, is bij de Kadernota 2020 extra ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.5 Leefomgeving

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Reguliere procedure omgevingsvergunning: gemiddelde doorlooptijd vergunningverlening (in weken) 7,7 7,0 7,0

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 3-2
Tabel Prg.3-2
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Versterken vrijetijdseconomie 569.659 1.009.160 572.917 554.617 554.826 554.432
Versterken economische structuur 230.415 238.917 255.461 192.565 194.483 194.397
Ruimte 699.944 1.694.421 1.417.855 1.127.163 1.133.219 1.135.700
Wonen 2.233.085 6.191.251 3.015.281 620.105 601.025 601.025
Duurzaamheid 2.994.967 3.632.228 3.055.970 2.834.434 2.882.012 2.858.235
Leefomgeving 1.345.138 1.529.616 1.448.120 1.227.359 1.268.240 1.253.807
Totaal lasten 8.073.209 14.295.594 9.765.605 6.556.244 6.633.805 6.597.596
Versterken vrijetijdseconomie 311.962 306.601 293.368 293.053 293.053 293.053
Versterken economische structuur 69.656 349.910 45.776 45.722 45.722 30.072
Ruimte 17.751 5.000 5.050 5.050 5.050 5.050
Wonen 2.060.880 5.585.505 3.120.986 43.700 43.700 43.700
Duurzaamheid 3.029.248 3.610.506 3.270.691 3.276.466 3.327.436 3.315.840
Leefomgeving 1.025.743 836.482 798.830 568.715 568.715 428.715
Totaal baten 6.515.239 10.694.004 7.534.701 4.232.706 4.283.675 4.116.430
Saldo mutaties reserves 0 0 57.345 -69.719 -69.719 -49.094
Saldo van baten en lasten 1.557.970 3.601.590 2.288.249 2.253.820 2.280.411 2.432.072